Anarchia, tak jak ja j? rozumiem, to sk?onno?? do takiego my?lenia i dzia?ania, które próbuje rozpozna? struktury w?adzy i dominacji, domaga si?, by wykaza?y swoj? prawomocno??, a je?li nie mo?e tego zrobi?, stara si? w?adz? omin??.
Noam Chomsky
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character

Pikieta lokatorska pod Aquanet

rozbrat.org

aqua-0Dzisiaj kilkana?cie osób z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów i pozna?skiej sekcji Federacji Anarchistycznej protestowa?o pod siedzib? miejskiej spó?ki wodoci?gowej Aquanet. Protest mia? zwi?zek z sytuacj? mieszka?ców przy ulicy Tylne Chwaliszewo 26. Nie pierwszy ju? raz, zamiast liczy? si? z interesem mieszka?ców przedstawiciele Aquanetu, wsparli w?a?ciciela kamienicy, który utrudniaj?c ?ycie lokatorom, chce ich bezprawnie wyrzuci? z budynku. Aquanet kolejny raz, analogicznie jak w przypadku walki lokatorów z ul.Stolarskiej, swoimi dzia?aniami de facto wspiera proceder czyszczenia kamienic.

Protestuj?cy przedstawiciele WSL sk?adaj?c dzi? swój protest w siedzibie Aquanetu, licz?, ?e uda si? wreszcie wymóc na spó?ce wodoci?gowej, wi?ksz? dba?o?? o interes lokatorów, mieszka?ców miasta. Wy??czaj?c wod?, jedynie na wniosek w?a?ciciela, bez znajomo?ci realnej sytuacji prawnej i pod?o?a konfliktu, przedstawiciele miejskiej spó?ki, opowiadaj?c si? tym samym po jednej ze stron, dziwnym trafem zawsze jest to strona w?a?ciciela, a nie lokatorów.

aq1

Jak napisali w swoim o?wiadczeniu protestuj?cy „My, Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów i mieszka?cy czyszczonych kamienic, twierdzimy, ?e g?ówny problem le?y w systemowej wspó?pracy w?adz miasta oraz miejskich spó?ek z czy?cicielami, zamiast z mieszka?cami. Domagamy si? zatem, aby Aquanet wywi?zywa? si? ze swojego obowi?zku dostarczania wody mieszka?com kamienicy przy ul. Tylne Chwaliszewo 26, a zarz?d miasta zaj?? si? problemem kolejnego nielegalnego wysiedlenia.”

aq2

Pokojowy i spokojny protest, zako?czy? si? po mnie wi?cej trzydziestu minutach, przez ca?y ten czas z bli?ej nieznanych powodów, protestuj?cych obserwowa?a i filmowa?a spora grupa policjantów. Na zako?czenie pikiety zapowiedziano dalsze dzia?ania maj?ce przeciwdzia?a? nielegalnemu czyszczeniu kamienicy przy ul.Tylne Chwaliszewo 26.

aq3

Nie masz uprawnie?, aby dodawa? komentarze. Musisz si? zarejestrowa?

Najnowsza publicystyka

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent – polemika z „Krytyk? Polityczn?”

Kontrola spo?eczna :: 21 lipca :: Komentarze (0)

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent  – polemika z „Krytyk? Polityczn?”

Magdalena Malinowska pracownica firmy Amazon dzia?aj?ca w OZZ Inicjatywa Pracownicza, wspó?organizatorka Socjalnego Kongresu Kobiet   Nag?o?nienie problemów pracownic ochrony, które zosta?y zatrudnione przez organizatorki ostatniego Kongresu Kobiet, wywo?a?o pewne zainteresowanie opinii publicznej w tym równie? ?rodowiska Krytyki Politycznej. Niedawne teksty napisane przez Izabel? Desperak (link) oraz Micha?a Sutowskiego wraz z Agnieszk? Wi?niewsk?...

Więcej...

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Kontrola spo?eczna :: 05 lipca :: Komentarze (0)

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Wszystkie osoby które widzia?y zatrzymanie Gosi C., Macieja H. i Jacka S. i/lub takie, które posiadaj? dowody mog?ce ?wiadczy? na rzecz osób oskar?onych w sprawie za Czarny Protest w Poznaniu prosimy o pilny kontakt - ackpoznan@gmail.com !   Ponizej dok?adna "kronika" wydarze?:

Więcej...

"Wszyscy jeste?my cz??ci? uniwersytetu jako "szko?y-jako-fabryki" i chcemy mie? wp?yw na nasze zak?ady pracy, na decyzje, które nas dotycz?"

Kontrola spo?eczna :: 14 czerwca :: Komentarze (0)

Tre?? przemówienia wyg?oszonego na wczorajszego Ogólnopolski protest przeciwko ustawie 2.0 / Pozna? Reprezentuj? Komisj? Mi?dzyzak?adow? OZZ IP przy Teatrze Ósmego Dnia, która wspar?a protesty studentów i pracowników UAM oraz przede wszystkim studentów i pracowników UAP.Powiem kilka gorzkich s?ów.Nie b?d? mówi? o uniwersytecie w kategoriach "wspólnoty", bo wiele razy udowodnili?my, ?e nie...

Więcej...

„Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet” - wst?p

Aktywizm :: 20 kwietnia :: Komentarze (0)

„Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet”  - wst?p

Przedstawiamy niewielki fragment wst?pu Davida Graebera do ksi??ki „Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet” autorstwa Michaela Knapp, Anji Flach i Ercana Ayboga, która uka?e si? nak?adem Oficyny Bractwo Trojka. Przypominamy te? o trwaj?cej wci?? zbiórce ?rodków, dzi?ki której ta wa?na pozycja b?dzie mog?a si? ukaza?. Link do zbiórki: ...

Więcej...

Miasto kobiet i równo?ci p?ac

Walka klas :: 09 kwietnia :: Komentarze (0)

Miasto kobiet i równo?ci p?ac

W sobot? dobieg?y nas informacje o tym, ?e Wielkopolski Kongres Kobiet okrzykn?? Ja?kowiaka liderem tworzenia równych szans dla kobiet i m??czyzn. Mo?liwe, ?e z perspektywy kobiet o orientacji liberalno-konserwatywnej jest on tego rodzaju liderem. Niemniej kobiety to nie tylko polityczki, celebrytki i bizneswomen. Kobiety to równie? pracownice zmuszane do pracy...

Więcej...

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian