Jedynie ustrj anarchistyczny uczyni z cz?owieka istot? uczciw? i ?wiadom?, gdy? jedynie on mo?e da? mu wolno??, raz na zawsze przeistoczywszy stado niewolnikw w wolne spo?ecze?stwo.
Louise Michel
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character
Federacja Anarchistyczna s. Pozna? bojkot_wyborw_rozbrat

W zwi?zku z nadchodz?cymi wyborami parlamentarnymi, Federacja Anarchistyczna s. Pozna?, apeluje do bojkotu g?osowania. Uczestnictwo w wyborach, w obecnej sytuacji politycznej legitymizuje jedynie system sprawowania rz?dw, ktry ponosi odpowiedzialno?? za kryzys gospodarczy, zapa?? finansw publicznych, wzrastaj?ce koszty utrzymania, bezrobocie i chroniczny niedow?ad systemu opieki zdrowotnej i socjalnej. Z drugiej strony dotowanie partii politycznych z bud?etu pa?stwa, poparcie rz?dw i elit politycznych przez neoliberalne mass media, wykorzystywanie stanowisk publicznych dla kariery politycznej i wspierania szeregw partyjnych itd., sprawia, ?e g?osowanie nie przek?ada si? w ?aden sposb na popraw? sytuacji materialnej i spo?ecznej znacznej cz??ci spo?ecze?stwa i nie skutkuje eliminacj? patologii w?adzy z jaka mamy do czynienia na ka?dym kroku.

Federacja Anarchistyczna s. Pozna? W odpowiedzi na list intencyjny Niezale?nego Porozumienia Spo?ecznego w sprawie jesiennych wyborw samorz?dowych.

Zbli?aj? si? wybory samorz?dowe. Niektre grupy uzna?y za zasadne powo?a? w Poznaniu Niezale?ne Porozumienie Spo?eczne i wystosowa? list intencyjnym nawo?uj?cy do udzia?u w wyborach do rady miasta. Nasze ?rodowisko d?ugo dyskutowa?o nad ewentualnym udzia?em w wyborach i doszli?my do przekonania, ?e by?oby to b??dem z wielu wzgl?dw.

Federacja Anarchistyczna s. Pozna? Wybory parlamentarne przynios?y najni?sz? od 1989 roku frekwencj? - tylko 40% uprawnionych do g?osowania posz?o do urn. Jest to w pe?ni zrozumia?e, bo cho? elity polityczne i prasa staraj? si? utrzymywa? spo?ecze?stwo w przekonaniu, ?e na transformacji 1989 roku skorzysta?a wi?kszo?? z Polakw, to wiemy, ?e jest inaczej. Ro?nie zr?nicowanie materialne spo?ecze?stwa, przybywa ludzi biednych, w dalszym ci?gu trwa wysokie bezrobocie, dramatycznie wzros?a ilo?? samobjstw. Wszystkie te procesy wskazuj? na kryzys, z ktrym obecne - rz?dz?ce przez 15 lat - elity nie daj? sobie rady.

Federacja Anarchistyczna s. Pozna?, Inicjatywa Pracownicza s. Pozna? Zbli?aj? si? kolejne wybory. Skompromitowani politycy zabiegaj? o poparcie, aby dosta? si? do Parlamentu Europejskiego - g?osowanie 13 czerwca. G?o?no si? mwi o wyborach do Sejmu. Mo?emy by? pewni, ?e kolejne wybory niczego nie zmieni?. W momencie, kiedy bezrobocie przekracza 20%, w ?ycie wprowadza si? kolejne plany cie? socjalnych, ro?nie korupcja, wyzysk i bezprawie pracodawcw, kryzys prze?ywaj? instytucje demokratyczne, policja i s?u?by specjalne zyskuj? wi?cej uprawnie? - staje si? jasnym, ?e potrzebujemy zmian g??bokich, zasadniczych w swym wymiarze ekonomiczny, politycznym i spo?ecznym. Gra pozorw, jakim s? obecne wybory, zas?ugue na jedno:

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian