Zawsze ?yli?my w slumsach i dziurach w ?cianach. Wiemy jak zapewni? sobie dach nad g?ow?. To my jeste?my robotnikami, którzy zbudowali te wszystkie pa?ace i miasta, tu w Hiszpanii, w Ameryce i wsz?dzie indziej.
Buenaventura Durruti
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character

Marek Piekarski

De0sSSnWkAIdF0ePrzedstawiamy wspomnienie po zmar?ym Robercie Brylewskim (który go?ci? i na Rozbratowych deskach: https://www.youtube.com/watch?v=otETEd1ImTw), autorstwa uczestnika pozna?skiej Federacji Anarchistycznej – Marka „Sancza” Piekarskiego:

 

Je?li kultura ma jakiekolwiek znaczenie w zmianie ?wiata na lepsze, to w tym kraju na pewno mie?ci?a si? ona w nim - Robercie Brylewskim.

W niedziele odszed? kolejny wa?ny dla mnie cz?owiek. Cz?owiek, którego twórczo?? kszta?towa?a ca?e moje pokolenie. My?l?, ?e nie tylko moje. Wyrabia?a gust muzyczny, ale te? inspirowa?a w postawie spo?eczno-politycznej. Robert da? nam wyj?tkow? kultur?, bo by? wyj?tkowym cz?owiekiem, ?yj?cym i tworz?cym w wyj?tkowych okoliczno?ciach.

Pierwszy raz spotkali?my si? wiele lat temu, cho? ?a?uj?, ?e tak pó?no. Kiedy poznali?my si? bli?ej utwierdzi?em si? w przekonaniu, ?e nale?y do ludzi z którymi chce si? by?. Nie tyle w rewolucji czynu, co w rewolucji ducha. To co?, co uzupe?nia?o i inspirowa?o opór. Co? bez czego czasem naprawd? ci??ko przetrwa? w zgie?ku codziennej walki. Sam Robert swoj? postaw? ?yciow? przed?u?a? to, co wyra?a? w swojej muzyce. Bezkompromisowy, duchowy misjonarz? Bo jak uj?? t? wielowymiarow? posta?, która w nico?ci potrafi?a kreowa? tak oryginalne i wa?ne dla czasu i miejsca projekty jak Kryzys, Brygada Kryzys, Izrael, Armia, Falarek czy 52um? Jak du?o mia? w sobie i jak bardzo chcia? si? tym dzieli?! Spu?cizna jak? zostawi? jest niepoliczalna, jednak to nic w stosunku do tego jakim by? cz?owiekiem.

W gruncie rzeczy wszyscy wiedz? kim by? dla kultury alternatywnej. Zaczyna?, kiedy trzeba by?o mie? wielk? determinacj? i odwag? by? innym. Nale?a? do protoplastów i polskiego punkrocka, i reggae/dubu. W ka?dej kulturze s? pokolenia które wynikaj? z siebie, ale te? w konsekwencji siebie kontestuj?. Zapewne jednak kontrkultura w tym kraju mia?a by zupe?nie inny charakter, gdyby nie Robert. Zanim przysz?o pokolenie maj?ce troch? wi?cej kontaktu z tym. co za granic?, by móc bra? ca?ymi gar?ciami, by nie powiedzie? – kopiowa?, to co tam. 

Jaki? czas temu rozmawia?em z Arkiem Marczy?skim z Anteny Krzyku który powiedzia? mi, ?e rozdziela radykalnie ?rodowisko którego symbolem by? Robert od tego, co powszechnie nazywali?my „scen? niezale?na”. By?em zdziwiony, zapyta?em – dlaczego? Arek powiedzia? mi, ?e zawsze irytowa?a go ta hipisowska maniera jaka unosi?a si? nad Robertem. ?e nie mia?a ona za du?o wspólnego z tym, co nios?o „nasze ?rodowisko”, cho? bardziej adekwatne by?oby tu odwo?anie si? do – pokolenia.

My?l? sobie, ?e jest w tym du?o prawdy. Jednak prawda ta jest ?adn?, kiedy skonfrontujemy to, co si? w tym kraju wydarzy?o i gdzie znajdujemy si? dzi?. Bo z owej „sceny niezale?nej” nie zosta?o niemal nic. Wi?c by by? uczciwym, jedyne co pozostaje to prze?ledzenie kto co zrobi?, co po nim zosta?o, ale te? gdzie teraz jest. 

„Scena niezale?na” czerpa?a nie tylko z dorobku artystycznego Roberta, ale te? z jego potencja?u w innych polach. Gdyby nie Studio Z?ota Ska?a i produkcja Bryla, nie by?oby nagra? najwa?niejszych zespo?ów owej sceny. Od ?wiata Czarownic, Apatii przez Ew? Braun sko?czywszy na Post Regimencie.

Robert nigdy nie zdradzi? swoich idea?ów. Do ko?ca pozosta? niezale?nym artyst?. Zrobi? tyle, ile niejeden z „niezale?nych” by tylko móg? marzy?. Mia? swoje niezale?ne od „niezale?nych” podej?cie do ?wiata. To w nim lubi?em i ceni?em. Po tym jak moi koledzy og?osili go zdrajc? i zadeklarowali publiczne „zdystansowanie si?”, napisa? do mnie w li?cie:

„...na pewno nie pogodz? si? z rol? ikony, to jak wi?zienie, chc? prowokowa?, bo taka jest cz?sto moja rola, tych z prawej strony, aby pokazali czy s? podszyci orze?kiem, czy swastyk?, --- oraz tych bliskich mi ideowo - czyli lewej stronie , … - czy chc? si? bawi? w HWDP , kibolstwo - rozbojstwo, pseudosocjalizm (w którym sp?dzi?em ca?? m?odo??)... czy chc? mo?e szuka? wolno?ci, uwalnia? si? od w?adzy - w dojrza?y i trwa?y sposób, "...to jest wojna dla tych wytrwa?ych, a nie dla tych szybkich".

To tylko w sferze kultury, bo Brylu nie napina? si? nigdy na aktywizm. Zawsze mówi?, ?e to co mo?e, to co umie, to robi? muzyk?. Wielokrotnie jednak mogli?my na niego liczy?. Pami?tam, jak w szczycie kariery Armii i Izraela, Robek zaproponowa? benefitowe koncerty na rzecz kolegiów jakie dostawali?my za blokad? zapory w Czorsztynie. Kiedy proponowa?em by wyst?pi? na Rozbracie czy dla Zemsty, nigdy nie odmawia? gra? za minimalne pieni?dze – bo to dla ruchu! Kiedy pyta?em czy by nie sygnowa? swoim nazwiskiem jakiejkolwiek listu protestu – te? nigdy nie odmówi?.

Zawsze skory do pracy i twórczego zadzia?ania. Czasem kiedy opowiada? o jaki? projektach w jakich uczestniczy to patrzy?em ze zdziwieniem. Przez to bywa?o, ?e ?ci?ga?o go w dziwne rewiry. Jednak dzi?ki temu si?ga? g??biej w siebie i nie traci? czasu na malkontenctwo. Swoist? charakterystyk? jego osoby zrobi? Tymon w filmie „Polskie gówno”, czym Robert by? mega zajarany. Obna?enie polskiego szo?biznesu i z dystansem pokazanie swojej w nim roli.

Kiedy? mia?em sen z którego si? razem ?miali?my. Mianowicie Robert ze Zbyszkiem Liber?, byli tam wampirami którzy zabijali z?ych artystów, a dobrym dawali si?? i dar ?ycia wiecznego. Nie wiem sk?d mi si? to wzi??o, ale sen by? d?ugi, symboliczny i wielow?tkowy. Ci co znaj? fizyczno?? Roberta i Zbyszka, sami wiedz?, ?e idealnie pasowali by do roli jakiego? Nosferatu. Obserwuj?c wspó?czesn? rodzim? kultur?, ciekawym by?oby widzie? mój sen na jawie. 

Z Robertem i Zbyszkiem oraz Mariol? Przyjemsk? mam jeszcze jedno wspomnienie które ukazuje te? rodzaj emocji jakie wokó? Roberta si? tworzy?y. Kiedy? ekipa spa?a u mnie, gdy si? obudzili?my na kacu i nast?pi?a ta charakterystyczna forma niech?ci do kolejnego dnia. Zbyszek mówi – Robert, ty nie masz przez przypadek jakiego? ziela? Robert popatrzy? i mówi: - no wiesz, kto jak kto, ja przez przypadek mam. I wyci?ga pe?n? foliow? reklamówk?. - Na w?asny u?ytek, z w?asnej uprawy, a nie jakie? tam. Nabija luf? i dzie? zaczyna si? rozchmurza?. 

Gdy tylko mia?em czas dzwoni?em do Robka by posiedzie? i pogada?.

Ostatnim razem kiedy si? widzieli?my by?y to ?wi?ta zimowe. Jak to ?wi?ta, wszystko pozamykane. Chodzili?my po Warszawie i znale?li?my jaki? lokal. Zamówili?my piwo, kiedy si? sko?czy?o wsta?em by kupi? nast?pne. Obok pojawi? si? Robert i mówi – „Nie Sancho, ja stawiam! Rzadko miewam hajs, ale mamy koniec roku wi?c dosta?em tantiemy z Zaiksu!” Urzek? mnie tym ca?kowicie. Tym bardziej, ?e zna?em jego sytuacj?. Z reszt? nie ba? si? o niej mówi? publicznie, ku refleksji tym którzy uwa?ali go za komercyjnego zdrajc? i tym którzy marzyli by by? wyimaginowan? „gwiazd? rocka” - jak on. Sam mówi?, ?e by?a to kolejna prowokacja, ale my?l?, ?e bardzo dobra, by obna?y? zasady gry kapitalizmu.

Kiedy dzi? w smutku my?l? o nim, jestem dumny, ?e mimo zawirowa? uda?o si? nam co? razem zrobi?. B?d? t?skni?. 

 

WOLNO?? 

dla wszystkich wolno?? 

dla wielkich i dla niskich 

dla ?ebraków i dla bogaczy 

ziemia dla wszystkich 

ziemia dla wszystkich 

zetrze? z map granice 

które dziel? nas 

rozwi?za? armie 

które niszcz? ?wiat 

ziemia dla wszystkich ziemia 

to co widz? to czas agresji 

to co widz? to czas agresji 

kiedy nam potrzebna jest 

wolno?? dla wszystkich 

ziemia dla wszystkich

 

NIE PODDAWAJ SI?

Nie poddawaj!

?adnej demagogii, ?adnej presji

?adnej propagandzie, ?adnemu oszuka?stwu

Nie poddawaj si?

Nie poddawaj!

Nie daj im r?ki swej

Nie daj im duszy swej

Nie daj, nie daj

Nie poddawaj, nie poddawaj

Nigdy nie poddawaj si?!

 

Nie masz uprawnie?, aby dodawa? komentarze. Musisz si? zarejestrowa?

Najnowsza publicystyka

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent – polemika z „Krytyk? Polityczn?”

Kontrola spo?eczna :: 21 lipca :: Komentarze (0)

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent  – polemika z „Krytyk? Polityczn?”

Magdalena Malinowska pracownica firmy Amazon dzia?aj?ca w OZZ Inicjatywa Pracownicza, wspó?organizatorka Socjalnego Kongresu Kobiet   Nag?o?nienie problemów pracownic ochrony, które zosta?y zatrudnione przez organizatorki ostatniego Kongresu Kobiet, wywo?a?o pewne zainteresowanie opinii publicznej w tym równie? ?rodowiska Krytyki Politycznej. Niedawne teksty napisane przez Izabel? Desperak (link) oraz Micha?a Sutowskiego wraz z Agnieszk? Wi?niewsk?...

Więcej...

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Kontrola spo?eczna :: 05 lipca :: Komentarze (0)

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Wszystkie osoby które widzia?y zatrzymanie Gosi C., Macieja H. i Jacka S. i/lub takie, które posiadaj? dowody mog?ce ?wiadczy? na rzecz osób oskar?onych w sprawie za Czarny Protest w Poznaniu prosimy o pilny kontakt - ackpoznan@gmail.com !   Ponizej dok?adna "kronika" wydarze?:

Więcej...

"Wszyscy jeste?my cz??ci? uniwersytetu jako "szko?y-jako-fabryki" i chcemy mie? wp?yw na nasze zak?ady pracy, na decyzje, które nas dotycz?"

Kontrola spo?eczna :: 14 czerwca :: Komentarze (0)

Tre?? przemówienia wyg?oszonego na wczorajszego Ogólnopolski protest przeciwko ustawie 2.0 / Pozna? Reprezentuj? Komisj? Mi?dzyzak?adow? OZZ IP przy Teatrze Ósmego Dnia, która wspar?a protesty studentów i pracowników UAM oraz przede wszystkim studentów i pracowników UAP.Powiem kilka gorzkich s?ów.Nie b?d? mówi? o uniwersytecie w kategoriach "wspólnoty", bo wiele razy udowodnili?my, ?e nie...

Więcej...

„Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet” - wst?p

Aktywizm :: 20 kwietnia :: Komentarze (0)

„Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet”  - wst?p

Przedstawiamy niewielki fragment wst?pu Davida Graebera do ksi??ki „Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet” autorstwa Michaela Knapp, Anji Flach i Ercana Ayboga, która uka?e si? nak?adem Oficyny Bractwo Trojka. Przypominamy te? o trwaj?cej wci?? zbiórce ?rodków, dzi?ki której ta wa?na pozycja b?dzie mog?a si? ukaza?. Link do zbiórki: ...

Więcej...

Miasto kobiet i równo?ci p?ac

Walka klas :: 09 kwietnia :: Komentarze (0)

Miasto kobiet i równo?ci p?ac

W sobot? dobieg?y nas informacje o tym, ?e Wielkopolski Kongres Kobiet okrzykn?? Ja?kowiaka liderem tworzenia równych szans dla kobiet i m??czyzn. Mo?liwe, ?e z perspektywy kobiet o orientacji liberalno-konserwatywnej jest on tego rodzaju liderem. Niemniej kobiety to nie tylko polityczki, celebrytki i bizneswomen. Kobiety to równie? pracownice zmuszane do pracy...

Więcej...

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian