Zawsze ?yli?my w slumsach i dziurach w ?cianach. Wiemy jak zapewni? sobie dach nad g?ow?. To my jeste?my robotnikami, ktrzy zbudowali te wszystkie pa?ace i miasta, tu w Hiszpanii, w Ameryce i wsz?dzie indziej.
Buenaventura Durruti
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character

Przeciwko energetyce j?drowej i budowie elektrowni w Klempiczu!

Federacja Anarchistyczna s. Pozna?
nukeZobacz wi?cej
26 kwietnia, godz. 15.30, pod Starym Marychem (ul. P?wiejska) w rocznic? katastrofy w Czarnobylu odb?dzie si? demostracja przeciwko planom budowy elektrowni atomowej w Polsce. Zapraszamy.
Katastrofa w japo?skiej elektrowni atomowej Fukushima oraz wzrastaj?ca ilo?? awarii w przemy?le atomowym, po raz kolejny przecz? zapewnieniom ekspertw i politykw lobbuj?cych za dalszym rozwojem energetyki atomowej; wbrew ich opinii energetyka j?drowa nie by?a, nie jest i nigdy nie b?dzie bezpieczna. Tylko od pocz?tku 2010 roku dosz?o do przynajmniej kilku gro?nych incydentw, a przypadek Fukushimy dowodzi, ?e nawet w kraju o wysokim poziomie rozwoju technologii, katastrofa atomowa jest mo?liwa. Gdyby si? cofn?? w czasie jeszcze bardziej, okaza?oby si?, ?e powa?ne awarie reaktorw atomowych s? na porz?dku dziennym. Dochodzi do nich zarwno w krajach by?ego bloku wschodniego, USA , Niemiec czy Szwecji.

Pod koniec stycznia 2010  roku w wyniku wycieku radioaktywnego napromieniowany zosta? jeden z pracownikw zak?adw uzdatniania uranu w Gronau w Nadrenii. W marcu tego samego roku, w Szwecji ze wzgl?du na awarie systemw ch?odzenia i aparatury kontrolnej w?adze zosta?y zmuszone do wy??czenia 4 z 10 funkcjonuj?cych reaktorw. W tym samym czasie w niemieckiej elektrowni atomowej Kruemmel ko?o Hamburga dosz?o do zwarcia w transformatorze, w wyniku ktrego uszkodzeniu uleg? jeden z pr?tw paliwowych elektrownia zosta?a unieruchomiona na kilka miesi?cy. W maju, na skutek awarii w jednej z chi?skich elektrowni do atmosfery uwolnione zosta?y du?e ilo?ci radioaktywnego jodu wypadek utrzymywany by? w ?cis?ej tajemnicy przez zarz?d elektrowni. W czerwcu, ze wzgl?du na panuj?c? susz? po?udniowo-wschodnie stany USA musia?y wy??czy? swoje reaktory atomowe, poniewa? poziom wody w rzekach uniemo?liwia? ch?odzenie reaktorw i zagra?a? ich bezpiecze?stwu. Na pocz?tku lipca z nieznanych przyczyn dosz?o do po?aru w elektrowni atomowej Sizewell w Suffolk (Anglia) p?on?? budynek, w ktrym kontrolowane jest  radioaktywne paliwo. 14 marca 2011, w elektrowni Pickering niedaleko Toronto dosz?o do wycieku 73 tys. litrw wody przeznaczonej do ch?odzenia reaktora, woda trafi?a do jeziora Ontario stanowi?cego g?wne ?rd?o wody pitnej dla milionw Kanadyjczykw.

W tym samym czasie po trz?sieniu ziemi dosz?o rwnie? do serii wybuchw w si?owniach 1, 2, 3 oraz 4 w japo?skiej elektrowni Fukushima I. Do dnia dzisiejszego sytuacja na terenie elektrowni nie zosta?a opanowana. Nie znamy rwnie? pe?nych skutkw katastrofy, w wyniku ktrej kilkukrotnie dosz?o do wyciekw radioaktywnych oraz uwolnienia radioaktywnych cz?stek do atmosfery ( do tej pory tylko na terenie Japonii odnotowano ska?enie radioaktywne wody pitnej oraz artyku?w spo?ywczych).

Nale?y rwnie? pami?ta?, ?e wi?kszo?? awarii ujawniana jest przez w?adze bardzo niech?tnie i dopiero po pewnym czasie. Najlepszym przyk?adem tego typu dzia?a? s? te podj?te przez rz?d Japonii, ktry upomniany zosta? przez Mi?dzynarodow? Agencj? Energii Atomowej, za zbyt p?ne i niewyczerpuj?ce raporty na temat sytuacji w elektrowni Fukushima I.

W zwi?zku z uzasadnionymi w?tpliwo?ciami zwi?zanymi z bezpiecze?stwem energetyki atomowej ??damy od w?adz RP rezygnacji z budowy elektrowni atomowej. Jako mieszka?cy Poznania protestujemy szczeglnie przeciwko planom uruchomienia reaktora w Klempiczu. ??damy rozpocz?cia rzeczowej i rzetelnej debaty na temat bezpiecze?stwa oraz sensowno?ci budowy elektrowni atomowej w Polsce. Uwa?amy, ?e ze wzgl?du na koszty budowy elektrowni j?drowej ta d?ugofalowa decyzja nie mo?e zosta? podj?ta bez krytycznej analizy jej ekonomicznych, spo?ecznych oraz ekologicznych skutkw. Jednocze?nie domagamy si? by decyzja na temat ewentualnego kontynuowania procesu rozwoju energetyki atomowej w Polsce uzale?niona zosta?a od wyniku wi???cej formy konsultacji spo?ecznych. W celu umo?liwienia spo?ecze?stwu zapoznania si? z argumentami obu stron, ??damy, aby przed ewentualnym referendum w tej sprawie, przeznaczono odpowiednie ?rodki finansowe, ktre pozwol? oponentom, na rwnych zasadach co zwolennikom energetyki j?drowej (w tym obecnemu rz?dowi) przedstawi? swoje racje, tak aby obywatele przed g?osowaniem mogli wyrobi? sobie w?asne zdanie, maj?c pe?en dost?p do informacji.

Nawi?zuj?c do zbli?aj?cej si? rocznicy katastrofy atomowej w Czarnobylu (ktra do dzi? nie doczeka?a si? rzetelnej analizy skutkw) domagamy si? rwnie? natychmiastowego zamkni?cia tak zwanego reaktora eksperymentalnego w Otwocku-?wierku. Reaktor funkcjonuj?cy od 1974 roku, ktry oparty jest na przestarza?ej technologii opracowywanej w celu produkcji materia?w rozszczepialnych na potrzeby przemys?u zbrojeniowego wojsk Uk?adu Warszawskiego, stanowi naszym zdaniem bezpo?rednie zagro?enie dla mieszka?cw Warszawy i Polski.

Federacja Anarchistyczna sekcja Pozna?

Tego samego autora

Brak pasuj?cych artyku?w


Komentarze

+1| 14 | Wojciech2011-04-26 17:41
0| 13 | Hubi2011-04-22 21:48
+1| 12 | Wojciech2011-04-21 23:03
-1| 11 | Hubi2011-04-21 20:32
0| 10 | wower2011-04-19 13:04

Nie masz uprawnie?, aby dodawa? komentarze. Musisz si? zarejestrowa?

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian