Radykalna teoria nie ma nic do stracenia i do szanowania. Krytykuje siebie, jak i wszystko inne. Nie jest doktryn?, ktr? trzeba przyj?? na wiar?, ale prowizorycznym uoglnieniem, ktre wymaga ci?g?ej weryfikacji.
Ken Knabb
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character

Diana & Marta

miniaturaRelacja aresztowanej anarchistki
09.11.2017 r. wraz z aktywistami Obozu dla Puszczy wesz?am do budynku generalnej dyrekcji lasw pa?stwowych w Warszawie, aby rozpocz?? okupacj? prowadz?cej grabie?cz? polityk? le?n? instytucji. Po wkroczeniu do budynku rozwiesili?my banery z has?ami: "Ostatni taki las w Europie. Stop wycince!", "Puszcza nie jest surowcem", "Wycofajcie harwestery"; w drzwiach postawili?my beczk?, do ktrej przykuli si? aktywi?ci. Wewn?trz mafijnej instytucji za?o?yli?my drug? blokad? - ekolodzy przykuli si? do barierek za pomoc? rur, kajdanek i u-locka. Po oko?o 20 minutach w budynku zjawi?a si? policja, ktra wezwa?a posi?ki. Pa?stwowe s?u?alczyki wraz z bojwkarzami lasw pa?stwowych (stra? le?na) otoczy?y demonstruj?cych w ?rodku kordonem, oddzielaj?c nas od osb przebywaj?cych na zewn?trz. W tym czasie policjanci ogl?dali narz?dzia s?u??ce do przykuwania i planowali akcj? likwidacji blokady. LP wydelegowa?y do negocjacji pa?stwowego ?garza, ktrego zadaniem by?o straszenie aktywistw przemoc?, ktra ich spotka, je?li dobrowolnie nie opuszcz? instytucji. Podj?te negocjacje od pocz?tku by?y wciskaniem nam kitu - druga strona nie zamierza?a niczego pertraktowa?, kryminalizowano nasze dzia?ania i gro?ono nam konsekwencjami. Znany ze swojego cholerycznego zachowania dyrektor lasw pa?stwowych Jan Tomaszewski okaza? si? tchrzem - nie dotar? na rozmow? z unieruchomionymi aktywistami.

Jaros?aw Urba?ski

tekst-mysliwiOsoby ?ledz?ce doniesienia na temat organizowania blokad polowa?, z pewno?ci? dochodz? do wniosku, ?e g?wnym ich powodem jest sprzeciw wobec "rozrywkowego" pozbawiania ?ycia dzikich zwierz?t. Kwestie etyczne stanowi? istotny czynnik motywuj?cy aktywistw i aktywistki do dzia?ania. Jednak wyst?powanie przeciwko my?listwu ma rozleglejszy sens, tak?e walki ekonomicznej. Jest sprzeciwem wobec rosn?cej eksploatacji przyrody dla dora?nych komercyjnych celw.

Federacja Anarchistyczna s. Pozna?

puszcza miniDobr? zmian?, ktra nast?pi?a w pa?dzierniku zesz?ego roku, odczuj? nie tylko ludzie. Jej skutki mog? nieodwracalnie zmieni? oblicze ostatniego lasu pierwotnego Europy Puszczy Bia?owieskiej. Urz?d ministra ?rodowiska obj?? bowiem Jan Szyszko, znany z wielu kontrowersyjnych dzia?a?, m.in. pozwolenia na budow? obwodnicy Augustowa przez chronion? dolin? Rospudy, prby zmiany prawa ?owieckiego, ktra da?aby my?liwym szereg absurdalnych przywilejw czy wy??czenia spod obszaru Natura 2000 w?asnej dzia?ki.

Ilona Rabizo, Krzysztof Ko?acki

kim s? male8 lipca 2015 w AKK Zemsta odby? si? kolejny wyk?ad z cyklu Ludzie i zwierz?ta. Polityka ekonomia, historia. Tym razem tematyka dotyczy?a pracy w zak?adach przetwrstwa mi?snego. Podczas wyk?adu Kim s? rze?nicy? przedstawiono warunki pracy w ubojniach, przeciwstawione stereotypowym wyobra?eniom tego, kim jest osoba pracuj?ca w rze?ni. W trakcie prezentacji porwnano sytuacj? w rze?niach w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz w Polsce. W spotkaniu uczestniczy?o ok. 30 osb. Opowiada?a Ilona Rabizo, spotkanie moderowa? Jaros?aw Urba?ski.

Jaros?aw Urba?ski

corrida 219 czerwca 2015 w AKK Zemsta odby?o si? trzecie spotkanie z cyklu Zwierz?ta i ludzie. Polityka, ekonomia, historia. W jego ramach zajmujemy si? kwesti? relacji zwierz?t i ludzi w kontek?cie bardziej gospodarczym, politycznym i historycznym ni? etycznym. Po wyk?adach dotycz?cych hipotezy cz?owieka ?owcy orazkwestiom ekonomicznym, ktre leg?y u podstaw przemys?owego chowu i uboju zwierz?t przysz?a kolej na prezentacj? Ekonomia zabijania. Gospodarcze znaczenie corridy de toros w Hiszpanii dr Magdaleny Zi?kowskiej Kufli?skiej z Instytutu Socjologii UAM. W prowadzonym przez Jaros?awa Urba?skiego spotkaniu wzi??o udzia? ok. 30 osb.

rozbrat.org

corrida copy

Poni?ej publikujemy tekst jaki ukaza? si? w 1991 roku w periodyku "Zielone Brygady", dotycz?cy organizacji corridy w Polsce na pocz?tku lat 90. Wyst?pom towarzyszy?y protesty. W nadchodz?cy pi?tek (19 czerwca) zapraszamy do AKK Zemsta na wyk?ad dotycz?cy corridy de toros w Hiszpanii i politycznej dyskusji, jaka si? toczy w zwi?zku z wprowadzaniem jej zakazu.

Aleksandra Tersa

vivisekcja malyW swym zachowaniu wobec zwierz?t wszyscy ludzie s? nazistami
Isaac B. Singer

Dzi?, 24 kwietnia, obchodzony jest mi?dzynarodowy Dzie? Przeciwko Wiwisekcji (eksperymentowaniu na zwierz?tach). W zwi?zku z tym, warto przypomnie? sobie kilka istotnych faktw.

Ambro?y Q. Blerski

Janschwaelde open pit-2Komentarz po konferencji "Skutki wydobycia w?gla brunatnego metod? odkrywkow?" na UAM w Poznaniu.Od kilku tygodni obserwujemy nasilenie si? protestw mieszka?cw po?udniowej Wielkopolski wobec ponownego pojawienia si? planw zabezpieczenia i eksploatacji z?? w?gla brunatnego w pasie "Rowu Poznania" oraz w okolicach Gostynia i Miejskiej Grki. Rolnicy, dla ktrych ewentualne inwestycje grnicze w tym regionie oznaczaj? wysiedlenia i brak perspektyw na przysz?o??, organizuj? pikiety i blokady drg, jak np. 28 stycznia, kiedy na drog? krajow? nr 5 w wysz?o ponad dwa tysi?ce ludzi i wyjecha?o 500 ci?gnikw.

Stanis?aw Krastowicz

drwale poznania plakat wp 600 copyNa froncie Od:zysku, sk?otu u zbiegu Paderewskiego i Szkolnej zawis?y trzy portrety pozna?skich drwali: prezydenta miasta Ryszarda Grobelnego, przewodnicz?cego Komisji Polityki Przestrzennej radnego miasta ?ukasza Miku?y i znanego pozna?skiego dewelopera Dariusza Wechty. Ten polityczno-biznesowy trjk?t uosabia sposb sprawowania w?adzy w naszym mie?cie i jej stosunek do problemw ekologicznych. Uwydatni? on si? przy okazji dyskusji nad nowym studium zagospodarowania przestrzennego, ktre narusza kliny zieleni i ignoruje potrzeby oraz g?os mieszka?cw Poznania.

Otwarte Klatki

otwarteklatki-demo1W?a?nie opublikowali?my drugi raport Drapie?ny biznes - konsekwencje hodowli norek dla ludzi, zwierz?t oraz ?rodowiska (do ?ci?gni?cia tutaj) Stowarzyszenia Otwarte Klatki opisuj?cy rzeczywisto?? hodowli zwierz?t na futro w Polsce.

W listopadzie 2012 roku powsta?a nasza pierwsza publikacja: Cena futra. Rzeczywisto?? polskich ferm futrzarskich (do ?ci?gni?cia tutaj), owoc dwuletniego ?ledztwa na polskich fermach. Opiera si? on na zapisie filmowym i fotograficznym z 52 ferm lisw, jenotw i norek z ca?ej Polski. Skupia si? na analizie warunkw utrzymania tych zwierz?t, w centrum uwagi stawiaj?c wp?yw warunkw hodowlanych na ich kondycj? psychofizyczn?. Analiza materia?u nie tylko ujawni?a liczne przypadki ?amania przepisw dotycz?cych utrzymania zwierz?t oraz norm sanitarno-?rodowiskowych, ale przede wszystkim stanowi dowd na powszechno?? okalecze? i chorb zwierz?t na fermach, ktre nie naruszaj? obowi?zuj?cych regulacji tym samym potwierdzaj?c, ?e cierpienie zwierz?t jest nieod??cznym elementem hodowli na futro.

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian