Kapita? musi dla siebie zaw?aszcza? nasz? przestrze?. Jest to praktycznie jego obowi?zek. Nie mo?e on pozostawi? miejsca dla kreatywno?ci, naszej zdolno?ci, aby zrobi? co? samemu, naszego po??dania czego? nowego.
Alfredo Bonanno
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character

Pozna?: Za?oga Volkswagena: oni nas zwalniaj?, a my zak?adamy nowy zwi?zek zawodowy

Webciu

male-ulotyW zesz?ym tygodniu w pozna?skiej fabryce samochodw Volkswagen OZZ Inicjatywa Pracownicza powo?a?a organizacj? zak?adow?. Jednocze?nie zwolniono trzy osoby, jedn? dyscyplinarnie. Powodem zwolnie? by?y wpisy na Facebooku mwi?ce o konieczno?ci za?o?enia zwi?zku zawodowego w obliczu pogarszaj?cych si? warunkw pracy. Oficjalnie firma uzna?a to za naruszenie dbr osobistych koncernu. W rzeczywisto?ci chodzi?o o to, aby w zak?adzie nie powsta?a organizacja, ktra faktycznie b?dzie reprezentowa?a interesy za?ogi. Do tej pory monopol posiada?a NSZZ Solidarno??.

Ostatecznie dzi?ki determinacji pracownikw w Volkswagenie uda?o si? utworzy? now? komisj? zwi?zku zawodowego, jednak trjka zaanga?owanych w to osb nadal pozostaje bez pracy. Ich zwolnienie to nic innego jak represje za prb? organizowania si? w walce o lepsz? jako?? ?ycia wszystkich pracownikw fabryki.

Niedawno w fabryce wprowadzono 17- t? zmian?, przypadaj?c? w soboty i planuje si? kolejn? 18-st? zmian?, ktra b?dzie obejmowa? grafikowo niedziele (do tej pory by?y trzy zmiany w dni powszednie czyli 3x5 plus jedna zmiana w sobot?). Na zmiany zgodzi? si? dotychczas dzia?aj?cy w firmie zwi?zek Solidarno??, co spotka?o si? z oburzeniem cz??ci za?ogi. Zwi?zek ten, ktry podaje, ?e walczy z zatrudnianiem w niedziele (np. w handlu), bez wi?kszego oporu zgadza si? na dyktat zarz?du Volkswagena, akceptuj?c zmiany nocne z soboty na niedziel?.
dAq1pLH

Tymczasem w s?owackiej fabryce Volkswagena 70% za?ogi wysz?a na strajk ??daj?c wy?szych p?ac. Po 6 dniach strajku firma zgodzi?a si? na 13,5% podwy?ki i 500 euro jednorazowej wyp?aty. Pracownicy pozna?skich fabryk tak?e nie chc? bezczynnie przygl?da? si? jak firma podkr?ca pracownikom ?rub?, pensje pozostawiaj?c na niezadowalaj?cym poziomie. Za?oga z Volkswagena zapowiada, i? ?ladem kolegw ze S?owacji b?dzie walczy? o lepsze p?ace i warunki pracy oraz o ludzi, ktrzy nie boj? si? walczy? o swoje prawa.

LddrXnH
Dzisiaj, pod Odlewni? Volkswagena na Wildzie, mia?a miejsce konferencja prasowa z udzia?em zwolnionych pracownikw oraz ujawnionych dzia?aczy nowej komisji. Rozdano tak?e ulotki informuj?ce o powo?aniu nowej organizacji oraz sytuacji w zak?adzie. Ulotkowania mia?y miejsce tak?e w Antoninku. Planowane s? kolejne akcje informacyjne, w Swarz?dzu oraz we Wrze?ni.

Je?li chcesz do??czy? do Komisji Mi?dzyzak?adowej OZZ IP przy Volkswagen Pozna? lub masz jakiekolwiek pytania skontaktuj si?:

Andrzej Sobok 504 174 379

Przemys?aw Koterwa 534 024 346Tre?? ulotki kierowanej do pracownikw Volkswagena

?ycie szeregowego pracownika w Volkswagenie to nie wakacje. Praca jest ci??ka i monotonna, kierownictwo zmusza do nadgodzin, umowy agencyjne przed?u?ane s? latami, p?ace zbyt niskie, aby cieszy? si? ?yciem, wynagrodzenia za nadgodziny wyp?acane z rocznym op?nieniem... Do tego wszystkiego mamy Solidarno??. Zwi?zek, ktry trzyma sztam? z kierownictwem. Jego dzia?aczy nie wida? na halach produkcyjnych, gdy? chowaj? si? w biurach. Ci??ko liczy? na ich pomoc nawet w przypadku codziennych problemw. Solidarno?? niedawno zgodzi?a si? na dodatkow? 18 zmian?. Zrobi?a to bez pytania pracownikw. Je?eli Solidarno?? nie reprezentuje woli pracownikw, to co robi w tym zak?adzie?

Rwnocze?nie Volkswagen zwolni? trojk? naszych kolegw z Antoninka. Oficjalnym powodem by?y ich wpisy na Facebooku. Wszyscy jednak wiemy, ?e chodzi o to, aby w zak?adzie nie powsta? zwi?zek, ktry b?dzie reprezentowa? interesy pracownikw a nie szefa. W odpowiedzi na bezprawne zwolnienie naszych kolegw i bezczynno?? Solidarno?ci 6 sierpnia za?o?yli?my Mi?dzyzak?adow? Komisj? Pracownikw Volkswagena przy zwi?zku Inicjatywa Pracownicza. W nowym zwi?zku:

- jeste?my niezale?ni od zarz?du, nie chcemy etatw ani s?u?bowych aut w zamian za dobre stosunki z kierownikami,

- walczymy o lepsze warunki p?acy i pracy dla wszystkich pracownikw (zatrudnionych bezpo?rednio i przez agencje),

- w naszej organizacji ka?dy pracownik ma rwny g?os, walczymy o popraw? ?ycia nas wszystkich, a nie biurokracji zwi?zkowej.

Je?eli masz dosy? wyciskania ostatnich potw za psie pieni?dze, skorumpowanych zwi?zkowcw, arogancji szefw i nie chcesz 18 zmianowego systemu, wst?p do Inicjatywy Pracowniczej. IP zrzesza pracownikw zatrudnionych na sta?e i tymczasowych, nale??cych do innych zwi?zkw zawodowych jak rwnie? niezrzeszonych, pracuj?cych w Antoninku, Wrze?ni, Swarz?dzu i Odlewni.

Pojedynczo nie mamy szans z zarz?dem, ale gdy jeste?my razem, nasza si?a wzrasta.

Rq6VP49

N3olViK

Tego samego autora

Brak pasuj?cych artyku?w


Nie masz uprawnie?, aby dodawa? komentarze. Musisz si? zarejestrowa?

Najnowsza publicystyka

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent polemika z Krytyk? Polityczn?

Kontrola spo?eczna :: 21 lipca :: Komentarze (0)

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent   polemika z Krytyk? Polityczn?

Magdalena Malinowska pracownica firmy Amazon dzia?aj?ca w OZZ Inicjatywa Pracownicza, wsp?organizatorka Socjalnego Kongresu Kobiet Nag?o?nienie problemw pracownic ochrony, ktre zosta?y zatrudnione przez organizatorki ostatniego Kongresu Kobiet, wywo?a?o pewne zainteresowanie opinii publicznej w tym rwnie? ?rodowiska Krytyki Politycznej. Niedawne teksty napisane przez Izabel? Desperak (link) oraz Micha?a Sutowskiego wraz z Agnieszk? Wi?niewsk?...

Więcej...

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Kontrola spo?eczna :: 05 lipca :: Komentarze (0)

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Wszystkie osoby ktre widzia?y zatrzymanie Gosi C., Macieja H. i Jacka S. i/lub takie, ktre posiadaj? dowody mog?ce ?wiadczy? na rzecz osb oskar?onych w sprawie za Czarny Protest w Poznaniu prosimy o pilny kontakt - ackpoznan@gmail.com ! Ponizej dok?adna "kronika" wydarze?:

Więcej...

"Wszyscy jeste?my cz??ci? uniwersytetu jako "szko?y-jako-fabryki" i chcemy mie? wp?yw na nasze zak?ady pracy, na decyzje, ktre nas dotycz?"

Kontrola spo?eczna :: 14 czerwca :: Komentarze (0)

Tre?? przemwienia wyg?oszonego na wczorajszego Oglnopolski protest przeciwko ustawie 2.0 / Pozna? Reprezentuj? Komisj? Mi?dzyzak?adow? OZZ IP przy Teatrze smego Dnia, ktra wspar?a protesty studentw i pracownikw UAM oraz przede wszystkim studentw i pracownikw UAP.Powiem kilka gorzkich s?w.Nie b?d? mwi? o uniwersytecie w kategoriach "wsplnoty", bo wiele razy udowodnili?my, ?e nie...

Więcej...

Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet - wst?p

Aktywizm :: 20 kwietnia :: Komentarze (0)

Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet  - wst?p

Przedstawiamy niewielki fragment wst?pu Davida Graebera do ksi??ki Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet autorstwa Michaela Knapp, Anji Flach i Ercana Ayboga, ktra uka?e si? nak?adem Oficyny Bractwo Trojka. Przypominamy te? o trwaj?cej wci?? zbirce ?rodkw, dzi?ki ktrej ta wa?na pozycja b?dzie mog?a si? ukaza?. Link do zbirki:...

Więcej...

Miasto kobiet i rwno?ci p?ac

Walka klas :: 09 kwietnia :: Komentarze (0)

Miasto kobiet i rwno?ci p?ac

W sobot? dobieg?y nas informacje o tym, ?e Wielkopolski Kongres Kobiet okrzykn?? Ja?kowiaka liderem tworzenia rwnych szans dla kobiet i m??czyzn. Mo?liwe, ?e z perspektywy kobiet o orientacji liberalno-konserwatywnej jest on tego rodzaju liderem. Niemniej kobiety to nie tylko polityczki, celebrytki i bizneswomen. Kobiety to rwnie? pracownice zmuszane do pracy...

Więcej...

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian