Jedynie ustrój anarchistyczny uczyni z cz?owieka istot? uczciw? i ?wiadom?, gdy? jedynie on mo?e da? mu wolno??, raz na zawsze przeistoczywszy stado niewolników w wolne spo?ecze?stwo.
Louise Michel
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character

rozbrat.org

male lipskP?on?ce barykady, powybijane okna, ranni policjanci i ogólne zniszczenia wynosz?ce kilkaset tysi?cy euro. To cena, jak? miasto Lipsk zap?aci?o próbuj?c uniemo?liwi? neonazistom przeprowadzenie rajdu przez po?udniow? cz??? miasta 12 grudnia 2015 roku. U?yte si?y: tysi?ce policjantów, kilka armatek wodnych i przeterminowane granaty gazowe.

Miesi?c pó?niej ci sami nazi?ci zrobili to co zamierzali i zaatakowali Connewitz. Mimo, i? zapowiedzieli cz??? swoich planów w internecie, niemiecka inteligencja ostrzega?a jedynie przed przemoc? ze strony lewicy. Tymczasem 200 nazistów podjecha?o samochodami i przemaszerowa?o przez pó? dzielnicy, niezauwa?onych przez lokaln? policj?. Ostatecznie zaatakowano kilkana?cie sklepów i barów przy ulicy Wolfgang-Heinze.

18 marca 2017 roku ponownie obrali Connewitz jako cel. Tak jak w 2015, Lipski oddzia? DIE RECHTE, wraz z liderem Alexandrem Kurthem zapowiedzieli marsz przez po?udniowy Lipsk pod??aj?c za koncepcj? „miasta frontowego” Christiana Worcha (w tych miastach gdzie posiada si? s?ab? pozycj? nale?y stale walczy? o wi?ksz? widzialno?? i zwi?kszenie wp?ywów, np. poprzez demonstracje).

Ta “odwaga” sceny nazistowskiej jest z jednej strony wynikiem prawicowych trendów w spo?ecze?stwie, a z drugiej przyzwolenia lokalnych w?adz na aktywno?? nazistów w Niemczech.

Connewitz jest znane jako jeden z lewicowych o?rodków w Saksonii, w zwi?zku z tym jest sol? w oku nazistów. 11 stycznia 2016 pokazali nam, do czego s? zdolni, kiedy dzielnica pozostaje bez nadzoru, z powodu innych zlotów prawicowych w centrum miasta. Dlatego tak istotne jest, aby 18 marca zwo?a? masowe mobilizacje, wype?niaj?c ulice protestami i innymi aktami oporu, czyni?c ten dzie? najbardziej nieprzyjemnym w ?yciu nazistów i ich kolegów. Spodziewamy si?, ?e w prawicowym sp?dzie wezm? udzia? równie? agresywni chuligani.

Dla lepszego obrazu mo?esz zobaczy? zdj?cia nazistów zaanga?owanych w styczniowy atak: https://le1101.noblogs.org/

Szerokie i kreatywnie wezwanie do akcji zgromadzi?o tysi?ce ludzi na ulicach w grudniu 2015, co okaza?o si? katastrof? zarówno dla nazistów, jak równie? dla policji. Dlatego powinni?my przygotowa? si? na to, ?e tym razem b?dzie ich wi?cej i b?d? lepiej zorganizowani. Musimy odpowiedzie? na to wi?ksz? ilo?ci? protestuj?cych i akcji.

Zapraszamy wszystkich, którzy mog? przyjecha? do Lipska, by do??czyli do nas 18 Marca 2017. Wspierajmy antyfaszystowskie protesty na ulicach i poza nimi. 

Plan wydarze?: https://www.inventati.org/leipzig/?page_id=4618

NO PASARAN!

Nie masz uprawnie?, aby dodawa? komentarze. Musisz si? zarejestrowa?

Najnowsza publicystyka

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent – polemika z „Krytyk? Polityczn?”

Kontrola spo?eczna :: 21 lipca :: Komentarze (0)

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent  – polemika z „Krytyk? Polityczn?”

Magdalena Malinowska pracownica firmy Amazon dzia?aj?ca w OZZ Inicjatywa Pracownicza, wspó?organizatorka Socjalnego Kongresu Kobiet   Nag?o?nienie problemów pracownic ochrony, które zosta?y zatrudnione przez organizatorki ostatniego Kongresu Kobiet, wywo?a?o pewne zainteresowanie opinii publicznej w tym równie? ?rodowiska Krytyki Politycznej. Niedawne teksty napisane przez Izabel? Desperak (link) oraz Micha?a Sutowskiego wraz z Agnieszk? Wi?niewsk?...

Więcej...

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Kontrola spo?eczna :: 05 lipca :: Komentarze (0)

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Wszystkie osoby które widzia?y zatrzymanie Gosi C., Macieja H. i Jacka S. i/lub takie, które posiadaj? dowody mog?ce ?wiadczy? na rzecz osób oskar?onych w sprawie za Czarny Protest w Poznaniu prosimy o pilny kontakt - ackpoznan@gmail.com !   Ponizej dok?adna "kronika" wydarze?:

Więcej...

"Wszyscy jeste?my cz??ci? uniwersytetu jako "szko?y-jako-fabryki" i chcemy mie? wp?yw na nasze zak?ady pracy, na decyzje, które nas dotycz?"

Kontrola spo?eczna :: 14 czerwca :: Komentarze (0)

Tre?? przemówienia wyg?oszonego na wczorajszego Ogólnopolski protest przeciwko ustawie 2.0 / Pozna? Reprezentuj? Komisj? Mi?dzyzak?adow? OZZ IP przy Teatrze Ósmego Dnia, która wspar?a protesty studentów i pracowników UAM oraz przede wszystkim studentów i pracowników UAP.Powiem kilka gorzkich s?ów.Nie b?d? mówi? o uniwersytecie w kategoriach "wspólnoty", bo wiele razy udowodnili?my, ?e nie...

Więcej...

„Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet” - wst?p

Aktywizm :: 20 kwietnia :: Komentarze (0)

„Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet”  - wst?p

Przedstawiamy niewielki fragment wst?pu Davida Graebera do ksi??ki „Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet” autorstwa Michaela Knapp, Anji Flach i Ercana Ayboga, która uka?e si? nak?adem Oficyny Bractwo Trojka. Przypominamy te? o trwaj?cej wci?? zbiórce ?rodków, dzi?ki której ta wa?na pozycja b?dzie mog?a si? ukaza?. Link do zbiórki: ...

Więcej...

Miasto kobiet i równo?ci p?ac

Walka klas :: 09 kwietnia :: Komentarze (0)

Miasto kobiet i równo?ci p?ac

W sobot? dobieg?y nas informacje o tym, ?e Wielkopolski Kongres Kobiet okrzykn?? Ja?kowiaka liderem tworzenia równych szans dla kobiet i m??czyzn. Mo?liwe, ?e z perspektywy kobiet o orientacji liberalno-konserwatywnej jest on tego rodzaju liderem. Niemniej kobiety to nie tylko polityczki, celebrytki i bizneswomen. Kobiety to równie? pracownice zmuszane do pracy...

Więcej...

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian