Ten, kto nigdy nie zapomina, ?e jedynym w?a?ciwym post?powaniem w stosunku do siebie i innych jest ci?g?a radykalizacja - nie mo?e si? ani pomyli?, ani zagubi?.
Raoul Vaneigem
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character

Kongres za?o?ycielski Mi?dzynarodowej Konfederacji Pracy

Webciu

miniatura miedzynarodowkaW dniach 11-13 maja 2018 w Parmie we W?oszech odby? si? kongres za?o?ycielski Mi?dzynarodowej Konfederacji Pracy (ang. International Workers' Confederation). Oficjalne powo?anie tej mi?dzynarodowej organizacji poprzedzone by?o spotkaniami roboczymi w Barakaldo (Kraj Basków / Hiszpania) w listopadzie 2016, Frankfurcie nad Menem (Niemcy) w maju 2017 i Madrycie (Hiszpania) w styczniu 2018. Inicjatywa Pracownicza przyst?pi?a do organizacji decyzj? ostatniego Zjazdu Delegatów i Delegatek w kwietniu 2017, a wi?c jeszcze w trakcie jej tworzenia, na zaproszenie niemieckiego Wolnego Zwi?zku Pracowników (FAU) oraz hiszpa?skiej Krajowej Konfederacji Pracy (CNT). "Mi?dzynarodówka" zrzesza zwi?zki zawodowe odwo?uj?ce si? do tradycji anarcho-syndykalizmu oraz rewolucyjnego syndykalizmu.

W Kongresie uczestniczy?a dwuosobowa delegacja IP oraz znacznie liczniejsze grono delegatów i delegatek oraz obserwatorów i obserwatorek z W?och (USI), Niemiec (FAU), Hiszpani (CNT), Francji (CNT-F), Grecji (ESE), Brazylii (FOB), USA i Kanady (IWW), Holandii i Belgii (Vraije Bond) oraz Wielkiej Brytanii (UVW). Udzia? wzi?li równie?  przedstawiciele niemieckiej grupy GG/BO dzia?aj?cej na rzecz osób osadzonych i pracuj?cych w wi?zieniach (organizacja wspiera walk? o prawa pracownicze pracuj?cych wi??niów i wi??niarek oraz o mo?liwo?? organizowania si? w zwi?zkach zawodowych). Pozdrowienia i poparcie dla Konfederacji przes?a?y grecka inicjatywa anarcho-syndykalistyczna Rocinante, Autonomiczny Zwi?zek Pracowników (ARS) z Bu?garii oraz Wiede?ski Syndykat Pracowniczy (WAS) z Austrii. B?d?cy cz??ci? inicjatywy, argenty?ski zwi?zek zawodowy FORA nie da? rady wys?a? delegatów, jednak w nades?anym dokumencie potwierdzili swoje dalsze uczestnictwo.   

Podczas obrad przyj?to statut organizacji (j?zykiem roboczym by? angielski, jednak w najbli?szym czasie dokument t?umaczony b?dzie na wszystkie j?zyki krajowe w tym polski) oraz wyznaczono g?ówne obszary dzia?a? i rozwoju za jakie uznano:

1) szkolenia: planowane s? mi?dzynarodowe spotkania osób odpowiedzialnych za szkolenia w poszczególnych zwi?zkach oraz wymiana do?wiadcze? i materia?ów szkoleniowych. 

2) organizacja pracowników i pracownic poprzez spotkania bran?owe oraz integracja istniej?cych struktur bran?owych i zak?adowych oraz organizacj? "wymian zwi?zkowych" i wizyt studyjnych pomi?dzy poszczególnymi organizacjami.

3) rozszerzenie mi?dzynarodowej bazy cz?onkowskiej Konfederacji.

Dyskutowano równie? o pracy w logistyce, bran?y kuriersko-dostawczej, edukacji, kulturze i gastronomii. W?ród poruszanych tematów nie zabrak?o praw kobiet - w tej tematyce powo?an? osobna grup? robocz? za? z du?ym  zainteresowaniem spotka?a si? relacja z  pozna?skiego Socjalnego Kongresu Kobiet i pracy imigrantów i imigrantek (którzy stanowi? najgorzej op?acan? i najbardziej podatna na wyzysk grup? pracowników i pracownic). Cz?onkinie niemieckiego Wolny Zwi?zek Zawodowy (FAU) opowiedzia?y o inicjowanej kampanii skierowanej do pracownic seksualnych.  

Informacje o dzia?alno?ci IP w ostatnich miesi?cach spotyka?y si? z du?ym uznaniem, mo?emy wi?c spodziewa? si? cz?stych zaprosze? na mi?dzynarodowe spotkania czy wypowiedzi do niezale?nych mediów. Ponadto przedstawiciele i przedstawicielki niemieckiego FAU oraz ameryka?skiego IWW deklarowa?y gotowo?? do dzia?a? informacyjnych i protestów pod zak?adami oraz siedzibami firm i udzia?owców firm w których dzia?aj? komisje naszego zwi?zku.  

Powstanie Mi?dzynarodowej Konfederacji Pracy (ICL) stanowi wa?ne wydarzenia w w historii radykalnego ruchu pracowniczego, gdy? po raz pierwszy uda?o si? po??czy? w jednej organizacji zwi?zki zawodowe reprezentuj?ce z jednej strony tradycj? europejskiego i latynoameryka?skiego anarchosyndykalizmu (organizacje do niedawna zrzeszone w Mi?dzynarodowym Stowarzyszeniu Robotników - International Workers' Association - IWA) oraz pó?nocnoameryka?skiego rewolucyjnego syndykalizmu reprezentowanego przez IWW (Robotnicy Przemys?owi ?wiata - Industrial Workers of the World). Sta?o si? to mo?liwe dzi?ki  otwarto?ci na ró?nice wynikaj?ce z odmienno?ci lokalnych modeli organizacyjnych i strategii dzia?a? ruchu zwi?zkowego w poszczególnych krajach, odmiennych tradycji oraz uwarunkowa? prawnych. To w?a?nie brak tej otwarto?ci doprowadzi? do kryzysu w IWA i wykrystalizowania si? nowej mi?dzynarodowej inicjatywy.  

Dotychczas w mi?dzynarodowych dzia?aniach Inicjatywa Pracownicza uczestniczy?a w ramach mi?dzy innymi (zrzeszaj?cej organizacje z Hiszpanii, Francji, W?och, Grecji i Szwecji) Czerwonej i Czarnej Koordynacji, która (zgodnie z nazw?) ma bardziej swobodny charakter stanowi?c w?a?nie koordynacj?, a nie mi?dzynarodow? organizacj?. Okazjonalnie i na prawach obserwatora uczestniczymy w inicjatywach Sieci Oddolnych i Alternatywnych Zwi?zków Zawodowych / Mi?dzynarodowej Koordynacji Solidarno?ci i Walki. Jeste?my równie? sta?ym cz?onkiem inicjatywy Ponadnarodowy Strajk Spo?eczny (Transnational Social Strike), który stanowi konglomerat zwi?zków zawodowych, organizacji pozarz?dowych i grup nieformalnych.  W przypadku ILC stali?my si? cz??ci? oraz  wspó?za?o?ycielami i wspó?za?o?ycielkami mi?dzynarodowej organizacji skupiaj?cej anarchosyndykalistyczne zwi?zki zawodowe. Organizacja na dzie? dzisiejszy skupia zwi?zki zawodowe z Hiszpanii, Niemiec, Grecji, Polski, Kanady, USA, W?och i Argentyny. Czekamy na decyzje o ewentualnym przyst?pieniu ze strony organizacji z Austrii, Bu?garii, Brazylii oraz Wielkiej Brytanii i Irlandii. W my?l przyj?tych ustale?, osoby nale??ce do OZZ Inicjatywa Pracownicza obj?te s? w tych krajach wsparciem takim samym, jak to które przys?uguje cz?onkom i cz?onkiniom organizacji cz?onkowskich w danym kraju. Tym samym, IP zobowi?zana jest do wspierania osób z organizacji cz?onkowskich je?eli podejm? prac? w Polsce. Jako zwi?zek zawodowy b?dziemy regularnie uczestniczy? w ?yciu i dzia?alno?ci ICL/CIT, wspiera? wspólnych kampanie i prowadzoneh walk pracowniczych i spo?ecznych. Informacje o dzia?alno?ci zwi?zków nale??cych do ILC/CIT znajd? si? równie? w mediach IP.  

„Mi?dzynarodówka” nastawiona jest w znacznej mierze na praktyk?. Ju? na pocz?tku lipca w Niemczech spotykaj? si? zespo?y szkoleniowe naszych zwi?zków aby wymieni?y si? one swoimi do?wiadczeniami i metodami szkoleniowymi.

Aby w pe?ni skorzysta? z tej nowej dla nas organizacyjnej mo?liwo?ci, Inicjatywa Pracownicza powinna zbudowa? szerszy zespó? do spraw kontaktów mi?dzynarodowych, t?umacze? oraz i mi?dzynarodowych kontaktów pomi?dzy poszczególnymi komisjami naszych zwi?zków.

 

Tego samego autora

Brak pasuj?cych artyku?ów


Nie masz uprawnie?, aby dodawa? komentarze. Musisz si? zarejestrowa?

Najnowsza publicystyka

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent – polemika z „Krytyk? Polityczn?”

Kontrola spo?eczna :: 21 lipca :: Komentarze (0)

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent  – polemika z „Krytyk? Polityczn?”

Magdalena Malinowska pracownica firmy Amazon dzia?aj?ca w OZZ Inicjatywa Pracownicza, wspó?organizatorka Socjalnego Kongresu Kobiet   Nag?o?nienie problemów pracownic ochrony, które zosta?y zatrudnione przez organizatorki ostatniego Kongresu Kobiet, wywo?a?o pewne zainteresowanie opinii publicznej w tym równie? ?rodowiska Krytyki Politycznej. Niedawne teksty napisane przez Izabel? Desperak (link) oraz Micha?a Sutowskiego wraz z Agnieszk? Wi?niewsk?...

Więcej...

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Kontrola spo?eczna :: 05 lipca :: Komentarze (0)

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Wszystkie osoby które widzia?y zatrzymanie Gosi C., Macieja H. i Jacka S. i/lub takie, które posiadaj? dowody mog?ce ?wiadczy? na rzecz osób oskar?onych w sprawie za Czarny Protest w Poznaniu prosimy o pilny kontakt - ackpoznan@gmail.com !   Ponizej dok?adna "kronika" wydarze?:

Więcej...

"Wszyscy jeste?my cz??ci? uniwersytetu jako "szko?y-jako-fabryki" i chcemy mie? wp?yw na nasze zak?ady pracy, na decyzje, które nas dotycz?"

Kontrola spo?eczna :: 14 czerwca :: Komentarze (0)

Tre?? przemówienia wyg?oszonego na wczorajszego Ogólnopolski protest przeciwko ustawie 2.0 / Pozna? Reprezentuj? Komisj? Mi?dzyzak?adow? OZZ IP przy Teatrze Ósmego Dnia, która wspar?a protesty studentów i pracowników UAM oraz przede wszystkim studentów i pracowników UAP.Powiem kilka gorzkich s?ów.Nie b?d? mówi? o uniwersytecie w kategoriach "wspólnoty", bo wiele razy udowodnili?my, ?e nie...

Więcej...

„Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet” - wst?p

Aktywizm :: 20 kwietnia :: Komentarze (0)

„Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet”  - wst?p

Przedstawiamy niewielki fragment wst?pu Davida Graebera do ksi??ki „Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet” autorstwa Michaela Knapp, Anji Flach i Ercana Ayboga, która uka?e si? nak?adem Oficyny Bractwo Trojka. Przypominamy te? o trwaj?cej wci?? zbiórce ?rodków, dzi?ki której ta wa?na pozycja b?dzie mog?a si? ukaza?. Link do zbiórki: ...

Więcej...

Miasto kobiet i równo?ci p?ac

Walka klas :: 09 kwietnia :: Komentarze (0)

Miasto kobiet i równo?ci p?ac

W sobot? dobieg?y nas informacje o tym, ?e Wielkopolski Kongres Kobiet okrzykn?? Ja?kowiaka liderem tworzenia równych szans dla kobiet i m??czyzn. Mo?liwe, ?e z perspektywy kobiet o orientacji liberalno-konserwatywnej jest on tego rodzaju liderem. Niemniej kobiety to nie tylko polityczki, celebrytki i bizneswomen. Kobiety to równie? pracownice zmuszane do pracy...

Więcej...

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian