Kapita? musi dla siebie zaw?aszcza? nasz? przestrze?. Jest to praktycznie jego obowi?zek. Nie mo?e on pozostawi? miejsca dla kreatywno?ci, naszej zdolno?ci, aby zrobi? co? samemu, naszego po??dania czego? nowego.
Alfredo Bonanno
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character
Miko?aj Iwa?ski

pieni?dzeJestem pod bardzo du?ym wra?eniem ilo?ci znacze?, ktre redaktor G?osu Wielkopolskiego Micha? Kopi?ski zawar? w do?? lapidarnym tek?cie pt. Dyrektorze Pucek apeluj?. Wed?ug redaktora Kopi?skiego mieszkanie jest towarem, za ktry zawsze nale?y p?aci?, jednak w tym jednym drastycznym przypadku rodziny, b?d?cej w wyj?tkowej sytuacji, jest sk?onny uczyni? wyj?tek.

Jaros?aw Urba?ski miastaChocia? dzia?ania w?adz w zakresie polityki mieszkaniowej powinny by? nastawione na zaspakajanie potrzeb obywateli, mo?na odnie?? wra?enie, ?e skupiaj? si? g?wnie na obronie interesw deweloperw, agencji obrotu nieruchomo?ci i bankw kredytuj?cych budownictwo.
Jaros?aw Urba?ski euro2012_2W kwietniu 2007 r. Polska i Ukraina zosta?y wytypowane do zorganizowania Euro 2012. Decyzja UEFA wywo?a?a powszechn? eufori? w?rd polskiej klasy politycznej. W kolejnych latach sta?a si? ona pretekstem do miliardowych wydatkw na przedsi?wzi?cia przynosz?ce zyski nielicznym grupom inwestorw. Przez ten czas has?o Euro 2012, s?u?y ograniczaniu wszelkiej dyskusji nad zasadno?ci? i konsekwencjami niespotykanych dot?d wydatkw przeznaczonych na trzytygodniow? imprez? sportow?.

Jaros?aw Urba?ski euro2012_2W ostatnich latach Polsk? oponowa? istny sza? rozbudowy, modernizacji czy budowy nowych obiektw sportowych. Impulsem i uzasadnieniem dla tego typu wydatkw by?o nadej?cie krtkiego okresu lepszej koniunktury gospodarczej, jaki obserwowali?my szczeglnie w latach 2006-2008, na ktry to czas dodatkowo na?o?y?o si? przyznanie Polsce i Ukrainie organizacji Mistrzostw Europy w pi?ce no?nej w 2012 roku. Og?oszenie tego faktu w po?owie 2007 roku wywo?a?o entuzjazm. Wyrokowano, ?e organizacja mistrzostw oka?e si? dla Polski skokiem cywilizacyjnym. Wymieniano ca?y szereg inwestycji o r?nych charakterze, ktre sugerowano mo?liwe staj? si? tylko i wy??cznie dzi?ki Euro 2012. W 2007 roku g?os rozs?dku (mistrzostwa nie zwi?ksz? PKB, nie przyspiesz? inwestycji infrastrukturalnych, nie przysporz? znacz?co wi?cej miejsc pracy, nie zaprocentuj? w wyj?tkowy sposb jako promocja Polski w Europie itd.) nale?a? do mniejszo?ci i nie by? brany pod uwag?1.

Jaros?aw Urba?ski emigranciPrasa codzienna niedawno przekaza?a pierwsze wyniki spisu powszechnego dotycz?ce masowej emigracji Polakw. W Polsce mieszka o 1,1 mln osb mniej, ni? podawano do tej pory. Zdaniem prof. Krystyny Iglickiej, badaczki maj?ce w tej kwestii sk?onno?ci do statystycznej przesady, jest to gigantyczne uchod?stwo. Fal? emigracji Polakw oceni?a, jako najwi?kszy ubytek demograficzny po II wojnie ?wiatowej. To z jednej strony prawda, a z drugiej na tle 150-letniej historii polskiej migracji zarobkowej, ostatnia fala uchod?ctwa nie jest niczym jak zobaczymy - szczeglnym.

John Keeley, Oisin Mac Giollamoir kryzys_jumpPoni?ej przedstawiamy dwa teksty analizuj?ce, z r?nych perspektyw, przyczyny dziesiejszego kryzysu ekonomicznego i spo?ecznego. Najpierw prezentujemy artyku? Johna Keeley, a nast?pnie odpowied? Oisina Mac Giollamoir. Obie analizy zosta?y opublikowane w The Commune w tym roku, kiedy stalo si? jasne, i? za?amanie, z ktrym mamy do czynienia przynajmniej od jesieni 2008 roku, nie ust?puje.
Jaros?aw Urba?ski kryzys_jumpPo krachu na ?wiatowych parkietach jesieni? 2008 roku, porwnywanego w chwili jego wybuchu z przedwojennym Wielkim Kryzysem, ponownie kursy notowanych na gie?dach firm run??y w d?. Dow Jones, jeden z najwa?niejszych indeksw nowojorskiej gie?dy, straci? w ci?gu miesi?ca 13,5%. Wczoraj spadek wynis? a? 5,5%. Warszawski wska?nik WIG straci? w ci?gu miesi?ca 16,7%, cho? wczoraj tylko 3,5%. Poniedzia?ek okaza? si? dla wszystkich bez wyj?tku gie?d jednym z najbardziej tragicznych dni. A wtorek prawdopodobnie nie b?dzie lepszy.
Jaros?aw Urba?ski Niejeden raz przedstawiciele magistratu, politycy rz?dz?cych partii, ekonomi?ci z tytu?ami uniwersyteckimi i liberalni publicy?ci, przekonywali nas, ?e finansami trzeba gospodarowa? racjonalnie. Co to jednak oznacza? A no odpowiadali trzeba z nimi post?powa? tak, jak inwestor i kapitalista. Racjonalnie post?puj?cy biznesmen, kiedy wyk?ada wielkie pieni?dze, chce je jak najszybciej odzyska?, ?eby potem mc ju? tylko zarabia?.
Damian Kaczmarek wyb-bezW zwi?zku ze zbli?aj?cymi si? wyborami parlamentarnymi Gazeta Wyborcza (GW) rozpocz??a 1 czerwca  kampani? wyborcz? dla swoich pupili z Platformy Obywatelskiej.  Z pierwszej strony dziennika bije tytu? Kto naprawd? bez pracy. Patrycja Maciejewicz podj??a si? w artykule udowodnienia tezy, ?e sytuacja w kraju nie jest taka z?a na jak? wygl?da, a statystki rz?dowi psuje, jak za starych dobrych czasw, element aspo?eczny i bumelanci .

Dowiadujemy si? ?e: Liczba rzeczywi?cie szukaj?cych pracy jest o jedn? pi?t? mniejsza ni? w rejestrach po?redniakw. Na Warmii i Mazurach realne bezrobocie jest ni?sze a? o po?ow?.

Damian Kaczmarek 76hgvd9xGazeta Wyborcza (GW) jest jednym z mediw, ktre najbardziej emocjonalnie reaguje na wszelakie prby podwa?enia osi?gni?? transformacji systemowej. Mo?emy by? pewni, ?e gdy ktry? z politykw lub inny przedstawiciel elit (pogl?dy osb z poza tego kr?gu s? po prostu przemilczane) wyrazi niepochlebn? opini? o systemowych uwarunkowaniach panuj?cego ustroju, nast?pnego dnia, ktry? z redakcyjnych komentatorw wyszydzi go lub zruga, w zale?no?ci od rangi wypowiedzi, na pierwszej lub drugiej stronie papierowego wydania dziennika.  

Mo?emy by? rwnie? pewni, ?e gdy jaka? mniej lub bardziej powa?na instytucja czy firma przeprowadzi mniej lub bardziej powa?ne badania, z ktrych b?dzie wynika?, ?e ?yje si? nam coraz lepiej dziennikarze Gazety Wyborczej starannie si? nad tym badaniem pochyl? obwieszczaj?c nam hurraoptymistyczne wie?ci.

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian