Je?li rewolucja socjalna nie zniesie pa?stwa nazajutrz po swym zwyci?stwie, zwyci?stwo to oka?e si? p?onne, a wyzwolenie mas równie odleg?e jak i poprzednio.
Micha? Bakunin
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character

rozbrat.org

Zemsta 23.09.2017W sobot? przed szesnast?, po Marszu Równo?ci odbywaj?cym si? w ramach Pride Week, mia?a miejsce próba wtargni?cia do Zemsty. Trzeba nadmieni?, ?e w tym czasie przebywa?o tam sporo osób bior?cych wcze?niej udzia? w powy?szym wydarzeniu. Na nagraniu wida? 4 osoby: Remigiusza Stalewskiego, jego brata Witolda, oraz ich „dzielnych” towarzyszy. Szar?a „patriotów” sko?czy?a si? na rozpyleniu znacznej ilo?ci gazu i wykonaniu rzutu krzes?em na odleg?o??. Atak zosta? odparty, a go?ciom nic si? nie sta?o, co najwy?ej pozosta? niesmak po mozolnie wykonanej przez patriotów pracy u podstaw, czyli zagazowanie klatki schodowej.

Link do nagrania (YouTube)

Remigiusz Stalewski to cz?onek pozna?skiej M?odzie?y Wszechpolskiej oraz w?a?ciciel sklepu „Narodowy” znajduj?cego si? przy placu Cyryla Ratajskiego. Znany jest on mi?dzy innymi z ataku na uczestników pokojowej antynacjonalistycznej demonstracji, w którym bra? udzia? tak?e jego brat Witold oraz ich koledzy. Tamtego dnia (8 kwietnia 2017), podobnie jak w przypadku wielu innych sytuacji, gdy narodowcy starali si? pobi? i zastraszy? osoby o innych pogl?dach, wraz z przedstawicielami ró?nych grup spo?ecznych i ?rodowisk, którzy licznie zebrali si?, aby walczy? z nacjonalizmem, uda?o si? nam przeciwstawi? ich agresji.

Po poprzednim ataku na Zemst?, który mia? miejsce przy okazji konferencji M?odzie?y Wszechpolskiej pod Wydzia?em Nauk Spo?ecznych UAM, M?odzie? Wszechpolska wys?a?a list do Zemsty (sic!), w którym od?egnywa?a si? od aktów przemocy i grozi?a z?o?eniem doniesienia do odpowiednich organów, w przypadku nieusuni?cia informacji wi???cej ich z atakiem. Teraz jednak chyba nikt nie ma w?tpliwo?ci, kto stoi za aktami przemocy skierowanymi przeciwko tym, którzy nie odpowiadaj? „patriotycznej” wizji ?wiata. M?odzie? Wszechpolska nazywa to „prac? u podstaw”.

Po nieudanym ataku na Zemst? sprawcy, w godzinach wieczornych, udali si? na ulic? Pu?askiego pod pozna?ski sk?ot, gdzie starali si? wy?adowa? swoj? frustracj? na murze z napisem „Rozbrat”. Na Rozbracie odbywa?o si? w?a?nie mi?dzynarodowe spotkanie pracowników logistyki. Stamt?d tak?e bardzo szybko i w wielkim pop?ochu odjechali bia?? furgonetk?, zostawiaj?c za sob? nieporadne gryzmo?y:

CWELE-sm

 

Ostatecznie sobotnie wyczyny nacjonalistów nie mia?y ?adnych powa?nych konsekwencji. Go?cie Zemsty ju? po paru minutach powrócili do jedzenia, picia i rozmów, a napis przed sk?otem zosta? niezw?ocznie odnowiony. Nale?y jednak podkre?li?, ?e cho? M?odzie? Wszechpolska zawsze t?umaczy swoje dzia?ania wielkimi s?owami: patriotyzm, ojczyzna, honor – to faktycznie jest to zwyk?a dzia?alno?? bojówkarska. Najwyra?niej ma ona zastraszy? osoby zwi?zane z ruchem lokatorskim, dzia?alno?ci? zwi?zkow? czy innymi inicjatywami spo?eczno-polityczno-kulturalnymi zwi?zanymi z miejscami takimi jak Kluboksi?garnia Zemsta czy sk?ot Rozbrat. Je?eli stanowczo nie b?dziemy pot?pia? bezmy?lnej narodowej agresji, ka?dy z nas mo?e sta? si? jej ofiar?. Dzi? ja, jutro Ty.

Razem Przeciwko Nacjonalizmowi!

Federacja Anarchistyczna s. Pozna?

Kolektyw Zemsta

Otoczenie Rozbratu po zanieczyszczeniu:

23.09.2017-Roz before-sm

23.09.2017-Roz before 2-sm

Porz?dki:

23.09.2017-Roz after-sm

23.09.2017-Roz after 2-sm

Nie masz uprawnie?, aby dodawa? komentarze. Musisz si? zarejestrowa?

Najnowsza publicystyka

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent – polemika z „Krytyk? Polityczn?”

Kontrola spo?eczna :: 21 lipca :: Komentarze (0)

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent  – polemika z „Krytyk? Polityczn?”

Magdalena Malinowska pracownica firmy Amazon dzia?aj?ca w OZZ Inicjatywa Pracownicza, wspó?organizatorka Socjalnego Kongresu Kobiet   Nag?o?nienie problemów pracownic ochrony, które zosta?y zatrudnione przez organizatorki ostatniego Kongresu Kobiet, wywo?a?o pewne zainteresowanie opinii publicznej w tym równie? ?rodowiska Krytyki Politycznej. Niedawne teksty napisane przez Izabel? Desperak (link) oraz Micha?a Sutowskiego wraz z Agnieszk? Wi?niewsk?...

Więcej...

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Kontrola spo?eczna :: 05 lipca :: Komentarze (0)

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Wszystkie osoby które widzia?y zatrzymanie Gosi C., Macieja H. i Jacka S. i/lub takie, które posiadaj? dowody mog?ce ?wiadczy? na rzecz osób oskar?onych w sprawie za Czarny Protest w Poznaniu prosimy o pilny kontakt - ackpoznan@gmail.com !   Ponizej dok?adna "kronika" wydarze?:

Więcej...

"Wszyscy jeste?my cz??ci? uniwersytetu jako "szko?y-jako-fabryki" i chcemy mie? wp?yw na nasze zak?ady pracy, na decyzje, które nas dotycz?"

Kontrola spo?eczna :: 14 czerwca :: Komentarze (0)

Tre?? przemówienia wyg?oszonego na wczorajszego Ogólnopolski protest przeciwko ustawie 2.0 / Pozna? Reprezentuj? Komisj? Mi?dzyzak?adow? OZZ IP przy Teatrze Ósmego Dnia, która wspar?a protesty studentów i pracowników UAM oraz przede wszystkim studentów i pracowników UAP.Powiem kilka gorzkich s?ów.Nie b?d? mówi? o uniwersytecie w kategoriach "wspólnoty", bo wiele razy udowodnili?my, ?e nie...

Więcej...

„Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet” - wst?p

Aktywizm :: 20 kwietnia :: Komentarze (0)

„Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet”  - wst?p

Przedstawiamy niewielki fragment wst?pu Davida Graebera do ksi??ki „Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet” autorstwa Michaela Knapp, Anji Flach i Ercana Ayboga, która uka?e si? nak?adem Oficyny Bractwo Trojka. Przypominamy te? o trwaj?cej wci?? zbiórce ?rodków, dzi?ki której ta wa?na pozycja b?dzie mog?a si? ukaza?. Link do zbiórki: ...

Więcej...

Miasto kobiet i równo?ci p?ac

Walka klas :: 09 kwietnia :: Komentarze (0)

Miasto kobiet i równo?ci p?ac

W sobot? dobieg?y nas informacje o tym, ?e Wielkopolski Kongres Kobiet okrzykn?? Ja?kowiaka liderem tworzenia równych szans dla kobiet i m??czyzn. Mo?liwe, ?e z perspektywy kobiet o orientacji liberalno-konserwatywnej jest on tego rodzaju liderem. Niemniej kobiety to nie tylko polityczki, celebrytki i bizneswomen. Kobiety to równie? pracownice zmuszane do pracy...

Więcej...

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian