Kapita? musi dla siebie zaw?aszcza? nasz? przestrze?. Jest to praktycznie jego obowi?zek. Nie mo?e on pozostawi? miejsca dla kreatywno?ci, naszej zdolno?ci, aby zrobi? co? samemu, naszego po??dania czego? nowego.
Alfredo Bonanno
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character

Pozna?ska Koalicja Antywojenna

rozbrat.org

Pocz?tek dzia?alno?ci antymilitarystycznej w Poznaniu si?ga po?owy lat 80-tych. Wwczas powsta? oglnopolski ruch "Wolno?? i Pokj". Celem tego, dzia?aj?cego w czasie komunistycznej dyktatury, ruchu by?a walka o rozbrojenie militarne blokw po obu stronach ?elaznej kurtyny. WiP w praktycznej dzia?alno?ci zajmowa? si? g?wnie walk? o zniesienie przymusowej s?u?by wojskowej. W tym czasie w wi?zieniach przebywa?o kilkudziesi?ciu objectorw. W wyniku spektakularnych protestw w 1988 r. pa?stwo wprowadzi?o mo?liwo?? odrabiania s?u?by zast?pczej dla osb powo?uj?cych si? na sprzeciw sumienia.

W Poznaniu w latach 1988 - 1989 ruch obejmuj?cy 90% studentw, poprzez masowe bojkoty studium wojskowego, doprowadzi? do usuni?cia na sta?e przymusowego szkolenia wojskowego z uczelni. Ostatecznie dzi?ki akcjom WiP i NZS (Niezale?ny Zwi?zek Studentw) w 1988 r. radykalnie skrcono tak?e s?u?b? zast?pcz?.

Prawo to w nast?pnych latach wielokrotnie okazywa?o si? by? jednak fikcj?. Mimo zmniejszenia si? skali represji do wi?zie? nadal trafiali kolejni antymilitary?ci. WiP nigdy oficjalnie nie przesta? dzia?a? jednak jego aktywno?? na pocz?tku lat 90-tych przej??a w Polsce Federacja Anarchistyczna. Przez nast?pne lata w Poznaniu kontynuowano prowadzenie biur porad dla osb ubiegaj?cych si? o s?u?b? zast?pcz?. Od 1992 roku pomoc tak? oferowa?o Stowarzyszenie "Objector", a od 1994 r. do dnia dzisiejszego Pogotowie Antywojskowe "Szwejk". Ca?y czas organizowane by?y demonstracje i akcje bezpo?rednie przeciwko represjonowaniu za odmow? s?u?by wojskowej. W 1997 r. m.in. podczas sprawy w s?dzie wojskowym w Poznaniu, przeciwko 23 - letniemu pacyfi?cie skazanemu na 1,5 roku wi?zienia, kilkadziesi?t osb okupowa?o sal? obrad, a przera?onych s?dziw uwalnia? musia?a policja i stra? po?arna. Liczne demonstracje odbywa?y si? tak?e przeciwko wst?pieniu Polski w struktury NATO, podczas konfliktu w by?ej Jugos?awii i podczas interwencji w Afganistanie. Tradycj? sta?y si? tak?e organizowane na wzr niemiecki coroczne, antymilitarne Marsze Wielkanocne. Spore zaanga?owanie si? pozna?skiego ruchu antywojennego skupi?o si? na protestach i organizacji pomocy podczas wojen prowadzonych przez Rosj? przeciwko Czeczenii. Podczas jednej z demonstracji pod Konsulatem Federacji Rosyjskiej w Poznaniu kilku protestuj?cych wdar?o si? na teren placwki. Ta radykalna akcja pozwoli?a nag?o?ni? problem wojny w Czeczenii nie tylko w Polsce, ale tak?e poza jej granicami

W po?owie stycznia 2003 r. narodzi? si? pomys? aby, w sytuacji rosn?cego na ca?ym globie ruchu sprzeciwu, zwo?a? wszystkich mieszkaj?cych w Poznaniu przeciwnikw agresji USA na Irak. Na otwartym spotkaniu po?wi?conym temu zagadnieniu pojawi?o si? kilkadziesi?t osb. Zawi?za?a si? Pozna?ska Koalicja Antywojenna skupiaj?ca ?rodowiska zwi?zane z ruchem anarchistycznym, pacyfistycznym i wolno?ciowym. Nasz plan minimum tj. zorganizowanie du?ej, dobrze przygotowanej manifestacji, przekszta?ci? si? w ci?g??, kilkumiesi?czn? kampani? podczas, ktrej organizowano demonstracje, happeningi, wydarzenia kulturalne, wystaw? rysunkw dzieci z pozna?skich szk? pod has?em "dzieci przeciwko wojnie", reaktywowano Food not Bombs, ktre ca?y czas organizuje rozdawanie posi?kw na pozna?skich ulicach. Nasza dzia?alno?? zyska?a du?e poparcie w?rd pozna?skich ?rodowisk uniwersyteckich, teatralnych jaki i zwi?zkw zawodowych.

Pozna?ska Koalicja Antywojenna

ROZMOWA Z JIMMYM MASSEYEM

Wi?kszo?? ssakw wzbrania si? przed zabijaniem swoich wsp?braci. W tej dziedzinie ludzie stanowi? wyj?tek. W 1944 roku zaledwie 15 procent ameryka?skich ?o?nierzy wys?anych na europejski front poci?gn??o za spust. Uznano to za swoist? kl?sk? i nied?ugo potem opracowano techniki psychologiczne maj?ce na celu odcz?owieczenie wroga i pozbawienie wojskowych wra?liwo?ci na jego los. Szkolenia odnios?y sukces: 90 procent ?o?nierzy wys?anych do Wietnamu automatycznie si?ga?o po bro?. Jimmy Massey, by?y sier?ant ameryka?skiej piechoty morskiej, wie dobrze, jak wygl?daj? takie szkolenia i jakie przynosz? rezultaty. Napisa? ksi??k?, ktrej jednak nie uda?o mu si? opublikowa? w USA, a jemu samemu gro?ono za to ?mierci?.

rozbrat.org ZROZUMCIE DLACZEGO IRAK STA? SI? KATASTROF?

Kilkunastu demokratw i nawet niektrzy republikanie przyznali, ?e sposb, w jaki obecnie wojna w Iraku jest prowadzona prowadzi do kl?ski. Pojawi?y si? g?osy nawo?uj?ce do pozbawienia Rumsfelda funkcji sekretarza stanu. Oczywi?cie Pentagon prowadz?c wojn? pope?ni? powa?ne b??dy. Od samego pocz?tku, kiedy rozpocz??a si? grabie? armia nie mia?a ?adnych planw w kwestii zaprowadzenia porz?dku w kraju. Jest faktem, ?e ani Rumsfeld ani nikt z Departamentu Obrony nie mia? przygotowanych ?adnych planw dotycz?cych dalszych dzia?a? po podboju kraju. Uwa?a si?, ?e rozwi?zanie armii irackiej jeszcze bardziej przyczyni?o si? do wybuchu chaosu i przemocy. Wielu obserwatorw ??cznie z tymi, ktrzy silnie popierali przygotowania do inwazji i sam? inwazj? uwa?a, ?e brak wystarczaj?cej ilo?ci ?o?nierzy jest g?wn? przyczyn? niepowodze? w d?awieniu powstania. Rumsfeld, ktry opowiedzia? si? raczej za zwi?kszeniem zale?no?ci od techniki zamiast za zwi?kszeniem ilo?ci ?o?nierzy przeciwstawia? si? nawo?ywaniom o przys?anie wi?cej ?o?nierzy. Bez w?tpienia braki w planowaniu i b??dne oceny przyczyni?y si? do rozwoju powstania.

rozbrat.org BAZY AMERYKA?SKIE W PUERTO RICO

VIEQUES
San Juan, Puerto Rico, jedna z najwi?kszych i najwspanialszych naturalnych przystani od wiekw by?a strategicznym portem dla statkw p?yn?cych do i z hiszpa?skich koloni w Ameryce Po?udniowej. Nawet gdy przewz z?ota i srebra zmala? Puerto Rico pozosta?o wa?nym centrum rolniczym z uprawami trzciny cukrowej, tytoniu i kawy.

Hiszpania po pi?ciu wiekach kolonializmu w 1898 roku przyzna?a Puerto Rico autonomi? gdy stany Zjednoczone "wyzwoli?y' wysp? podczas wojny hiszpa?sko-ameryka?skiej. U.S.A. w trakcie prezydentury Williama McKinley'a szybko zaprowadzi?a tam w?asne rz?dy kolonialne. Wybudowane zosta?y bazy wojskowe. Rz?dy sprawowali gubernatorzy przysy?ani ze Stanw, angielski zosta? og?oszony j?zykiem urz?dowym, przez lata nauka hiszpa?skiego by?a zakazana, narodowe zrywy by?y po?piesznie t?umione.

rozbrat.org

BRO? URANOWA W POLSCE?

Na mi?dzynarodowej konferencji przeciw zubo?onemu uranowi (ZU) w Manchesterze na pocz?tku pa?dziernika 2000 r. uzyska?em niepokoj?ce informacje dot. mo?liwo?ci stosowania tej broni w Polsce. Tlenki powstaj?ce w wybuchu broni ZU lub w procesie korozji niewypa?u s? bardzo szkodliwe. Niech ?wiadczy o tym fakt, ze w 1943 r. rozpatrywano mo?liwo?? zastosowania ZU jako bojowego ?rodka truj?cego. Po wojnie nad Zatok? Persk? w 1991 r. rodz? si? kombatantom i miejscowej ludno?ci potworki bez ko?czyn, oczu, twarzy, albo z ogromn? w?trob? na wierzchu. Zachorowalno?? na rozmaite rodzaje raka i inne, cz?sto ?miertelne choroby, wzros?a wielokrotnie. Najcz?stszymi ofiarami padaj? dzieci i p?ody, bo nowe komrki s? najbardziej podatne na zniszczenie przez ZU. Nawet w najdzikszych miejscach ZU niesie w ko?cu ?mier? i cierpienie nie tylko dla zwierzyny i ro?lin, ale te? dla przysz?ych pokole? ludzi, bo okres p?rozpadu ZU wynosi tysi?ce milionw (dok?adnie 4,5 miliarda) lat!

rozbrat.org

ZMY?LONA WOJNA
Biuro Zada? Specjalnych fabrykowa?o propagandowe informacje na temat zwi?zkw Saddama Husajna z Al-Kaid? i kupowaniem przez Irak uranu w Afryce. Prezydent Bush powtarza? te bzdury, prowadz?c USA na wojn? bez powodu. Teraz prawda wychodzi na jaw.

Opracowanie Pozna?skiej Koalicji Antywojennej Zapisy Ustawy o s?u?bie zast?pczej s? w praktyce interpretowane na niekorzy?? poborowych w sposb w?tpliwy lub nawet sprzeczny z jej ustaleniami. Tymczasem rwnie zasadne mog? by? interpretacje odmienne. Ponadto w istotnych punktach praktyka jest w ?wietle tekstu ustawy nieuzasadniona.

Jedna z cz?stych interpretacji przyjmuje, ?e z ustawy wynika konieczno?? weryfikowania wiarygodno?ci przekona? poborowego, a na wnioskodawcy ci??y obowi?zek udowodnienia prawdziwo?ci deklarowanych przekona? religijnych czy zasad moralnych (lub wr?cz przekonania komisji poborowej o tej prawdziwo?ci). W konsekwencji komisja poborowa mo?e uzna?, np. w toku rozmowy, deklarowane pogl?dy za nieszczere i odmwi? s?u?by zast?pczej. Weryfikacja uzasadniana jest zazwyczaj konieczno?ci? zapobie?enia, by s?u?b? zast?pcz? odbywali poborowi, ktrzy chc? w ten sposb unikn?? s?u?by wojskowej, a nie reprezentuj? pogl?dw wymaganych przez ustaw?.

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian