System pracy najemnej jest wynikiem przyw?aszczenia indywidualnego narz?dzi produkcji i ziemi; jest on zarazem koniecznym warunkiem rozwoju produkcji kapitalistycznej: wraz z ni? musi te? zgin??.
Piotr Kropotkin
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character
rozbrat.org

miniaturasitoMamy rok 2008 - dwoje ?wie?o upieczonych rezydentw pozna?skiego Rozbratu wpada na pomys?:

- Dawaj, robimy pracownie sita! Dziarsko wzi?li?my si? zatem do roboty i w kilka tygodni zaadoptowana na ten cel przestrze? zosta?a wyposa?ona we wszystko co by?o nam potrzebne. W duchu DIY, i ze sporym entuzjazmem, wydrukowali?my pierwsze koszulki na 14 urodziny naszego sk?otu - i tak to sie w?a?nie zacz??o.

rozbrat.org

grafika oskar 1S: Pierwsze pytanie - dlaczego stemple? Jak to si? zacz??o?

OK: Z tymi stemplami to by?o w ten sposb, ?e w czasach studenckich, ka?dy student chcia? si? jako? wyr?ni?. Chcia? by?, mniej lub bardziej, wa?n? osob?. A bycie wa?n? osob? polega?o na tym, ?e robi?o si? co?, co jara?o innych, co innym si? podoba?o. Ja sobie wymy?li?em tak? sytuacj?, ?e b?d? projektowa? jaki? znaczek, w?a?nie taki stempel i b?d? go u?ywa? przez, powiedzmy miesi?c, dwa miesi?ce i b?d? go odbija? w r?nych miejscach. Na przyk?ad nad kontaktem, w kiblu w poci?gu czy na serwetce w knajpie. Wyci?gam i pach, pach, pach, a potem wk?adam je z powrotem. Ludzie chc? sobie wyczy?ci? sztu?ce, a tam maj? jaki? przekaz. Jak mi si? po jakim? czasie znudzi, to rzucam ten stempel, w ogle go zostawiam, nie kolekcjonuj? tego. One posz?y sobie w ?wiat. I potem wymy?lam nast?pny stempel. Taka ch?? studenckiej aktywno?ci.

Rafa? Jakubowicz

moda polskaMoja praca nawi?zuje do neonw Mody Polskiej z 1970 roku, ktre zdobi?y wczesn? elewacj? budynku Od:zysku. Nowy neon zosta? zamwiony i wykonany w tym samym miejscu, w ktrym powsta?y oryginalne, zaprojektowane przez Jerzego Treutlera, jask?ki Mody Polskiej oraz inne reklamy ?wietlne, ktre starsi poznaniacy pami?taj? z okresu peerelu. Wi?kszo?ci z nich nie zobaczymy ju? na ulicach Poznania.

rozbrat.org

graff4Ludzie maj? problem z interpretacj?, czym jest w gruncie rzeczy graffiti. Jak to umie?ci? poza przeciwie?stwem sztuka-wandalizm. W odpowiedzi na medialne dywagacje na temat istoty graffiti, publikujemy wywiad z jednym z najlepszych pozna?skich writerw. Chcemy odrobin? przybli?y? to, co jest wa?ne w graffiti.

rozbrat.org

AMS 2W pi?tek 12 pa?dziernika odby?o si? oficjalne otwarcie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. W cieniu skandalu o kwestie w?asno?ciowe zdarzy? si? inny. Firma AMS postanowi?a ocenzurowa? wk?ad pozna?skiej manuFAktury (mFA) w ekspozycj? pt. Warszawa w budowie. Praca zosta?a zdj?ta z wystawy.

GF11crew graf12W dniach 14-16 kwietnia 2011 odby? si? na Rozbracie festiwal graffiti, szablonu, sitodruku, fotografii oraz grafiki - wype?niony s?o?cem, muzyk?, dobrym jedzeniem i wzbogacony pokazami filmw. Czas zatem na krtkie podsumowanie.

Wystartowali?my o 19:00 w czwartek (14.04) wraz z projekcj? filmu Bomb the system (opis i recenzja w gazetce festiwalowej). Na pokazie pojawi?a si? spora publiczno?? zainteresowana tematem graffiti jak i sami writerzy/ki i szabloniarki/rze.

W pi?tek (15.04) otworzyli?my bram? o godzinie 15.00. Jednak pierwsi maluj?cy pojawili si? ju? wcze?niej.

Marlena, Bartek

bartek_storozDobrze, ?e we wsp?czesnym ?wiecie, w ktrym ludzie jako najwy?sze warto?ci traktuj? sukces, pieni?dze i s?aw?, s? jeszcze arty?ci, ktrym zale?y na prezentowaniu wa?nych idei i komentowaniu rzeczywisto?ci, ktra ich dotyczy.

W ramach Festiwalu Sztuki DIY, ktry odb?dzie si? ju? w najbli?sz? sobot? (19 marca) w Pracowni Sitodruku oraz Galerii@ na sk?ocie Rozbrat zapraszamy na wernisa? prac Bartka Storo?a.

Art

Mimo padaj?cego przez p? dnia deszczu (!*@#!/!!) w ostatni? sobot? (16.05.09) na Rozbracie odby? si? festiwal graffiti. Du?a cz??? przyby?ych, ta, ktrej farba nie sp?ywa?a po ?cianach, dopi??a swego i przela?a zawarto?? puszek z farb? na rozbratowe mury. Podczas festu mo?na by?o zobaczy? filmy nt. streetartu i graffiti. Rozdawano te? gazet? o jak?e krtkim tytule G. Tre?? jednego z artyku?w poni?ej. Mamy nadziej?, ?e po tak d?ugiej przerwie uda si? organizowa? takie akcje cz??ciej. Co oczywi?cie nie zmienia faktu, ?e prawdziwe miejsce dla graffiti i street artu to ulice i przestrze? miasta. Niech festiwal trwa ca?y rok! Odzyskajmy miasto!

Ulice s? nasze

?yjemy w systemie kapitalistycznym. Nie pracujemy tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla klasy rz?dz?cej. Jeste?my zmuszani, by to robi?, bo w kapitalizmie nie ma innej mo?liwo?ci. Jeste?my w?asno?ci? pa?stwa, naszych szefw, w?a?cicieli mieszka?, bankw. To dla nich pracujemy. Nie mo?esz przed tym uciec. Kapitalizm przeszywa ca?y ?wiat. W Europie czy Ameryce P?nocnej ?atwiej jest zaakceptowa? to i ignorowa? ?mier?, gwa?t i zniszczenie, jakie on wywo?uje oraz utrzymywa? klas? rz?dz?c? u w?adzy i najni?sze warstwy spo?ecze?stwa wystarczaj?co zadowolone, by si? nie buntowa?y. Jeste?my niewolnikami naszej p?acy. Pracujemy tak ci??ko, ?e wydaje si? niemo?liwe z?apa? oddech i zluzowa?. Klasa rz?dz?ca utrzymuje nas w tym stanie. Gdyby?my mieli wi?cej czasu, by? mo?e zacz?liby?my wreszcie o tym ze sob? rozmawia? i odkryliby?my, ?e mamy ju? do?? tego kurewstwa.

rozbrat.org

Samba Ha?astra jest cz??ci? mi?dzynarodowej sieci zespo?w perkusyjnych Rhythms of Resistance (RoR) Rytmy Oporu. Mo?na nas zobaczy? i us?ysze? na demonstracjach i akcjach ulicznych. Wsz?dzie tam nasz? muzyk? wspieramy bezpo?rednio tych, ktrzy walcz? z dyskryminacj?, wyzyskiem i uciskiem, wierz?c, ?e inny-lepszy ?wiat jest mo?liwy. Nasza taktyka wyp?ywa z inspiracji karnawa?ow? frywolno?ci?. Gramy g?wnie rytmy afro-brazylijskie, a samba jest dla nas form? politycznego dzia?ania.

Korzenie RoR si?gaj? lat siedemdziesi?tych, gdy w Salwador da Bahia w Brazylii w protestach czarnych najbiedniejszych mieszka?cw kraju uczestniczy? zacz??y zespo?y perkusyjne. Skutecznie podgrzewa?y one atmosfer? i mobilizowa?y protestuj?cych, staj?c si? silnikiem nap?dowym tych akcji. Tego typu form? dzia?ania przeszczepiono na grunt europejski przesz?o dwadzie?cia lat p?niej.

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian