Parlamentaryzm jest najodpowiedniejsz? form? organizacji dla spo?ecze?stwa opartego na pracy najemnej i wyzysku mas ludowych przez posiadaczy kapita?u.
Piotr Kropotkin
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character

Kubaj

wsl-logoStanowiskoWielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorwz dnia 8 grudnia 2016 rokuw sprawie nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorw...

Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorw, w odpowiedzi na propozycj? rz?du dot. nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorw..., pragnie stwierdzi?, i? znaczna cz??? proponowanych zmian w istotny sposb narusza interesy lokatorw.

rozbrat.org

ONR i politycy Marsz 17.09.2016-sm copyHistoria jest polem walki. Wie to ka?dy z politykw. Od jakiego? czasu w polskiej przestrzeni publicznej gloryfikuje si? jednak postawy, ktre wykraczaj? poza dobry smak. Gloryfikacja nacjonalizmu, rasizmu, ksenofobii staje si? czym? powszechnym.

r via Gazeta "A-tak"

NATO Varsovie-2016 smWed?ug podr?cznikowych za?o?e? kszta?towania strategii bezpiecze?stwa narodowego,obronno?? pa?stwa nie powinna by? oparta na sojuszach, ktre uwa?a si? za niesta?e, a coza tym idzie, niemiarodajne w zakresie obrony narodowej. Wed?ug tych samych za?o?e?bezpiecze?stwo narodowe powinno opiera? na mo?liwo?ci samodzielnej obrony kraju.

Tekst pierwotnie ukaza? si? w 3-cim numerze anarchistycznej gazety ulicznej A-tak.

Kubaj

Civilization-VI-Featured smProblemem nie jest to, ?e pa?stwo nie dzia?a, lecz raczej to, ?e dzia?a. Za jego wa?n? funkcj? bierzemy obron? praw, ktre w istocie zosta?y mu wydarte w toku walki. S? one jednak ci?gle zagro?one przez Lewiatana, ktry nigdy nie ?pi, czuwaj?c przede wszystkim nad tym, aby trzoda nie posz?a samopas.

Jaros?aw Urba?ski

sondaz copyOstatnio media donios?y o nowych powyborczych badaniach preferencji partyjnych. Inaczej mwi?c pytano, na kogo dzi? kilka tygodni po elekcji nowego parlamentu Polacy oddaliby swj g?os. Pierwsze tego typu sonda?e pokazuj? wyra?nie wzrastaj?c? popularno?? PiS, a jednocze?nie odp?yw poparcia dla PO.

Jaros?aw Urba?ski

kukiz

Odpowiedzialno?ci? za zamachy w Pary?u prbuje si? obarczy? uchod?cw. Fakt, i? atak ten ma oczywisty zwi?zek z trwaj?cym konfliktem zbrojnym i zaanga?owaniem Francji w zwalczenie Pa?stwa Islamskiego, schodzi na plan dalszy. To uchod?cy, a nie ISIS stali si? g?wnym zagro?eniem dla PiS-owskich ministrw i ca?ej polskiej prawicy. Gro?niejsi s? tylko lewacy.

Jaros?aw Urba?ski

putzek1Tu? przed Wielkanoc? dowiedzieli?my si?, ?e szefem Zarz?du Komunalnych Zasobw Lokalowych nie b?dzie jego obecny prezes Jaros?aw Pucek. Rozpisany na to stanowisko konkurs, wok? ktrego panowa?a niez?a wrzawa, wygra? kto? inny. Teraz by?y prezes obnosi si? ze swoim zwolnieniem, jakby pad? ofiar? czystek.

rozbrat.org

Z pocz?tkiem bie??cego roku wprowadzono dwa programy: rz?dowy - Mieszkanie dla m?odych (Mdm) i forsowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) - Fundusz Mieszka? na Wynajem. Rozmawiamy o nich z dr. Miko?ajem Iwa?skim, ekonomist?.

Stanis?aw Krastowicz

Dr. Strangelove Bomb 250x150Reakcja polskich politykw i mediw na kryzys ukrai?ski przyprawia o zawrt g?owy. Zapowiedzi totalnej wojny i zagro?enia Polski, s?siaduj? z durnymi artyku?ami, ktre traktuj? problem jakby?my mieli do czynienia z jakim? reality show. Media tkwi? jeszcze w kontek?cie igrzysk w Soczi i rozdania Oscarw, a jednocze?nie serwuj? na ?ywo informacje o narastaj?cej grozie sytuacji. Wychodzi z tego totalny be?kot.

rozbrat.org

RU-486 on wavesW grudniu 2013 r. mi?dzynarodowa organizacja Women on Web na jaki?czas przesta?a przesy?a? do Polski tabletki umo?liwiaj?ce dokonanie aborcji medycznej. G?wn? przyczyn? by?o zatrzymywanie oraz niszczenie paczek przez polskie S?u?by Celne. Analizy prawne wykaza?y, ?e dzia?ania urz?dnikw s? niezgodne z polskim prawem. Mimo to, przesy?ki nadal nie trafiaj? do cz??ci zamawiaj?cych je osb.

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian