Rewolucja to zmiana warto?ci, nie jaka? banalna modyfikacja norm. Wraz z rewolucj? rodz? si? nowe sytuacje, nowe instytucje a stare warunki i przywileje s? niszczone, atmosfera sprawiedliwo?ci i rwno?ci zaczyna zajmowa? miejsce tyranii i podzia?w spo?ecznych.
Alfredo Bonanno
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character

My, Prekariat

rozbrat.org

prek maleW Polsce sta?a praca jest przywilejem. Norma to praca na czas okre?lony, praca dorywcza, praca na umow?-zlecenie, umow? o dzie?o, samozatrudnienie, darmowa praca wolontariacka i sta?e, praca w szarej strefie, telepraca, niewidzialna praca domowa, emigracja zarobkowa. Bywa, ?e jest to wybr, dla wi?kszo?ci jednak to konieczno??.

W Polsce fikcj? s? gwarancje minimalnego wynagrodzenia, przestrzegania maksymalnego czasu pracy, stabilno?ci zatrudnienia. Norma to praca pozbawiona os?on socjalnych, ubezpiecze? zdrowotnych, sk?adek emerytalnych. Bywa, ?e sta? nas na ich indywidualne op?acanie, wi?kszo?? jednak skazana jest na ich ci?g?y brak.

W Polsce przywilejem s? zasi?ki dla bezrobotnych, emerytury, renty, ?wiadczenia z pomocy spo?ecznej. Norma to brak pieni?dzy do pierwszego, zad?u?anie si? w bankach i na chwilwki, szukanie pomocy u rodziny i bliskich. Mo?na prze?y? w takich warunkach, lecz czy mo?na w takich warunkach ?y??

We wszystkich zawodach od budowla?cw po in?ynierw, od piel?gniarek po medykw, od nauczycieli po naukowcw, od ludzi kultury po emigrantki z Ukrainy, od ochroniarzy po personel sprz?taj?cy, od opiekunek do dzieci po wolontariuszy hospicjw, od kelnerw w restauracjach po kasjerki w centrach handlowych, od pracownikw specjalnych stref ekonomicznych, po tych zatrudnianych przez agencje pracy tymczasowej, od sektora organizacji pozarz?dowych po mi?dzynarodowe korporacje dominuje niepewno?? jutra, niestabilno?? zatrudnienia, nieprzewidywalno?? czasu pracy. To w?a?nie znaczy KONDYCJA PREKARNA.

Miliony Polek i Polakw, m?odych, starszych i w ?rednim wieku, pochodz?cych z du?ych miast i z prowincji, a tak?e dziesi?tki tysi?cy mieszkaj?cych w Polsce emigrantw w ci?gu ostatnich lat sta?y si? lud?mi bez godziwych warunkw pracy, bez zabezpiecze? spo?ecznych, bez gwarancji leczenia, bez szans na emerytur?, lud?mi nad przysz?o?ci? ktrych unosi si? wielki znak zapytania. To w?a?nie znaczy PREKARIAT.

Je?li pracujesz na umow? o dzie?o, umow?-zlecenie, umow? na czas okre?lony, albo na samozatrudnieniu, je?li wykonujesz niewidzialn? prac? domow? i nie jest to Twj wybr
JESTE? PREKARIATEM tak jak MY.

Je?li masz nieregulowany czas pracy, nie p?aci Ci si? za nadgodziny, wykonujesz prac? przekraczaj?c? Twoje obowi?zki, je?li pracodawca nie traktuje Ci? z szacunkiem i budzi to w Tobie gniew
JESTE? PREKARIATEM tak jak MY.

Je?li nie masz ubezpieczenia zdrowotnego, nie przys?uguj? ci os?ony socjalne, nie b?dziesz mie? emerytury, albo Twoja emerytura b?dzie g?odowa, a nie sta? Ci? na zapewnienie sobie ?wiadcze? na w?asn? r?k?
JESTE? PREKARIATEM tak jak MY.

Je?li nie starcza Ci do pierwszego, masz d?ugi, bezskutecznie szukasz pracy, ?apiesz prace dorywcze i nie jest to Twj wybr
JESTE? PREKARIATEM tak jak MY.

Ale PREKARIAT znaczy? mo?e te? si?a, wytrwa?o?? w mierzeniu si? z przeciwno?ciami, znaczy? mo?e pomys?owo??, energia, ?mia?e podej?cie do ?ycia. PREKARIAT to wyobra?nia i twrczo??, PREKARIAT to odwaga.

MY, PREKARIAT jeste?my sol? ziemi, niesiemy j? na barkach i obracamy wok? s?o?ca. MY, PREKARIAT to trud i pi?kno ?ycia, to godno?? i ?agodno??. B?d?my dumni i nieust?pliwi. B?d?my rado?ni i niezno?ni. Poznajmy siebie nawzajem, by oni wreszcie poznali si? na nas. Policzmy, ile nas jest, by oni wreszcie zacz?li si? z nami liczy?.

Do??cz do kampanii MY, PREKARIAT, we? udzia? w obchodach DNIA PREKARIATU 23 maja 2015 r. w Warszawie, zorganizuj dzia?anie w ramach DNI AKCJI PREKARNEJ w maju 2015 r., nagraj swoj? wypowied? w ramach akcji JA PREKARIUSZKA / JA PREKARIUSZ, zaprojektuj plakat, wymy?l has?o, nagraj piosenk?, zrb mem, video-klip, filmik, zg?o? postulaty dotycz?ce problematyki prekarnej.

Organizujemy wsplny wyjazd autokarem na Demonstracje My, Prekariat 23 maja

Nie masz uprawnie?, aby dodawa? komentarze. Musisz si? zarejestrowa?

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian