S?dz?, ?e niesprawiedliwie ocenia si? wi?kszo?? tzw. zwyk?ych ludzi. Nie widz? niczego co mog?oby wskazywa?, ?e s? oni bardziej podatni na wp?yw propagandy ni? elita intelektualna. Za to mam pewne powody podejrzewa?, ?e mo?e by? w?a?nie odwrotnie.
Noam Chomsky
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character

Walka w Puszczy Bia?owieskiej si? zaostrza. Pobito pozna?skiego dzia?acza

rozbrat.org

DSC02885-640x480miniatura copyStra? Le?na pobi?a jednego z pozna?skich aktywistw zwi?zanego z Federacj? Anarchistyczn? blokuj?cych wycink? w Puszczy Bia?owieskiej. By? hospitalizowany. Poni?ej publikujemy jego relacj?.

W poniedzia?ek 11 wrze?nia odby?o si? posiedzenie Trybuna?u Sprawiedliwo?ci Unii Europejskiej, ktry rozpatrywa? kwesti? na?o?enia sankcji na Polsk? za wycink? w Puszczy Bia?owieskiej. Przed s?dem stan?? minister ?rodowiska Jan Szyszko. Wszyscy znajduj?cy si? w tym czasie w Obozie Dla Puszczy, oraz osoby obserwuj?ce t? sytuacj? w ca?ym kraju oczekiwa?y, ?e b?dzie to dzie? prze?omowy w temacie obronie Puszczy. Mieli?my nadziej?, ?e Szyszko po tym spotkaniu si? opami?ta i wycofa harwestery wraz ze Stra?? Le?n? z lasu, nie chc?c obci??a? wszystkich kosztami jego planu walki z kornikiem, a tak naprawd? jego wydumanego ego, nakazuj?cego mu walczy? z ekologami. Chce wygra? t? walk? za wszelk? cen?, aby nie ponie?? kolejnej kl?ski jak nad Rospud?. Aby tego dokona? ?ci?ga si?y Stra?y Le?nej ze wszystkich Regionalnych Dyrekcji Lasw Pa?stwowych w kraju, ktrych utrzymanie i wynagrodzenia powoduj? wycink? z ekonomicznego punktu widzenia ca?kowicie nierentown?.

Rzeczywisto?? nas jednak zaskoczy?a. Ju? we wtorek od rana stwierdzili?my bardzo du?? aktywno?? zarwno maszyn tn?cych drzewa, jak i tirw wywo??cych je w najdalsze zakamarki kraju, gdzie ze wzgl?du na swoj? wyj?tkowo nisk? cen? s? przerabiane na euro palety. Uda?o nam si? zablokowa? ich wtorkowe dzia?ania, przez pokojow? pikiet? pod maszynami, dzi?ki czemu byli zmuszeni wrci? do bazy. Po sprawdzeniu terenu okaza?o si?, ?e tego dnia pod pi?? posz?y liczne stuletnie ?wierki, stuletnie d?by. Jest to rwnie? teren na ktrym s?yszeli?my wcze?niej sweczk? i dzi?cio?a trjpalczastego.

W ?rod? 13 wrze?nia sytuacja powtrzy?a si? i maszyny po raz kolejny wyjecha?y w to miejsce, aby sko?czy? rze? drzew. Postanowili?my dzia?a?. Oko?o 10:00 weszli?my do lasu mijaj?c kilku blokuj?cych wej?cie do niego stra?nikw. Przebiegli?my lasem w kierunku w tym ju? momencie stoj?cych w miejscu harwestera i forwardera (ktry wywozi drzewo z lasu i uk?ada na sk?adnicach przygotowuj?c do dalszego za?adunku na tiry). W pewnym momencie w wyniku zamieszania zobaczy?em luk? pomi?dzy stra?nikami i postanowi?em j? wykorzysta?, aby dobiec do forwardera i si? do niego przypi??. P? metra od maszyny zosta?em brutalnie powalony na ziemi? przez dwch stra?nikw, ktrzy prawie jak w meczu futbolowym powalili mnie na u?o?one pnie na sk?adnicy po ktrych bieg?em. Uderzy?em przy tym g?ow? o jeden z nich. P?niej skoczyli na mnie i zacz?li mnie butami i kolanami dogniata? do ziemi. Za wszelk? cen? chcieli zabra? mi tub?, ktr? mia?em wpi?t? w r?k?. Na pocz?tek zrzucili mi z g?owy kamer?, tak aby nic si? nie zarejestrowa?o. Jeden dwa razy uderzy? moj? g?ow? o pie?. Kolejny wciska? mi kciuki w okolice ?uchwy i gard?a, sprawiaj?c bl abym pu?ci? tub?. Zak?adali d?wignie na palce, r?ce, barki, i nogi. Wszystko to trwa?o kilka minut. W tym czasie nie reagowali na moje pro?by o to, ?eby przestali. Stwierdziwszy, ?e nie dadz? rady w czterech przenie?li mnie na ?cie?k?, ci?gn?c klatk? piersiow? po le??cych pniach, gdzie rzucili twarz? w b?oto i pokrzywy. Jeden stan?? mi na r?ce, na ktrej mia?em tub?, drugi zak?ada? bardzo bolesn? d?wigni? na bark, a trzeci kolanem dociska? g?ow? do ziemi, tak, ?e nie mia?em czym oddycha?. Po d?u?szym czasie przyszed? inny dowdca, na ktrego rozkaz mnie podnie?li i przynie?li pogubione w czasie powalania mnie na ziemi? rzeczy: telefon, kamer?, ktrych oddania nie mog?em si? wcze?niej doprosi?. Na moje ??danie zosta?a wezwana karetka, ktra zabra?a mnie do szpitala. Zrobiono mi tam rentgen r?ki, tomografi? g?owy, oraz podpi?to pod kroplwk?. Po kilku godzinach wypuszczono mnie stwierdzaj?c obra?enia g?owy w postaci: powierzchniowych urazw g?owy i urazw nadgarstka i r?ki. Tomografia wykaza?a podskrnego krwiaka/ st?uczenie na lewej ko?ci czo?owej, oraz nierwny zarys ?uski ko?ci czo?owej lewej z nierwno?ci? blaszki zewn?trznej.

Przemoc dotyczy?a wi?kszej ilo?ci osb. Przypinano ludzi kajdankami do linki obwi?zanej wok? drzew, targano ich po ziemi, wobec dziewczyn stosowano seksistowskie okrzyki itd. itp. Nie jest to rwnie? pierwsza taka sytuacja. Sam ju? na poprzednich akcjach by?em w sytuacjach zagra?aj?cych ?yciu. Raz stra?nicy le?ni odci?li mi lin? na ktrej wisia?em na drzewie na wysoko?ci ok 10 m. Innym razem operator forwardera prbowa? nas staranowa?, kiedy w czwrk? prbowali?my go zablokowa?. Poniewa? si? nie zatrzyma?, wskoczy?em na jego mask? w czasie jazdy. Ten mimo wszystko si? nie zatrzyma? i jecha? dalej gwa?townie skr?caj?c maszyn? na drodze i wje?d?aj?c w ga??zie, tak aby mnie zrzuci?. Dopiero po kilkuset metrach wycieczki uda?o mi si? bezpiecznie zeskoczy? na ziemi?. Inny uczestnik protestu mia? poci?ty no?em palec, po tym jak jeden ze stra?nikw prbowa? odci?? lin?, do ktrej by? przypi?ty. I to wszystko tylko w ostatnich tygodniach.

Stra? le?na jest formacj? kompletnie nieprzygotowan? do takich sytuacji. Posiada uprawnienia takie jak policja, uzbrojona w pa?ki teleskopowe, gazy, pistolety, jednocze?nie nieprzygotowana do tego w jaki sposb zachowa? si? w czasie pokojowego protestu (a przypomn?, ?e wszystkie akcje maj? taki charakter). Tworzy to z niej jednostk? zagra?aj?c? tak zdrowiu jak i ?yciu uczestnikw protestu. Widoczne jest rwnie? to, ?e w ostatnim czasie coraz bardziej im si? spieszy z wycink? i wywzk? drewna, co powoduje, ?e jest ich wi?cej (nawet oko?o 70 z ca?ej Polski), s? coraz bardziej brutalni i bezwzgl?dni. Przez pych? jednego cz?owieka na sto?ku Szyszk? pewnego dnia w Puszczy mo?e doj?? do tragedii.

Mamy teraz kilka dni do ostatecznej decyzji TS, ktre le?nicy z pewno?ci? b?d? starali si? wykorzysta? jak najbardziej intensywnie. My w Puszczy robimy wszystko na ka?dym polu aby zatrzyma? wycink?. Nie zrobimy jednak tego bez was. Organizujcie wsz?dzie pikiety, akcje, demonstracje, benefity na Obz dla Puszczy. Nie b?dziemy w stanie wygra? tej bitwy bez wyniesienia jej na poziom protestu spo?ecznego. Nie dajcie sobie wmwi?, ?e dzia?amy przeciwko ludno?ci lokalnej, bo dzi?ki naszej pracy (oraz jednoczesnej pracy maszyn w lasach) coraz wi?cej z nich jest przeciwko wycince (w??czaj?c lokalnych pilarzy). Przyje?d?ajcie do Obozu, je?li macie czas. Wsparcie na miejscu jest rwnie? potrzebne. Do??czajcie do grupy Poznaniacy Przeciwko My?liwym (i innych), dzia?ajcie lokalnie. Ka?da forma oporu przeciwko Szyszce jest wa?na.
Walczmy dalej, pokazuj?c, ?e nie pozwolimy zniszczy? siedziby zagro?onych gatunkw zwierz?t. Je?li damy im wygra? tutaj, zniszcz? ostatnie ?lady dzikiej przyrody wsz?dzie, zamieniaj?c jedn? trzeci? kraju (ktra jest zarz?dzana przez Lasy Pa?stwowe) w las gospodarczy.

NieodPUSZCZAmy

Ca?a Puszcza Parkiem Narodowym!

Kawka

*zdj?cie: Adam Bohdan

Nie masz uprawnie?, aby dodawa? komentarze. Musisz si? zarejestrowa?

Najnowsza publicystyka

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent polemika z Krytyk? Polityczn?

Kontrola spo?eczna :: 21 lipca :: Komentarze (0)

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent   polemika z Krytyk? Polityczn?

Magdalena Malinowska pracownica firmy Amazon dzia?aj?ca w OZZ Inicjatywa Pracownicza, wsp?organizatorka Socjalnego Kongresu Kobiet Nag?o?nienie problemw pracownic ochrony, ktre zosta?y zatrudnione przez organizatorki ostatniego Kongresu Kobiet, wywo?a?o pewne zainteresowanie opinii publicznej w tym rwnie? ?rodowiska Krytyki Politycznej. Niedawne teksty napisane przez Izabel? Desperak (link) oraz Micha?a Sutowskiego wraz z Agnieszk? Wi?niewsk?...

Więcej...

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Kontrola spo?eczna :: 05 lipca :: Komentarze (0)

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Wszystkie osoby ktre widzia?y zatrzymanie Gosi C., Macieja H. i Jacka S. i/lub takie, ktre posiadaj? dowody mog?ce ?wiadczy? na rzecz osb oskar?onych w sprawie za Czarny Protest w Poznaniu prosimy o pilny kontakt - ackpoznan@gmail.com ! Ponizej dok?adna "kronika" wydarze?:

Więcej...

"Wszyscy jeste?my cz??ci? uniwersytetu jako "szko?y-jako-fabryki" i chcemy mie? wp?yw na nasze zak?ady pracy, na decyzje, ktre nas dotycz?"

Kontrola spo?eczna :: 14 czerwca :: Komentarze (0)

Tre?? przemwienia wyg?oszonego na wczorajszego Oglnopolski protest przeciwko ustawie 2.0 / Pozna? Reprezentuj? Komisj? Mi?dzyzak?adow? OZZ IP przy Teatrze smego Dnia, ktra wspar?a protesty studentw i pracownikw UAM oraz przede wszystkim studentw i pracownikw UAP.Powiem kilka gorzkich s?w.Nie b?d? mwi? o uniwersytecie w kategoriach "wsplnoty", bo wiele razy udowodnili?my, ?e nie...

Więcej...

Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet - wst?p

Aktywizm :: 20 kwietnia :: Komentarze (0)

Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet  - wst?p

Przedstawiamy niewielki fragment wst?pu Davida Graebera do ksi??ki Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet autorstwa Michaela Knapp, Anji Flach i Ercana Ayboga, ktra uka?e si? nak?adem Oficyny Bractwo Trojka. Przypominamy te? o trwaj?cej wci?? zbirce ?rodkw, dzi?ki ktrej ta wa?na pozycja b?dzie mog?a si? ukaza?. Link do zbirki:...

Więcej...

Miasto kobiet i rwno?ci p?ac

Walka klas :: 09 kwietnia :: Komentarze (0)

Miasto kobiet i rwno?ci p?ac

W sobot? dobieg?y nas informacje o tym, ?e Wielkopolski Kongres Kobiet okrzykn?? Ja?kowiaka liderem tworzenia rwnych szans dla kobiet i m??czyzn. Mo?liwe, ?e z perspektywy kobiet o orientacji liberalno-konserwatywnej jest on tego rodzaju liderem. Niemniej kobiety to nie tylko polityczki, celebrytki i bizneswomen. Kobiety to rwnie? pracownice zmuszane do pracy...

Więcej...

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian