Zawsze ?yli?my w slumsach i dziurach w ?cianach. Wiemy jak zapewni? sobie dach nad g?ow?. To my jeste?my robotnikami, ktrzy zbudowali te wszystkie pa?ace i miasta, tu w Hiszpanii, w Ameryce i wsz?dzie indziej.
Buenaventura Durruti
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character

Walki spo?eczne na ?wiecie

rozbrat.org

Bakunin NadarW dniach 29 30 maja odby?a si? w Szczecinie II Konferencja Naukowa Z dziejw anarchizmu. W dwustulecie urodzin Michai?a Bakunina. Pierwsza jej edycja mia?a miejsce w 2010 r. w Pobierowie i tak jak tegoroczna zorganizowana zosta?a przez Instytut Historii i Stosunkw Mi?dzynarodowych Uniwersytetu Szczeci?skiego. Wydarzenie to odby?o si? przy du?ym wsparciu szczeci?skiej sekcji Federacji Anarchistycznej, w dwch siedzibach Muzeum Narodowego Gmachu G?wnym i Muzeum Sztuki Wsp?czesnej.

Kubaj

Zapatista 250x150Dekada lat dziewi??dziesi?tych pokaza?a nie tylko krach socjalizmu realnego, ale rwnie? wzmocnienie systemu neoliberalnego. w polityczno-ideologiczny projekt zapocz?tkowany w 1973 roku poprzez zamach wojskowy przeciwko rz?dowi Salvadora Allende w Chile i wspierany przez think-tank Szko?y w Chicago, pozwoli? logice ekonomicznej ustawi? si? na pozycji newralgicznego centrum w?adzy, a w konsekwencji wiara w niewidzialn? r?k? rynku przerodzi?a si? w dominuj?cy dyskurs. Dla Daniela Singera, ?wiat po Upadku (Muru Berli?skiego) przyczyni? si? do wygenerowania warunkw potrzebnych do tego, by Margaret Thatcher mog?a og?osi? swoje s?awne: Nie Ma Alternatywy, to znaczy zwyci?stwo kapitalizmu nad jakimkolwiek innym modelem ekonomicznym. Jednak?e, zawsze istnie? b?d? si?y i ruchy przeciwstawiaj?ce si? logice w?adzy.

Piotr Ciszewski

cnt-fai19.lipca36maleZbli?aj?ca si? rocznica zwyci?skiej bitwy o Barcelon? 19 lipca 1936 roku, sk?ania do przybli?enia historii rewolucyjnych wydarze? w Hiszpanii. W nawi?zaniu do tej rocznicy, a tak?e by przypomnie? o ideach, wyrzeczeniach i po?wi?ceniu hiszpa?skich rewolucjonistw w?rd ktrych znacz?c? rol? odegrali anarchi?ci i anarchistki pragniemy zaprosi? na dzisiejsz? projekcj? w Rozbratowym Kinie Letnim. Film "Ziemia i Wolno??" Kena Loach, dobrze ukazuje zawi?o?ci konfliktu w Hiszpanii, cho?by trudno?? ??czenia konieczno?ci walki frontowej z zapa?em do przeprowadzenia rewolucji spo?ecznej. Oczywi?cie film jest tylko filmem, wi?c zainteresowanych wydarzeniami Hiszpa?skiej Rewolucji, zach?camy do zaznajomienia si? pozycjami ksi??kowymi Wydawnictwa Bractwa Troja, a tak?e poni?szym tekstem Piotra Ciszewskiego.

OZZ IP

Fire Your Boss Haymarket24 maja min??a 127. rocznica tragedii na placu Haymarket w Chicago. Rwnie? w tym roku uczestnicy pierwszomajowej demonstracji w tym mie?cie przypominali o tej dacie. Podczas tegorocznej demonstracji z Chicago, ktra odby?a si? pod has?ami: "Stop deportacjom! Legalizacja pobytu dla wszystkich!", mo?na by?o u?wiadczy? m.in. polski akcent transparenty w j?zyku polskim z has?em Reforma imigracyjna teraz oraz Rodziny musz? by? razem domagaj?ce si? radykalnej reformy ameryka?skiego prawa migracyjnego. W po?owie kwietnia Obama podpisa? nowy projekt ustawy migracyjnej (w polskiej prasie opisywany jako kompromisowy), odrzucaj?c tym samym szereg progresywnych postulatw. Przybli?amy przebieg wydarze? z 4 maja 1886.

rozbrat.org

kronsztadW marcu 1921 r. w Rosji wybuch?o zbrojne powstanie przeciwko w?adzy partii komunistycznej. G?wnymi jego inicjatorami byli marynarze Floty Ba?tyckiej stacjonuj?cy w bazie po?o?onej niedaleko Petersburga, na wyspie Kotlin u uj?cia Newy w Kronsztadzie. Ci sami marynarze wielokrotnie ratowali rewolucje w Rosji swym po?wi?ceniem, ich wystrza?y z kr??ownika Aurora da?y sygna? do zaj?cia stolicy Rosji min. Pa?acu Zimowego i innych strategicznych punktw. To w?a?nie oni walczyli przeciwko interwencji obcych mocarstw i bia?ych genera?w i to ich nazywano chlub? i awangard? rewolucji. Co takiego si? sta?o ?e podnie?li oni bro? wzywaj?c do III rewolucji - przeciwko nowej w?adzy, w?adzy Lenina i partii bolszewickiej?

S?awomir Kmiotek i inni

libertariasmjPublikujemy tekst na temat "Mujeres Libres" czyli "Wolnych Kobiet", organizacji kobiecej powsta?ej w latach 30. XX w. w Hiszpanii. Uczestnicz?c w masowym ruchu pracowniczym w tamtym okresie, "Wolne Kobiety" za cel stawia?y wyzwolenie kobiet od potrjnego zniewolenia zniewolenia jako kobiety, jako pracownicy i jako osoby pozbawionej edukacji. Tekst poza znaczeniem historycznym jest cenn? inspiracj?, jak rwnie? dzi? mo?na dostrzega? wsplny mianownik dla oddolnego ruchu pracowniczego i ruchu kobiecego, ktre by?yby w stanie stworzy? nowe spo?ecze?stwo poprzez, jak przeczytamy, debaty i walki w wielu r?nych miejscach: w domu, w zak?adzie, w knajpie, na ulicy.

Piotr Ciszewski saccoW latach dwudziestych w?adze Stanw Zjednoczonych rozpocz??y szeroko zakrojon? akcj? represji, skierowan? przeciwko ruchom antykapitalistycznym. W szczeglno?ci uderzy?a ona anarchistw i anarchosyndykalistw. Symbolem tych dni jest historia Sacca i Vanzettiego.
Daniel Grinberg Komuna ParyskaNie ulega w?tpliwo?ci, ?e ?aden z ruchw spo?ecznych, ktre rzuci?y wyzwanie dziewi?tnastowiecznym realiom polityczno-ekonomicznym nie wywo?a? tak ostrej i jednolitej reakcji, jak w?a?nie ruch anarchistyczny. ?aden z nich nie potrafi? tak dalece jednoczy? przeciwko sobie przedstawicieli sk?conych obozw ideowych. Jednomy?lno?? politykw, urz?dnikw, s?dziw i policjantw spojonych uczuciem zagro?enia umo?liwia?a prowadzenie przeciwko "siewcom chaosu" sprawnej, systematycznej i wielop?aszczyznowej akcji anga?uj?cej ca?? machin? pa?stwow?. Pierwsze ciosy, ktre spad?y na antyautorytarystw tu? po rozprawie z Komun? Parysk?, wymierzone by?y sumarycznie w Mi?dzynarodowe Stowarzyszenie Robotnikw. Specjalna komisja francuskiego Parlamentu uzna?a I Mi?dzynarodwk?, przy kilku g?osach sprzeciwu (1), za wsp?winn? niedawnych wydarze?. Doprowadzi?o to w konsekwencji do uchwalenia 14 marca 1872 roku tak zwanego prawa Dufaure'a obowi?zuj?cego a? do roku 1901; prawa przewiduj?cego surowe kary za przynale?no?? do tej organizacji. W latach 1871-1875 w ca?ej Francji aresztowano na mocy nowych przepisw ponad 36 tysi?cy osb, w tym blisko 2 tys. cudzoziemcw - w wi?kszo?ci Belgw, W?ochw i obywateli Szwajcarii (2). Szwajcaria i Anglia udzieli?y schronienia kilku tysi?com uciekinierw, usi?uj?cym uj?? przed prze?ladowaniami. W listopadzie 1872 roku przedstawiciele Niemiec i Austro - W?gier spotkali si?, aby uzgodni? metody i ?rodki wsplnego zwalczania ruchu robotniczego oraz strajkw (3). Konferencja ta zapocz?tkowa?a er? ?cis?ego wsp?dzia?ania policji krajw europejskich.

Dariusz Wierzcho? marusiaHistoria Ukrainy lat 19171919 jest bardzo dramatyczna. To okres, ktremu badacze wci?? po?wi?caj? wiele uwagi ze wzgl?du na r?norodno?? i mnogo?? wydarze?. Czas ten by? ci??ki dla ca?ego narodu ukrai?skiego, rwnie? dla kobiet. Jednak?e jedna z nich si? zbuntowa?a. Rzuci?a wyzwanie m??czyznom i odwa?nie rozpocz??a walk? o to, w co wierzy?a.

Pocz?tek historii o Marusi Nikiforownie, kobiecie niezale?nej i walcz?cej o w?asne przekonania ??czy si? z momentem rozkwitu ukrai?skiego anarchizmu...
Freie Arbeiter-Union Reformistyczne zwi?zki przyci?ga?y robotnikw za pomoc? oferowania osobistych korzy?ci, takich jak zapewnienie opieki zdrowotnej, wyp?acanie zasi?kw bezrobotnym cz?onkom zwi?zku czy nawet pokrywanie kosztw pogrzebu. Jednak nie chcia?y obali? ustroju kapitalistycznego, lecz dokonywa? zmian w jego obr?bie. W przeciwie?stwie do nich FAUD zosta? zorganizowany na zasadach federacyjnych. Lokalne zwi?zki by?y autonomiczne oraz samowystarczalne, dzi?ki czemu posiada?y mo?liwo?? samodzielnego dzia?ania. Wsp?praca oraz koordynacja zosta?a zachowana poprzez przyj?cie "solidarno?ci" jako naczelnej zasady w walce robotnikw o ich interesy. Ponadto tworzono rwnie? "kasy oporu" dzi?ki czemu zwi?zki mog?y wyp?aca? pieni?dze podczas strajku robotnikom.

O sile i znaczeniu syndykalizmu w Niemczech ?wiadczy fakt, i? w czasie rewolucyjnego wrzenia (1918-1923) wielu zwolennikw "komunizmu rad" zwrci?o si? ku syndykalizmowi. To w?a?nie syndykali?ci w pocz?tkowym okresie Republiki Weimarskiej odgrywali czo?ow? rol? w niektrych regionach kraju i spo?rd 12 przemys?owych sektorw, FAUD nie by? w stanie stworzy? federacji przemys?owych jedynie w 5 z nich, jakkolwiek uda?o si? je utworzy? w najwa?niejszych sektorach, takich jak: budownictwie, grnictwie, transporcie, obrbce metali oraz w sektorze wyrobw w?kienniczych. Geograficznie, FAUD najwi?ksze wp?ywy osi?gn?? w Dusseldorfie (g?wnie w?rd dekarze), Berlinie oraz Zag??biu Ruhry (g?wnie w grnictwie).

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian