Kapitalizm kreuje warunki kontroli i dominacji na poziomie nigdy wcześniej niespotykanym poprzez technologię informacyjną, która nie może być używana do niczego innego, jak utrzymywania władzy.
Alfredo Bonanno
KONFERENCJA „MIASTA DLA LUDZI – NIE DLA ZYSKU” dzień 1 
Wezmę udział! (zaloguj się).
Kiedy:
06.11.2015 (piątek) godz.: 12:00
Gdzie:
Centrum AMARANT / Dom Tramwajarza - Poznań
Kategoria:
Spotkania


Engish below


DZIEŃ 1-DAY 1 // DZIEŃ 2-DAY 2 // DZIEŃ 3-DAY 3 // DZIEŃ 4-DAY 4

 

Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów oraz europejska koalicja European Action Coalition for the Right to Housing and to the City zapraszają na konferencję grup lokatorskich. Zjazd odbędzie się w dniach 6-9 listopada 2015 r. w Poznaniu.

 

Od wielu lat na całym świecie obserwujemy proces prekaryzacji warunków mieszkaniowych. Coraz liczniejsza grupa ludzi zmuszona jest ponosić koszty kolejnych neoliberalnych działań: prywatyzowania dóbr wspólnych, ograniczania wydatków socjalnych i praw obywatelskich, masowych eksmisji, gentryfikacji oraz wzrastającego znaczenia banków w spekulacjach mieszkaniowych.  Zabiegi te mają wymiar międzynarodowy – ich skutki, z różną dynamiką i na różnym etapie, są odczuwalne w poszczególnych częściach świata. Niezbędne jest zbudowanie sieci ponadpaństwowej solidarności w walce o godne warunki mieszkaniowe. Musimy ujawnić skalę łamania podstawowych praw, w tym prawa do godnego mieszkania, które jest niezależne od statusu ekonomicznego czy pochodzenia człowieka. Powinniśmy demaskować charakter polityki UE i UN-Habitat (Konferencja Narodów Zjednoczonych Habitat; Quito, October 2016) wymierzonej w „prawo do miasta” i „prawo do mieszkania”.

Spotkanie europejskiej koalicji stanowić będzie platformę wymiany wiedzy i strategii działań, które  są ważne przy budowaniu narzędzi użytecznych w lokalnych walkach o prawa lokatorskie. Międzynarodowy kapitał  coraz częściej wpływa na kształt ludzkiego życia; kolejne banki i prywatni właściciele wynajmują firmy trudniące się masowymi wysiedleniami. W Polsce dynamicznie rozwija się rynek usług związanych z „czyszczeniem kamienic” (nielegalne i brutalne wysiedlenia), eksmisje są zjawiskiem nagminnym. W odpowiedzi na kryzys mieszkaniowy ludzie coraz częściej zajmują pustostany. Zmusza ich do tego brak lokali  socjalnych i pogarszające się warunki mieszkaniowe oraz procesy gentryfikacji dotykające kolejne dzielnice.

Po spotkaniu, które odbyło się 20 – 21  maja 2015 r. w Atenach, przyszła pora na konferencję w Poznaniu. Sympozjum ma na celu zintegrować grupy walczące o prawa lokatorskie na terenie Europy Wschodniej. Podczas konferencji poddamy analizie sytuację w krajach będących obecnie w centrum dynamicznych procesów przemian miejskich – Serbię, Rumunię, Czechy, Węgry i Polskę. Państwa te posiadają podobne uwarunkowania historyczne, społeczne i polityczne, dzięki czemu możliwe będzie znalezienie wspólnych punktów odniesienia, podzielenie się szczegółowymi doświadczeniami i taktykami obecnie prowadzonych walk,  a także budowanie wspólnej płaszczyzny politycznej. Podczas zjazdu przedyskutujemy kwestie związane z odziaływaniem globalnych procesów na sytuację lokatorów w poszczególnych krajach Europy Wschodniej, zastanowimy się w jaki sposób konstruować narzędzia oporu i budować solidarność międzynarodową, by była ona pomocna w lokalnie prowadzonych działaniach; omówimy także metody budowania wspólnego pola wiedzy na temat procesów dotykających mieszkańców miast i sposoby organizowania się, na szczeblu międzynarodowym i lokalnym, w dobie wzrastającego kryzysu.

Spotkanie składało będzie się z dwudniowej otwartej konferencji (6-7 listopada) i wewnętrznego dwudniowego spotkania European Action Coalition for the Right to Housing and to the City (8-9 listopada)

 

 

PIĄTEK, 6 LISTOPADA:

Od godziny 12:00 trwała będzie rejestracja uczestniczek i uczestników konferencji.

 

12:00  KONFERENCJA PRASOWA, Centrum Kultury Amarant

 

14:00 - 16:30 AKCJA AUTOBUSOWA „MIEJSCA WARTE POZNANIA”

Wynajęty bus, zabierze uczestników konferencji do miejsc, które stanowią ilustrację dynamicznych zmian jakie zaszły  w przestrzeni Poznania a przełomie ostatnich lat. Wysiedlone i  zgentryfikowane kamienice, substandardowe lokale socjalne na obrzeżach miasta oraz hotele robotnicze, do których co roku przesiedlani są eksmitowani poznaniacy. Przewodnikami po tych niewygodnych dla władz miasta miejscach, będą niegdyś wysiedleni lokatorzy lub aktualni mieszkańcy, którzy podejmują walkę wspólnie z WSL.

 

16:30 OBIAD

 

17:00 - 21:00  BLOK FILMOWY ORAZ DYSKUSJA O GENTRYFIKACJI BERLINA

 

STRAJK MATEK, SzumTV i Think Tank Feministyczny 2010/23 min./polskie i angielskie napisy

 

Dokument o mieszkaniowej i pracowniczej sytuacji kobiet w Wałbrzychu. Bohaterki opowiadają o tym, jak radzą sobie w sytuacji braku stałego dochodu, o lokalnej polityce, pracy opiekuńczej i strategiach oporu.

 

KONTENER, Kontrplan 2013/15 min./polskie i angielskie napisy

 

„KONTENER” – film dokumentalny o mieszkaniach socjalnych w kontenerach.

Projekty kontenerowe pokazują, że w systemie, w którym żyjemy o wartości człowieka stanowi jego położenie ekonomiczne. Niski status socjoekonomiczny staje się oczywistym kryterium i uzasadnieniem procesów ekskluzywnych oraz wdrożenia na siłę substandardu mieszkaniowego. Uwłaczające ludzkiej godności warunki czy izolacja przestrzenna to jedynie proponowane przez władze miasta rozwiązanie problemu niedoboru mieszkań socjalnych w Polsce. Głos klasowej nienawiści dominuje, zagłuszając krytykę wyartykułowaną we własnej obronie przez mieszkańców kontenerów. Budowanie kolektywnej wiedzy, samoorganizacja oraz świadomość, że problem blaszanych gett kontenerowych może dotyczyć już jutro wielu osób, to pierwszy krok do wzmocnienia społecznego oporu przeciw kontenerom.

 

RENT REBELS - opór przeciwko wyprzedaży miasta, Gertrud Schulte Westenberg, Matthias Coers 2014/78 min. /z angielskimi, włoskimi, francuskimi i hiszpańskimi napisami

 

Berlin w ostatnich latach bardzo się zmienił. Niegdyś nieatrakcyjne mieszkania są dziś obiektami inwestycyjnymi. Codziennym zjawiskiem stały się podwyżki czynszów i przejmowanie mieszkań przez nowych właścicieli. Widoczne protesty lokatorskie są reakcję na głód mieszkań w przystępnych cenach. Film jest kalejdoskopem walk lokatorskich przeciw usuwaniu lokatorów z ich wspólnot sąsiedzkich. Od okupacji ratusza po obóz w Kottbuser Tor – ukazany zostaje wzrost zorganizowanych walk przeciw eksmisjom i za ochroną osób starszych. Po spotkaniu odbędzie się dyskusja z twórcami filmu na temat gentryfikacji w Berlinie.

 


 CONFERENCE "THE CITIES FOR PEOPLE - NOT FOR PROFIT"

6th - 9th November 2015, Poznań, Poland

Greater Poland Tenants' Association together with European Action Coalition for the Right to Housing and to the are inviting you to the conference of tenants' rights groups. The congress will take place in Poznań between 6th and 9th November 2015.

It has been many years since we can observe the expansion of precarity of housing condition all over the world. The neoliberal policies are forcing increasingly larger clusters of a society to outlay more and more: privatisation of common resources, welfare cuts, limiting citizens' rights, mass evictions, gentrification and proliferation of banks on the housing market. These techniques are of international scope - the results, with varying dynamics and at different stages are discernible everywhere in the world. It is absolutely essential to create a network of solidarity in struggle for decent housing conditions. We are obliged to expose the radius of human rights violations, including the right to decent living, that shall not be aligned neither with one's economic status nor their origin. We have to reveal the genuine character of EU and UN-Habitat policy (UN-Habitat Conference, Quito, Ecuador, October 2016) aiming to blow "the right to the city" and "the right to housing".

The meeting of the European coalition is meant to become a platform for sharing knowledge and strategies crucial in local struggles for tenants' rights. International speculations have an ever stronger impact on everyone's life. The banks and private owners hire companies specialising in mass evictions. This is rapidly emerging market in Poland - so-called "house cleansing" - hence violent and illegal evictions are a common occurrence nowadays.

The conference in Poznań is an aftermath of the meeting that took place in Athens on 20th and 21th May this year. The convergence aims to integrate groups engaged in struggle for tenants' rights operating in countries of Eastern Europe. During the conference we will analyse current state of affairs in several countries undergoing hasty urban metamorphoses - Serbia, Romania, Czech Republic, Hungary and Poland. These nations have similar historical, social and political background, therefore a common field naturally occurs - we are able to share experiences and tactics and to shape a joint political reference. We will discuss issues regarding the influence of global mechanisms on tenants' situation in given countries; we will deliberate how to  compose the means of resistance as well as how to engage in international solidarity for it to hold relevance with actions taken locally. We will speak about founding a joint almanac of knowledge concerning the matters of inhabitants of particular cities and the methods of self-organisation, equally on international and local level - under the plight of rolling crisis.  

The event is divided in two sections: conference, open to the public (6th and 7th November) and internal meeting of European Action Coalition for the Right to Housing and to the City (8th and 9th November).

 

FRIDAY, 6TH NOVEMBER

From 12pm onwards the registration for participants is open.

12:00  PRESS CONFERENCE, Centrum Kultury Amarant


14:00 - 16:30 BUS ACTION: „MIEJSCA WARTE POZNANIA” (Places worth of Poznań/Places worth  knowing).

The rented bus will take participants to places that exemplify the dynamic changes that have occurred in the space of Poznan over the last years. Displaced and gentrificated buildings, substandard social housing on the outskirts of the city and workers' hotels, which each year are resettled evicted Poznanians.Guides through those awkward for local authorities places will once evicted tenants or are currently residents who are involved in fighting jointly with WSL (GTA).


16:30 - 17:00  Dinner break.


17:00 - 21:00  FILM SCREENINGS AND DISCUSSION ABOUT GENTRIFICATION IN BERLIN.


MOTHERS' STRIKE, by SzumTV i Think Tank Feministyczny 2010/23 min./Polish and English subtitles

Documentary on living and working conditions of women in Wałbrzych. They describe the circumstances of their daily life without permanent income, local politics, nursing work they endure and methods of resistance they undertake.


CONTAINER, by Kontrplan 2013/15 min./Polish and English subtitles

Documentary on social housing in containers.
Container housing projects explicitly show that the value of a human is their economic precondition. Low socio-economic status of a person is a primary criteria and justification for instruments of exclusion, simultaneously being the determinant for implementation of a housing sub-standard. Derogatory conditions and spatial isolation are the only offer local authorities are capable of spelling out in response to social housing insufficiencies in Poland. This is the voice of class hatred obscuring self-defensive, critical stance expressed by inhabitants of containers. Collective knowledge gathering, self-organising and apprehension of the fact that container ghetto's problem may soon affect many people are the first steps towards popular resistance against container housing.


RENT REBELS - the resistance against selling the city away, by Gertrud Schulte Westenberg, Matthias Coers 2014/78 min. /English, Italian, French and Spanish subtitles

Berlin has changed a lot in recent years. What were once unappealing flats now became the focus of major investing. Rent prices skyrocketing and real estate annexation by new owners is a daily phenomenon nowadays. Tenants' protests directed at shortfall of affordable housing are happening on a regular basis."Rent Rebels" is a coverage of tenants struggles against their expulsion from housing cooperatives. Ranging from city council occupation to a camp in Kottbuser Tor - the emergence of anti-eviction protests and in protection of elderly inhabitants is vivid. The discussion with the authors will follow.

Miejsce

Miejsce:
Centrum AMARANT / Dom Tramwajarza
Ulica:
ul. Słowackiego 19/21
Miasto:
Poznań

Nie masz uprawnień, aby dodawać komentarze. Musisz się zarejestrować

Najnowsze informacje

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sprawa penzeńska. Represje wobec ruchu anarchistycznego w Rosji

Świat :: 09 marca :: Komentarze (0)

Sprawa penzeńska. Represje wobec ruchu anarchistycznego w Rosji

Pod koniec stycznia 2018 r. funkcjonariusze FSB zatrzymali w Petersburgu kilku antyfaszystów. Aktywiści zostali oskarżeni o udział w działaniach organizacji terrorystycznej. „Sieć”, która do tej pory nie była znana.   

Więcej...

Nacjonalizm po polsku – nowy cykl dyskusji w Zemście

Poznań :: 06 marca :: Komentarze (0)

Nacjonalizm po polsku – nowy cykl dyskusji w Zemście

Mamy 2018 rok. 100 lat "odzyskania niepodległości" i 50 lat od marca`68. Dla zwykłych ludzi te rocznice nie są jakimś wyznacznikiem. Jednak przepisaną na swoją modłę historią żyje dziś prawica. Prawicowi politycy używają interpretacji historii jako politycznego klucza do serc upokorzonych przez władzę. Wprowadzają w życie starą zasadę „dziel i...

Więcej...

(AKT.) Przerwać spiralę politycznych represji! Proces poznańskiego anarchisty

Poznań :: 16 lutego :: Komentarze (0)

(AKT.) Przerwać spiralę politycznych represji! Proces poznańskiego anarchisty

(AKT) -Jutrzejsza rozprawa została przełożona, o nowym terminie rozprawy poinformujemy W najbliższy czwartek 22 lutego o godz. 13 w sali nr 1 w Sądzie Rejonowym na ul. Młyńskiej w Poznaniu odbędzie się prawdopodobnie decydująca rozprawa uczestnika poznańskiej sekcji Federacji Anarchistycznej. Prokuratura oskarża anarchistę o to iż wspólnie i w porozumieniu zmuszał...

Więcej...

Kalendarz Pracowniczy na rok 2018

Publikacje :: 26 stycznia :: Komentarze (0)

Kalendarz Pracowniczy na rok 2018

Kontynuacja zeszłorocznej publikacji OZZ Inicjatywa Pracownicza i Bractwa Trojka.  Kalendarz pracowniczy na rok 2018 zawiera 52 nowe teksty historyczne popularyzujące historię ruchu pracowniczego, chłopskich rewolt, antykolonialnych zrywów i innych walk społecznych przeciwko wyzyskowi, opresji i autorytarnej władzy: od pierwszego strajku w Egipcie w 1155 roku przed naszą erą do Ogólnopolskiego...

Więcej...

Koledzy, przyjaciele, rodzino...

Świat :: 11 stycznia :: Komentarze (0)

Koledzy, przyjaciele, rodzino...

Słowa od naszego przyjaciela i kolegi Rodrigo. Kiedy mówisz, nie jesteś sam.

Więcej...

Najnowsza publicystyka

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dziewczyny! Potrzebne są czyny!

Kontrola społeczna :: 06 marca :: Komentarze (0)

Dziewczyny! Potrzebne są czyny!

Patriotyzm to lifestyle. Kultura konsumpcyjna w dobie kapitalizmu podsuwa towary otagowane orłami i biało-czerwonymi pasami - koszulki z symbolem Polski Walczącej, opakowania na telefony z rycerzami husarii i patriotyczne butelki na alkohole. Media zalewają nas frazesami o zagrożeniach płynących z zewnątrz - z Syrii, Ukrainy i UE. System edukacji, będący...

Więcej...

Pawła C. Poznania kochanie...

Sprawy lokalne :: 01 marca :: Komentarze (0)

Pawła C. Poznania kochanie...

...czyli krótka historia o tym jak niewiele zabiegów PR-owych potrzeba, by „Paweł C.” stał się „dr Pawłem Cieliczko”.

Więcej...

Prawo do miasta, czy parcie do władzy?

Sprawy lokalne :: 13 lutego :: Komentarze (0)

Prawo do miasta, czy parcie do władzy?

Zbliżają się wybory samorządowe, to tworzą się komitety. Niby to oczywiste, ale jednak życie ciągle potrafi nas w większym lub mniejszy stopniu zaskakiwać. Otóż komitet, którego twarzami są żona urzędującego prezydenta i jeden z wiceprezydentów, bez żenady prezentować się nam będzie w kampanii jako „społecznicy” –  pod logiem „Prawo do...

Więcej...

Podsumowanie działań FA-Poznań w minionym 2017 roku

Aktywizm :: 12 lutego :: Komentarze (0)

Podsumowanie działań FA-Poznań w minionym 2017 roku

W minionym roku działania poznańskiej sekcji Federacji Anarchistycznej skupiały się głównie na kontynuacji własnej aktywności, jak i wspieraniu takich inicjatyw jak Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów, Komisja Międzyzakładowa OZZ IP, Poznaniacy Przeciwko Myśliwym czy Jedzenie Zamiast Bomb Poznań

Więcej...

Symbole państwowe, abstrakcje i małe ptaszki.

Alternatywy :: 07 lutego :: Komentarze (0)

Symbole państwowe, abstrakcje i małe ptaszki.

  O prezentowanej w Zemście wystawie pt. “Abstractions in orange, pink and yellow”, która w środę o 19.30 będzie miała swój finisaż, z jej autorem, Antonym Zmyślonym, rozmawia Marek Piekarski.

Więcej...

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian