Wolno?? powinna i mo?e broni? si? sama i by?oby niebezpiecznym absurdem kr?powa? j? pod pretekstem jej ochrony, poniewa? moralno?? nie ma innego ?ród?a, bod?ca, przyczyny i celu ni? wolno??, i poniewa? sama nie jest niczym innym jak wolno?ci?.
Micha? Bakunin
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character

rozbrat.org

mieszkanie prawemDzi? wieczorem robotnicy Piotra ?ruby wtargn?li do kamienicy na ulicy Stolarskiej i zniszczyli instalacj? elektryczn?. Lokatorzy s? pozbawieni gazu, wody, instalacji telefonicznej, a teraz tak?e pr?du. Ta bezwzgl?dno?? post?powania czy?cicieli kamienic musi doczeka? si? równie bezpo?redniego odzewu.

Ju? wcze?niej informowali?my, ?e dzia?acze i dzia?acze Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów (WSL) obawiaj? si?, ?e na dniach dojdzie to takiej sytuacji. Pracownicy Fabryki Mieszka? i Ziemi byli widziani na terenie posesji ju? kilka dni temu. Próbowali zatka? kanalizacj?, ale im si? nie uda?o. W pi?tek, 21 grudnia, lokatorzy ze stolarskiej i WSL zwo?ani w tej sprawie na godz. 13.00. konferencj? prasow? – nikt z mediów niestety nie dotar?.

Pomimo obietnic zlo??onych w ostatni? ?rod? przez Wojewod? Wielkopolskiego Piotra Florka, na Stolarskiej nie pojawi? tak?e nikt z urz?dników w sprawie pod??czenia wody (o akcji czytaj TUTAJ). Wojewoda zaprosi? dzia?aczy lokatorskich na rozmowy dopiero po ?wi?tach – 28 grudnia.

Tymczasem wobec zaistnia?ej sytuacji po?o?enie mieszka?ców na Stolarskiej jest dramatyczne.

W tym momencie na Stolarskiej s? ju? dzia?acze WSL i z Rozbratu, a tak?e dziennikarze.

Nie masz uprawnie?, aby dodawa? komentarze. Musisz si? zarejestrowa?

Najnowsza publicystyka

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent – polemika z „Krytyk? Polityczn?”

Kontrola spo?eczna :: 21 lipca :: Komentarze (0)

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent  – polemika z „Krytyk? Polityczn?”

Magdalena Malinowska pracownica firmy Amazon dzia?aj?ca w OZZ Inicjatywa Pracownicza, wspó?organizatorka Socjalnego Kongresu Kobiet   Nag?o?nienie problemów pracownic ochrony, które zosta?y zatrudnione przez organizatorki ostatniego Kongresu Kobiet, wywo?a?o pewne zainteresowanie opinii publicznej w tym równie? ?rodowiska Krytyki Politycznej. Niedawne teksty napisane przez Izabel? Desperak (link) oraz Micha?a Sutowskiego wraz z Agnieszk? Wi?niewsk?...

Więcej...

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Kontrola spo?eczna :: 05 lipca :: Komentarze (0)

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Wszystkie osoby które widzia?y zatrzymanie Gosi C., Macieja H. i Jacka S. i/lub takie, które posiadaj? dowody mog?ce ?wiadczy? na rzecz osób oskar?onych w sprawie za Czarny Protest w Poznaniu prosimy o pilny kontakt - ackpoznan@gmail.com !   Ponizej dok?adna "kronika" wydarze?:

Więcej...

"Wszyscy jeste?my cz??ci? uniwersytetu jako "szko?y-jako-fabryki" i chcemy mie? wp?yw na nasze zak?ady pracy, na decyzje, które nas dotycz?"

Kontrola spo?eczna :: 14 czerwca :: Komentarze (0)

Tre?? przemówienia wyg?oszonego na wczorajszego Ogólnopolski protest przeciwko ustawie 2.0 / Pozna? Reprezentuj? Komisj? Mi?dzyzak?adow? OZZ IP przy Teatrze Ósmego Dnia, która wspar?a protesty studentów i pracowników UAM oraz przede wszystkim studentów i pracowników UAP.Powiem kilka gorzkich s?ów.Nie b?d? mówi? o uniwersytecie w kategoriach "wspólnoty", bo wiele razy udowodnili?my, ?e nie...

Więcej...

„Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet” - wst?p

Aktywizm :: 20 kwietnia :: Komentarze (0)

„Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet”  - wst?p

Przedstawiamy niewielki fragment wst?pu Davida Graebera do ksi??ki „Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet” autorstwa Michaela Knapp, Anji Flach i Ercana Ayboga, która uka?e si? nak?adem Oficyny Bractwo Trojka. Przypominamy te? o trwaj?cej wci?? zbiórce ?rodków, dzi?ki której ta wa?na pozycja b?dzie mog?a si? ukaza?. Link do zbiórki: ...

Więcej...

Miasto kobiet i równo?ci p?ac

Walka klas :: 09 kwietnia :: Komentarze (0)

Miasto kobiet i równo?ci p?ac

W sobot? dobieg?y nas informacje o tym, ?e Wielkopolski Kongres Kobiet okrzykn?? Ja?kowiaka liderem tworzenia równych szans dla kobiet i m??czyzn. Mo?liwe, ?e z perspektywy kobiet o orientacji liberalno-konserwatywnej jest on tego rodzaju liderem. Niemniej kobiety to nie tylko polityczki, celebrytki i bizneswomen. Kobiety to równie? pracownice zmuszane do pracy...

Więcej...

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian