Pa?stwo jest najbardziej jaskrawym, najbardziej cynicznym i najbardziej pe?nym zaprzeczeniem tego co ludzkie.
Micha? Bakunin
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character

David Graeber

rojava obrazek miniaturaPrzedstawiamy niewielki fragment wst?pu Davida Graebera do ksi??ki Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet autorstwa Michaela Knapp, Anji Flach i Ercana Ayboga, ktra uka?e si? nak?adem Oficyny Bractwo Trojka. Przypominamy te? o trwaj?cej wci?? zbirce ?rodkw, dzi?ki ktrej ta wa?na pozycja b?dzie mog?a si? ukaza?. Link do zbirki: http://bit.ly/zrzutka-rojava WYDAJ Z NAMI KSI??K?!

rozbrat.org

fa-logoW minionym roku dzia?ania pozna?skiej sekcji Federacji Anarchistycznej skupia?y si? g?wnie na kontynuacji w?asnej aktywno?ci, jak i wspieraniu takich inicjatyw jak Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorw, Komisja Mi?dzyzak?adowa OZZ IP, Poznaniacy Przeciwko My?liwym czy Jedzenie Zamiast Bomb Pozna?

Webciu

miniaWSL1W 2017 r. Wielkopolskiemu Stowarzyszeniu Lokatorw przy wsparciu dzia?aczy i dzia?acze z Federacji Anarchistycznej uda?o si? zablokowa? 8 eksmisji, udzielono pomocy interwencyjnej w 34 przypadkach (ok. 200 rodzinom), przeprowadzono do mieszka? wsplnych 25 rodzin, udzielano ci?g?ego wsparcia 100-150 osobowej grupie Romw pochodzenia rumu?skiego. W dalszym ci?gu blokowali?my ?ci?ganie tzw. regresw (430 przypadkw) i wysiedlenia z rodzinnych ogrodw dzia?kowych.

Joanna M.

miniatura do tekstu askiDemonstracja Nacjonalizm nie przejdzie Wygwizdujemy Winnickiego od samego pocz?tku wzbudza?a spore kontrowersje. ?rodowisko skrajnej prawicy oraz media rozpowszechni?y oderwan? od rzeczywisto?ci informacj?, ?e anarchi?ci postanowili ?ci?gn?? do Poznania niemieck? i francusk? Antif?, z ktrej pomoc? chc? wywo?a? w centrum miasta zamieszki podobne do tych, jakie mia?y miejsce w Hamburgu przy okazji Szczytu G20. Z jednej strony obudzi?o to niezdrowe zainteresowanie skrajnej prawicy, z drugiej za? stanowi?o podstaw? krytyki demonstracji ze strony liberalnych przedstawicieli klasy ?redniej, obawiaj?cych si? o swoje zdrowie i w?asno?? prywatn?. To ju? niemal tradycja, ?e obie te grupy prawica oraz libera?owie stawiaj? znak rwno?ci mi?dzy anarchistami i narodowcami. Jednym z sukcesw ?rodowej demonstracji jest udowodnienie, jak bardzo b??dne jest takie przekonanie. Wystarczy pos?ucha? fragmentw wyst?pie?, obejrze? zdj?cia, przejrze? dokumentacj? filmow? obu manifestacji, aby dostrzec gigantyczn? przepa?? dziel?c? manifestuj?cych.

rozbrat.org

winnicki malyW ?rod?, 15 listopada, w narodowej piwnicy przy ulicy Strza?owej odb?dzie si? spotkanie z pos?em Robertem Winnickim, pos?em z nacjonalistycznego Ruchu Narodowego. W zwi?zku z tym koalicja pozna?skich ?rodowisk spo?ecznych, ktrych wsplnym mianownikiem jest postawa antyfaszystowska i antydyskryminacyjna, postanowi?a pokaza?, ?e w Poznaniu faszyzuj?cy politycy nie s? mile widziani.

Federacja Anarchistyczna sekcja Pozna?

reksio-maleW pi?tek 4 sierpnia policja opublikowa?a zdj?cia nacjonalistw podejrzewanych o stosowanie przemocy na ulicach Poznania. Publikacja ich wizerunkw by?a zwi?zana z marcowym atakiem na Zemst? anarchistyczny klub i ksi?garni?, b?d?c? rwnie? siedzib? Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorw.
Tego dnia pod Zemst? niemal p? dnia sta? radiowz. 20 min. przed napadem odjecha?, by pojawi? si? ponownie 15 min. po jego zako?czeniu. Trudno nam uwierzy?, ?e to by? przypadek.

rozbrat.org

g20-maleW dn. 6-8 lipca trwaj? w Hamburgu obrady G20. W kontrze do nich na ulice miasta wysz?o tysi?ce osb protestuj?cych przeciwko szczytowi, na ktrym zgromadzili si? politycy zarz?dzaj?cy globalnym kapitalizmem. W prote?cie bior? te? udzia? uczestnicy i uczestniczki pozna?skiej Federacji Anarchistycznej oraz aktywi?ci z innych polskich miast.

rozbrat.org

alfW zwi?zku z tocz?c? si? dyskusj? nad temat weganizmu i praw pracowniczych przypominamy tekst Stevena Besta, ktory publikowali?my na naszej stronie kilka lat temu:

Wyzwolenie totalne: rewolucja XXI wieku // Steven Best // t?um. Dobros?awa Karbowiak

Efektywna walka o wyzwolenie zwierz?t oznacza wi?c rwnie? zaj?cie si? takimi sprawami jak bieda, klasy, korupcja polityczna oraz nierwno?ciami stworzonymi przez mi?dzynarodowe korporacje i globalizacj?. Nie da si? zmieni? destrukcyjnej polityki bez przemiany instytucji ekonomicznych, politycznych i prawnych oraz globalnych relacji w?adzy, ktre je tworz? i reprodukuj?. Nie da si? zwalczy? wykorzystywania zwierz?t bez zwalczenia kapitalizmu, ktry rozwija si? dzi?ki komodyfikacji, uprzedmiotowieniu, transformowaniu i konsumpcji ca?ej ziemi oraz wszelkich zamieszkuj?cych j? form ?ycia. A bior?c pod uwag? niezwykle ma?? liczb? wegan i wyzwolicieli zwierz?t, ktrzy walcz? o zmiany, jedyna nadzieja tkwi we wsp?pracy z innymi rewolucyjnymi spo?ecznymi i ekologicznymi ruchami.

Federacja Anarchistyczna sekcja Pozna?

brut.police copyRozp?tanie wrzawy wok? oskar?enia trojga osb kojarzonych ze ?rodowiskami anarchistycznymi o prb? podpalenia policyjnych radiowozw (a nie, jak si? sugeruje, pod?o?enia bomby) jest sposobem na odwrcenie uwagi opinii publicznej od policyjnych nadu?y? i zabjstw. Jednocze?nie s?u?y ona te? jako uzasadnienie dla wprowadzenia wi?kszych uprawnie? dla policji i innych s?u?b poprzez wprowadzenie tzw. ustawy antyterrorystycznej. System zmierza w kierunku autorytarnym, wprowadza si? regu?y pa?stwa stanu wyj?tkowego, a strach nieod??czny atrybut prawicowej polityki sta? si? broni? w r?kach politykw i policji.

Federacja Anarchistyczna sekcja Pozna?

oswiad-maleZatrzymania, areszty, pobicia, a nierzadko rwnie? morderstwa takie konsekwencje spotykaj? tych, ktrzy w Rosji maj? odwag? my?le? inaczej ni? w?adze. Zebrali?my si? dzi? aby wyrazi? swj sprzeciw wobec polityki autorytarnego re?imu Putina i zademonstrowa? nasz? solidarno?? z represjonowanymi anarchistami i antyfaszystami: Dymitrem Buczenkowem, Kol? Romanowem (wyrok 10 lat koloni karnej za tzw. spraw? b?otn?), Aleksiejem Gaskarowem (3,5 roku pozbawienia wolno?ci) oraz O?eksandrem Kolczenk? (wyrok 10 lat kolonii karnej). Ten ostatni ekolog, antyfaszysta i aktywista, zosta? skazany na 10 lat wi?zienia przez s?d wojskowy w Rostowie nad Donem w Rosji. Zatrzymano go w centrum Symferopola i przewieziono 23 maj? 2014 roku do Moskwy, gdzie zosta? pozbawiony kontaktu z rosyjskimi adwokatami a? do 28 maja, 5 dni po przewiezieniu do Moskwy, co stanowi naruszenie mi?dzynarodowych standardw uczciwego procesu oraz przepisw rosyjskich. Jest on obywatelem Ukrainy i wbrew mi?dzynarodowemu prawu humanitarnemu zosta? przewieziony na terytorium Rosji i s?dzony przez s?d wojskowy wed?ug rosyjskiego prawa. Odmwiono mu kontaktu z ukrai?skim konsulem. Prawnicy twierdz?, ?e cz??? dowodw zosta?a uzyskana podst?pem, naruszaj?c rosyjskie prawo. Zatrzymany bra? udzia? w pokojowych demonstracjach przeciw interwencji rosyjskiej na Krymie. Aleksander Kolczenko zosta? skazany za rzekomy udzia? w aktach terrorystycznych. Zosta? oskar?ony o serie podpale?, ktre zniszczy?y prywatn? w?asno??, bez ofiar, oraz o prb? wysadzenia pomnika Lenina i Wiecznego P?omienia w Symferopolu.

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian