Parlamentaryzm jest najodpowiedniejsz? form? organizacji dla spo?ecze?stwa opartego na pracy najemnej i wyzysku mas ludowych przez posiadaczy kapita?u.
Piotr Kropotkin
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character

Manifa 2017 - O co walczymy ?

rozbrat.org

miniatura 5036 lat temu powiedzia?y?my do??! zorganizowa?y?my si? w Poznaniu, za?o?y?y?my zwi?zek zawodowy, po?o?y?y?my si? na tory ?eby zwrcono uwag? na nas, na tych najm?odszych i na tych, ktrzy nie maj? dost?pu do ??obkw publicznych, zablokowa?y?my prywatyzacj? ??obkw [] Dzi? solidaryzujemy si? z Wami! Jeste?my silne, ??czymy si?, nie damy si? i dzia?amy!

Agnieszka Komisja OZZ IP przy Zespo?ach ??obkw w Poznaniu

To praca naszych r?k, naszych cia? buduje bogactwo tego ?wiata, i my wiemy jak te zyski odpowiednio przekierowa?. [] W taki dzie? jak dzisiaj w wielu miastach tego globu pokazujemy jak silne jeste?my. Globalny ruch, ktry rodzi si? na naszych oczach reprezentuje 99% kobiet tego ?wiata. Nie reprezentuje tych, ktre stoj? u w?adzy.[] Nie dajmy sobie powiedzie?, ?e jedyn? szans? dla nas jest to ?eby?my zosta?y szefowymi, ktre b?d? wykorzystywa? inne nasze siostry.

Agnieszka Komisja OZZ IP przy Amazon Polska

Je?li jeste?cie w takiej sytuacji, w jakiej ja by?am przez lata, ?e musicie harowa? po 16 godzin dziennie, za marne pieni?dze, i za te pieni?dze nie mo?ecie kupi? sobie jedzenia w miejscu, w ktrym pracujecie, a twj szef mwi ci, ?e niskie stawki wynagrodz? ci napiwki, musisz zacz?? si? organizowa?!

Agata Pozna?ska Mi?dzyzak?adowa Komisja Pracuj?cych w Gastronomii

Nic nam nie jest w stanie stan?? na drodze do odzyskania kontroli nad naszym ?yciem, nad tym gdzie i w jakich warunkach mamy mieszka?. Je?eli nie b?dziemy mia?y dost?pu do godnych warunkw mieszkaniowych, za?atwimy je sobie same! B?dziemy zajmowa? pustostany! [..] Nigdy ?adna z nas nie b?dzie sama! Dzi? wychodzimy na ulice jako lokatorki, pracownice, migrantki, w imieniu nas wszystkich w walce o prawa nas wszystkich!

Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorw

Takie wypowiedzi us?ysze? mo?na by?o na niedzielnej Manifie, ktra 5 marca po raz 12 przesz?a ulicami Poznania. Podobne demonstracje odby?y si? tak?e w innych miastach, m.in Warszawie, Krakowie, ?odzi, Lublinie, Trjmie?cie, Wroc?awiu, czy Toruniu. Wszystkie zorganizowano pod wsplnym has?em Przeciwko przemocy w?adzy. Podkre?lano w ten sposb, i? w ci?gu ostatnich 27 lat ?aden polski rz?d nie poprawi? warunkw ?ycia kobiet i ich rodzin, dlatego stale zmuszone jeste?my wychodzi? na ulic?. Demonstranci skandowali has?a: Nie zaciskaj pasa, zaci?nij pi???, miasto dla migrantek, nie dla narodowcw, pos?owie buduj? piek?o kobiet, ka?da w?adza nam przeszkadza, moje cia?o, mj wybr.

Na Manifie rozdawano gazet?, po?wi?con? walkom i konfliktom, w ktrych udzia? bior? g?wnie kobiety. Poni?ej zamieszczamy jeden z opublikowanych w niej tekstw:

O co walczymy?

Przeciwko czemu protestujemy? Przeciwko wszelkim formom ucisku kobiet. Przeciwko niskim p?acom, ci??kim warunkom pracy, ci?ciom zabezpiecze? socjalnych, niewydolnej s?u?bie zdrowia, ograniczaniu dost?pu do mieszka?, niedofinansowaniu opieki i edukacji, nadmiernemu obci??eniu prac? w domu, g?odowym emeryturom, przyzwoleniu na przemoc, ograniczaniu praw migrantek i migrantw, zmuszaniu nas do bycia pos?usznymi obywatelkami, pracownicami, matkami i ?onami.

Czego chcemy? Ca?kowitego op?acenia naszej pracy, bez wzgl?du na to, czy wykonujemy j? w fabryce, w szkole, w biurze czy we w?asnym domu. Rozwoju publicznych instytucji opieku?czych dla dzieci i osb starszych, dost?pu do ?rodkw utrzymania, ktrych potrzebujemy na co dzie?, powszechnej opieki medycznej, bezpiecze?stwa socjalnego, wp?ywu na wszystkie dziedziny naszego ?ycia, wyzwolenia si? z roli taniej si?y roboczej.
75583 707090986117477 3540961988315341897 n
Przez ostatnie 27 lat w Polsce ?aden rz?d nie kwestionowa? neoliberalnego kursu prywatyzacji i ci?? socjalnych. Ograniczanie wydatkw na szko?y, szpitale, przedszkola, sto?wki, ?wietlice itd. wci?? powoduje pogorszenie warunkw ?ycia wielu kobiet i rodzin pracowniczych. Mi?dzy 1990 a 2005 r. liczba publicznych przedszkoli spad?a o 38%, a ??obkw o 74%. Odsetek dzieci ucz?szczaj?cych na zaj?cia pozalekcyjne zmniejszy? si? z 50% (w podstawwkach) oraz 70% (w liceach) do jedynie 10%. Pa?stwo, uchylaj?c si? od obowi?zku opieki nad osobami starszymi i dzie?mi, przerzuca go na barki kobiet. Jednocze?nie utrata lub obni?anie p?ac i wzrost cen ?rodkw utrzymania spowodowa?y renesans wielopokoleniowej rodziny z m??czyzn? jako jej g?ow?.

Demokracja bez dobrobytu

Polskie rz?dy postulat powszechnego dobrobytu dla wszystkich traktuj? jako niebezpieczn? utopi? blokuj?c? rozwj prawdziwej demokracji, ktrej podstaw? ma by? spo?ecze?stwo obywatelskie. Spo?ecze?stwo obywatelskie staje si? natomiast synonimem demonta?u pa?stwowych instytucji opieku?czych i zast?powania ich organizacjami pozarz?dowymi. W Polsce rozkwitowi trzeciego sektora towarzyszy?o wprowadzenie pakietu antykryzysowego, ci?cia socjalne, wyd?u?enie wieku emerytalnego, rozpowszechnienie umw ?mieciowych, zniesienie 8-godzinnego dnia pracy, wprowadzenie rocznego okresu rozliczeniowego, kolejna fala zamykania szk? i przedszkoli, prba prywatyzacji ??obkw, masowe eksmisje na bruk, sprzedawanie miejskich parkw deweloperom itd. Obywatele uczestnicz?cy w ?yciu publicznym maj? amortyzowa? rezultaty liberalnej polityki zorientowanej na maksymalizacj? zyskw, przywileje dla przedsi?biorcw i rozwj indywidualnych karier dla wybra?cw.
16938892 707094416117134 2692110992857711627 n
Wymownym tego przyk?adem by?y dzia?ania pozna?skich w?adz, ktre w 2011 r. sporz?dzi?y projekt prywatyzacji miejskich ??obkw okre?lany jako uspo?ecznienie. Zak?ada? on przekazanie zarz?du nad nimi stowarzyszeniom lub fundacjom wy?onionym na drodze konkursu. Radni przekonywali wwczas opiekunki, aby przejmowa?y swoje zak?ady pracy, odwo?uj?c si? do idei samorz?dno?ci i demokracji. Opiekunki zdawa?y sobie jednak spraw?, ?e politycy prbuj? w ten sposb unikn?? odpowiedzialno?ci za niedorozwj sektora opieki. Partycypacja sprowadza? si? mia?a do zarz?dzania bied? i wsp?decydowania o tym, w jaki sposb obni?a? niezb?dne wydatki urz?du. Nie zak?adano zwi?kszenia wp?ywu pracownic ??obkw na miejski bud?et i wzrostu wydatkw na sektor opieki o tym w dalszym ci?gu decydowa? mieli jedynie radni. W odpowiedzi na zakusy politykw pracownice wst?pi?y do zwi?zku zawodowego, zablokowa?y uspo?ecznienie (czyli prywatyzacj?) ??obkw i plany podniesienia czesnego dla rodzicw, a ponadto wywalczy?y podwy?k? swoich skrajnie niskich p?ac. Spo?ecze?stwu obywatelskiemu na mod?? liberaln? przeciwstawi?y solidarno?? pracownicz?.

Feminizm liberalny??

Rozwj instytucji demokratycznych w ci?gu ostatnich dekad szed? w parze z dramatycznym wzrostem nierwno?ci spo?ecznych. Nie dziwi wi?c fakt, ?e dla znacz?cej cz??ci ubo?ej?cego spo?ecze?stwa, ktre s?ono p?aci za wyczyny w?adz, demokracja jest pustym sloganem. Zamiast pa?stwa demokratycznego i obywatelskiego woli ono posiada? dost?p do chocia?by minimalnych zabezpiecze? socjalnych. Z perspektywy pracownic liberalne ?rodowiska skupione wok? PO, Nowoczesnej i KOD-u s? rwnie antydemokratyczne jak prawica spod znaku PiS czy ko?ci? katolicki. R?nica mi?dzy jednymi a drugimi polega obecnie na tym, ?e libera?owie w walce o utracone sto?ki, prbuj? wykorzysta? niezadowolenie spo?eczne do w?asnych celw.
16996447 707089726117603 3721488007776857818 n
Od kwietnia 2016 r. mieli?my do czynienia z fal? protestw przeciwko projektowi Ordo Iuris delegalizuj?cemu dost?p do aborcji. Demonstracje z 3 pa?dziernika by?y punktem kulminacyjnym kilkumiesi?cznych mobilizacji. Strajk kobiet by? z kolei has?em mobilizacyjnym, ktre s?u?y?o wyra?eniu gniewu i podkre?leniu jego ekonomicznego t?a. Nie by?a to ?adna sformalizowana organizacja. Strajk jest form? nacisku stosowan? przez pracownikw, w tym wypadku kobiety odmawiaj?ce wykonywania narzuconych im obowi?zkw. Strajk zwraca uwag? na podporz?dkowanie naszego ?ycia regu?om pracy, tak?e pracy reprodukcyjnej. Od pa?dziernika kwestia dost?pu do legalnej aborcji przesta?a by? jedynie problemem wolnego wyboru i zacz??a dotyczy? miejsca kobiet w kapitalistycznym podziale pracy. Przez wiele miesi?cy mwi?y one o problemach, jakie wynikaj? z braku zabezpiecze? socjalnych, ??obkw, przedszkoli, opieki zdrowotnej, tanich mieszka?. Porusza?y kwestie umw ?mieciowych i pracy w szarej strefie, co umo?liwia?y dzia?ania obecnego i wszystkich poprzednich rz?dw. To odr?nia?o ruch kobiet od ruchu kierowanego przez liberalne elity, ktrego jedynym celem jest przej?cie w?adzy obecnie sprawowanej przez PiS. Protesty przeciwko zaostrzeniu prawa do aborcji przez d?ugi czas organizowane by?y w sposb niehierarchiczny, z udzia?em bardzo wielu r?nych ?rodowisk i osb, bez liderek.
17103588 707078729452036 2561585660294007809 n
Ich sukces obecnie staraj? si? wykorzysta? ?rodowiska liberalne. Kolejny Strajk Kobiet, organizowany, dwa tygodnie po pierwszym, przez ?rodowisko zwi?zane z KOD-em, stawia? na jedn? liderk? z Wroc?awia. To samo ?rodowisko stworzy?o stowarzyszenie Oglnopolski Strajk Kobiet, prbuj?c wt?oczy? has?o mobilizacyjne w w?skie ramy w?asnej organizacji. Liberalne dzia?aczki reprezentuj?ce interesy klasy ?redniej prbuj? obecnie skanalizowa? czarny protest, aby ogranicza? si? jedynie do krytyki partii rz?dz?cej, tak jak czyni? to KOD. ?rodowiska liberalne usi?uj? wykorzysta? niezadowolenie kobiet do ponownego zdobycia w?adzy po tym, jak utraci?y j? w skali krajowej i w skali globalnej. Sytuacja ta zmusza nas do postawienia pytania, czy feminizm w ogle ma co? wsplnego z liberalizmem, jakiego od dekad do?wiadczamy na w?asnej skrze? Czy feminizm polega na zasiadaniu kobiet w radach nadzorczych przedsi?biorstw lub na wysokich stanowiskach w instytucjach pa?stwowych? Co jest przyczyn? niskich p?ac kobiet, ci?? zabezpiecze? spo?ecznych, zakazu aborcji brak kobiet w parlamencie czy system gospodarczy, ktry wzmaga nierwno?ci spo?eczne?

Nasz feminizm

Walka z opresj? kobiet musi i?? w parze ze zmianami organizacji naszych spo?ecze?stw. Krytyk? tylko jednej konserwatywnej partii politycznej, odgrnie narzucone postulaty i zacieranie problemu nierwno?ci ekonomicznych wyst?puj?cych pomi?dzy kobietami, pozostawmy libera?kom polityczkom, businesswomen, prezeskom organizacji pozarz?dowych. Ich feminizm pomija fakt, ?e ?yjemy w spo?ecze?stwie wzrastaj?cych podzia?w klasowych. Ruch feministyczny nie zdob?dzie uznania w?rd tych, ktre go naprawd? potrzebuj?, dopki nie zakwestionuje kapitalistycznego podzia?u pracy i wyzysku stosowanego rwnie? przez kobiety na uprzywilejowanych stanowiskach wobec reszty kobiet.
17103617 707091359450773 7737532303165856169 n
Nierzadko odpowied? kobiecych grup na ucisk ekonomiczny sprowadza si? do postulatu rwno?ci p?ac kobiet i m??czyzn zatrudnionych na tych samych stanowiskach. Cho? to wa?ne ??danie, dotyczy ono cz?sto stanowisk kierowniczych i lepiej op?acanych zwodw. Kobiety i m??czy?ni zatrudnieni przy pracach prostych, w lokalach gastronomicznych czy w instytucjach opieku?czych s? przewa?nie rwnie nisko op?acani. Bardziej efektywne pod wzgl?dem znoszenia nierwno?ci spo?ecznych jest przekierowanie ?rodkw publicznych na opiek?, s?u?b? zdrowia i edukacj? (w??czaj?c w to finansowanie sto?wek) nie tylko rozwijanie dzia?alno?ci instytucji opieku?czych, ale tak?e podnoszenie p?ac zatrudnionych w nich osb. Zwi?kszenie ?wiadcze? socjalnych i skrcenie d?ugo?ci dnia roboczego przy jednoczesnym podniesieniu p?ac to zasadnicze sposoby uzyskania niezale?no?ci przez kobiety, ktre obecnie s? przykute do domw i miejsc pracy, gdzie niepodzielnie panuje patriarchat.
17103802 707083029451606 2500741713335616976 n
??dania ekonomiczne wi??? si? ze wszystkimi sferami ?ycia kobiet utrzymuj?cych si? z pracy. Materialne warunki naszego ?ycia wp?ywaj? bowiem chocia?by na nasz? seksualno??. Dopki jedyn? regu?? dzia?ania obecnego systemu gospodarczego pozostaje maksymalizacja zyskw osi?ganych przez elit?, tak d?ugo nie b?dziemy mia?y wp?ywu na to, kiedy i w jakich warunkach urodzimy nasze potomstwo. Wci?? wmawia si? nam, ?e spadek liczby urodze? nie s?u?y gospodarce, nikt jednak nie pyta, czy my i nasze dzieci chcemy jej s?u?y?. Wyzwolenie kobiet polega na wyzwoleniu od konieczno?ci podporz?dkowania naszego ?ycia pracy.

gazeta rozdawana na tegorocznej Manifie - Strajk kobiet trwa!

17155224 707084592784783 6019473588142820313 n

17155359 707080286118547 5752833499629214723 n

Nie masz uprawnie?, aby dodawa? komentarze. Musisz si? zarejestrowa?

Najnowsza publicystyka

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent polemika z Krytyk? Polityczn?

Kontrola spo?eczna :: 21 lipca :: Komentarze (0)

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent   polemika z Krytyk? Polityczn?

Magdalena Malinowska pracownica firmy Amazon dzia?aj?ca w OZZ Inicjatywa Pracownicza, wsp?organizatorka Socjalnego Kongresu Kobiet Nag?o?nienie problemw pracownic ochrony, ktre zosta?y zatrudnione przez organizatorki ostatniego Kongresu Kobiet, wywo?a?o pewne zainteresowanie opinii publicznej w tym rwnie? ?rodowiska Krytyki Politycznej. Niedawne teksty napisane przez Izabel? Desperak (link) oraz Micha?a Sutowskiego wraz z Agnieszk? Wi?niewsk?...

Więcej...

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Kontrola spo?eczna :: 05 lipca :: Komentarze (0)

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Wszystkie osoby ktre widzia?y zatrzymanie Gosi C., Macieja H. i Jacka S. i/lub takie, ktre posiadaj? dowody mog?ce ?wiadczy? na rzecz osb oskar?onych w sprawie za Czarny Protest w Poznaniu prosimy o pilny kontakt - ackpoznan@gmail.com ! Ponizej dok?adna "kronika" wydarze?:

Więcej...

"Wszyscy jeste?my cz??ci? uniwersytetu jako "szko?y-jako-fabryki" i chcemy mie? wp?yw na nasze zak?ady pracy, na decyzje, ktre nas dotycz?"

Kontrola spo?eczna :: 14 czerwca :: Komentarze (0)

Tre?? przemwienia wyg?oszonego na wczorajszego Oglnopolski protest przeciwko ustawie 2.0 / Pozna? Reprezentuj? Komisj? Mi?dzyzak?adow? OZZ IP przy Teatrze smego Dnia, ktra wspar?a protesty studentw i pracownikw UAM oraz przede wszystkim studentw i pracownikw UAP.Powiem kilka gorzkich s?w.Nie b?d? mwi? o uniwersytecie w kategoriach "wsplnoty", bo wiele razy udowodnili?my, ?e nie...

Więcej...

Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet - wst?p

Aktywizm :: 20 kwietnia :: Komentarze (0)

Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet  - wst?p

Przedstawiamy niewielki fragment wst?pu Davida Graebera do ksi??ki Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet autorstwa Michaela Knapp, Anji Flach i Ercana Ayboga, ktra uka?e si? nak?adem Oficyny Bractwo Trojka. Przypominamy te? o trwaj?cej wci?? zbirce ?rodkw, dzi?ki ktrej ta wa?na pozycja b?dzie mog?a si? ukaza?. Link do zbirki:...

Więcej...

Miasto kobiet i rwno?ci p?ac

Walka klas :: 09 kwietnia :: Komentarze (0)

Miasto kobiet i rwno?ci p?ac

W sobot? dobieg?y nas informacje o tym, ?e Wielkopolski Kongres Kobiet okrzykn?? Ja?kowiaka liderem tworzenia rwnych szans dla kobiet i m??czyzn. Mo?liwe, ?e z perspektywy kobiet o orientacji liberalno-konserwatywnej jest on tego rodzaju liderem. Niemniej kobiety to nie tylko polityczki, celebrytki i bizneswomen. Kobiety to rwnie? pracownice zmuszane do pracy...

Więcej...

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian