System pracy najemnej jest wynikiem przyw?aszczenia indywidualnego narz?dzi produkcji i ziemi; jest on zarazem koniecznym warunkiem rozwoju produkcji kapitalistycznej: wraz z ni? musi te? zgin??.
Piotr Kropotkin
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character

Lokatorzy pod urz?dem miasta. Prezydent Komorowski ucieka?

rozbrat.org
GarbaryDzi? odby?a si? demonstracja zorganizowana przez mieszka?cw kamienicy przy ulicy Piaskowej, ktrym nowy, prywatny w?a?ciciel grozi eksmisjami. Pomimo medialnych doniesie? w?adze miasta biernie przygl?daj? si? rozwojowi sytuacji. Protest mia? charakter spontaniczny. Na Placu Wolno?ci zebra?o si? ok. 150 osb, ktre nast?pnie przemaszerowa?y pod urz?d miasta na Pl. Kolegiackim, gdzie trwa?a feta w 400 rocznic? powstania Uniwersytetu A. Mickiewicza z udzia?em prezydenta B. Komorowskiego.

Na pocz?tku pa?dziernika kamienica z mieszka?cami (36 rodzin, ok. 100 osb) zosta?a sprzedana firmie Kappa Invest, ktrej udzia?owcem jest Neobank. Jak relacjonowa?a pozna?ska prasa mieszka?cw odwiedzi?a grupa odzianych w czarne skry osi?kw. Przedstawili si? jako ekipa rozbirkowa. Poinformowali mieszka?cw, ?e musz? wynie?? si? do ko?ca roku z budynku i rozpocz?li demonta? instalacji. Odci?to m.in. internet i telewizj?, a cz??ciowo rwnie? gaz. Wszystkie te dzia?ania s? nielegalne, bowiem zastraszani lokatorzy nawet nie otrzymali wypowiedze? dotychczasowych umw najmu. (Wi?cej czytaj TUTAJ)

Mieszka?cy kamienicy zorganizowali si? i postanowili przeprowadzi? demonstracj?. Nawi?zali jednocze?nie kontakt z anarchistycznymi dzia?aczami z Rozbratu, prosz?c o wsparcie. Na Placu Wolno?ci pojawili si? te? aktywi?ci i aktywistki z innych ?rodowisk. W prote?cie brali udzia? lokatorzy innych kamienic, ktrym grozi si? masowymi eksmisjami. Po kilku krtkich przemwieniach opisuj?cych sytuacj? w kamienicy i mie?cie, nawi?zuj?cych te? do blokady wtorkowej eksmisji niepe?nosprawnej kobiety, protestuj?cy postanowili przej?? pod urz?d miasta, gdzie przebywa? prezydent RP Bronis?aw Komorowski.

Skanduj?c has?a Mieszkanie prawem, nie towarem, Najpierw ludzie, potem zyski oraz Miasto to nie firma. Eksmisje stop protestuj?cy doszli pod oddalony o ok. 1000 metrw urz?d, przed ktrym ustawi? si? ju? szpaler policji. Protestuj?cy domagali si?, aby z magistratu wyszed? kompetentny urz?dnik, ktry zagwarantuje mieszka?com, i? nie zostan? pozostawieni sami sobie. Nikt jednak si? nie pofatygowa?. Przypadkowo wysz?a tylko pos?anka Krystyna ?ybacka, ktra pocz?tkowo nie zwraca?a uwag? na pikietuj?cych (My?la?am, ?e to kibice). Jedyne co mia?a do powiedzenia to to, ?e b?dzie o sprawie pami?ta? po ?wi?tach i sposobem starej lewicy, t?umaczy?a zebranym, ?e poprzez protest, niczego nie uda im si? osi?gn??. Bronis?aw Komorski mia? wyj??, wg informacji uzyskanych od dziennikarzy, innymi drzwiami.

Zebrani postanowili si? rozej?? zapowiadaj?c, i? je?eli miasto nie zainteresuje si? sprawami kamienicy przy piaskowej, to ponownego protestu dojdzie niebawem. Nie dalej jak do 15 listopada odb?dzie si? prawdopodobnie posiedzenie rady miasta, ktre b?dzie znakomit? okazj? dla przypomnienia problemu.

Po zako?czeniu protestu, ubeckim zwyczajem, do wybranych osb podeszli policjanci legitymuj?c je. Nikt jednak nie zosta? zatrzymany.

Inna relacja prasowa i zj?cia

Komentarze

+7| 2 | Stanis?aw2011-10-28 17:32
-4| 1 | JanekW2011-10-28 16:57

Nie masz uprawnie?, aby dodawa? komentarze. Musisz si? zarejestrowa?

Najnowsza publicystyka

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent polemika z Krytyk? Polityczn?

Kontrola spo?eczna :: 21 lipca :: Komentarze (0)

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent   polemika z Krytyk? Polityczn?

Magdalena Malinowska pracownica firmy Amazon dzia?aj?ca w OZZ Inicjatywa Pracownicza, wsp?organizatorka Socjalnego Kongresu Kobiet Nag?o?nienie problemw pracownic ochrony, ktre zosta?y zatrudnione przez organizatorki ostatniego Kongresu Kobiet, wywo?a?o pewne zainteresowanie opinii publicznej w tym rwnie? ?rodowiska Krytyki Politycznej. Niedawne teksty napisane przez Izabel? Desperak (link) oraz Micha?a Sutowskiego wraz z Agnieszk? Wi?niewsk?...

Więcej...

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Kontrola spo?eczna :: 05 lipca :: Komentarze (0)

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Wszystkie osoby ktre widzia?y zatrzymanie Gosi C., Macieja H. i Jacka S. i/lub takie, ktre posiadaj? dowody mog?ce ?wiadczy? na rzecz osb oskar?onych w sprawie za Czarny Protest w Poznaniu prosimy o pilny kontakt - ackpoznan@gmail.com ! Ponizej dok?adna "kronika" wydarze?:

Więcej...

"Wszyscy jeste?my cz??ci? uniwersytetu jako "szko?y-jako-fabryki" i chcemy mie? wp?yw na nasze zak?ady pracy, na decyzje, ktre nas dotycz?"

Kontrola spo?eczna :: 14 czerwca :: Komentarze (0)

Tre?? przemwienia wyg?oszonego na wczorajszego Oglnopolski protest przeciwko ustawie 2.0 / Pozna? Reprezentuj? Komisj? Mi?dzyzak?adow? OZZ IP przy Teatrze smego Dnia, ktra wspar?a protesty studentw i pracownikw UAM oraz przede wszystkim studentw i pracownikw UAP.Powiem kilka gorzkich s?w.Nie b?d? mwi? o uniwersytecie w kategoriach "wsplnoty", bo wiele razy udowodnili?my, ?e nie...

Więcej...

Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet - wst?p

Aktywizm :: 20 kwietnia :: Komentarze (0)

Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet  - wst?p

Przedstawiamy niewielki fragment wst?pu Davida Graebera do ksi??ki Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet autorstwa Michaela Knapp, Anji Flach i Ercana Ayboga, ktra uka?e si? nak?adem Oficyny Bractwo Trojka. Przypominamy te? o trwaj?cej wci?? zbirce ?rodkw, dzi?ki ktrej ta wa?na pozycja b?dzie mog?a si? ukaza?. Link do zbirki:...

Więcej...

Miasto kobiet i rwno?ci p?ac

Walka klas :: 09 kwietnia :: Komentarze (0)

Miasto kobiet i rwno?ci p?ac

W sobot? dobieg?y nas informacje o tym, ?e Wielkopolski Kongres Kobiet okrzykn?? Ja?kowiaka liderem tworzenia rwnych szans dla kobiet i m??czyzn. Mo?liwe, ?e z perspektywy kobiet o orientacji liberalno-konserwatywnej jest on tego rodzaju liderem. Niemniej kobiety to nie tylko polityczki, celebrytki i bizneswomen. Kobiety to rwnie? pracownice zmuszane do pracy...

Więcej...

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian