Radykalna teoria nie ma nic do stracenia i do szanowania. Krytykuje siebie, jak i wszystko inne. Nie jest doktryn?, ktr? trzeba przyj?? na wiar?, ale prowizorycznym uoglnieniem, ktre wymaga ci?g?ej weryfikacji.
Ken Knabb
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character

rozbrat.org

minatura-obzPolitycy i biznesmeni w cieniu gabinetw decyduj? o tym, w jaki sposb mo?na wykorzystywa? zasoby naturalne, nie dbaj?c o zdrowie i ?ycie ludzi i innych zwierz?t. Degradacja ?rodowiska, wynikaj?ca z prowadzenia polityki wyzysku, doprowadzi?a do zmian klimatycznych, ktre b?d? mia?y wp?yw na ka?dego z nas. Aby przeciwstawi? si? tym procesom i odzyska? sprawczo?? w kszta?towaniu otaczaj?cego nas ?wiata konieczne jest po??czenie si? wszystkich frontw - od walk pracowniczych, przez lokatorskie, feministyczne, czy antyfaszystowskie.

rozbrat.org

11038122 10152764030203543 7913747042789690218 nJako osoby z zasady oraz od lat zaanga?owane w ruchy spo?ecznego protestu, rozumiemy, solidaryzujemy si? i wspieramy osoby, ktre od paru dni okupuj? uczelnie w ca?ym kraju. Rozumiemy, poniewa? w naszej organizacji dzia?aj? bezpo?rednio, lub we wsp?pracy z nami studenci, doktorantki oraz profesorowie. Znamy rzeczywisto?? fabryk wiedzy, urok ci?g?ej wycie?czaj?cej i bezsensownej parametryzacji ludzkiej aktywno?ci umys?owej, grodzenie globalnej wiedzy i pobieranie z tego profitw, sztywn?, neofeudaln? hierarchi? uniwersyteckich murw i praktyk, inercj? niedomagaj?cych materialnie studentw. Aktualny stan uczelni nie tworzy wsplnoty, chyba ?e wsplnoty w atomizacji, jedno?? wyobcowanych. Pod tym wzgl?dem Gowin jest tylko nast?pnym, naturalnym krokiem po Kudryckiej. Wiemy rwnie? jak trudno pogodzi? ?ycie osobiste z uniwersytetem, prac? najemn? i aktywno?ci? spo?eczno-polityczn?. Wiemy jak przestraszony i konformistyczny jest uniwersytet, wiemy jak trudno podj?? na nim jakikolwiek ruch sprzeciwu, z jakimi konsekwencjami mo?na si? w takim wypadku liczy?. Z tych wszystkich wzgl?dw rozumiemy was, bo nasza walka te? tego dotyczy; z tych wszystkich wzgl?dw dzi?kujemy wam i gratulujemy.

Marek Piekarski

De0sSSnWkAIdF0ePrzedstawiamy wspomnienie po zmar?ym Robercie Brylewskim (ktry go?ci? i na Rozbratowych deskach: https://www.youtube.com/watch?v=otETEd1ImTw), autorstwa uczestnika pozna?skiej Federacji Anarchistycznej Marka Sancza Piekarskiego:

rozbrat.org

minatura-cz.proces3 pa?dziernika 2016r. na ulice wielu polskich miast wysz?o dziesi?tki tysi?cy osb protestuj?cych przeciwko obywatelskiemu projektowi ustawy autorstwa Ordo Iuris, ca?kowicie zakazuj?cemu aborcji. Demonstracje zorganizowane pod nazw? Czarny Protest odbi?y si? g?o?nym echem nie tylko w Polsce, ale te? w zagranicznych mediach. Protesty solidarno?ciowe zorganizowano rwnie? m. in. we W?oszech, w Niemczech, Czechach, Norwegii, Chinach i Kanadzie. Nie oby?o si? te? bez represji wymierzonych w ?rodowisko anarchistyczne.

rozbrat.org

lodz-miniatura24 Marca uczestniczyli?my w antynacjonalistycznej demonstracji w ?odzi. Na demonstracji pojawi?o si? ponad sto osb, ktre wykrzycza?y swj sprzeciw przeciwko rasizmowi i ksenofobii. Zwrcono tak?e uwag? na zwi?zki nacjonalizmu z systemem kapitalistycznym.

rozbrat.org

DSC02885-640x480miniatura copyStra? Le?na pobi?a jednego z pozna?skich aktywistw zwi?zanego z Federacj? Anarchistyczn? blokuj?cych wycink? w Puszczy Bia?owieskiej. By? hospitalizowany. Poni?ej publikujemy jego relacj?.

Webciu

maly dzien matki26 maja Inicjatywa Pracownicza i jej sympatycy zorganizowali w kilku miastach akcje informacyjne dotycz?ce aktualnej sytuacji ??obkw publicznych. Protest zainicjowa?a Komisja Mi?dzyzak?adowa OZZ IP przy Zespo?ach ??obkw w Poznaniu, ktra od wielu lat walczy o popraw? warunkw opieki oraz pracy w publicznych placwkach dla dzieci.

Kubaj

Jolanta Brzeska-skwer-02.2017-smW ci?gu sze?ciu lat sprawa zabjstwa Joli Brzeskiej charyzmatycznej liderki ruchu lokatorskiego i za?o?ycielki W[arszawskiego] S[towarzyszenia] L[okatorw] przesz?a bardzo d?ug? drog?: od prb zatarcia to?samo?ci zamordowanej, przez uznanie jej ?mierci za wynik samobjstwa, nast?pnie zmiany kwalifikacji na zabjstwo i umorzenie ?ledztwa, po jego przywrcenie wraz z nowym przeciwko warszawskiej policji i prokuraturze, ktra tuszowa?a spraw?.

rozbrat.org

strajk kobiet copyW poniedzia?ek 3 pa?dziernika w ca?ej Polsce odb?dzie si? Oglnopolski Strajk Kobiet - seria akcji protestacyjnych przeciwko planowanemu zaostrzeniu ustawy o przerywaniu ci??y. Organizatorzy i organizatorki apeluj? do wszystkich kobiet o nie przychodzenie do pracy tego dnia i udzia? w akcjach protestacyjnych.

Federacja Anarchistyczna Wroc?aw

oswiadczenie-fa-wroclaw-w-sprawie-morderstwa-igora-stachowiaka

Ka?dego dnia, kiedy policja i inne s?u?by mundurowe brutalnie udowadniaj? swoj? wy?szo??, musimy protestowa?. Nie ma i nie b?dzie zgody na przemoc aparatu opresji. Nigdy nie odwrcimy g?owy, gdy tak jak teraz we Wroc?awiu, cz?owiek zostaje brutalnie zamordowany przez policjantw. W ?wietle prawa, licz?c na zapomnienie i brak uwagi spo?ecze?stwa, mordercy z komisariatu Stare Miasto czuj? si? ?wietnie. Co my?leli uderzaj?c po raz kolejny, ?ami?c nos i dusz?c niewinnego cz?owieka?

Najnowsza publicystyka

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent polemika z Krytyk? Polityczn?

Kontrola spo?eczna :: 21 lipca :: Komentarze (0)

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent   polemika z Krytyk? Polityczn?

Magdalena Malinowska pracownica firmy Amazon dzia?aj?ca w OZZ Inicjatywa Pracownicza, wsp?organizatorka Socjalnego Kongresu Kobiet Nag?o?nienie problemw pracownic ochrony, ktre zosta?y zatrudnione przez organizatorki ostatniego Kongresu Kobiet, wywo?a?o pewne zainteresowanie opinii publicznej w tym rwnie? ?rodowiska Krytyki Politycznej. Niedawne teksty napisane przez Izabel? Desperak (link) oraz Micha?a Sutowskiego wraz z Agnieszk? Wi?niewsk?...

Więcej...

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Kontrola spo?eczna :: 05 lipca :: Komentarze (0)

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Wszystkie osoby ktre widzia?y zatrzymanie Gosi C., Macieja H. i Jacka S. i/lub takie, ktre posiadaj? dowody mog?ce ?wiadczy? na rzecz osb oskar?onych w sprawie za Czarny Protest w Poznaniu prosimy o pilny kontakt - ackpoznan@gmail.com ! Ponizej dok?adna "kronika" wydarze?:

Więcej...

"Wszyscy jeste?my cz??ci? uniwersytetu jako "szko?y-jako-fabryki" i chcemy mie? wp?yw na nasze zak?ady pracy, na decyzje, ktre nas dotycz?"

Kontrola spo?eczna :: 14 czerwca :: Komentarze (0)

Tre?? przemwienia wyg?oszonego na wczorajszego Oglnopolski protest przeciwko ustawie 2.0 / Pozna? Reprezentuj? Komisj? Mi?dzyzak?adow? OZZ IP przy Teatrze smego Dnia, ktra wspar?a protesty studentw i pracownikw UAM oraz przede wszystkim studentw i pracownikw UAP.Powiem kilka gorzkich s?w.Nie b?d? mwi? o uniwersytecie w kategoriach "wsplnoty", bo wiele razy udowodnili?my, ?e nie...

Więcej...

Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet - wst?p

Aktywizm :: 20 kwietnia :: Komentarze (0)

Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet  - wst?p

Przedstawiamy niewielki fragment wst?pu Davida Graebera do ksi??ki Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet autorstwa Michaela Knapp, Anji Flach i Ercana Ayboga, ktra uka?e si? nak?adem Oficyny Bractwo Trojka. Przypominamy te? o trwaj?cej wci?? zbirce ?rodkw, dzi?ki ktrej ta wa?na pozycja b?dzie mog?a si? ukaza?. Link do zbirki:...

Więcej...

Miasto kobiet i rwno?ci p?ac

Walka klas :: 09 kwietnia :: Komentarze (0)

Miasto kobiet i rwno?ci p?ac

W sobot? dobieg?y nas informacje o tym, ?e Wielkopolski Kongres Kobiet okrzykn?? Ja?kowiaka liderem tworzenia rwnych szans dla kobiet i m??czyzn. Mo?liwe, ?e z perspektywy kobiet o orientacji liberalno-konserwatywnej jest on tego rodzaju liderem. Niemniej kobiety to nie tylko polityczki, celebrytki i bizneswomen. Kobiety to rwnie? pracownice zmuszane do pracy...

Więcej...

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian