Je?li rewolucja socjalna nie zniesie pa?stwa nazajutrz po swym zwyci?stwie, zwyci?stwo to oka?e si? p?onne, a wyzwolenie mas równie odleg?e jak i poprzednio.
Micha? Bakunin
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character

Solidarno?ciowa akcja na komisariacie

Anarchistyczny Czarny Krzy?

demo-odzysk-male2Wczoraj tj. 20 marca kilkadziesi?t osób uda?o si? na komisariat policji Stare Miasto, by zasi?gn?? informacji o dwóch aktywistach zatrzymanych w tym samym dniu, zaraz po zako?czeniu demonstracji w obronie sk?otu Od:zysk. Demonstranci weszli do ?rodka, gdzie zastali pust? recepcj?. Za przeszklonymi ?cianami zacz?? si? ustawia? oddzia? antyterrorystyczny – policjanci w pe?nym rynsztunku, w kaskach i z d?ug? broni?.

Anarchi?ci/stki skandowali „wypu?ci? zatrzymanych” oraz „??damy informacji”. Pomimo  ich  stanowczej postawy nikt z pracowników komisariatu nie wyszed? do zebranych. Ca?y czas próbowano si? skontaktowa? z policjantami, obserwuj?cymi zaj?cie na komisariacie. Wszystko odbywa?o si? w atmosferze absurdu. Rozbawieni sytuacj? aktywi?ci/stki pisali m.in. wiadomo?ci na telefonach komórkowych, które nast?pnie przyk?adali do szyby. Mundurowi ch?tnie je czytali, ale nie kwapili si? by odpowiedzie? w jakikolwiek sposób.

Zosta? te? wykonany telefon na...policj?. Demonstruj?cy chcieli si? dowiedzie? dlaczego na komisariacie nikt nie obs?uguje interesantów. Polecono im z?o?y? skarg? do komendanta. Nie uda?o si? niestety dodzwoni? na policyjn? infolini?. Numer udost?pniony na recepcji przeznaczony by?, jak mo?na by?o przeczyta?, dla osób, które chc? wypowiedzie? si? na temat jako?ci obs?ugi klientów na komisariatach. Mog?o wi?c by? jeszcze zabawniej ale z tego co wida?; jaka instytucja, taka infolinia i jej dost?pno??. 

demo-odzysk2

Akcja solidarno?ciowa przed?u?a?a si?. Protestuj?cy postanowili usi??? na pod?odze i – skanduj?c nadal has?a – czeka? na informacje o zatrzymanych. Po kilkudziesi?ciu minutach, impreza zaplanowana na sk?ocie Od:zysk spontanicznie przenios?a si? na komend?. Pojawi? si? anarchistyczny bard ze swoim projektem „Swo?ocze?stwo”, który za?piewa? i zagra? na gitarze. Obecni klaskali i pomagali mu w wykonywaniu repertuaru. Po pewnym czasie w recepcji pojawi? si? jeden z antyterrorystów, który wzburzony rozkaza? grajkowi i kilku innym osobom zej?? z blatów bo „to komisariat, a nie bar”. Niewiele wskóra?.

Na miejscu zacz??y si? pojawia? media. G?odnym anarchistom/tkom przyjaciele z Od:zysku przynie?li wega?skie burgery. W ko?cu podj?to decyzj?, by na komisariacie zosta?y 3 osoby. Reszta wysz?a przed budynek, gdzie ca?y czas zbiera?y si? policyjne oddzia?y. W dalszym ci?gu skandowano „wypu?ci? zatrzymanych” i „??damy informacji”. Kilka minut pó?niej uwolniono jednego z aktywistów, a zaraz potem kolejnego. Nast?pnie wszyscy udali si? na sk?ot bacznie obserwowany przez policjantów w radiowozach, filmuj?cych osoby wchodz?ce i wychodz?ce z budynku.

demo-odzysk3

Pozna?ski sk?ot Od:zysk zosta? wczoraj kupiony przez specjalnie do tego celu  za?o?on? firm? Paderewski Pozna? spó?ka z o.o. Nie oznacza to bynajmniej ko?ca tego spo?eczno-kulturowego o?rodka i domu wielu ludzi. ?wistek papieru to niewiele wobec pracy i zaanga?owania ludzi zwi?zanych ze sk?otem oraz solidarno?ci, na jak? mog? liczy? i której próbk? w?adza otrzyma?a wczoraj – podczas demonstracji i w komisariacie.
W?adza uderzaj?c w cho?by jednego/? z nas, uderza we wszystkich i wszelkie jej ataki spotkaj? si? ze zdecydowan? odpowiedzi?. Walka trwa, Od:zysk zostaje!


Filmik z akcji mo?na obejrze? tutaj.

Tego samego autora

Brak pasuj?cych artyku?ów


Nie masz uprawnie?, aby dodawa? komentarze. Musisz si? zarejestrowa?

Najnowsza publicystyka

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent – polemika z „Krytyk? Polityczn?”

Kontrola spo?eczna :: 21 lipca :: Komentarze (0)

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent  – polemika z „Krytyk? Polityczn?”

Magdalena Malinowska pracownica firmy Amazon dzia?aj?ca w OZZ Inicjatywa Pracownicza, wspó?organizatorka Socjalnego Kongresu Kobiet   Nag?o?nienie problemów pracownic ochrony, które zosta?y zatrudnione przez organizatorki ostatniego Kongresu Kobiet, wywo?a?o pewne zainteresowanie opinii publicznej w tym równie? ?rodowiska Krytyki Politycznej. Niedawne teksty napisane przez Izabel? Desperak (link) oraz Micha?a Sutowskiego wraz z Agnieszk? Wi?niewsk?...

Więcej...

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Kontrola spo?eczna :: 05 lipca :: Komentarze (0)

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Wszystkie osoby które widzia?y zatrzymanie Gosi C., Macieja H. i Jacka S. i/lub takie, które posiadaj? dowody mog?ce ?wiadczy? na rzecz osób oskar?onych w sprawie za Czarny Protest w Poznaniu prosimy o pilny kontakt - ackpoznan@gmail.com !   Ponizej dok?adna "kronika" wydarze?:

Więcej...

"Wszyscy jeste?my cz??ci? uniwersytetu jako "szko?y-jako-fabryki" i chcemy mie? wp?yw na nasze zak?ady pracy, na decyzje, które nas dotycz?"

Kontrola spo?eczna :: 14 czerwca :: Komentarze (0)

Tre?? przemówienia wyg?oszonego na wczorajszego Ogólnopolski protest przeciwko ustawie 2.0 / Pozna? Reprezentuj? Komisj? Mi?dzyzak?adow? OZZ IP przy Teatrze Ósmego Dnia, która wspar?a protesty studentów i pracowników UAM oraz przede wszystkim studentów i pracowników UAP.Powiem kilka gorzkich s?ów.Nie b?d? mówi? o uniwersytecie w kategoriach "wspólnoty", bo wiele razy udowodnili?my, ?e nie...

Więcej...

„Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet” - wst?p

Aktywizm :: 20 kwietnia :: Komentarze (0)

„Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet”  - wst?p

Przedstawiamy niewielki fragment wst?pu Davida Graebera do ksi??ki „Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet” autorstwa Michaela Knapp, Anji Flach i Ercana Ayboga, która uka?e si? nak?adem Oficyny Bractwo Trojka. Przypominamy te? o trwaj?cej wci?? zbiórce ?rodków, dzi?ki której ta wa?na pozycja b?dzie mog?a si? ukaza?. Link do zbiórki: ...

Więcej...

Miasto kobiet i równo?ci p?ac

Walka klas :: 09 kwietnia :: Komentarze (0)

Miasto kobiet i równo?ci p?ac

W sobot? dobieg?y nas informacje o tym, ?e Wielkopolski Kongres Kobiet okrzykn?? Ja?kowiaka liderem tworzenia równych szans dla kobiet i m??czyzn. Mo?liwe, ?e z perspektywy kobiet o orientacji liberalno-konserwatywnej jest on tego rodzaju liderem. Niemniej kobiety to nie tylko polityczki, celebrytki i bizneswomen. Kobiety to równie? pracownice zmuszane do pracy...

Więcej...

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian