Kapitalizm kreuje warunki kontroli i dominacji na poziomie nigdy wcze?niej niespotykanym poprzez technologi? informacyjn?, która nie mo?e by? u?ywana do niczego innego, jak utrzymywania w?adzy.
Alfredo Bonanno
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character

Webciu
 

male hheyerW sobot? 12 sierpnia w Charlottesville (USA) podczas demonstracji przeciwko wiecowi skrajnej prawicy zosta?a zamordowana 32-letnia lewicowa aktywistka i dzia?aczka na rzecz praw pracowniczych, Heather Heyer. Heather zgin??a w ataku terrorystycznym, który przeprowadzi? James Fields JR. - bia?y nacjonalista i rasista, sympatyk organizacji Vanguard America (Ameryka?ska Awangarda) wje?d?aj?c z du?? pr?dko?ci? samochodem w t?um demonstrantów i demonstrantek, zabijaj?c jedn? osob? a rani?c kolejnych 19.

Skrajnie prawicowe grupy i partie (m.in. wzywaj?cy do przywrócenia segregacji rasowej Ku-Klux-Klan) zorganizowa?y w Charlottesville demonstracj? pod has?em „Zjednoczy? prawic?” w sobot? 12 sierpnia, aby wyrazi? sprzeciw wobec planów usuni?cia pomnika genera?a Roberta E. Lee – przywódcy wojsk Konfederacji z okresu Wojny Secesyjnej, walcz?cego o utrzymanie niewolnictwa na terenie po?udniowych stanów USA. W reakcji na inicjatyw? prawicy, organizacje lewicowe (m.in. Demokratyczni Socjali?ci Ameryki, do których nale?a?a Heather), zwi?zki zawodowe (m.in. zaprzyja?niony z OZZ IP zwi?zek Industrial Workers of the Word) oraz organizacje broni?ce praw mniejszo?ci (m.in. antyrasistowski ruch Black Lives Matter) zwo?a?y kontr-manifestacj? przeciwko rasizmowi i nacjonalizmowi. Na skutek agresji skrajnej prawicy i biernej postawy policji dosz?o do licznych star? i walk ulicznych, których zwie?czeniem by? akt terroru dokonany przez Fieldsa Jr.

Zaprzyja?niony z Inicjatyw? Pracownicz? ameryka?skie zwi?zek zawodowy IWW wyda? po ataku o?wiadczenie, wzywaj?c do przeciwstawienia si? przemocy ze strony ruchów neofaszystowskich, rasistowskich i skrajnie prawicowych. IWW okre?li?o faszyzm „?miertelnym zagro?eniem, od konieczno?ci konfrontowania si? z którym nie ma ucieczki” [link] wskazuj?c jednocze?nie na bierno?? tak ze strony s?u?b porz?dkowych, jak i w?adz uczelni na kampusie której dosz?o do morderstwa. Zwi?zek wezwa? tak?e do samoorganizacji i wspierania ruchu antyfaszystowskiego.

Nie jest to pierwszy przyk?ad terroru ze strony skrajnej prawicy w USA. Podobne wydarzenie mia?o miejsce 20 stycznia br. w Seattle, kiedy to podczas antyrasistowskiego wiecu, cz?onek IWW zosta? postrzelony przez zwolennika skrajnej prawicy [link]

Inicjatywa Pracownicza solidaryzuje si? z wszystkimi ofiarami z Charlottesville oraz przy??cza do apeli o zaanga?owanie si? ruchu zwi?zkowego w walk? ze skrajn? prawic?. Pami?tamy, ?e w polskich realiach równie cz?sto nasze demonstracje i pikiety s? atakowane przez naszych rodzimych faszystów z organizacji takich jak M?odzie? Wszechpolska, Obóz Narodowo-Radykalny, Narodowe Odrodzenie Polski czy Ruch Narodowy, a ich cz?onkowie i liderzy (m.in. Krzysztof Bosak) z uznaniem wypowiadali si? o wiecu „Zjednoczy? prawic?” bagatelizuj?c morderstwo, którego dokonali ich ideowi pobratymcy.

Nie zapomnimy, nie wybaczymy! 

Uderzenie w jednego lub jedn? z nas przyjmiemy jako uderzenie we wszystkich!

Tego samego autora

Brak pasuj?cych artyku?ów


Nie masz uprawnie?, aby dodawa? komentarze. Musisz si? zarejestrowa?

Najnowsza publicystyka

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent – polemika z „Krytyk? Polityczn?”

Kontrola spo?eczna :: 21 lipca :: Komentarze (0)

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent  – polemika z „Krytyk? Polityczn?”

Magdalena Malinowska pracownica firmy Amazon dzia?aj?ca w OZZ Inicjatywa Pracownicza, wspó?organizatorka Socjalnego Kongresu Kobiet   Nag?o?nienie problemów pracownic ochrony, które zosta?y zatrudnione przez organizatorki ostatniego Kongresu Kobiet, wywo?a?o pewne zainteresowanie opinii publicznej w tym równie? ?rodowiska Krytyki Politycznej. Niedawne teksty napisane przez Izabel? Desperak (link) oraz Micha?a Sutowskiego wraz z Agnieszk? Wi?niewsk?...

Więcej...

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Kontrola spo?eczna :: 05 lipca :: Komentarze (0)

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Wszystkie osoby które widzia?y zatrzymanie Gosi C., Macieja H. i Jacka S. i/lub takie, które posiadaj? dowody mog?ce ?wiadczy? na rzecz osób oskar?onych w sprawie za Czarny Protest w Poznaniu prosimy o pilny kontakt - ackpoznan@gmail.com !   Ponizej dok?adna "kronika" wydarze?:

Więcej...

"Wszyscy jeste?my cz??ci? uniwersytetu jako "szko?y-jako-fabryki" i chcemy mie? wp?yw na nasze zak?ady pracy, na decyzje, które nas dotycz?"

Kontrola spo?eczna :: 14 czerwca :: Komentarze (0)

Tre?? przemówienia wyg?oszonego na wczorajszego Ogólnopolski protest przeciwko ustawie 2.0 / Pozna? Reprezentuj? Komisj? Mi?dzyzak?adow? OZZ IP przy Teatrze Ósmego Dnia, która wspar?a protesty studentów i pracowników UAM oraz przede wszystkim studentów i pracowników UAP.Powiem kilka gorzkich s?ów.Nie b?d? mówi? o uniwersytecie w kategoriach "wspólnoty", bo wiele razy udowodnili?my, ?e nie...

Więcej...

„Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet” - wst?p

Aktywizm :: 20 kwietnia :: Komentarze (0)

„Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet”  - wst?p

Przedstawiamy niewielki fragment wst?pu Davida Graebera do ksi??ki „Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet” autorstwa Michaela Knapp, Anji Flach i Ercana Ayboga, która uka?e si? nak?adem Oficyny Bractwo Trojka. Przypominamy te? o trwaj?cej wci?? zbiórce ?rodków, dzi?ki której ta wa?na pozycja b?dzie mog?a si? ukaza?. Link do zbiórki: ...

Więcej...

Miasto kobiet i równo?ci p?ac

Walka klas :: 09 kwietnia :: Komentarze (0)

Miasto kobiet i równo?ci p?ac

W sobot? dobieg?y nas informacje o tym, ?e Wielkopolski Kongres Kobiet okrzykn?? Ja?kowiaka liderem tworzenia równych szans dla kobiet i m??czyzn. Mo?liwe, ?e z perspektywy kobiet o orientacji liberalno-konserwatywnej jest on tego rodzaju liderem. Niemniej kobiety to nie tylko polityczki, celebrytki i bizneswomen. Kobiety to równie? pracownice zmuszane do pracy...

Więcej...

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian