S?dz?, ?e niesprawiedliwie ocenia si? wi?kszo?? tzw. zwyk?ych ludzi. Nie widz? niczego co mog?oby wskazywa?, ?e s? oni bardziej podatni na wp?yw propagandy ni? elita intelektualna. Za to mam pewne powody podejrzewa?, ?e mo?e by? w?a?nie odwrotnie.
Noam Chomsky
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character

Socjalny Kongres Kobiet - postulaty

rozbrat.org

SKK miniatura3 marca w Poznaniu odby? si? Socjalny Kongres Kobiet. Zainicjowa?y go pozna?skie pracownice ??obkw, instytucji kultury oraz lokatorki z Warszawy i Poznania. Zorganizowanie Kongresu wynika?o z konieczno?ci rozszerzenia walki o wy?sze p?ace i ni?sze czynsze, ktr? wsplnie toczymy na gruncie zwi?zkw zawodowych i stowarzysze? lokatorskich. Walka ta jest cz?sto bezpo?redni? odpowiedz? na antykobiec? polityk? prowadzon? przez w?adze samorz?dowe. Obecne prby zaostrzenia prawa aborcyjnego traktujemy natomiast jako uzupe?nienie tej samej antykobiecej polityki, lecz tym razem realizowanej na szczeblu centralnym. W zwi?zku z tym my rwnie? wychodzimy na ulice, gdy? jeste?my cz??ci? szerszego ruchu kobiecego. Poni?sza lista postulatw nie jest bezpo?redni? odpowiedzi? na rz?dowe prby ograniczania dost?pu do w?a?ciwej opieki medycznej w przypadku niechcianej ci??y. Niemniej brak takiej opieki skutkuje pogorszeniem naszego po?o?enia ekonomicznego, a to wzbudza nasz sprzeciw.

1. Skrcenie d?ugo?ci tygodniowego czasu pracy do 35 godzin bez obni?enia p?acy.

Poza tym, ?e pracownice zmagaj? si? z obowi?zkami zawodowymi, to na domiar z?ego wykonuj? darmow? prac? w domu. Faktycznie w tygodniu pracuj? znacznie d?u?ej ni? 40 godzin. Tymczasem ci?g?y wzrost wydajno?ci pracy w gospodarce umo?liwia skrcenie czasu pracy bez obni?enia p?ac. Je?eli godziny pracy nie ulegaj? skrceniu, to na wzro?cie wydajno?ci zyskuje tylko biznes, a trac? osoby pracuj?ce. Ponadto wzrost wydajno?ci pracy bez powszechnego skrcenia tygodnia roboczego w d?u?szej perspektywie powoduje bezrobocie i bied?. ?redni roczny czas pracy w Polsce jest o ok. 500 godzin d?u?szy ni? w Niemczech i nale?y do najd?u?szych w Europie, co ?wiadczy o naszym przepracowaniu. Potrzebujemy wi?cej czasu wolnego od pracy, w ktrym mo?emy realizowa? w?asne potrzeby. W przypadku pracownic ??obkw i innych zatrudnionych w sektorze opieku?czym wyst?puje konieczno?? skrcenia czasu pracy do 25 godzin tygodniowo. Poziom ten obecnie przys?uguje opiekunkom przedszkolnym i pozwala na w?a?ciwy odpoczynek.

2. Podwy?szenie p?ac i zatrudnianie na umowy o prac? we wszystkich zak?adach finansowanych z bud?etu samorz?dowego lub pa?stwowego.

Zwi?kszanie zada? instytucji finansowanych z bud?etu samorz?dowego lub pa?stwowego przy rwnoczesnym ograniczaniu liczby etatw powoduje wzrost obci??enia prac?. Za wi?ksz? ilo?ci? pracy nie idzie jednak wzrost p?ac. Niskie p?ace, ktre s? powszechne w miejskich instytucjach, zmuszaj? nas do dorabiania poza czasem pracy etatowej, w weekendy i podczas urlopw. Praca ta czasami jest wykonywana u tego samego pracodawcy, ale w innym zakresie obowi?zkw. Przepracowanie powoduje pogorszenie zdrowia: urazy, wypadki przy pracy, przewlek?e choroby, choroby zawodowe. Problemy te pog??bia zatrudnienie na umowy ?mieciowe i outsourcing, dzi?ki ktrym instytucje tn? koszty swojej dzia?alno?ci, obni?aj? p?ace i pogarszaj? warunki pracy. Ponadto umowy ?mieciowe s?u?? wzmaganiu podzia?w pomi?dzy pracownicami na te lepsze i gorsze, przy czym wyst?powanie tych gorszych wywiera presj? na te, ktre jeszcze maj? sta?y etat.

3. Zwi?kszenie liczby miejsc w ??obkach i przedszkolach miejskich oraz obni?enie op?at za ich us?ugi.

Wieloletnie niedofinansowanie i ci?cia wydatkw publicznych, ktre zredukowa?y dost?p do ??obkw, przedszkoli i innych instytucji opieku?czych, bezpo?rednio uderzaj? w kobiety. Ich darmowa b?d? nisko p?atna praca, wype?nia braki spowodowane ograniczonym dost?pem do us?ug, ?ywno?ci lub z?ymi warunkami mieszkaniowymi. W praktyce np. starsze kobiety musz? pracowa? na rzecz swoich doros?ych dzieci, sprawuj?c opiek? nad w?asnymi wnukami. Niedorozwj publicznych instytucji opieku?czych np. dla dzieci i osb starszych w rzeczywisto?ci oznacza, przykucie kobiet do pracy w gospodarstwach domowych.

4. Wliczenie czasu przeznaczonego na dojazd do miejsca pracy w ca?kowity czas dnia roboczego.

Wysi?ek zwi?zany z dojazdami do pracy nie jest traktowany jako praca, mimo ?e wiele zak?adw dzia?a wy??cznie dzi?ki zatrudnianiu ludzi, ktrzy nie mieszkaj? w ich najbli?szym otoczeniu. Ludzie ci zmuszeni s? do d?ugich dojazdw ze wzgl?du na brak mo?liwo?ci zatrudnienia u siebie. Kilkugodzinne dojazdy i praca na pe?en etat uniemo?liwiaj? realizacj? wszystkich obowi?zkw opieku?czych w domu, nie wspominaj?c o w?a?ciwym odpoczynku. Korzystanie z transportu pracowniczego, nierzadko podlega kontroli i r?nym regulacjom, np. w autobusach dowo??cych pracownikw do magazynw Amazona nie mo?na spo?ywa? posi?kw ani napojw. Korzystanie z transportu publicznego nara?a nas z kolei na op?aty, co jest absurdaln? sytuacj?. Nie do??, ?e dojazd do zak?adu wi??e si? ze strat? czasu i s?u?y jedynie realizacji potrzeb przedsi?biorcw, to jeszcze musimy za niego p?aci?. W konsekwencji tygodniowo oddajemy naszym szefom od kilku do kilkudziesi?ciu godzin naszego ?ycia za darmo, a niejednokrotnie musimy jeszcze za to p?aci?.

28700806 912225092292256 8615037894583832466 o

5. Zwi?kszenie kontroli spo?ecznej nad finansami i dzia?aniami samorz?du.

Finanse miasta nie s? przejrzyste dla wi?kszo?ci jego mieszka?cw. W?adze polityk? zaciskania pasa uzasadniaj? wzgl?dami ekonomicznymi, problem jednak nie jest brak funduszy lecz sposb ich podzia?u. Zbyt niskie zarobki w instytucjach op?acanych przez samorz?d faktycznie wynikaj? z przyj?cia okre?lonych priorytetw politycznych a nie z napi?tego bud?etu. Wydatki na opiek? spo?eczn?, us?ugi komunalne czy kultur? nie przynosz? wielkich zyskw biznesowi, z zasady s? wi?c traktowane jako strata, a ich niedofinansowanie jest norm?. Natomiast budowa drg czy stadionu umo?liwiaj? transfer milionw do prywatnych kieszeni i w zwi?zku z tym wydatki te okre?la si? jako inwestycje rozwojowe. Miejscy politycy w swoich decyzjach np. dotycz?cych finansowania instytucji kultury kieruj? si? w?asnym gustem lub trendami politycznymi. W przypadku dzia?alno?ci instytucji opieku?czych priorytetem jest utrzymywanie ich niewydolno?ci, co zawsze mo?e s?u?y? jako pretekst do ich zamkni?cia. My marnujemy nasz czas, g?owi?c si? nad struktur? bud?etu, podczas gdy politycy u?ywaj? go jako narz?dzia do zabierania biednym i obdarowywania bogatych. Im bardziej niejasna struktura bud?etu, tym ?atwiej wyprowadzi? z niego miliony, ktre trafiaj? do nielicznych.

6. Umo?liwienie zwi?zkom zawodowym kontroli pracowniczej w zakresie norm pracy.

Brak szczeg?owych zapisw w kodeksie pracy dotycz?cych norm pracy umo?liwia przedsi?biorcom zwi?kszanie jej intensywno?ci zgodnie z w?asnymi potrzebami. Normy, wska?niki wydajno?ci, ilo?? produktw na godzin? do wykonania przy liniach monta?owych czy ilo?? dzieci w grupach w przypadku opiekunek ??obkowych, cz?sto przewy?sza mo?liwo?ci fizyczne zatrudnionych. Domagamy si? kontroli pracowniczej nad regulacj? norm, poprzez zwi?zki zawodowe lub reprezentacje za?g. Normy nie mog? rosn?? bez uzasadnienia (bez wprowadzania technologicznych usprawnie?). Domagamy si? zaprzestania zwolnie? pod pretekstem niezrealizowania normy. Normy wydajno?ci pracy musz? uwzgl?dnia? potrzeby i mo?liwo?ci pracownikw (zw?aszcza osb starszych czy niepe?nosprawnych).

7. Planowanie czasu pracy (np. ustalania harmonogramw, zmian czy przerw w pracy) zgodnie z potrzebami zatrudnionych.

Elastyczne zatrudnienie s?u?y jeszcze wi?kszemu usztywnieniu przedsi?biorcw pod wzgl?dem planowania czasu pracy. Spora cz??? zak?adw funkcjonuje w trybie 24-godzinnym, mimo ?e nie ma ku temu innego uzasadnienia ni? zwi?kszenie zyskw (nie mwimy o sektorach, ktre zaspokajaj? bie??ce potrzeby takie jak s?u?ba zdrowia). Praca nocna, przymusowe nadgodziny, dodatkowe dy?ury, coraz d?u?sze okresy rozliczeniowe niszcz? nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Zw?aszcza w przypadku pracy nocnej domagamy si? dopasowania czasu pracy do naszych potrzeb (tj. mo?liwo?ci ograniczenia jego d?ugo?ci i mo?liwo?ci wyboru godzin przeznaczonych na prac?), jak rwnie? planowania czasu pracy z co najmniej trzymiesi?cznym wyprzedzeniem. Niestabilne godziny pracy uderzaj? ze zdwojon? si?? w rodzicw oraz osoby opiekuj?ce si? osobami starszymi lub niepe?nosprawnymi. Krtkookresowe umowy agencyjne (np. dwutygodniowe czy miesi?czne), na ktrych pracuje si? p? roku lub d?u?ej, s?u?? przerzucaniu ryzyka biznesowego na ludzi pracy. Umowy te skutkuj? skrajn? niepewno?ci? i prac? ponad si?y (nawet podczas przechodzenia choroby), aby zas?u?y? na kolejn? umow?. Ponadto przerwy, ktre s? niezb?dne, aby mc przepracowa? ca?y dzie? roboczy, powinny by? w ca?o?ci po?wi?cone na odpoczynek, a nie na realizacj? dodatkowych zada? s?u?bowych czy na dotarcie do miejsca samego odpoczynku.

28700875 912225188958913 7807619584412411592 o

8. Powszechne ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich osb zamieszka?ych w Polsce. Zniesienie limitw na specjalistyczne ?wiadczenia medyczne.

Powszechnie panuj?ce niestabilne zatrudnienie i zwi?zane z nim cz?ste okresy bezrobocia utrudniaj? dost?p do bezp?atnego, specjalistycznego lecznictwa i rehabilitacji. Z obecnego systemu ubezpiecze? spo?ecznych mog? korzysta? jedynie osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac?. Osoby zatrudnione na umowach ?mieciowych lub niezarejestrowane jako bezrobotne musz? p?aci? krocie za prywatn? opiek? medyczn? i leki. Taki stan w po??czeniu z niskimi zarobkami zmusza je do pracy ponad si?y. Brak ?rodkw na podejmowanie leczenia i profilaktyki powoduje, szczeglnie w?rd starszych osb, gwa?towne pogorszenie zdrowia. Koszty wynikaj?ce z wyniszczenia zdrowia przez prac? powinny ponosi? pa?stwo i przedsi?biorcy a nie pracownice, ktre s? zmuszone cz?sto leczy? siebie i swoich bliskich metodami domowymi. Niezale?nie od tego czy jeste?my zatrudnione na podstawie umowy o prac? i czy posiadamy polskie obywatelstwo, przymus pracy wyciska pi?tno na naszym zdrowiu. W zwi?zku z tym wymagamy sta?ego, a nie ograniczonego, dost?pu do opieki medycznej.

9. Powszechna emerytura na poziomie co najmniej p?acy minimalnej.

Gwa?towny spadek wysoko?ci dochodw po przej?ciu na emerytur? wymusza na seniorach, je?li pozwala na to ich stan zdrowia, kontynuowanie pracy. Problem ten dotyka zw?aszcza osb samotnych i kobiety, ktre w okresie aktywno?ci zawodowej s? zwykle gorzej op?acane, wi?c uzyskuj? ni?sze emerytury. Zbyt niskie emerytury uniemo?liwiaj?, chocia?by op?acenie czynszu lub zakup niezb?dnych lekw co w dalszej perspektywie skazuje starsze osoby na eksmisj? lub wczesn? ?mier?.

10.Rozwini?cie budownictwa komunalnego jako alternatywy dla komercyjnych mieszka?, a nie formy pomocy.

Podstawowy problem dzisiejszej polityki mieszkaniowej sprowadza si? do tego, ?e w ostatnich dwch dekadach struktura budownictwa mieszkaniowego sukcesywnie ulega?a zmianie. W 2010 r. w podmioty uspo?ecznione odda?y do u?ytku raptem 6,6% ze wszystkich nowych mieszka?, gdy tymczasem deweloperzy oddali ich ponad 40%. Spadek znaczenia budownictwa uspo?ecznionego jest szczeglnie widoczny w miastach. To w nich deweloperzy oddaj? dzi? do u?ytku 60-65% og?u mieszka? (w 1995 r. tylko 6,3%). Rwnocze?nie nast?puje prywatyzacja komunalnych zasobw mieszkaniowych i gwa?towny spadek ich liczby. Raport NIK ujawni?, ?e w?adze miast realizuj? zapotrzebowanie na lokale socjalne na poziomie 1-2% rocznie! Rozwj budownictwa deweloperskiego i zapa?? budownictwa uspo?ecznionego, w tym tak?e komunalnego, sprzyja jedynie du?ym inwestorom, firmom budowlanym i bankom kredytuj?cym budownictwo prywatne. Brak konkurencji doprowadzi? do monopolu kilku deweloperw, ktry oznacza nadmierne wywindowanie cen nieruchomo?ci na sprzeda?, jak i cen wynajmu. Celem przeciwdzia?ania takiej sytuacji konieczna jest zatem dywersyfikacja rynku nieruchomo?ci i rozwj miejskich zasobw lokalowych. Tylko aktywna polityka samorz?dw, polegaj?ca na wdra?aniu programw budownictwa socjalnego i komunalnego, jest w stanie zapewni? godne warunki mieszkaniowe, zapobiec wyludnianiu miast i wzrostowi nierwno?ci spo?ecznych.

11. Zatrzymanie reprywatyzacji nieruchomo?ci i naprawa spowodowanych przez ni? krzywd spo?ecznych.

Reprywatyzacja polega na przej?ciu w prywatne r?ce przedwojennych maj?tkw, w tym miejskiego zasobu lokalowego. W wielu miastach maj?tki te tworzone by?y za publiczne kredyty. W Warszawie po wojnie zosta?y one odbudowane dzi?ki darmowej i p?darmowej pracy, potr?ceniom z pensji pracownikw w ca?ym kraju i materia?om z rozbirki innych miast. Podobnie jak kiedy? ca?y nard odbudowywa? stolic?, obecnie wszyscy zrzucamy si? na fortuny dla kilku nowych w?a?cicieli reprywatyzowanych nieruchomo?ci. Poza reprywatyzacj? tysi?cy kamienic w?adze przeznaczaj? dziesi?tki miliardw z?otych na finansowe odszkodowania dla przedwojennych w?a?cicieli. Wy?o?enie tak du?ych funduszy z bud?etu stolicy by?o mo?liwe dzi?ki wprowadzeniu szeregu antyspo?ecznych reform: ratusz sprywatyzowa? sto?wki szkolne i system energetyki cieplnej (SPEC), podwy?szy? czynsze w mieszkaniach komunalnych i ceny biletw komunikacji miejskiej. Z tej przyczyny reprywatyzacja jawi si? jako najwi?ksza grabie? w historii powojennej Warszawy. W?adze unikaj? jednak odpowiedzialno?ci za spo?eczne krzywdy wynikaj?ce z tego procesu. Naprawa krzywd powinna polega? na: weryfikacji wszystkich przej?? nieruchomo?ci, przywrceniu ich miastu, mo?liwo?ci powrotu do lokalu komunalnego dla wszystkich lokatorw ze zreprywatyzowanych mieszka?, cofni?ciu prywatyzacji i podwy?ek us?ug publicznych oraz odtworzeniu i poszerzeniu zasobu mieszka? komunalnych.

12. Odd?u?enie lokatorw oczekuj?cych na przydzia? do lokali socjalnych i zmuszonych uiszcza? tzw. karny czynsz (odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu).

Poniewa? zasb lokalowy gmin jest zbyt ma?y, to mieszka?cy po uzyskaniu prawa do lokalu socjalnego, nie maj? mo?liwo?ci z niego korzysta?. Wwczas nadal zamieszkuj? dotychczasowe (najcz??ciej prywatne) lokale, a gmina wyp?aca prywatnym w?a?cicielom comiesi?czne odszkodowania. W dalszej kolejno?ci gminy ??daj? od owych mieszka?cw zwrotu odszkodowa?. Brak rozwi?zania sprawy tzw. regresw (odszkodowa? regresowych) powoduje, ?e za niedobr mieszka? socjalnych p?ac? lokatorzy. W rzeczywisto?ci prawo do mieszkania ich nie obowi?zuje i s? obci??ani wielotysi?cznymi, niemo?liwymi do sp?acenia d?ugami. Samo oczekiwanie na lokal socjalny zas?dzony przez s?d trwa cz?sto ponad dziesi?? lat. Konsekwencji takiego stanu rzeczy nie mog? ponosi? lokatorki, szczeglnie ?e ich prawo do lokalu socjalnego wynika z niskich dochodw i ze z?ej sytuacji materialnej.

28701446 912225068958925 2108180731498091263 o copy

13. Wprowadzenie ca?kowitego zakazu eksmisji do tzw. lokali tymczasowych, ktre s? tylko zakamuflowan? form? eksmisji na bruk. Wprowadzenie tak?e ca?kowitego zakazu traktowania o?rodkw dla bezdomnych prowadzonych przez organizacje pozarz?dowe i gminy, jako lokale zast?pcze.

Tzw. lokale tymczasowe dla eksmitowanych to przewa?nie pokoje w hotelach pracowniczych op?acone przez w?adze miasta nie d?u?ej ni? przez miesi?c. Tote? najcz??ciej po up?ywie miesi?ca osoby eksmitowane i tak trafiaj? do o?rodkw dla bezdomnych. Bywa, ?e opiekun prawny cz??ciowo ubezw?asnowolnionych osb, zamiast broni? swoich podopiecznych, u?atwia w?a?cicielowi dokonanie eksmisji. O?rodki dla bezdomnych z zasady s? schronieniem w sytuacjach kryzysowych i tak nale?y je traktowa?. W ?adnym wypadku nie mog? pe?ni? funkcji lokali zast?pczych czy socjalnych.

14. Urealnienie kryterium dochodowego przy przyznawaniu mieszka? komunalnych i socjalnych, zniesienie kryterium metra?owego oraz wprowadzenie zasad przyznawania lokali socjalnych odpowiadaj?cych realnym potrzebom mieszka?cw i mieszkanek gmin.

Je?eli w?adze gminy nie chc? wywi?za? si? z obowi?zku dostarczenia odpowiedniej liczby lokali komunalnych i socjalnych, wwczas okre?laj? kryteria przydzia?w mieszka? w taki sposb, aby ograniczy? uwzgl?dnianie wnioskw du?ej cz??ci potrzebuj?cych. Kryterium dochodowe eliminuje osoby, ktre osi?gaj? zbyt wysokie dochody, aby stara? si? o przydzia? mieszkania komunalnego. Z drugiej strony osoby te zarabiaj? za ma?o, aby wynaj?? mieszkanie na rynku. Kolejnym problemem jest prg metra?owy, ktry uderza w osoby o niskich dochodach uwi?zionych w stosunkowo du?ych mieszkaniach czynszowych. Ostatecznie np. w Poznaniu zmiana okre?lonych kryteriw uwzgl?dniania wnioskw spowodowa?a wzrost ich liczby i ujawni?a du?? grup? potrzebuj?cych.

15. Obj?cie ochron? frankowiczw. Obj?cie ochron? osb, ktre z powodu zad?u?enia i niemo?liwo?ci sp?at kredytu mieszkaniowego utracili prawo do swojego jedynego mieszkania zajmowanego na podstawie prawa w?asno?ci; wskutek przew?aszczenia staj? si? bezdomni i nie obejmuj? ich przepisy ustawy o ochronie praw lokatorw (casus min. tzw. frankowiczw).

Wed?ug niektrych danych grupa zad?u?onych tzw. frankowiczw liczy ok. 560 tys. osb. Problem zad?u?enia zwi?zanego z zakupem mieszkania dotyczy ca?ych rodzin, czyli znacznie wi?kszej ilo?ci ludzi. W 2000 r. wysoko?? kredytw hipotecznych zaci?gni?tych przez Polakw i Polki og?em wynosi?a ok. 9,5 mld z?., obecnie jest to ok. 378 mld z?. W ci?gu kilkunastu lat zad?u?enie z tego tytu?u wzros?o zatem o blisko 3900%. Niejednokrotnie zad?u?one rodziny ze wzgl?du na zaprzestanie sp?aty kredytu trac? prawo do zajmowanego lokalu, ktry jest jedynym miejscem, gdzie mog? zaspokoi? swoje potrzeby mieszkaniowe. Utrata p?ynno?ci finansowej gospodarstw domowych spowodowana jest g?wnie wysokimi ratami kredytu hipotecznego (cz?sto wcze?niej denominowanego we frankach). Powody tego stanu rzeczy s? r?ne, np. utrata pracy wskutek choroby czy innych okoliczno?ci niezale?nych od d?u?nikw. W przypadku braku p?ynno?ci sp?at nast?puje licytacja i utrata prawa do zajmowanego lokalu. Nowy w?a?ciciel na podstawie aktu nabycia i przyw?aszczenia mieszkania mo?e bez konieczno?ci wnoszenia sprawy do s?du od razu rozpocz?? post?powanie z udzia?em komornika, ktry automatycznie na jego zlecenie dokonuje eksmisji.

16. Pod??czenie wszystkich mieszka? komunalnych do c.o., odd?u?enie lokatorw zmuszonych do ogrzewania si? pr?dem i wprowadzenie realnej regulacji cen energii.

Pomimo ?e ogrzewanie pr?dowe jest najdro?sz? form? ogrzewania, to w samej Warszawie niemal 70 proc. budynkw zarz?dzanych przez gmin? nie jest pod??czona do sieci ciep?owniczej. Warunkiem uzyskania przydzia?u mieszkania komunalnego s? niskie zarobki, lecz koszty ogrzewania pr?dem s? wielokrotnie wy?sze ni? progi zarobkw okre?lone przez ratusz. Sytuacja ta jest szczeglne trudna dla pracuj?cych matek, ktre nie s? w stanie oszcz?dza? na ogrzewaniu, gdy? musz? zapewni? dzieciom w?a?ciwe warunki. Za zaniedbania w?adz miast pod wzgl?dem zapewnienia dost?pu do taniej energii p?ac? wi?c lokatorki, podczas gdy urz?dnicy chowaj? g?ow? w piasek. Do czasu pod??czenia mieszka? do c.o. nale?y ul?y? lokatorom skazanym na drastyczne koszty ogrzewania, znosz?c op?aty czynszowe. Poniewa? nieproporcjonalne koszty ogrzewania powoduj? zad?u?enie i eksmisje najemcw, to w ich wypadku konieczne jest rwnie? uniewa?nienie d?ugw czynszowych i wstrzymanie eksmisji. Obecnie istniej?ce dodatki energetyczne si?gaj? 2 proc. realnych kosztw ogrzewania pr?dem, a w zwi?zku z tym nale?y uruchomi? dop?aty wyrwnawcze za pr?d. Prywatyzacja sektora energetycznego jest przyczyn? ci?g?ego wzrostu cen pr?du, ktre powinny podlega? znacznie wi?kszej regulacji.

17. Wprowadzenie mieszkaniowych programw wsparcia dla cudzoziemcw znajduj?cych si? w niedostatku ekonomicznym, uchod?cw i osb ubiegaj?cych si? o azyl.

Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorw od 2013 r. walczy o prawo do mieszkania dla migrantw romskich, ktrzy ze wzgl?du na z?? sytuacj? materialn? zamieszkuj? np. opuszczone altany dzia?kowe. Romowie nie maj? mo?liwo?ci rejestracji swojego pobytu w Polsce. Co za tym idzie instytucje miejskie jak i podmioty prywatne cz??ciej stosuj? wobec nich nielegalne wysiedlenia i ?ami? Ustaw? o Ochronie Praw Lokatorw. Niektre gminy w Polsce odpowiadaj? za wysiedlenia Romw przed Europejskim Trybuna?em Praw Cz?owieka. Wysiedlenia i nielegalne wyburzenia wi??? si? z wydatkami z miejskich bud?etw, ktre mo?na by przeznaczy? na rozwj mieszkalnictwa. Osoby oczekuj?ce na decyzj? o uzyskaniu azylu lub innej formy ochrony, nie mog? podejmowa? legalnej pracy w Polsce. Ponadto nie maj? mo?liwo?ci uzyskania podstawowej ochrony w postaci mieszkania. W takiej sytuacji s? one zmuszone do pracy na czarno, aby op?aci? czynsze komercyjne.

28827067 912225158958916 2664185878557861203 o

18. Wprowadzenie regulacji dotycz?cych przemocy w rodzinie, polegaj?cych na tym, i? to sprawca przemocy zobowi?zany jest do opuszczenia mieszkania.

Dotychczasowe formy ochrony ofiar przemocy nie s? wystarczaj?ce pod wzgl?dem ochrony praw lokatorskich. Niejednokrotnie to ofiary przemocy s? zmuszone do opuszczenia mieszkania i wielomiesi?cznego lub wieloletniego oczekiwania na zapadni?cie wyrokw s?dowych i na mo?liwo?? ubiegania si? o pomoc mieszkaniow?.

19. Wprowadzenie ca?kowitego zakazu budowy substandardw mieszkaniowych w postaci kontenerw socjalnych i barakw oraz wykorzystywanie ich jako mieszkania socjalne lub lokale tymczasowe dla najubo?szych.

W Polsce w warunkach substandardowych mieszka oko?o 5,5 mln osb. W 2012 r. G?wny Urz?d Statystyczny poda? z kolei, ?e p?aca przeci?tnego mieszka?ca Polski, umo?liwia nabycie ok. p? metra kwadratowego mieszkania. To niemal dwa razy mniej ni? dziesi?? lat temu. W kolejce na przydzia? lokali socjalnych i komunalnych oczekuj? tysi?ce osb, natomiast gminy coraz cz??ciej wdra?aj? mieszkania substandardowe w postaci barakw, kontenerw czy w domw z dykty. Dzia?ania te cz?sto ?ami? zapisy prawa budowlanego. Co wi?cej, lokalizowanie substandardowych osiedli na odseparowanych obrze?ach miast wzmaga segregacj? spo?eczn?. Socjalne getta biedy s? te? straszakiem wykorzystywanym przeciwko tzw. trudnym lokatorom.

20.Ukaranie winnych morderstwa Jolanty Brzeskiej oraz winnych zacierania ?ladw tej zbrodni (policjantw i prokuratorw).

FILM Z POSTULATAMI

27540786 1596540487089211 6093259989704013831 n

Nie masz uprawnie?, aby dodawa? komentarze. Musisz si? zarejestrowa?

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian