Buntownik niedostrzegaj?cy na horyzoncie niczego prcz ?ciany przymusw, zazwyczaj rozwala sobie o ni? ?eb albo ko?czy, najg?upiej na ?wiecie, zaciekle jej broni?c.
Raoul Vaneigem
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character

eksmisje stopWielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorw powsta?o 16 grudnia 2011 r. z inicjatywy dzia?aczy zwi?zanych z Rozbratem i mieszka?cw kamienicy przy ulicy Piaskowej, ktrzy borykali si? wwczas z prbami pozbycia si? ich z mieszka? przez nowych w?a?cicieli. Przyst?pili do niego rwnie? lokatorzy z prywatyzowanych kamienic i poszkodowani przez Zarz?d Komunalnych Zasobw Lokalowych.

Zgodnie z przyj?tym statutem Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorw zamierza chroni? prawa i interesy lokatorw, dochodzi? ich wobec w?a?cicieli i zarz?dcw nieruchomo?ci, a tak?e w?adz samorz?dowych i centralnych. Innym wa?nym celem Stowarzyszenia jest integracja grup lokatorskich i dzia?ania samopomocowe.

WSL podejmuje rwnie? dzia?ania na rzecz osb niepe?nosprawnych oraz aktywizacji zawodowej osb pozostaj?cych bez pracy i zagro?onych zwolnieniem z pracy.

Stowarzyszenie wsp?pracuje z podobnymi grupami w ca?ym kraju.

Strona: www.wsl-poznan.pl


Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorw apeluje o wsparcie finansowe w postaci darowizny na pokrycie kosztw pomocy prawnej dla lokatorw.Ka?da wp?ata umo?liwi nam kontynuowanie dzia?a? obrony lokatorw przed skutkami antyspo?ecznej polityki mieszkaniowej. Mi?dzy innymi pomo?e w walce z nielegalnymi eksmisjami oraz brutalnymi wysiedleniami z prywatnych kamienic przez "czy?cicieli".

Darowizny prosimy przesy?a? nanr konta 2111 6022 020000 0002 2389 6699 WSL ul.Piaskowa 3/17 61-753, Pozna?

W tytule przelewu prosimy wpisa?: "Darowizna dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorw".

wls_logo
Kontakt

Tel. 501-097-760

wsl.stowarzyszenie@gmail.com


Pobierz pliki

Statut Stowarzyszenia

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian