Rewolucja to zmiana warto?ci, nie jaka? banalna modyfikacja norm. Wraz z rewolucj? rodz? si? nowe sytuacje, nowe instytucje a stare warunki i przywileje s? niszczone, atmosfera sprawiedliwo?ci i rwno?ci zaczyna zajmowa? miejsce tyranii i podzia?w spo?ecznych.
Alfredo Bonanno
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character
?ukasz Bukowski (z wi?zienia)

Contact beach scene artNie ?za, nie ?za, za?lubiny z morzem

W ktrym p?ywaj? dziewcz?t ?awice.

Fal? spienion? ci?gniesz je za w?osy

Ca?ujesz gwa?townie w usta, co prosz?.

Zach?y?ni?te tob? dziwi? si? swym cia?om

Topielczym, ?e nie ton? a si? unosz?.

Pomagasz imigrantom przekroczy? ostatni?

Granic?. Czy tak?

rozbrat.org

Bakunin NadarW dniach 29 30 maja odby?a si? w Szczecinie II Konferencja Naukowa Z dziejw anarchizmu. W dwustulecie urodzin Michai?a Bakunina. Pierwsza jej edycja mia?a miejsce w 2010 r. w Pobierowie i tak jak tegoroczna zorganizowana zosta?a przez Instytut Historii i Stosunkw Mi?dzynarodowych Uniwersytetu Szczeci?skiego. Wydarzenie to odby?o si? przy du?ym wsparciu szczeci?skiej sekcji Federacji Anarchistycznej, w dwch siedzibach Muzeum Narodowego Gmachu G?wnym i Muzeum Sztuki Wsp?czesnej.

Kubaj

Zapatista 250x150Dekada lat dziewi??dziesi?tych pokaza?a nie tylko krach socjalizmu realnego, ale rwnie? wzmocnienie systemu neoliberalnego. w polityczno-ideologiczny projekt zapocz?tkowany w 1973 roku poprzez zamach wojskowy przeciwko rz?dowi Salvadora Allende w Chile i wspierany przez think-tank Szko?y w Chicago, pozwoli? logice ekonomicznej ustawi? si? na pozycji newralgicznego centrum w?adzy, a w konsekwencji wiara w niewidzialn? r?k? rynku przerodzi?a si? w dominuj?cy dyskurs. Dla Daniela Singera, ?wiat po Upadku (Muru Berli?skiego) przyczyni? si? do wygenerowania warunkw potrzebnych do tego, by Margaret Thatcher mog?a og?osi? swoje s?awne: Nie Ma Alternatywy, to znaczy zwyci?stwo kapitalizmu nad jakimkolwiek innym modelem ekonomicznym. Jednak?e, zawsze istnie? b?d? si?y i ruchy przeciwstawiaj?ce si? logice w?adzy.

Hubert

syndykalisciwpowstaniu-maleW miniony pi?tek (9 sierpnia) w auli im. Jana Nowaka-Jeziora?skiego Muzeum Powstania Warszawskiego odby?a si? konferencja pt.: Syndykali?ci w Powstaniu Warszawskim zorganizowana przez Zwi?zek Syndykalistw Polski. G?wnym celem przy?wiecaj?cym organizatorom i prelegentom bior?cym udzia? w wydarzeniu by?o przybli?enie losw syndykalistw i anarchosyndykalistw bior?cych udzia? w Powstaniu Warszawskim. Druga cz??? konferencji uzupe?nia?a natomiast tre?? spotkania o zarys szerszego kontekstu dzia?a? antyfaszystowskich podejmowanych przez europejskich anarchistw.

rozbrat.org

obrazMwi?c o powstaniu warszawskim cz?sto zapominamy o kobietach bior?cych w nim udzia?. Obchodom cz?sto towarzyszy mowa o patriotyzmie i walce o niepodleg?o??. Okazuje si? jednak, ?e przeciwko faszystowskiemu okupantowi stawali rwnie? ludzie, ktrym patriotyzm by? zupe?nie obcy. Odrzucali ide? pa?stwa. Mowa o anarchistach i anarchistkach. Dzi? postanowi?em opisa? ciekaw? histori? pewnej anarchistki.

Karolina Stefania Marek z domu Brojde, pseudonimy Stefa, Kruk, Lola urodzi?a si? w 1906 roku. Z Anarchistyczn? Federacj? Polski zwi?za?a si? w gimnazjum w Cz?stochowie. By?o to w czasach rz?dw sanacji. Nawet za lu?ne powi?zania ze ?rodowiskami anarchistycznymi grozi?y ci??kie represje. Z powodu dzia?alno?ci w AFP zosta?a nawet aresztowana. Po wyje?dzie do Warszawy zosta?a cz?onkini? Warszawskiej Sp?dzielni mieszkaniowej powsta?ej w 1921 roku.

Piotr Ciszewski

cnt-fai19.lipca36maleZbli?aj?ca si? rocznica zwyci?skiej bitwy o Barcelon? 19 lipca 1936 roku, sk?ania do przybli?enia historii rewolucyjnych wydarze? w Hiszpanii. W nawi?zaniu do tej rocznicy, a tak?e by przypomnie? o ideach, wyrzeczeniach i po?wi?ceniu hiszpa?skich rewolucjonistw w?rd ktrych znacz?c? rol? odegrali anarchi?ci i anarchistki pragniemy zaprosi? na dzisiejsz? projekcj? w Rozbratowym Kinie Letnim. Film "Ziemia i Wolno??" Kena Loach, dobrze ukazuje zawi?o?ci konfliktu w Hiszpanii, cho?by trudno?? ??czenia konieczno?ci walki frontowej z zapa?em do przeprowadzenia rewolucji spo?ecznej. Oczywi?cie film jest tylko filmem, wi?c zainteresowanych wydarzeniami Hiszpa?skiej Rewolucji, zach?camy do zaznajomienia si? pozycjami ksi??kowymi Wydawnictwa Bractwa Troja, a tak?e poni?szym tekstem Piotra Ciszewskiego.

Eryk Blerski

sport2Od ko?ca lat 20. XX wieku nasila?y si? starcia wszechpolakw z grupami lewicowymi. Na tym tle aktywny by? m.in. Zwi?zek Polskiej M?odzie?y Demokratycznej. Organizacja ta mia?a nastawienie antynacjonalistyczne i szczeglnie w Krakowie zas?yn??a z atakw na wiece czy rozbijanie antysemickich blokad i pikiet M?odzie?y Wszechpolskiej. Za atak na jeden z takich wiecw, w pa?dzierniku 1928 r., nagan? od senatu UJ otrzyma? syndykalista Kazimierz Ostrowski.

Liczba akcji bojwkarskich znacznie wzros?a w latach 30., a zw?aszcza po 1934 r., kiedy to powsta? Obz Narodowo-Radykalny. Co prawda jego delegalizacja zahamowa?a na kilka miesi?cy impet narodowcw, jednak ju? w 1935 r. znacznie nasili?y si? wyst?pienia antysemickie. W odpowiedzi Stanis?aw Dubois w 1934 zacz?? tworzy? przy Organizacji M?odzie?owej Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego organizacj? Czerwona Strza?a, ktra mia?a charakter paramilitarny i sk?ada?a si? z najbardziej u?wiadomionych politycznie i oddanych cz?onkw OM TUR oraz robotniczych klubw sportowych. Przedstawiciele CzS ubierali si? w drelichow? bluz? koloru ochronnego, oficerski pas i granatow? czapk? z szerokim rondem. Organizacja ta pierwotnie powsta?a w celu fizycznego zwalczania re?imu sanacyjnego.

Eryk Blerski

cunk-malyTematem tekstu jest rola sportu w polskim ruchu antyfaszystowskim przed 1939 r. W pierwszej jego cz??ci ukazane zostanie zjawisko umasowienia sportu, maj?ce miejsce na prze?omie XIX i XX w., powstawanie pierwszych robotniczych klubw sportowych oraz prba rekonstrukcji zmaga? ?rodowisk ?ydowskich z faszystami z M?odzie?y Wszechpolskiej (MW) i Obozu Narodowo-Radykalnego (ONR). W cz?sci drugiej ukazany zostanie fizyczny opr jaki stawia?y grupy lewicowe dzia?aczom skrajnej prawicy.

Takie okre?lenie tematu niesie jednak ze sob? kilka problemw. Przede wszystkim nie doczeka? si? on jak dot?d ?adnej systematycznej monografii. Opracowania pochodz?ce z okresu PRL-owskiego zniekszta?caj? charakter wczesnych walk, wskazuj?c, ?e grupy porz?dkowo-samoobronne w zwalczaniu narodowcw d??y?y do sojuszu z komunistami. W istocie jednak, jak wynika z lektury ?rde?, Front Ludowy, czyli wsplna walka wszelkich odcieni lewicy z faszyzmem, na gruncie polskim by? zjawiskiem marginesowym i trwa? stosunkowo krtko.

OZZ IP

Fire Your Boss Haymarket24 maja min??a 127. rocznica tragedii na placu Haymarket w Chicago. Rwnie? w tym roku uczestnicy pierwszomajowej demonstracji w tym mie?cie przypominali o tej dacie. Podczas tegorocznej demonstracji z Chicago, ktra odby?a si? pod has?ami: "Stop deportacjom! Legalizacja pobytu dla wszystkich!", mo?na by?o u?wiadczy? m.in. polski akcent transparenty w j?zyku polskim z has?em Reforma imigracyjna teraz oraz Rodziny musz? by? razem domagaj?ce si? radykalnej reformy ameryka?skiego prawa migracyjnego. W po?owie kwietnia Obama podpisa? nowy projekt ustawy migracyjnej (w polskiej prasie opisywany jako kompromisowy), odrzucaj?c tym samym szereg progresywnych postulatw. Przybli?amy przebieg wydarze? z 4 maja 1886.

rozbrat.org

kronsztadW marcu 1921 r. w Rosji wybuch?o zbrojne powstanie przeciwko w?adzy partii komunistycznej. G?wnymi jego inicjatorami byli marynarze Floty Ba?tyckiej stacjonuj?cy w bazie po?o?onej niedaleko Petersburga, na wyspie Kotlin u uj?cia Newy w Kronsztadzie. Ci sami marynarze wielokrotnie ratowali rewolucje w Rosji swym po?wi?ceniem, ich wystrza?y z kr??ownika Aurora da?y sygna? do zaj?cia stolicy Rosji min. Pa?acu Zimowego i innych strategicznych punktw. To w?a?nie oni walczyli przeciwko interwencji obcych mocarstw i bia?ych genera?w i to ich nazywano chlub? i awangard? rewolucji. Co takiego si? sta?o ?e podnie?li oni bro? wzywaj?c do III rewolucji - przeciwko nowej w?adzy, w?adzy Lenina i partii bolszewickiej?

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian