Partie polityczne to naturalna forma organizacji w?adcw aktualnych czy potencjalnych, rady czy samorz?dy to naturalna forma organizacji mas.
Leszek Nowak
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character
rozbrat.org

miniatura-tekst-sbW czwartek 26.07 w godzinach od 18.30 do 20.30 na terenie p?ywalni letniej w Parku Kasprowicza odby?a si? debata Stop betonowaniu Poznania zorganizowana przez Stowarzyszenie Kolektyw K?pielisko. Prowadzi?a j? i moderowa?a Kalina Olejniczak.
W spotkaniu udzia? wzi??o oko?o 60 osb, mieszka?cw ?azarza i innych dzielnic, radnych osiedlowych, spo?ecznikw i przyrodnikw.

Webciu

minatura-wslZ pocz?tkiem tygodnia sp?ka miejska Aquanet odci??a wod? w jednej z kamieniec przy ulicy 28 Czerwca. Tym sposobem pi?? gospodarstw domowych zosta?o pozbawionych do niej dost?pu (w tym trzy osoby powy?ej 70 roku ?ycia i rodzina z czwrk? dzieci). Bezpo?rednio odpowiedzialnym za ten stan rzeczy jest pe?nomocnik w?a?ciciela kamienicy, ktry nie przyjmuje czynszw i ?adnych op?at od lokatorw, a jednocze?nie doprowadzi? do sytuacji, ?e Aquanet postanowi? zakr?ci? kurki w budynku. Policja odmwi?a przyj?cia od lokatorw zg?oszenia o pope?nieniu przest?pstwa. W sprawie tej rozk?ada r?ce tak?e Pe?nomocniczka Prezydenta ds. Interwencji Lokatorskich, twierdz?c, i? nie ma wp?ywu na Aquanet.

Webciu

niemedyczni-miniatura16 lipca odby?a si? pikieta pracownikw niemedycznych jednego z Pozna?skich szpitali klinicznych. Protest organizowa?a Inicjatywa Pracownicza. Wstawi?o si? na ni? ok. 40 pracownic i pracownikw, domagaj?cych si? poszanowania swojej pracy i przede wszystkim wy?szych zarobkw.

rozbrat.org

miniatura-ron3 lipca nasze ?rodowisko wspar?o osoby z niepe?nosprawno?ciami oraz ich rodzicw w walce o postulaty, ktre pojawi?y si? w trakcie okupacji sejmu m.in. o minimum socjalne dla osb niezdolnych do samodzielne egzystencji, dodatek 500 z? na ?ycie czy wprowadzenie instytucji asystenta. Demonstracja na pl. Wolno?ci w Poznaniu przyci?gn??a kilkaset osb, nie zabrak?o te? samby. Cz??? uczestnikw dotar?a prosto z odbywaj?cego si? w tym dniu Czarnego Protestu dot. zaostrzenia prawa dost?pu do przerywania ci??y.

rozbrat.org

miniaturaff10 copyEnglish Below

W weekend 16/17.06.2018 odby?a si? jubileuszowa, 10 edycja ligi Freedom Fighters. W ci?gu 2 dni odby?o si? ??cznie 4 wydarzenia, ktre przyci?gn??y mi?o?nikw sportw walki z krajw takich, jak Niemcy, Anglia, Belgia, Ukraina, a tak?e z ca?ej Polski.

rozbrat.org

miniatura-srubDzi? w gmachu Sadu Rejonowego Pozna? Grunwald-Je?yce cz?onkinie i cz?onkowie ruchu lokatorskiego, a tak?e lokatorki i lokatorzy 5 pozna?skich kamienic spotkali si? na og?oszeniu wyroku w sprawie czy?cili kamienic.

rozbrat.org

miniatura-kurd24 marca w samo po?udnie, przy pomniku Starego Marycha na ul.P?wiejskiej w Poznaniu, kilkana?cie osb wzi??o udzia? w pikiecie solidarno?ciowej z Kurdyjkami i Kurdami oraz innymi mniejszo?ciami etnicznymi regionu. Obecnie sytuacja Kurdw zamieszkuj?cych p?nocno-zachodni rejon Syrii region Afrin jest wyj?tkowo dramatyczna. Trwa ofensywa wojsk tureckich, ktre nie licz?c si? z losem ludno?ci cywilnej prowadzi regularn? wojn? z Kurdami.

AKK Zemsta

Zemsta logo grayscaleMamy 2018 rok. 100 lat "odzyskania niepodleg?o?ci" i 50 lat od marca`68. Dla zwyk?ych ludzi te rocznice nie s? jakim? wyznacznikiem. Jednak przepisan? na swoj? mod?? histori? ?yje dzi? prawica. Prawicowi politycy u?ywaj? interpretacji historii jako politycznego klucza do serc upokorzonych przez w?adz?. Wprowadzaj? w ?ycie star? zasad? dziel i rz?d?. Konflikt pog??bia si? jeszcze bardziej, gdy do g?osu dopuszcza si? nacjonalistw

rozbrat.org

images22(AKT) -Jutrzejsza rozprawa zosta?a prze?o?ona, o nowym terminie rozprawy poinformujemy

W najbli?szy czwartek 22 lutego o godz. 13 w sali nr 1 w S?dzie Rejonowym na ul. M?y?skiej w Poznaniu odb?dzie si? prawdopodobnie decyduj?ca rozprawa uczestnika pozna?skiej sekcji Federacji Anarchistycznej. Prokuratura oskar?a anarchist? o to i? wsplnie i w porozumieniu zmusza? funkcjonariusza policji do zaniechania prawnej czynno?ci s?u?bowej stosuj?c przemoc lub gro?b? bezprawn? w celu zmuszenia lub zaniechania prawnej czynno?ci s?u?bowej (paragraf 224.&2 kk). Funkcjonariusze policji zatrzymali anarchist? 7 maja 2016 roku, tu? po prote?cie przeciw udzia?owi policji w nielegalnych eksmisjach. Demonstracja 7 maja odby?a si? pod aresztem przy M?y?skiej, przyczynkiem do niej sta?o si? uwi?zienie innego dzia?acza anarchistycznego - ?ukasz Bukowski trafi? do wi?zienia bo... mia? si?owo utrudnia? obowi?zki policjantw, gdy zabezpieczali eksmisj? na ulic? niepe?nosprawnej kobiety (wi?cej o prote?cie tutaj, wideo-relacja nt. rozbitej blokady bezpodstawnej eksmisji tutaj).

Art

pikieta pod UM 2017 aOko?o 200 osb, pracownikw samorz?dowych oraz instytucji i placwek podlegaj?cych miastu, demonstrowa?o w Poznaniu, domagaj?c si? wy?szych p?ac. Tego samego dnia odbywa?a si? sesja rady miasta, podczas ktrej decydowa?y si? losy bud?etu, a zatem samych podwy?ek. Pikiet? zorganizowa?y wsplnie zwi?zki zawodowe: Solidarno??, OPZZ, ZNP oraz Inicjatywa Pracownicza. ??cznie reprezentuj? one interes 9200 pracownikw, ktrych wynagrodzenia zale?? od decyzji miasta, a ?ci?lej prezydenta Jacka Ja?kowiaka. Na pikiecie obecni byli m.in. przedstawiciele Geopozu, Biblioteki Raczy?skich, Zespo?w ??obkw, Teatru 8 Dnia, Teatru Muzycznego, MOPR, Centrum Kultury Zamek i wielu innych.

Wcze?niej w poniedzia?ek 18 grudnia ok. 500 osb przysz?o do ratusza wr?czy? prezydentowi list, w ktrym wyra?ano rozczarowanie z powodu fiaska rozmw p?acowych. Zwi?zki domagaj? si? od d?u?szego czasu, by za kadencji Jacka Ja?kowiaka nast?pi?y podwy?ki w wysoko?ci 700 z? brutto do podstawy wynagrodzenia. Z tej kwoty pracownicy otrzymali do tej pory 300 z?. Jednak na ostatni, czwarty rok kadencji Ja?kowiaka zaplanowano jedynie podwy?k? w wysoko?ci 100 z? brutto. Kwota ta nie zadowoli?a zwi?zkw zawodowych, ktre domagaj? si? zwi?kszenia zaplanowanych na 2018 r. podwy?ek do wysoko?ci 400 z?.

Zarz?d miasta zapowiedzia? obecnie, ?e do?o?y jeszcze do zaplanowanych podwy?ek jeden milion z?otych oraz p?tora miliona z tytu?u poczynionych oszcz?dno?ci (je?eli one wyst?pi?), z przeznaczeniem dla osb, ktrych zarobki s? najni?sze (mowa ??cznie o 1700 etatach). Dotyczy? to ma niektrych placwek kultury i opieku?czo-wychowawczych. Jednak zwi?zki uznaj? t? kwot? w dalszym ci?gu za niewystarczaj?c?. Pensje wielu pracownikw i pracownic oscyluj? w granicach 2000 z? na r?k?, chocia? zd??aj? si? tak?e du?o ni?sze.

Zwi?zki zawodowe zapowiadaj? dalsze protesty w tej sprawie.

pikieta pod UM 2017

Najnowsza publicystyka

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent polemika z Krytyk? Polityczn?

Kontrola spo?eczna :: 21 lipca :: Komentarze (0)

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent   polemika z Krytyk? Polityczn?

Magdalena Malinowska pracownica firmy Amazon dzia?aj?ca w OZZ Inicjatywa Pracownicza, wsp?organizatorka Socjalnego Kongresu Kobiet Nag?o?nienie problemw pracownic ochrony, ktre zosta?y zatrudnione przez organizatorki ostatniego Kongresu Kobiet, wywo?a?o pewne zainteresowanie opinii publicznej w tym rwnie? ?rodowiska Krytyki Politycznej. Niedawne teksty napisane przez Izabel? Desperak (link) oraz Micha?a Sutowskiego wraz z Agnieszk? Wi?niewsk?...

Więcej...

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Kontrola spo?eczna :: 05 lipca :: Komentarze (0)

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Wszystkie osoby ktre widzia?y zatrzymanie Gosi C., Macieja H. i Jacka S. i/lub takie, ktre posiadaj? dowody mog?ce ?wiadczy? na rzecz osb oskar?onych w sprawie za Czarny Protest w Poznaniu prosimy o pilny kontakt - ackpoznan@gmail.com ! Ponizej dok?adna "kronika" wydarze?:

Więcej...

"Wszyscy jeste?my cz??ci? uniwersytetu jako "szko?y-jako-fabryki" i chcemy mie? wp?yw na nasze zak?ady pracy, na decyzje, ktre nas dotycz?"

Kontrola spo?eczna :: 14 czerwca :: Komentarze (0)

Tre?? przemwienia wyg?oszonego na wczorajszego Oglnopolski protest przeciwko ustawie 2.0 / Pozna? Reprezentuj? Komisj? Mi?dzyzak?adow? OZZ IP przy Teatrze smego Dnia, ktra wspar?a protesty studentw i pracownikw UAM oraz przede wszystkim studentw i pracownikw UAP.Powiem kilka gorzkich s?w.Nie b?d? mwi? o uniwersytecie w kategoriach "wsplnoty", bo wiele razy udowodnili?my, ?e nie...

Więcej...

Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet - wst?p

Aktywizm :: 20 kwietnia :: Komentarze (0)

Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet  - wst?p

Przedstawiamy niewielki fragment wst?pu Davida Graebera do ksi??ki Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet autorstwa Michaela Knapp, Anji Flach i Ercana Ayboga, ktra uka?e si? nak?adem Oficyny Bractwo Trojka. Przypominamy te? o trwaj?cej wci?? zbirce ?rodkw, dzi?ki ktrej ta wa?na pozycja b?dzie mog?a si? ukaza?. Link do zbirki:...

Więcej...

Miasto kobiet i rwno?ci p?ac

Walka klas :: 09 kwietnia :: Komentarze (0)

Miasto kobiet i rwno?ci p?ac

W sobot? dobieg?y nas informacje o tym, ?e Wielkopolski Kongres Kobiet okrzykn?? Ja?kowiaka liderem tworzenia rwnych szans dla kobiet i m??czyzn. Mo?liwe, ?e z perspektywy kobiet o orientacji liberalno-konserwatywnej jest on tego rodzaju liderem. Niemniej kobiety to nie tylko polityczki, celebrytki i bizneswomen. Kobiety to rwnie? pracownice zmuszane do pracy...

Więcej...

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian