Partie polityczne to naturalna forma organizacji w?adców aktualnych czy potencjalnych, rady czy samorz?dy to naturalna forma organizacji mas.
Leszek Nowak
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character

rozbrat.org
Garbary_4Dzi? odby? si? kolejny protest lokatorów kamienicy przy ulicy Piaskowej. Tym razem mieszka?cy i wspieraj?cy ich dzia?acze z Rozbratu i innych grup, zebrali si? pod Neobankiem, który prawdopodobnie, poprzez spó?ki zale?ne, jest w?a?cicielem ok. 50 proc. udzia?ów w kamienicy. Protestuj?cy ??dali, aby bank ujawni? w?a?ciciela nieruchomo?ci i okoliczno?ci jej przej?cia.

Przed bankiem zebra?o si? ok. 70 osób z potykaczkami i transparentami. Stwierdzono, ?e wprawdzie remont kamienicy zosta? powstrzymany, ale w dalszym ci?gu nie wiadomo, kto jest jej w?a?cicielem. Lokatorzy w wywiadach udzielanych prasie i w wypowiedziach podczas pikiety stwierdzali, ?e chc? zna? przysz?o?? kamienicy. Przynie?li na protest transparenty m.in. z has?ami „Handel ?ywym towarem” i „Neobank - patron kr?taczy”. 

Akcja przebiega?a spokojnie i kiedy ju? po pó?godzinie pikietuj?cy chcieli si? rozej??, podjecha?a policja, która rozpocz??a legitymowanie. Spotka?o si? to z ostr? reprymend? ze strony zgromadzonych. Dosz?o do utarczek s?ownych. Krzyczano: „Gdzie byli?cie, kiedy chciano nas wywali? z mieszka?!”. Potem wszyscy "rzucili si?" na policj? z dowodami osobistymi, aby zosta? spisanymi. ?artowano, ?e w ten sposób znajd? lokum na zim? po s?siedzku na M?y?skiej (areszt i wi?zie? w Poznaniu, znajduj?cy si? do?? blisko kamienicy na Piaskowej). Po spisaniu kilku osób, policja odjecha?a.

Lokatorzy ustalili podczas pikiety, ?e b?d? dalej dzia?a? i w swych staraniach zjednocz? si? z innymi mieszka?cami, którzy maj? podobne problemy.

Nie masz uprawnie?, aby dodawa? komentarze. Musisz si? zarejestrowa?

Najnowsza publicystyka

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent – polemika z „Krytyk? Polityczn?”

Kontrola spo?eczna :: 21 lipca :: Komentarze (0)

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent  – polemika z „Krytyk? Polityczn?”

Magdalena Malinowska pracownica firmy Amazon dzia?aj?ca w OZZ Inicjatywa Pracownicza, wspó?organizatorka Socjalnego Kongresu Kobiet   Nag?o?nienie problemów pracownic ochrony, które zosta?y zatrudnione przez organizatorki ostatniego Kongresu Kobiet, wywo?a?o pewne zainteresowanie opinii publicznej w tym równie? ?rodowiska Krytyki Politycznej. Niedawne teksty napisane przez Izabel? Desperak (link) oraz Micha?a Sutowskiego wraz z Agnieszk? Wi?niewsk?...

Więcej...

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Kontrola spo?eczna :: 05 lipca :: Komentarze (0)

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Wszystkie osoby które widzia?y zatrzymanie Gosi C., Macieja H. i Jacka S. i/lub takie, które posiadaj? dowody mog?ce ?wiadczy? na rzecz osób oskar?onych w sprawie za Czarny Protest w Poznaniu prosimy o pilny kontakt - ackpoznan@gmail.com !   Ponizej dok?adna "kronika" wydarze?:

Więcej...

"Wszyscy jeste?my cz??ci? uniwersytetu jako "szko?y-jako-fabryki" i chcemy mie? wp?yw na nasze zak?ady pracy, na decyzje, które nas dotycz?"

Kontrola spo?eczna :: 14 czerwca :: Komentarze (0)

Tre?? przemówienia wyg?oszonego na wczorajszego Ogólnopolski protest przeciwko ustawie 2.0 / Pozna? Reprezentuj? Komisj? Mi?dzyzak?adow? OZZ IP przy Teatrze Ósmego Dnia, która wspar?a protesty studentów i pracowników UAM oraz przede wszystkim studentów i pracowników UAP.Powiem kilka gorzkich s?ów.Nie b?d? mówi? o uniwersytecie w kategoriach "wspólnoty", bo wiele razy udowodnili?my, ?e nie...

Więcej...

„Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet” - wst?p

Aktywizm :: 20 kwietnia :: Komentarze (0)

„Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet”  - wst?p

Przedstawiamy niewielki fragment wst?pu Davida Graebera do ksi??ki „Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet” autorstwa Michaela Knapp, Anji Flach i Ercana Ayboga, która uka?e si? nak?adem Oficyny Bractwo Trojka. Przypominamy te? o trwaj?cej wci?? zbiórce ?rodków, dzi?ki której ta wa?na pozycja b?dzie mog?a si? ukaza?. Link do zbiórki: ...

Więcej...

Miasto kobiet i równo?ci p?ac

Walka klas :: 09 kwietnia :: Komentarze (0)

Miasto kobiet i równo?ci p?ac

W sobot? dobieg?y nas informacje o tym, ?e Wielkopolski Kongres Kobiet okrzykn?? Ja?kowiaka liderem tworzenia równych szans dla kobiet i m??czyzn. Mo?liwe, ?e z perspektywy kobiet o orientacji liberalno-konserwatywnej jest on tego rodzaju liderem. Niemniej kobiety to nie tylko polityczki, celebrytki i bizneswomen. Kobiety to równie? pracownice zmuszane do pracy...

Więcej...

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian