W sprawie utrudniania działalności związkowej w zakładach Cegielskiego

  • sobota, 17 styczeń 2009
Marcel Szary, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej związku zawodowego Inicjatywa Pracownicza działającego na terenie zakładów H. Cegielski - Poznań oraz jednocześnie delegat załogi do prac w zarządzie firmy, został pozbawiony w sposób nielegalny możliwości kontaktu z załogą Cegielskiego.
Wykorzystując fakt ciężkiej choroby Marcela Szarego, walczącego z rakiem, i jego przejście na trzyletnią rentę, dyrekcja HCP odebrała mu stałą przepustkę zezwalającą na wejście na teren fabryk HCP oraz odmawia mu jej udzielenia w przypadku, kiedy wyraża chęć wejścia na zakład. Działanie takie stanowi naruszenie przynajmniej trzech ustaw, za co grozi odpowiedzialność karną:

1. Ustawy o związkach zawodowych, która m.in. nakazuje równe traktowanie wszystkich organizacji związkowych (art. 1 ust. 3 ustawy). Marcel Szary w dalszym ciągu, jako rencista, jest przewodniczącym związku i jako jedyny nie posiada prawa wstępu na teren zakładu. Na zakładzie działają cztery inne związki zawodowe. Ustawa ta daje prawo przynależności do organizacji emerytów i rencistów ze wszystkimi z tego wynikającymi konsekwencjami (art. 2 ust. 3). Związek też jest niezależny i samorządny względem pracodawcy i państwa (art. 1 ust. 2), zatem pracodawca nie ma prawa podejmować działań, wymuszających na związku wyboru innych osób funkcyjnych. Ustawa przewiduje także możliwość wybierania na przewodniczącego osób pochodzących formalnie spoza zakładu, który w danej jednostce organizacyjnej związku jest zrzeszony (prawo do działalności komisji międzyzakładowych).

2. Co bardziej bulwersujące, Marcel Szary został wybrany na delegata załogi do prac w zarządzie HCP i jest jego pełnoprawnym członkiem, biorąc udział w posiedzeniach, a jednocześnie, decyzją dyrekcji, ograniczono mu kontakt z pracownikami HCP utrudniając wykonanie obowiązków. Marcel Szary z racji pełnienia tej funkcji odpowiada swoim całym majątkiem za niektóre wierzytelności firmy. Jest to zatem próba ubezwłasnowolnienia jednego z członków zarządu HCP, co narusza Kodeks Handlowy.

3. Związek zawodowy Inicjatywa Pracownicza jest w sporze zbiorowym z pracodawcą. Utrudnianie w wyżej wymieniony sposób kontaktów z załogą jest jednocześnie utrudnianiem prowadzenia sporu zbiorowego, co narusza ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i pozwala na natychmiastową organizację strajku.

Co ciekawe, odebranie Marcelemu Szaremu prawa wstępu na teren fabryk HCP, nastąpiło w chwili rozpoczęcia negocjacji płacowych z jednej strony, a z drugiej z rozpoczęciem dyskusji na temat prywatyzacji zakładu. Zaraz po powrocie ze szpitala, w miesiącach grudzień i styczeń, M. Szary miał nieograniczoną możliwość, jako rencista, wstępu do wszystkich fabryk HCP S.A. Przepustka została mu cofnięta po ponad dwóch miesiącach.

Tym bardziej nieprawdopodobnie brzmią tłumaczenia dyrekcji, iż cofnięcie przepustki było spowodowane troską o zdrowie Szarego i niejasną sytuacja prawną w przypadku gdyby uległ wypadkowi na terenie fabryki. Po pierwsze na teren fabryki mają wstęp nawet obce osoby (wycieczki), po drugie dyrekcja nie widzi problemu i dopuszcza możliwość funkcjonowania Szarego na terenie pomieszczeń biurowych HCP, które są - w sensie prawnym - integralną częścią zakładu i gdzie również można ulec wypadkowi.

Podsumowując: Inicjatywa Pracownicza domaga się natychmiastowego udzielenia Marcelemu Szaremu stosownej przepustki. Jej cofnięcie traktujemy jako formę represji i zastrzegamy możliwość zaostrzenia protestu z tym związanego.

Inicjatywa Pracownicza
Poznań, 29.02.2008

Ludzie czytają....

Jesteśmy, działamy, Rozbratu nie oddamy - relacja z demonstracji

18-09-2019 / Rozbrat zostaje!

14 września o godzinie 13:00 na ulicy Pułaskiego, tuż przy istniejącym już 25 lat skłocie Rozbrat, rozpoczął się protest w...

Biji Rojava! - Kurdowie się nie poddają

11-10-2019 / Walka klas

Od kilku dni z całego świata płyną doniesienia o tureckiej agresji na położoną w północnej Syrii Rożawę, multietniczy, autonomiczny region...

Business as usual

21-10-2019 / Poznań

W poprzedni weekend postanowiliśmy przypomnieć o roli banku PKO BP, w inwestycji która będzie mieć katastrofalny wpływ na nasz klimat...

Mniej mitów, więcej faktów o Rozbracie

09-10-2019 / Rozbrat zostaje!

Rozmowa na temat sytuacji prawnej skłotu z Antonim Wiesztortem, działaczem warszawskiego i poznańskiego ruchu lokatorskiego, członkiem Kolektywu Rozbrat.