Pa?stwo jest najbardziej jaskrawym, najbardziej cynicznym i najbardziej pe?nym zaprzeczeniem tego co ludzkie.
Micha? Bakunin
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character

Poznaniacy Przeciwko My?liwym, Federacja Anarchistyczna s. Pozna?

23415594 847595115421921 3862843229323464399 oW okresie od 1.01.2017 do 30.08.2017 wyci?to w Puszczy Bia?owieskiej dziesi?tki tysi?cy ponadstuletnich drzew, z których pozyskano 71 104 m3 drewna. Korporacja Lasy Pa?stwowe poprzez lobbing, uk?ady i znajomo?ci biznesowe forsuje bez problemu wygodne dla siebie ustawy i bezkarnie wycina bezcenne przyrodniczo obszary. Obecny minister ?rodowiska, my?liwy, post?puj?cy wedle zasady "czy?cie sobie ziemi? poddan?", zdecydowanie u?atwia tego typu dzia?ania. Jan Szyszko, w jednym z wyst?pie? nazwa? Puszcz? Bia?owiesk? "okr?tem flagowym lewicowo-liberalnych ?rodowisk Europy Zachodniej" - co dowodzi, ?e mamy do czynienia z dzia?aniem zideologizowanym, prób? udowodnienia, ?e dobro wspólne jest limitowane.

Ministerstwo ?rodowiska na ró?ne sposoby stara si? argumentowa? dewastacj? ostatniego naturalnego lasu nizinnej Europy - gradacj? kornika czy zapewnieniem bezpiecze?stwa publicznego - co stanowi bezczeln? manipulacj?.

Korzy?ci z dewastacji ?rodowiska naturalnego czerpi? tylko nieliczni i uprzywilejowani. Dyrekcja Generalna Lasów Pa?stwowych, która zarz?dza 25% terenu kraju, osi?ga rocznie zyski w wysoko?ci 300 – 400 mln. z?. W roku 2016 korporacja Lasy Pa?stwowe na sprzeda?y drewna zarobi?a 7,5 mld z?, z czego do naszego wspólnego bud?etu nie odprowadzono ?adnych podatków. Nie zgadzamy si? na niszczenie dzikiej przyrody, która jest warto?ci? sam? w sobie! Mówimy stanowcze nie dla komercyjnej eksploatacji lasów, od tzw. racjonalnej gospodarki ?owieckiej po wycink? drzew na terenach, które nie s? lasami gospodarczymi!

W odpowiedzi na grabie?cz? polityk? polskiego rz?du zdecydowali?my wzi?? udzia? w okupacji instytucji odpowiedzialnej za niszczenie ?wiatowego ekosystemu (Puszcza nie jest wy??cznie spraw? Polski). Korporacja Lasy Pa?stwowe nie respektuje prawa spo?ecze?stwa do decydowania o tym, z czego wszyscy mo?emy korzysta? i za co jeste?my wspó?odpowiedzialni. Nie ma naszej zgody na zaw?aszczanie dobra wspólnego, bo las to nie firma! Do?? dewastacji w imi? zysków i partykularnych interesów!

Federacja Anarchistyczna s. Pozna?
Poznaniacy Przeciwko My?liwym

Tego samego autora

Brak pasuj?cych artyku?ów


Nie masz uprawnie?, aby dodawa? komentarze. Musisz si? zarejestrowa?

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian