Rewolucja to zmiana warto?ci, nie jaka? banalna modyfikacja norm. Wraz z rewolucj? rodz? si? nowe sytuacje, nowe instytucje a stare warunki i przywileje s? niszczone, atmosfera sprawiedliwo?ci i rwno?ci zaczyna zajmowa? miejsce tyranii i podzia?w spo?ecznych.
Alfredo Bonanno
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character
Je?eli znasz kogo?, lub sam/a masz wyrok eksmisyjny i wyznaczon? dat? eksmisji z mieszkania dzwo?

eksmisje-stop

Uwaga! Nie udzielamy porad prawnych, dzwo? tylko w wypadku gdy wszystkie drogi unikni?cia eksmisji zawiod?y i masz wyznaczon? wizyt? komornika!

Eksmisje

images22(AKT) -Jutrzejsza rozprawa zosta?a prze?o?ona, o nowym terminie rozprawy poinformujemy

W najbli?szy czwartek 22 lutego o godz. 13 w sali nr 1 w S?dzie Rejonowym na ul. M?y?skiej w Poznaniu odb?dzie si? prawdopodobnie decyduj?ca rozprawa uczestnika pozna?skiej sekcji Federacji Anarchistycznej. Prokuratura oskar?a anarchist? o to i? wsplnie i w porozumieniu zmusza? funkcjonariusza policji do zaniechania prawnej czynno?ci s?u?bowej stosuj?c przemoc lub gro?b? bezprawn? w celu zmuszenia lub zaniechania prawnej czynno?ci s?u?bowej (paragraf 224.&2 kk). Funkcjonariusze policji zatrzymali anarchist? 7 maja 2016 roku, tu? po prote?cie przeciw udzia?owi policji w nielegalnych eksmisjach. Demonstracja 7 maja odby?a si? pod aresztem przy M?y?skiej, przyczynkiem do niej sta?o si? uwi?zienie innego dzia?acza anarchistycznego - ?ukasz Bukowski trafi? do wi?zienia bo... mia? si?owo utrudnia? obowi?zki policjantw, gdy zabezpieczali eksmisj? na ulic? niepe?nosprawnej kobiety (wi?cej o prote?cie tutaj, wideo-relacja nt. rozbitej blokady bezpodstawnej eksmisji tutaj).

WSLmaleKonieczna jest kolejna mobilizacja lokatorska. Powrci? problem tzw. regresw. Dotyczy on na ten moment ok. 430 przypadkw, cho? by? mo?e skala zjawiska w Poznaniu jest wi?ksza. Polega ono na tym, i? po wyroku s?dowym o eksmisje z przydzia?em do lokalu socjalnego, oczekuj?cy lokatorzy musz? zgodnie z obowi?zuj?cym prawem p?aci? odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu. Z drugiej strony, z powodu wieloletnich zaniedba?, miasto nie mog?o (i nie mo?e) od razu po wyroku, wskaza? lokalu socjalnego.

Jolanta Brzeska-skwer-02.2017-smW ci?gu sze?ciu lat sprawa zabjstwa Joli Brzeskiej charyzmatycznej liderki ruchu lokatorskiego i za?o?ycielki W[arszawskiego] S[towarzyszenia] L[okatorw] przesz?a bardzo d?ug? drog?: od prb zatarcia to?samo?ci zamordowanej, przez uznanie jej ?mierci za wynik samobjstwa, nast?pnie zmiany kwalifikacji na zabjstwo i umorzenie ?ledztwa, po jego przywrcenie wraz z nowym przeciwko warszawskiej policji i prokuraturze, ktra tuszowa?a spraw?.

Syrena Warszawa logoMija sze?? lat od brutalnego zabjstwa charyzmatycznej liderki ruchu lokatorskiego Jolanty Brzeskiej. Niby kraj bez stosw, a tu w III RP, 1 marca 2011 roku Jol? spalono ?ywcem niedaleko centrum Warszawy. Ca?? herezj? Brzeskiej by?o to, ?e stan??a na drodze ?wi?tej w?asno?ci i procesu dziejowego reprywatyzacji motoru nap?dowego elit po 1989 roku. Nie myl? si? przyjaci?ki Brzeskiej, powtarzaj?c: Jol? zabi? system. Reprywatyzacja zacz??a si? naprawd? op?aca? dopiero w 2005 roku, gdy polskie w?adze znios?y kontrol? czynszw w prywatnych lokalach. To na fali tej gor?czki z?ota kamienica z Jol? zosta?a przej?ta jako jedna z pierwszych w Warszawie Brzeska zgin??a sze?? lat po reformie, bo uparcie blokowa?a ??dz? zysku pewnego ksi?cia ze Zwi?zku Szlachty Polskiej, ktrej nie chcia?o ju? blokowa? polskie prawo.

wsl-logoWielkopolskie Stowarzyszanie Lokatorw w 2016 roku zablokowa?o ??cznie 12 eksmisji, udzielili?my wielu porad prawnych, wsp?pracujemy z mieszka?cami czterech kamieniec walcz?cych z wysiedleniami. Doprowadzili?my do sytuacji, ?e komornicy odst?pili od roszcze? w przypadku setek pozna?skich rodzin. Walczymy o prawo do mieszkania ponad 3800 osb z Rodzinnych Ogrodw Dzia?kowych (ROD) i wspieramy ponad 100-osobow? spo?eczno?? imigrantw romskich pochodzenia rumu?skiego.

wsl-logoStanowiskoWielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorwz dnia 8 grudnia 2016 rokuw sprawie nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorw...

Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorw, w odpowiedzi na propozycj? rz?du dot. nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorw..., pragnie stwierdzi?, i? znaczna cz??? proponowanych zmian w istotny sposb narusza interesy lokatorw.

eksmisje stopWraz z dniem zako?czenia okresu ochronnego w polskich miastach dochodzi do masowych eksmisji na bruk. Pozna?ski Zarz?d Komunalnych Zasobw Lokalowych zapowiedzia? 150 wysiedle? na rok 2015, cho? mwi?o si? tak?e o 300 rodzinach zagro?onych eksmisj?. To oznacza, ?e kilkaset osb, z samych tylko zasobw miejskich, pozbawionych zostanie dotychczasowego dachu nad g?ow?.

Zdj?cie0265Poczynaj?c od nast?pnej, w ka?d? sobot?, mi?dzy godzinami 15.00.-18.00., w podcieniach sk?otu Od:zysk (Paderewskiego rg Szkolna), b?dzie dzia?a? punkt informacji dla rodzin zagro?onych eksmisj?. Dzisiaj dzia?acze i dzia?aczki poinformowali o tym lokalne media. To cz??? szerszej kampanii Eksmisje to barbarzy?stwo prowadzonej przez pozna?sk? Federacj? Anarchistyczn?. Ca?a dob? dzia?a m.in. antyeksmisyjny telefon. Wsplnie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Lokatorw prowadzonych jest kilka spraw lokatorskich.

putzek1Tu? przed Wielkanoc? dowiedzieli?my si?, ?e szefem Zarz?du Komunalnych Zasobw Lokalowych nie b?dzie jego obecny prezes Jaros?aw Pucek. Rozpisany na to stanowisko konkurs, wok? ktrego panowa?a niez?a wrzawa, wygra? kto? inny. Teraz by?y prezes obnosi si? ze swoim zwolnieniem, jakby pad? ofiar? czystek.

eksmisja na brukZ pocz?tkiem kwietnia ko?czy si? okres ochronny na wysiedlenia. Pozna?ski Zarz?d Komunalnych Zasobw Lokalowych zapowiada 300 eksmisji na bruk. Eksmisje b?d? si? odbywa? tak?e z zasobw prywatnych, sp?dzielczych i zak?adowych. To tragedia dla setek, a mo?e nawet tysi?cy osb, nie tylko lokatorw-najemcw, ale w ogle lokatorw niekoniecznie odpowiedzialnych za przyczyny eksmisji: dzieci, kobiet, seniorw.

Najnowsze informacje

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Stop betonowym parkom. Relacja ze spotkania z mieszka?cami Poznania

Pozna? :: 02 sierpnia :: Komentarze (0)

Stop betonowym parkom. Relacja ze spotkania z mieszka?cami Poznania

W czwartek 26.07 w godzinach od 18.30 do 20.30 na terenie p?ywalni letniej w Parku Kasprowicza odby?a si? debata Stop betonowaniu Poznania zorganizowana przez Stowarzyszenie Kolektyw K?pielisko. Prowadzi?a j? i moderowa?a Kalina Olejniczak.W spotkaniu udzia? wzi??o oko?o 60 osb, mieszka?cw ?azarza i innych dzielnic, radnych osiedlowych, spo?ecznikw i przyrodnikw.

Więcej...

O?wiadczenie przywrci? wod? lokatorom!

Pozna? :: 18 lipca :: Komentarze (0)

O?wiadczenie  przywrci? wod? lokatorom!

Z pocz?tkiem tygodnia sp?ka miejska Aquanet odci??a wod? w jednej z kamieniec przy ulicy 28 Czerwca. Tym sposobem pi?? gospodarstw domowych zosta?o pozbawionych do niej dost?pu (w tym trzy osoby powy?ej 70 roku ?ycia i rodzina z czwrk? dzieci). Bezpo?rednio odpowiedzialnym za ten stan rzeczy jest pe?nomocnik w?a?ciciela kamienicy, ktry...

Więcej...

Pozna?:Pracownicy niemedyczni ??daj? wy?szych p?ac!

Pozna? :: 16 lipca :: Komentarze (0)

Pozna?:Pracownicy niemedyczni ??daj? wy?szych p?ac!

16 lipca odby?a si? pikieta pracownikw niemedycznych jednego z Pozna?skich szpitali klinicznych. Protest organizowa?a Inicjatywa Pracownicza. Wstawi?o si? na ni? ok. 40 pracownic i pracownikw, domagaj?cych si? poszanowania swojej pracy i przede wszystkim wy?szych zarobkw.

Więcej...

Pierwsza broszura w serii Biblioteczka @-TAK-u - Kuszenie nacjonalizmem

Publikacje :: 15 lipca :: Komentarze (0)

Pierwsza broszura w serii Biblioteczka @-TAK-u  - Kuszenie nacjonalizmem

Nacjonalizm wci?? kusi zubo?a?ych, poniewa? inne perspektywy wydaj? si? bardziej ponure. Kultur? przodkw zniszczono, tote? z pragmatycznego punktu widzenia, ponios?a ona pora?k?. Jedynymi potomkami, ktrzy przetrwali, s? ci, ktrzy zamieszkali wewn?trz ustroju naje?d?cy i przetrwali na kra?cach ?mietnisk. Pora?k? ponios?y te? przer?ne utopie poetw i marzycieli oraz liczne mitologie proletariatu....

Więcej...

Obz dla klimatu. Odzyskujemy energi?

Kraj :: 04 lipca :: Komentarze (0)

Obz dla klimatu. Odzyskujemy energi?

Politycy i biznesmeni w cieniu gabinetw decyduj? o tym, w jaki sposb mo?na wykorzystywa? zasoby naturalne, nie dbaj?c o zdrowie i ?ycie ludzi i innych zwierz?t. Degradacja ?rodowiska, wynikaj?ca z prowadzenia polityki wyzysku, doprowadzi?a do zmian klimatycznych, ktre b?d? mia?y wp?yw na ka?dego z nas. Aby przeciwstawi? si? tym procesom...

Więcej...

Nadchodz?ce wydarzenia

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian