Kapitalizm kreuje warunki kontroli i dominacji na poziomie nigdy wcze?niej niespotykanym poprzez technologi? informacyjn?, ktra nie mo?e by? u?ywana do niczego innego, jak utrzymywania w?adzy.
Alfredo Bonanno
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character

Oskar?ony przez policj? anarchista uniewinniony

rozbrat.org

policja-wW dniu wczorajszym zako?czy? si? proces anarchisty oskar?onego o przewodzenie nie zg?oszonej pikiecie lokatorw z ulicy Piaskowej. S?d uniewinni? oskar?onego. W uzasadnieniu s?dzia, Mateusz Bartoszek, podkre?li?, ?e jedynym dowodem przemawiaj?cym na niekorzy?? oskar?onego by?y zeznania by?ego ju? policjanta. Na nieszcz??cie dla policji wyst?puj?cej w procesie jako oskar?yciel publiczny [sic!] zeznania jednego policjanta nie wystarczy?y do wrobienia anarchisty w tak haniebny czyn, jak przewodzenie zgromadzeniu.

Proces udowodni?, po raz kolejny, ?e samo wyst?powanie policji w roli oskar?yciela publicznego nie daje policji jakiegokolwiek mandatu do reprezentowania spo?ecze?stwa - celem ochrony dobra publicznego. Jakie bowiem szkody spo?eczne przynios?a pikieta lokatorw - systematycznie zastraszanych przez nowego administratora kamienicy Piotra ?rub? w ktrej lokatorzy domagali si? interwencji i pomocy od miejskich decydentw? W toku procesu sami zeznaj?cy policjanci podkre?lali, ?e protest lokatorw nie zak?ci? ruchu drogowego w mie?cie, przebiega? spokojnie, a jedynym jego skutkiem by?a konieczno?? wyjazdu przebywaj?cego wwczas w Urz?dzie Miasta Prezydenta RP, drog? zapasow?. Policjanci zeznaj?c oczywi?cie nie dodali, ?e dopiero nag?o?nienie przez lokatorw ich problemw doprowadzi?o do zainteresowania si? ich losem ze strony decydentw.

Najwyra?niej konieczno?? negocjacji z BORem co do drogi wyjazdu Bronis?aw Komorowskiego z urz?du sta?a si? dla pozna?skich policjantw do?wiadczeniem na tyle traumatycznym, ?e postanowili kogo? za to nieprzyjemne doznanie ukara?.

Pad?o na jednego z anarchistw uczestnicz?cych w pikiecie.

Wype?nienie wniosku o ukaranie przychodzi policjantom ?atwo, gorzej jest ju? ze stawianiem si? na rozprawach. Z czterech rozpraw, ktre si? odby?y w tej sprawie oskar?yciel publiczny zjawi? si? na ostatniej, na ktrej wnis? o ukaranie oskar?anego mandatem w wysoko?ci 250 z?. Zastanawiaj?ce jest czy dokonano racjonalnej oceny, jakie b?dzie koszt przeprowadzenia ??cznie z og?oszeniem wyroku pi?ciu posiedze? s?du (dwa posiedzenia odroczone, ze wzgl?du na niestawiennictwo ?wiadka oskar?enia). Oskar?ony musia? ponosi? koszty kolejnych rozpraw, zwi?zane z dojazdem i nieobecno?ci? w pracy. Oczywi?cie koszta przegranego procesu nie uderz? w kieszenie bezmy?lnych policjantw, a zostan? pokryte z pieni?dzy nas wszystkich czyli pokryte przez skarb pa?stwa. Oskar?ony najpewniej podniesie te koszty wnosz?c wniosek o odszkodowanie za bezzasadne oskar?enie.

W?tpliwe by przegrana sprawa nauczy?a czegokolwiek publicznych oskar?ycieli czy funkcjonariuszy policji. Ju? w grudniu rozpoczyna si? kolejny proces anarchistw. Tym razem policja stara si? obwini? dwie osoby o przewodzeni pikiecie w trakcie eksmisji rodziny pa?stwa Jencz. Policjanci staraj? si? wi?c do?? desperacko w ko?cu skaza? jakiegokolwiek anarchist? czy anarchistk?. Czy tym razem oskar?yciel publiczny odniesie sukces w my?l zasady: dajcie mi cz?owieka, a znajdzie si? paragraf? Najbli?sza rozprawa anarchistw ju? 18 grudnia, serdecznie zapraszamy!

Nie masz uprawnie?, aby dodawa? komentarze. Musisz si? zarejestrowa?

Najnowsza publicystyka

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent polemika z Krytyk? Polityczn?

Kontrola spo?eczna :: 21 lipca :: Komentarze (0)

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent   polemika z Krytyk? Polityczn?

Magdalena Malinowska pracownica firmy Amazon dzia?aj?ca w OZZ Inicjatywa Pracownicza, wsp?organizatorka Socjalnego Kongresu Kobiet Nag?o?nienie problemw pracownic ochrony, ktre zosta?y zatrudnione przez organizatorki ostatniego Kongresu Kobiet, wywo?a?o pewne zainteresowanie opinii publicznej w tym rwnie? ?rodowiska Krytyki Politycznej. Niedawne teksty napisane przez Izabel? Desperak (link) oraz Micha?a Sutowskiego wraz z Agnieszk? Wi?niewsk?...

Więcej...

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Kontrola spo?eczna :: 05 lipca :: Komentarze (0)

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Wszystkie osoby ktre widzia?y zatrzymanie Gosi C., Macieja H. i Jacka S. i/lub takie, ktre posiadaj? dowody mog?ce ?wiadczy? na rzecz osb oskar?onych w sprawie za Czarny Protest w Poznaniu prosimy o pilny kontakt - ackpoznan@gmail.com ! Ponizej dok?adna "kronika" wydarze?:

Więcej...

"Wszyscy jeste?my cz??ci? uniwersytetu jako "szko?y-jako-fabryki" i chcemy mie? wp?yw na nasze zak?ady pracy, na decyzje, ktre nas dotycz?"

Kontrola spo?eczna :: 14 czerwca :: Komentarze (0)

Tre?? przemwienia wyg?oszonego na wczorajszego Oglnopolski protest przeciwko ustawie 2.0 / Pozna? Reprezentuj? Komisj? Mi?dzyzak?adow? OZZ IP przy Teatrze smego Dnia, ktra wspar?a protesty studentw i pracownikw UAM oraz przede wszystkim studentw i pracownikw UAP.Powiem kilka gorzkich s?w.Nie b?d? mwi? o uniwersytecie w kategoriach "wsplnoty", bo wiele razy udowodnili?my, ?e nie...

Więcej...

Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet - wst?p

Aktywizm :: 20 kwietnia :: Komentarze (0)

Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet  - wst?p

Przedstawiamy niewielki fragment wst?pu Davida Graebera do ksi??ki Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet autorstwa Michaela Knapp, Anji Flach i Ercana Ayboga, ktra uka?e si? nak?adem Oficyny Bractwo Trojka. Przypominamy te? o trwaj?cej wci?? zbirce ?rodkw, dzi?ki ktrej ta wa?na pozycja b?dzie mog?a si? ukaza?. Link do zbirki:...

Więcej...

Miasto kobiet i rwno?ci p?ac

Walka klas :: 09 kwietnia :: Komentarze (0)

Miasto kobiet i rwno?ci p?ac

W sobot? dobieg?y nas informacje o tym, ?e Wielkopolski Kongres Kobiet okrzykn?? Ja?kowiaka liderem tworzenia rwnych szans dla kobiet i m??czyzn. Mo?liwe, ?e z perspektywy kobiet o orientacji liberalno-konserwatywnej jest on tego rodzaju liderem. Niemniej kobiety to nie tylko polityczki, celebrytki i bizneswomen. Kobiety to rwnie? pracownice zmuszane do pracy...

Więcej...

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian