Kapita? musi dla siebie zaw?aszcza? nasz? przestrze?. Jest to praktycznie jego obowi?zek. Nie mo?e on pozostawi? miejsca dla kreatywno?ci, naszej zdolno?ci, aby zrobi? co? samemu, naszego po??dania czego? nowego.
Alfredo Bonanno
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character

rozbrat.org

lupki pikietaA

Chevron - Nie zgadzamy si?!

Dzi? odby?a si? konferencja prasowa z 11 osobami, w tym z osobami zwi?zanymi z pozna?sk? sekcj? FA, represjonowanymi za wyra?enie sprzeciwu na ?wiatowej konferencji ?upkowej.Podczas gdy aktorzy op?aceni w reklamach Chevronu wcielaj? si? w rol? ludu demonstruj?cego poparcie dla firmy i wydobycia gazu ?upkowego, autentycznym postaciom - rolnikom, pracownicom, naukowcom, studentom – w?adza funduje represje za niezgod?.

Równolegle do kampanii PR, rz?d w porozumieniu z Chevronem prowadzi antyspo?eczn? polityk? ?upkow?, d???c do prywatyzacji zysków kosztem ?ycia lokalnych spo?eczno?ci i bezcennych dóbr wspólnych, jak ziemia i woda. W atmosferze gor?czki gazu ?upkowego, pa?stwowe interwencje ograniczaj? si? dzi? do zamykania ust oraz blokowania protestów spo?ecznych, których uczestnicy i uczestniczniki s? w nast?pstwie silnie represjonowani.

Po pierwszych antychevronowych protestach rolników na Zamojszczy?nie, w listopadzie 2011 r. grupa 11 osób skutecznie zablokowa?a otwarcie ?wiatowej konferencji korporacji wydobywczych, „Shale Gas World Europe” w hotelu Intercontinental w Warszawie [Zobacz film]. Zebrali si? tam przedstawiciele firm odpowiedzialnych za najwi?ksze na ?wiecie tragedie spo?eczne i ekologiczne – katastrof? w Bhopalu, niszczenie dowodów ws. katastrofy w Zatoce Meksyka?skiej, zabójstwo dzia?acza Kena Saro-Wiwy, grabie? setek tysi?cy hektarów ziemi, w ko?cu – ukrywanie danych o szkodliwych efektach wydobycia gazu ?upkowego. W trakcie konferencji elity korporacyjne omawia?y przysz?o?? wydobycia gazu, nie wa??c na g?os strony spo?ecznej. Wyrazili?my wobec tego sprzeciw, który zosta? spacyfikowany przez policj?.

Od tamtej pory 11 protestuj?cym wówczas osobom grozi wyrok pozbawienia wolno?ci. Od dwóch lat zmagaj? si? z procesami s?dowymi. Najbli?sza sprawa w warszawskim s?dzie rejonowym w t? ?rod? o godz. 11.00.

Tymczasem oddolny opór rolników i naukowców wobec korporacji krusz?cych ?upki w Polsce wy?oni? na ?wiat?o dzienne prawdziwe instrumentarium ich dzia?a?. W styczniu 2012 r. ABW zatrzyma?o pracowników Ministerstwa ?rodowiska i Pa?stwowego Instytutu Geologii pod zarzutem korupcji przy wydawaniu koncesji. Ci sami urz?dnicy ju? wcze?niej zwalniali z pracy naukowców przedstawiaj?cych negatywne opinie wobec szczelinowania. Mieszka?cy Kaszub i ?urawlowa, niegodz?cy si? na wydobycie, nara?eni s? na procesy s?dowe i poni?enie ze strony w?adz. Prawne, spo?eczne, ekologiczne i ekonomiczne konsekwencje projektów wydobywczych zrzucane s? na barki ludzi, pog??biaj?c i tak wzrastaj?ce w kraju nierówno?ci.  

Rosn?cy opór, ujawniona korupcja, zastraszanie, bezpardonowe traktowanie mieszka?ców terenów wydobywczych, zmusi? firmy takie jak Chevron do wydania milionów z?otych na kampanie reklamowe w telewizji, radiu, internecie i prasie. Pozwala to skompromitowanym na ?wiecie koncernom inscenizowa? poparcie ludzi i dzia?a? bez skr?powania. Tymczasem grupa 11 osób blokuj?cych ich propagandowe spotkania w czasie, gdy rolnicy broni? w?asn? ziemi? przed wierceniem, nieprzerwanie do?wiadcza represji ze strony w?adzy, dystrybuuj?cej bied? i wykluczenie.

Chevron - Nie zgadzamy si?!

lupki pikieta

Nie masz uprawnie?, aby dodawa? komentarze. Musisz si? zarejestrowa?

Najnowsza publicystyka

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent – polemika z „Krytyk? Polityczn?”

Kontrola spo?eczna :: 21 lipca :: Komentarze (0)

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent  – polemika z „Krytyk? Polityczn?”

Magdalena Malinowska pracownica firmy Amazon dzia?aj?ca w OZZ Inicjatywa Pracownicza, wspó?organizatorka Socjalnego Kongresu Kobiet   Nag?o?nienie problemów pracownic ochrony, które zosta?y zatrudnione przez organizatorki ostatniego Kongresu Kobiet, wywo?a?o pewne zainteresowanie opinii publicznej w tym równie? ?rodowiska Krytyki Politycznej. Niedawne teksty napisane przez Izabel? Desperak (link) oraz Micha?a Sutowskiego wraz z Agnieszk? Wi?niewsk?...

Więcej...

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Kontrola spo?eczna :: 05 lipca :: Komentarze (0)

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Wszystkie osoby które widzia?y zatrzymanie Gosi C., Macieja H. i Jacka S. i/lub takie, które posiadaj? dowody mog?ce ?wiadczy? na rzecz osób oskar?onych w sprawie za Czarny Protest w Poznaniu prosimy o pilny kontakt - ackpoznan@gmail.com !   Ponizej dok?adna "kronika" wydarze?:

Więcej...

"Wszyscy jeste?my cz??ci? uniwersytetu jako "szko?y-jako-fabryki" i chcemy mie? wp?yw na nasze zak?ady pracy, na decyzje, które nas dotycz?"

Kontrola spo?eczna :: 14 czerwca :: Komentarze (0)

Tre?? przemówienia wyg?oszonego na wczorajszego Ogólnopolski protest przeciwko ustawie 2.0 / Pozna? Reprezentuj? Komisj? Mi?dzyzak?adow? OZZ IP przy Teatrze Ósmego Dnia, która wspar?a protesty studentów i pracowników UAM oraz przede wszystkim studentów i pracowników UAP.Powiem kilka gorzkich s?ów.Nie b?d? mówi? o uniwersytecie w kategoriach "wspólnoty", bo wiele razy udowodnili?my, ?e nie...

Więcej...

„Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet” - wst?p

Aktywizm :: 20 kwietnia :: Komentarze (0)

„Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet”  - wst?p

Przedstawiamy niewielki fragment wst?pu Davida Graebera do ksi??ki „Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet” autorstwa Michaela Knapp, Anji Flach i Ercana Ayboga, która uka?e si? nak?adem Oficyny Bractwo Trojka. Przypominamy te? o trwaj?cej wci?? zbiórce ?rodków, dzi?ki której ta wa?na pozycja b?dzie mog?a si? ukaza?. Link do zbiórki: ...

Więcej...

Miasto kobiet i równo?ci p?ac

Walka klas :: 09 kwietnia :: Komentarze (0)

Miasto kobiet i równo?ci p?ac

W sobot? dobieg?y nas informacje o tym, ?e Wielkopolski Kongres Kobiet okrzykn?? Ja?kowiaka liderem tworzenia równych szans dla kobiet i m??czyzn. Mo?liwe, ?e z perspektywy kobiet o orientacji liberalno-konserwatywnej jest on tego rodzaju liderem. Niemniej kobiety to nie tylko polityczki, celebrytki i bizneswomen. Kobiety to równie? pracownice zmuszane do pracy...

Więcej...

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian