Kapita? musi dla siebie zaw?aszcza? nasz? przestrze?. Jest to praktycznie jego obowi?zek. Nie mo?e on pozostawi? miejsca dla kreatywno?ci, naszej zdolno?ci, aby zrobi? co? samemu, naszego po??dania czego? nowego.
Alfredo Bonanno
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character

Sztuka niewarta poznania

rozbrat.org

Projekt Ulotka jeulotka-stronast integraln? cz??ci? tourne wystawy Bunt Ekspresjonizm Transgraniczna awangarda. Prace z berli?skiej kolekcji prof. Stanis?awa Karola Kubickiego pod kuratorsk? opiek? Lidii G?uchowskiej. Ekspozycja b?dzie m.in. w Bydgoszczy, Wroc?awiu i Dre?nie. Odwo?uj?cy si? do ekspresjonizmu pozna?skiego, eksponuje g?wnie zaanga?owanie spo?eczne, krytyczne spojrzenie obna?aj?ce konwenanse, ujawnia mechanizmy wsp?czesnej kultury i spo?ecze?stwa. Idee te bliskie by?y artystom grupy Bunt, ktrego pierwsz? wystaw? w Poznaniu rwnie? prbowano ocenzurowa?, co spowodowa?o, ?e ekspozycj? przeniesiono do prywatnego lokalu mieszcz?cego si? przy obecnej ul. 27 grudnia. Berli?ska wystawa twrczo?ci cz?onkw grupy Stanis?awa i Margarety Kubickich w biurze Die Action zosta?a zdemolowana. Bunt wsp?pracowa? m.in. z Der Kommune w Berlinie, co zaowocowa?o wspln? prezentacj?.e wszystkich tych o?rodkach projekt Ulotka zostanie zaprezentowany wraz z pozosta?ymi cz??ciami wystawy

Ca?y projekt Bunt Ekspresjonizm Transgraniczna Awangarda. Prace z berli?skiej kolekcji prof. Stanis?awa Karola Kubickiego obejmuje zasadniczo trzy przedsi?wzi?cia: wystaw? prezentuj?c? dzie?a pozna?skich artystw grupy Bunt, wystaw? Refleks prezentuj?c? prace pozna?skich grafikw, ktrzy w swojej twrczo?ci odnosili si? do grupy Bunt oraz wystaw? Ulotka prezentuj?c? dokonania pozna?skich i wroc?awskich artystw odwo?uj?cych si? do pozna?skiego ekspresjonizmu.

Tylko w Poznaniu projekt Ulotka zosta? odseparowany od pozosta?ej cz??ci ca?ej wystawy, co wynika?o z decyzji jak? podj?? organizator wystawy Muzeum Narodowe w Poznaniu. Dodatkowo zabroniono u?ywania loga tej?e instytucji przy promowaniu przedsi?wzi?cia. Na plakatach, informacjach oraz zaproszeniach Muzeum Narodowego promuj?cych wystaw? Buntu nie pojawi?y si? te? informacje o wystawie Refleks, ktra b?dzie tam prezentowana do 31 maja. Krytyczne spojrzenie na problemy lokalne, jakie prezentowane s? w projekcie Refleks, zosta?y poprzez brak informacji delikatnie wyciszone. Prace grupy Bunt prezentowane obecnie w Muzeum Narodowym to kolekcja prof. Stanis?awa Karola Kubickiego, ktry m.in. przez to, ?e zauwa?y?, i? w Poznaniu idee jakie przy?wieca?y tej grupie s? podejmowane przez wsp?czesnych artystw, postanowi? podarowa? kolekcj? Muzeum Narodowemu
w Poznaniu.

Projekt Ulotka nie zosta? pokazany razem z pozosta?? cz??ci? wystawy rwnie? dzi?ki niech?ci urz?dnikw miejskich, co sprawi?o, ?e wystawa do ostatniej chwili nie mia?a zapewnionego miejsca do prezentacji. Trwaj?ce od roku w Urz?dzie Miejskim Poznania i ZKZL-u negocjacje nie przynios?y oczekiwanych rezultatw.

Tylko dzi?ki uprzejmo?ci mieszka?cw squatu Od:Zysk i anarchistycznej klubo/ksi?garni Zemsta mo?liwe zosta?o pokazanie wystawy w Poznaniu.

Podczas wernisa?u na budynku squatu Od:Zysk zostanie powieszony baner z napisem Sztuka nie warta Poznania, ktry odnosi si? do ignorancji kultury i sztuki, jaka widoczna jest ze strony Miasta. Zaprezentowane has?o odnosi si? wprost do sloganw reklamowych promuj?cych miasto Pozna?.

Projekt Ulotka, odwo?uj?cy si? do ekspresjonizmu pozna?skiego, eksponuje g?wnie zaanga?owanie spo?eczne, krytyczne spojrzenie obna?aj?ce konwenanse, ujawnia mechanizmy wsp?czesnej kultury i spo?ecze?stwa. Idee te bliskie by?y artystom grupy Bunt, ktrego pierwsz? wystaw? w Poznaniu rwnie? prbowano ocenzurowa?, co spowodowa?o, ?e ekspozycj? przeniesiono do prywatnego lokalu mieszcz?cego si? przy obecnej ul. 27 grudnia. Berli?ska wystawa twrczo?ci cz?onkw grupy Stanis?awa i Margarety Kubickich w biurze Die Action zosta?a zdemolowana. Bunt wsp?pracowa? m.in. z Der Kommune w Berlinie, co zaowocowa?o wspln? prezentacj?.

wysawa

Nie masz uprawnie?, aby dodawa? komentarze. Musisz si? zarejestrowa?

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian