Je?li rewolucja socjalna nie zniesie pa?stwa nazajutrz po swym zwyci?stwie, zwyci?stwo to oka?e si? p?onne, a wyzwolenie mas równie odleg?e jak i poprzednio.
Micha? Bakunin
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character

Kinga Krzysztofiak, Stanis?aw Krastowicz

socjalny kongresW sobot? dobieg?y nas informacje o tym, ?e Wielkopolski Kongres Kobiet okrzykn?? Ja?kowiaka liderem tworzenia równych szans dla kobiet i m??czyzn. Mo?liwe, ?e z perspektywy kobiet o orientacji liberalno-konserwatywnej jest on tego rodzaju liderem. Niemniej kobiety to nie tylko polityczki, celebrytki i bizneswomen. Kobiety to równie? pracownice zmuszane do pracy za pó?darmo, m.in. w instytucjach samorz?dowych lub za darmo w gospodarstwach domowych.
Po Socjalnym Kongresie Kobiet, który jest alternatyw? dla dzia?a? ?rodowisk neoliberalnych, prezydent Ja?kowiak zacz?? sk?ada? obietnice dotycz?ce wyrównania p?ac kobiet i m??czyzn. W Gazecie Wyborczej mogli?my przeczyta?, ?e chce on „zrówna? p?ace kobiet i m??czyzn w urz?dzie miasta (w magistracie a? 70 proc. pracowników to kobiety). – Ró?nice niestety wci?? s?. Dotycz? g?ównie ni?szych szczebli”.

Nie wiadomo, co taka deklaracja ma oznacza?, bo mo?na j? rozumie? tak, ?e prezydent podzieli si? swoj? pensj? ze sprz?taczk? (sprz?taczkami) w urz?dzie. Mo?e to zrobi? w zasadzie od zaraz i wówczas faktycznie zas?u?y?by na miano lidera równych szans.

Problem polega na tym, ?e libera?owie mówi?cy o zrównaniu p?ac z regu?y maj? na my?li dysproporcje w obr?bie okre?lonych zawodów, a te – wbrew pozorom – ogólnie nie s? du?e, si?gaj? przeci?tnie ok. 7%. W Polsce – wg niektórych bada? – tego rodzaju nierówno?ci w poziomie wynagrodze? kobiet i m??czyzn s? jednymi z najni?szych w Europie. Nie dotyczy to jednak kadry kierowniczej. Tu kobiety pod wzgl?dem p?acowym s? akurat mocno dyskryminowane. Inaczej mówi?c, Ja?kowiak nie wydaje si? mie? nic przeciwko wyrównaniu p?ac swoim kole?ankom na kierowniczych stanowiskach, ale niekoniecznie pracuj?cym kobietom w ogóle.

Dysproporcje p?acowe ze wzgl?du na p?e? w obr?bie danego zawodu s? oczywi?cie te? istotne, ale dotycz? g?ównie kobiet o wy?szych zarobkach i nale??cych do lepiej sytuowanych gospodarstw domowych. Na ni?szych szczeblach hierarchii klasowo-zawodowej te dysproporcje co do p?ci s? zdecydowanie mniejsze. Ustawowo minimalne wynagrodzenie jest jednakowe dla kobiet i m??czyzn. Tu problemy dochodowe gospodarstw domowych dotycz?ce niskich p?ac si? kumuluj?. Bogaci faceci nie ?eni? si? bowiem ze sprz?taczkami, ale raczej np. z notariuszkami. Dla zdecydowanej wi?kszo?ci kobiet g?ówny problem tkwi nie w ró?nicach p?ac w obr?bie jednego segmentu rynku pracy, a w ró?nicach p?acowych mi?dzy ró?nymi segmentami rynku pracy, w?ród których segmenty sfeminizowane s? najni?ej op?acane. W grupie zawodów najbardziej zdominowanych przez kobiety zarabia si? przeci?tnie o 15-30% mniej ni? w sektorach z przewag? m??czyzn (wg GUS w 2016 r. przeci?tne wynagrodzenie brutto kobiet w gospodarce narodowej by?o ni?sze od m??czyzn o ponad 20%). To ta dysproporcja g?ównie ci??y kobietom i dlatego domagaj? si? one wyrównania p?ac na tej p?aszczy?nie. Spe?nienie tego postulatu oznacza?oby jednak konieczno?? podzielenia si? przez prezydentów miast, kierowników wydzia?ów czy profesorów itd. funduszem wynagrodze? nie tylko ze swoimi kole?ankami po fachu, ale tak?e ze sprz?taczkami.

Z tych te? powodów, po deklaracji prezydenta Ja?kowiaka co do zrównywania p?ac kobiet i m??czyzn w urz?dzie miasta, pracownice miejskich ??obków nale??ce do Inicjatywy Pracowniczej zwróci?y si? do prezydenta z zapytaniem, jakie konkretne dysproporcje p?acowe ma na my?li.  Jak podkre?laj?: „w?ród opiekunek w ??obkach nie ma m??czyzn, zatem nie ma dysproporcji w obr?bie grupy zawodowej”. Natomiast istniej? ogromne dysproporcje mi?dzy poszczególnymi grupami zatrudnionych w zak?adach pracy finansowanych z bud?etu miast. W pi?mie do Ja?kowiaka zwi?zkowczynie Inicjatywy Pracowniczej pytaj? te?, w jakiej kwocie przewidywane s? podwy?ki dla pracownic pozna?skich ??obków miejskich w 2019 r. Domagaj? si? podpisania przed wyborami prezydenckimi porozumienia p?acowego na lata 2019-2022 (w przypadku wygranej Ja?kowiaka w wyborach). Od odpowiedzi Ja?kowiaka na te pytania zale?y, w jakim stopniu faktycznie powa?nie my?li on o problemie dysproporcji p?acowych, a jak dalece jest to rodzaj pr-owej gry przedwyborczej i kokieterii wzgl?dem swoich znajomych ze sfer biznesowo-politycznych.

Notabene ciekawe, ?e Wielkopolskiemu Kongresowi Kobiet nie przysz?o na my?l, aby to pracownic ??obków, walcz?ce konsekwentnie o podwy?ki p?ac od 2011 r., nie okrzykn?? liderkami tworzenia równych szans dla kobiet i m??czyzn. W zamian za to – co symptomatyczne – wolano zrobi? sobie selfie z Ja?kowiakiem. Oczywi?cie mo?na to interpretowa? tylko w jeden sposób – Kongres ten reprezentuje kobiety z wy?ej sytuowanych grup zawodowych.

Z perspektywy Socjalnego Kongresu Kobiet, polityka Jacka Ja?kowiaka jedynie utwierdza stan, w którym kobiety sprowadza si? do poziomu taniej si?y roboczej. Prezydent czyni wiele, aby p?ace pracownic samorz?dowych pozostawa?y na poziomie zdecydowanie ni?szym ni? dochody wspieraj?cych go liderek Wielkopolskiego Kongresu Kobiet. Je?eli w ogóle p?ace pracuj?cych kobiet ulegaj? podwy?szeniu, to nie w wyniku jakich? akcji „wyrównywania p?ac”, lecz w wyniku uporczywych, wieloletnich nacisków pracownic zrzeszonych w zwi?zkach zawodowych. Prawd? mówi?c, nie przychodzi im to ?atwo. Ja?kowiak ostatnio wycofa? si? z wcze?niej wynegocjowanych z nim przez zwi?zki zawodowe podwy?ek p?ac na 2018 r. dla najgorzej zarabiaj?cych kobiet pracuj?cych dla w?adz miasta.

Równie? miejska polityka spo?eczna uderza w kobiety najgorzej zarabiaj?ce. Jednym z jej zasadniczych kierunków jest utrzymywanie niedorozwoju instytucji opieku?czych. Taka polityka zorientowania na ci?cia zabezpiecze? socjalnych powoduje, ?e obowi?zki domowe zwi?zane z opiek? nad dzie?mi, osobami przewlekle chorymi czy w podesz?ym wieku spoczywaj? na barkach kobiet. „Miasto kobiet” Ja?kowiaka to tylko pusty slogan, na który wi?kszo?? pracuj?cych kobiet w Poznaniu nie da si? nabra? i ??da konkretów.

Tego samego autora

Brak pasuj?cych artyku?ów


Nie masz uprawnie?, aby dodawa? komentarze. Musisz si? zarejestrowa?

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian