Jedynie ustrj anarchistyczny uczyni z cz?owieka istot? uczciw? i ?wiadom?, gdy? jedynie on mo?e da? mu wolno??, raz na zawsze przeistoczywszy stado niewolnikw w wolne spo?ecze?stwo.
Louise Michel
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character
rozbrat.org

miniatut-f-perNacjonalizm wci?? kusi zubo?a?ych, poniewa? inne perspektywy wydaj? si? bardziej ponure. Kultur? przodkw zniszczono, tote? z pragmatycznego punktu widzenia, ponios?a ona pora?k?. Jedynymi potomkami, ktrzy przetrwali, s? ci, ktrzy zamieszkali wewn?trz ustroju naje?d?cy i przetrwali na kra?cach ?mietnisk. Pora?k? ponios?y te? przer?ne utopie poetw i marzycieli oraz liczne mitologie proletariatu. Nie sprawdzi?y si? w praktyce. Okaza?y si? pr?nymi mrzonkami o za?wiatach. W rzeczywisto?ci ten proletariat nastawiony jest rwnie rasistowsko, co szefowie policja.

rozbrat.org

kalendarz miniaturaKontynuacja zesz?orocznej publikacji OZZ Inicjatywa Pracownicza i Bractwa Trojka. Kalendarz pracowniczy na rok 2018 zawiera 52 nowe teksty historyczne popularyzuj?ce histori? ruchu pracowniczego, ch?opskich rewolt, antykolonialnych zryww i innych walk spo?ecznych przeciwko wyzyskowi, opresji i autorytarnej w?adzy: od pierwszego strajku w Egipcie w 1155 roku przed nasz? er? do Oglnopolskiego Strajku Kobiet; od Wielkiego Strajku Ch?opskiego w 1937 do blokady Fabryki Kabli w O?arowie Mazowieckim; od powstania niewolnikw na Haiti do palesty?skiej Intifady i rewolucji w Ro?awie.

AKK ZEMSTA, BRACTWO TROJKA

Clifford-Harper-illustrat-010

Nie jest tajemnic?, ?e upadaj? kolejne kameralne ksi?garnie, przegrywaj?c nierwn? walk? z kapita?em i korporacyjnymi sieciwkami. Wielkie sieci nie graj? jednak uczciwie, stosuj?c liczne zagrywki "promocyjne". Pozorny zysk dla czytelnika przek?ada si? na pot??ny koszt wydawcw, ktrzy chcieliby oferowa? swe produkty "na wyci?gni?cie r?ki", godz?c si? nierzadko na skandaliczne warunki. A dlaczego pozorny zysk dla czytelnika? Bo eksponowana i promowana jest garstka ksi??ek, ktre i tak trafiaj? do przypadkowych ludzi, a wiele warto?ciowych pozycji przepada. W istocie kapita? si? nimi nie interesuje, je?li kto? nie zaproponuje dumpingowych stawek, a hipotetycznych zyskw wydawcy nie widz? miesi?cami. Jednocze?nie mniejsze ksi?garnie nie s? w stanie startowa? w tym "wy?cigu", nawet gdyby chcia?y. Nierzadko odpadaj? ju? na etapie dystrybucyjnym, cho? to one w?a?nie bezpo?rednio trafiaj? do czytelnikw, traktuj? ich indywidualnie i sprawiaj?, ?e tzw. klienci wracaj?.

rozbrat.org

A-Tak-nr2-web copyW?a?nie ukaza? si? nowy numer anarchistycznej gazety ulicznej A-TAK, do ktrego lektury zapraszamy. Je?li chcecie podj?? wsp?prace, wys?a? tekst, podzieli? si? swoimi uwagami, wesprze? wydawanie, zamwi? i kolportowa? A-TAK piszcie na maila redakcji Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

AKK ZEMSTA, BRACTWO TROJKA

Clifford-Harper-illustrat-010

Nie jest tajemnic?, ?e upadaj? kolejne kameralne ksi?garnie, przegrywaj?c nierwn? walk? z kapita?em i korporacyjnymi sieciwkami. Wielkie sieci nie graj? jednak uczciwie, stosuj?c liczne zagrywki "promocyjne". Pozorny zysk dla czytelnika przek?ada si? na pot??ny koszt wydawcw, ktrzy chcieliby oferowa? swe produkty "na wyci?gni?cie r?ki", godz?c si? nierzadko na skandaliczne warunki. A dlaczego pozorny zysk dla czytelnika? Bo eksponowana i promowana jest garstka ksi??ek, ktre i tak trafiaj? do przypadkowych ludzi, a wiele warto?ciowych pozycji przepada. W istocie kapita? si? nimi nie interesuje, je?li kto? nie zaproponuje dumpingowych stawek, a hipotetycznych zyskw wydawcy nie widz? miesi?cami. Jednocze?nie mniejsze ksi?garnie nie s? w stanie startowa? w tym "wy?cigu", nawet gdyby chcia?y. Nierzadko odpadaj? ju? na etapie dystrybucyjnym, cho? to one w?a?nie bezpo?rednio trafiaj? do czytelnikw, traktuj? ich indywidualnie i sprawiaj?, ?e tzw. klienci wracaj?.

rozbrat.org

magadan-male"Jad? do Magadanu. Wspomnienia anarchisty, wi??nia bia?oruskiej dyktatury" autorstwa Igora Oliniewicza, to wa?na ksi??ka, ktra ukaza?a si? pod patronatem Anarchistycznego Czarnego Krzy?a. Pozycja ta zosta?a wydana nak?adem anarchistycznego wydawnictwa Bractwo Trojka, dzi?ki wsparciu bia?oruskiego ACK i przy wydatnym wk?adzie pozna?skiego kolektywu Od:zysk.

Piotr Laskowski

emma-male

Opublikowana przed stu laty ksi??ka Emmy Goldman Anarchizm i inne eseje ukazuje si? po polsku po raz pierwszy.(1) Wiele powodw z?o?y?o si? na to op?nienie, lecz zapewne nie najmniej istotnym jest panuj?ce do?? powszechnie przekonanie, ?e dorobek teoretyczny autorki nie zas?uguje na powa?ny namys?. Owszem, Goldman jest doceniana jako aktywistka, propagatorka my?li anarchistycznej, podkre?la si? jej talent oratorski, fascynuj?c? osobowo??, zaanga?owanie w dzia?alno?? rewolucyjn?. Jej dzie?em mia?oby by? raczej ?ycie ni? my?l. (2) Nie brakuje wi?c po?wi?conych czerwonej Emmie ksi??ek biograficznych,(3) ale rzadko pojawia si? ona po?rd wielkich teoretykw anarchizmu: Proudhona, Bakunina, Kropotkina.(4) Je?li wspomina si? o jej pracy intelektualnej, to tylko w jednym, niezaprzeczalnie istotnym, kontek?cie Goldman wprowadzi?a do anarchizmu perspektyw? feministyczn? i uczyni?a seksualno??, kobiec?, lecz tak?e nieheteronormatywn?, problemem istotnym dla refleksji anarchistycznej.(5) Goldman jest zatem doceniana jako prekursorka anarchofeminizmu i teorii queer (czy raczej queerowego anarchizmu), tym niemniej jej wk?ad teoretyczny mia?by sprowadza? si? po prostu do przeniesienia ju? gotowej teorii anarchistycznej na nowe, dotychczas niedostrzegane, pole p?ci i seksualno?ci. Tymczasem przekraczaj?c zakre?lone wcze?niej granice refleksji anarchistycznej, Goldman dokona?a ca?kowitego jej przeobra?enia podobnie jak radykalny feminizm i teoria queer, tak?e zapowiadaj?ca je my?l Goldman jest z?o?onym narz?dziem krytycznym pozwalaj?cym zakwestionowa? zarwno fundamenty porz?dku politycznego i spo?ecznego, jak te? istniej?ce formy oporu (6) tak?e, a mo?e przede wszystkim, formy wytwarzane przez najbli?szych towarzyszy rewolucyjnej drogi.

Webciu

biuletyn-malyUkaza? si? z pewnym op?nieniem 43 numer biuletynu Inicjatywa Pracownicza

W numerze:

rozbrat.org

is43Jak zwykle po kilku perypetiach, oddajemy w r?ce czytelnikw i czytelniczek kolejny numer anarchistycznego periodyku INNY ?WIAT. W 43 ods?onie naszego pisma publikujemy sporo materia?w po?wi?conych walce kurdyjskich kobiet i m??czyzn z regionu Rojava.

Webciu

ip42Ukaza? si? 42 nuner Biuletynu Inicjatywy Pracowniczej

W numerze:

Z ?YCIA ZWI?ZKU:

Poznan?ski s?d zabezpiecza interesy biznesu / Przeciwko s?dowej cenzurze / ABC dzia?alno?ci zwi?zkowej / Wyzysk wyszed? z mody - Trend Fashion /Spr zbiorowy w pozna?skich ??obkach trwa! / Komisja zak?adowa w Amazonie / Konferencja Pracownikw Sztuki / Instytucje kultury polem walki / Koniec kultury na Dolnym ?l?sku / Solidarnie ze sprz?taczkami / Informacja o przebiegu zbirki publicznej

Najnowsza publicystyka

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent polemika z Krytyk? Polityczn?

Kontrola spo?eczna :: 21 lipca :: Komentarze (0)

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent   polemika z Krytyk? Polityczn?

Magdalena Malinowska pracownica firmy Amazon dzia?aj?ca w OZZ Inicjatywa Pracownicza, wsp?organizatorka Socjalnego Kongresu Kobiet Nag?o?nienie problemw pracownic ochrony, ktre zosta?y zatrudnione przez organizatorki ostatniego Kongresu Kobiet, wywo?a?o pewne zainteresowanie opinii publicznej w tym rwnie? ?rodowiska Krytyki Politycznej. Niedawne teksty napisane przez Izabel? Desperak (link) oraz Micha?a Sutowskiego wraz z Agnieszk? Wi?niewsk?...

Więcej...

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Kontrola spo?eczna :: 05 lipca :: Komentarze (0)

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Wszystkie osoby ktre widzia?y zatrzymanie Gosi C., Macieja H. i Jacka S. i/lub takie, ktre posiadaj? dowody mog?ce ?wiadczy? na rzecz osb oskar?onych w sprawie za Czarny Protest w Poznaniu prosimy o pilny kontakt - ackpoznan@gmail.com ! Ponizej dok?adna "kronika" wydarze?:

Więcej...

"Wszyscy jeste?my cz??ci? uniwersytetu jako "szko?y-jako-fabryki" i chcemy mie? wp?yw na nasze zak?ady pracy, na decyzje, ktre nas dotycz?"

Kontrola spo?eczna :: 14 czerwca :: Komentarze (0)

Tre?? przemwienia wyg?oszonego na wczorajszego Oglnopolski protest przeciwko ustawie 2.0 / Pozna? Reprezentuj? Komisj? Mi?dzyzak?adow? OZZ IP przy Teatrze smego Dnia, ktra wspar?a protesty studentw i pracownikw UAM oraz przede wszystkim studentw i pracownikw UAP.Powiem kilka gorzkich s?w.Nie b?d? mwi? o uniwersytecie w kategoriach "wsplnoty", bo wiele razy udowodnili?my, ?e nie...

Więcej...

Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet - wst?p

Aktywizm :: 20 kwietnia :: Komentarze (0)

Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet  - wst?p

Przedstawiamy niewielki fragment wst?pu Davida Graebera do ksi??ki Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet autorstwa Michaela Knapp, Anji Flach i Ercana Ayboga, ktra uka?e si? nak?adem Oficyny Bractwo Trojka. Przypominamy te? o trwaj?cej wci?? zbirce ?rodkw, dzi?ki ktrej ta wa?na pozycja b?dzie mog?a si? ukaza?. Link do zbirki:...

Więcej...

Miasto kobiet i rwno?ci p?ac

Walka klas :: 09 kwietnia :: Komentarze (0)

Miasto kobiet i rwno?ci p?ac

W sobot? dobieg?y nas informacje o tym, ?e Wielkopolski Kongres Kobiet okrzykn?? Ja?kowiaka liderem tworzenia rwnych szans dla kobiet i m??czyzn. Mo?liwe, ?e z perspektywy kobiet o orientacji liberalno-konserwatywnej jest on tego rodzaju liderem. Niemniej kobiety to nie tylko polityczki, celebrytki i bizneswomen. Kobiety to rwnie? pracownice zmuszane do pracy...

Więcej...

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian