Jedynie ustrj anarchistyczny uczyni z cz?owieka istot? uczciw? i ?wiadom?, gdy? jedynie on mo?e da? mu wolno??, raz na zawsze przeistoczywszy stado niewolnikw w wolne spo?ecze?stwo.
Louise Michel
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character

Poznaniacy Przeciwko My?liwym, Federacja Anarchistyczna s. Pozna?

23415594 847595115421921 3862843229323464399 oW okresie od 1.01.2017 do 30.08.2017 wyci?to w Puszczy Bia?owieskiej dziesi?tki tysi?cy ponadstuletnich drzew, z ktrych pozyskano 71 104 m3 drewna. Korporacja Lasy Pa?stwowe poprzez lobbing, uk?ady i znajomo?ci biznesowe forsuje bez problemu wygodne dla siebie ustawy i bezkarnie wycina bezcenne przyrodniczo obszary. Obecny minister ?rodowiska, my?liwy, post?puj?cy wedle zasady "czy?cie sobie ziemi? poddan?", zdecydowanie u?atwia tego typu dzia?ania. Jan Szyszko, w jednym z wyst?pie? nazwa? Puszcz? Bia?owiesk? "okr?tem flagowym lewicowo-liberalnych ?rodowisk Europy Zachodniej" - co dowodzi, ?e mamy do czynienia z dzia?aniem zideologizowanym, prb? udowodnienia, ?e dobro wsplne jest limitowane.

rozbrat.org

Tree of lifeRelacja uczestniczki FA- Pozna? i Poznaniacy Przeciwko My?liwym z obozu i akcji bezpo?redniej w Puszczy Bia?owieskiej

Puszcza Bia?owieska jest unikatowym miejscem na skal? ?wiatow?. To jeden z ostatnich lasw naturalnych, w ktrym procesy biologiczne trwaj? nieprzetrwanie od setek, a nawet tysi?cy lat. Masowa wycinka w tak wra?liwym ekosystemie powoduje ogromne straty. Jednak dla niektrych istot? nie jest zachowanie nielicznej w Europie dzikiej przyrody, a polityczne i biznesowe uk?ady oraz wynikaj?ce z nich zyski.

rozbrat.org

okdkrywka maleW ostatnich tygodniach trwa w Polsce wzmo?ony alarm smogowy. Odpowiedzialno?ci? za zanieczyszczenie powietrza rz?d prbuje obarczy? mieszka?cw ogrzewaj?cych swe mieszkania w?glem. Jednocze?nie politycy podejmuj? decyzje o inwestowaniu w kolejne kopalnie w?gla na dodatek w ich najgorszy, najmniej ekologiczny wariant, czyli w w?giel brunatny. Beznadziejna sytuacj? pogarsza rwnie? fakt, ?e polski rz?d na wszystkie mo?liwe sposoby utrudnia rozwj energetyki odnawialnej.

VegeON!

corridaO?wiadczenie kolektywu vegeON!, wys?ane do lokalnych mediw z okolic ?ywca i Milwka, gdzie maj? odbywac sie pokazy tzw. bezkrwawej corridy. Pierwszy pokaz planowany jest na 1 czerwca.. O?wiadczenie ukaza?o si? m.in. tu 

My, cz?onkowie Kolektywu VegeON! z Poznania - grupy, zajmuj?cej si? dzia?aniami na rzecz ochrony praw zwierz?t - prosimy o interwencj? w sprawie organizowania korridy w Milwce k. ?ywca. Jeste?my zdecydowanie przeciwni takim formom rozrywki. Jak zapowiada organizator, korrida b?dzie bezkrwawa, co oznacza, ?e byk nie zostanie u?miercony na koniec przedstawienia. Jednak wed?ug nas samo wykorzystywanie zwierz?t w celach rozrywkowych jest niedopuszczalne oraz nieetyczne. Zwierz? w takim wypadku nara?one jest na niepotrzebny silny stres, zm?czenie, cierpienie. Powodowane jest to dra?nieniem byka przez torreadora tak?e w bezkrwawej korridzie. Ka?de zwierz? zas?uguje na szacunek oraz spokojne, godne ?ycie, w ktrym nie b?dzie wykorzystywane. Zw?aszcza w tak bestialski sposb, wy??cznie dla umilenia czasu cz?owiekowi, poprawy humoru czy zapewnienia mu mocnych wra?e?, podniesienia poziomu adrenaliny.

Federacja Anarchistyczna s. Pozna? nukeKatastrofa w japo?skiej elektrowni atomowej Fukushima oraz wzrastaj?ca ilo?? awarii w przemy?le atomowym, po raz kolejny przecz? zapewnieniom ekspertw i politykw lobbuj?cych za dalszym rozwojem energetyki atomowej; wbrew ich opinii energetyka j?drowa nie by?a, nie jest i nigdy nie b?dzie bezpieczna. Tylko od pocz?tku 2010 roku dosz?o do przynajmniej kilku gro?nych incydentw, a przypadek Fukushimy dowodzi, ?e nawet w kraju o wysokim poziomie rozwoju technologii, katastrofa atomowa jest mo?liwa. Gdyby si? cofn?? w czasie jeszcze bardziej, okaza?oby si?, ?e powa?ne awarie reaktorw atomowych s? na porz?dku dziennym. Dochodzi do nich zarwno w krajach by?ego bloku wschodniego, USA , Niemiec czy Szwecji.

Kolektyw vegeON! wege-onKa?dego dnia na ?wiecie z r?ki cz?owieka umieraj? miliony ?ywych istot. Wi?kszo?? z nich ginie z powodu ludzkiej bezduszno?ci, pychy oraz wygody. W polskich schroniskach przebywa obecnie 91 tys. porzuconych, cz?sto g?odnych  i maltretowanych psw i kotw. Jest to jednak zaledwie u?amek prawdziwej liczby zwierz?t cierpi?cych ka?dego dnia. Przypadki przemocy, tak g?o?no ostatnimi czasy komentowane w mediach,  to tylko promil faktycznej liczby zbrodni dziej?cych si? na co dzie?  za naszym przyzwoleniem. Jednak kwestie te, to tylko jedna strona medalu.

W ci?gu minionego roku ponad 720 milionw zwierz?t trafi?o do rze?ni, by tam w okrutnych m?czarniach zako?czy? swe ?ycie. ?ycie, ktrego wi?kszo?? sp?dzi?y w klatkach lub przemys?owych halach, traktowane przedmiotowo, jako zwyk?y produkt konsumpcyjny.

Federacja Anarchistyczna atomW roku 2008 rz?d Donalda Tuska og?osi? rozpocz?cie polskiego programu energetyki j?drowej. To projekt niezwykle kosztowny, a jego zasadno?? jest wi?cej, ni? w?tpliwa.

O rezygnacji z planw jego wdro?enia nie s?ycha? rwnie? pomimo wybuchu ?wiatowego kryzysu ekonomicznego oraz lawinowo wzrastaj?cego deficytu bud?etowego. Uzasadnieniem tego projektu ma by? m.in. niedoinwestowanie polskiej energetyki oraz konieczno?? redukcji CO2 zgodnie z wymogami unijnego paktu klimatycznego z 2008 roku. Jednak te uzasadnienia uwa?amy za fa?szywe.

Kolektyw Rowerownia, Federacja Anarchistyczna s. Pozna?

masa_kasiaW czwartek 1 kwietnia 2010 na Mo?cie Dworcowym dosz?o do tragicznego wypadku. 27-letnia Kasia zosta?a ?miertelnie potr?cona przez rozp?dzony samochd.

Zastanawiaj?c si? nad przyczyn? tego zdarzenia ?atwo mo?na doj?? do wniosku, ?e wyrok na Kasi? zapad? du?o wcze?niej. R?k? przy?o?yli to tego urz?dnicy odpowiedzialni za kszta?t sieci drg rowerowych w Poznaniu. W?adze Poznania przeznaczaj? bowiem coraz mniejsze ?rodki z bud?etu na rozwj drg rowerowych, ignoruj? g?osy organizacji zajmuj?cych si? t? kwesti?, odrzucaj? poprawki do projektw, buduj? ?cie?ki z?ej jako?ci, w dodatku tylko przy okazji" remontu drg. Ca?y czas brakuje stref uspokojonego ruchu w centrum, ktre zapewni?yby bezpiecze?stwo uczestnikom ruchu rowerowego. Miasto ignoruje rowerzystw. Dzi?ki takiej polityce wypadki z ich udzia?em maj? miejsce niemal ka?dego dnia. Wypadek
z 1 kwietnia okaza? si? ?miertelny.

rozbrat.org

Stoimy na rozdro?u. Fakty s? faktami. Zmiany klimatyczne maj? miejsce, a ich powodem jest dzia?alno?? ludzi. Zagro?one jest ?ycie miliardw ludzi, zwierz?t i ro?lin. Ruchy spo?eczne, grupy ekologiczne, naukowcy z ca?ego ?wiata wzywaj? do podj?cia natychmiastowych i radykalnych dzia?a? przeciwko zmianom klimatycznym.

30 listopada 2009 r., delegacje rz?dw z ca?ego ?wiata zjad? si? do Kopenhagi na pi?tnast? Konferencj? ONZ (COP-15). B?dzie to najwi?kszy szczyt na temat zmian klimatycznych, jaki kiedykolwiek mia? miejsce. Jedynym efektem dotychczasowych konferencji by?, jak zwykle, rozwj biznesu.

rozbrat.org Po raz kolejny w tym roku Pozna?ska Masa Krytyczna przejedzie ulicami Poznania. Jej celem b?dzie protest wobec braku lub fasadowo?ci dzia?a? w?adz miasta w zakresie poprawy jako?ci ochrony ?rodowiska, w ktrym ?yjemy. Czas, w ktrym podnosimy ten temat, nie jest przypadkowy - oto ju? w poniedzia?ek rozpocznie si? Konferencja Klimatyczna ONZ, podczas ktrej elity tego ?wiata radzi? b?d?, jak zapobiec dalszemu ociepleniu klimatu.

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian