S?dz?, ?e niesprawiedliwie ocenia si? wi?kszo?? tzw. zwyk?ych ludzi. Nie widz? niczego co mog?oby wskazywa?, ?e s? oni bardziej podatni na wp?yw propagandy ni? elita intelektualna. Za to mam pewne powody podejrzewa?, ?e mo?e by? w?a?nie odwrotnie.
Noam Chomsky
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character

rozbrat.org
zeglarska3Dzi? odby?a si? na pozna?ski Minikowie pikieta przed siedzib? firmy, która dwa tygodniu temu wzi??a udzia? w przetargu na posadowienie kontenerów socjalnych w Poznaniu. W prote?cie uczestniczy?o kilkana?cie osób zwi?zanych z Inicjatyw? Pracownicz? i Federacj? Anarchistyczn? s. Pozna?. W?a?ciciel firmy, najpierw oburzony atakami na jego przedsi?biorstwo, stwierdzi? ostatecznie, ?e w kolejnym przetargu nie we?mie udzia?. Rozstrzygni?cie ju? 7 wrze?nia w ?rod?.

Przypomnijmy, i? dok?adanie dwa tygodniu temu odby? si? przetarg, który zosta? uniewa?niony, poniewa? wzi??a w nim udzia? jedna firma i dodatkowa przedstawi?a kosztorys o 100 tys. z?. wy?szych od zaplanowanego. Miasto og?osi?o kolejny przetarg, które rozstrzygni?cie b?dzie mi?o miejsce 7 wrze?nia.

Wed?ug pomys?u miejskich urz?dników 10 blaszanych kontenerów „mieszkalnych” ma stan?? na ulicy ?redzkiej jeszcze w tym roku. Ich lokatorami, maj? sta? si? bli?ej nie okre?lenie tzw. ”trudni lokatorzy”, wed?ug zapewnie? urz?dników, samotni m??czy?ni. Sp?dzenie do getta 10 m??czyzn ma by? sposobem na rozwi?zanie problemu uci??liwych lokatorów w skali ponad 500 tysi?cznego miasta. Strona spo?eczna sprzeciwiaj?ca si? budowie getta, wnikliwie zbada?a, jak wygl?da funkcjonowanie tego typu osiedli, które niestety powsta?y ju? w naszym kraju. Wielokrotne odwiedziny w miejscowo?ciach takich jak ?ory, Nowa Sól, Bytom, Skoczów, Józefów czy Bydgoszcz pozwoli?y oceni? realne, jak funkcjonuje tego typu miejsce. A rzeczywisto?? osiedli kontenerowych daleko odbiega od urz?dniczych zapewnie?. W?a?ciwie we wszystkich istniej?cych osiedlach wedle za?o?e? mieli mieszka? jedynie „trudni”, „uci??liwi”, a nawet „?li” lokatorzy, zawsze te? powtarzano, ?e b?d? to m??czy?ni. Obecnie jednak wi?kszo?? mieszka?ców osiedli stanowi? osoby starsze, schorowane i kobiety z dzie?mi. Kontenery socjalne to nowy standard budownictwa socjalnego, który si? obecnie realizuje w Polsce. Je?eli pozwolimy w Poznaniu na postawienie pierwszych 10 kontenerów – jutro powstan? nast?pne.

Uczestnicy protestu skandowali: „Nie dla getta kontenerów”, „Mieszkanie prawem nie towarem”. Do protestuj?cych wszed? w?a?ciciel firmy oburzony, jak stwierdzi?, ostr? retoryk? niektórych wypowiedzi. Zadeklarowa? jednak, ?e nie we?mie udzia? w kolejnym przetargu, za co zebrani nagrodzili go brawami. Przy ulicy na której mie?ci si? siedziba firmy, kolportowano ulotki wyja?niaj?ce powód protestu.

Komentarze

+1| 1 | Goblin2011-09-13 13:12
Sluszna inicjatywa, tylko jedna uwaga: nie wezmie "udzialu" :)

Nie masz uprawnie?, aby dodawa? komentarze. Musisz si? zarejestrowa?

Najnowsza publicystyka

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent – polemika z „Krytyk? Polityczn?”

Kontrola spo?eczna :: 21 lipca :: Komentarze (0)

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent  – polemika z „Krytyk? Polityczn?”

Magdalena Malinowska pracownica firmy Amazon dzia?aj?ca w OZZ Inicjatywa Pracownicza, wspó?organizatorka Socjalnego Kongresu Kobiet   Nag?o?nienie problemów pracownic ochrony, które zosta?y zatrudnione przez organizatorki ostatniego Kongresu Kobiet, wywo?a?o pewne zainteresowanie opinii publicznej w tym równie? ?rodowiska Krytyki Politycznej. Niedawne teksty napisane przez Izabel? Desperak (link) oraz Micha?a Sutowskiego wraz z Agnieszk? Wi?niewsk?...

Więcej...

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Kontrola spo?eczna :: 05 lipca :: Komentarze (0)

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Wszystkie osoby które widzia?y zatrzymanie Gosi C., Macieja H. i Jacka S. i/lub takie, które posiadaj? dowody mog?ce ?wiadczy? na rzecz osób oskar?onych w sprawie za Czarny Protest w Poznaniu prosimy o pilny kontakt - ackpoznan@gmail.com !   Ponizej dok?adna "kronika" wydarze?:

Więcej...

"Wszyscy jeste?my cz??ci? uniwersytetu jako "szko?y-jako-fabryki" i chcemy mie? wp?yw na nasze zak?ady pracy, na decyzje, które nas dotycz?"

Kontrola spo?eczna :: 14 czerwca :: Komentarze (0)

Tre?? przemówienia wyg?oszonego na wczorajszego Ogólnopolski protest przeciwko ustawie 2.0 / Pozna? Reprezentuj? Komisj? Mi?dzyzak?adow? OZZ IP przy Teatrze Ósmego Dnia, która wspar?a protesty studentów i pracowników UAM oraz przede wszystkim studentów i pracowników UAP.Powiem kilka gorzkich s?ów.Nie b?d? mówi? o uniwersytecie w kategoriach "wspólnoty", bo wiele razy udowodnili?my, ?e nie...

Więcej...

„Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet” - wst?p

Aktywizm :: 20 kwietnia :: Komentarze (0)

„Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet”  - wst?p

Przedstawiamy niewielki fragment wst?pu Davida Graebera do ksi??ki „Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet” autorstwa Michaela Knapp, Anji Flach i Ercana Ayboga, która uka?e si? nak?adem Oficyny Bractwo Trojka. Przypominamy te? o trwaj?cej wci?? zbiórce ?rodków, dzi?ki której ta wa?na pozycja b?dzie mog?a si? ukaza?. Link do zbiórki: ...

Więcej...

Miasto kobiet i równo?ci p?ac

Walka klas :: 09 kwietnia :: Komentarze (0)

Miasto kobiet i równo?ci p?ac

W sobot? dobieg?y nas informacje o tym, ?e Wielkopolski Kongres Kobiet okrzykn?? Ja?kowiaka liderem tworzenia równych szans dla kobiet i m??czyzn. Mo?liwe, ?e z perspektywy kobiet o orientacji liberalno-konserwatywnej jest on tego rodzaju liderem. Niemniej kobiety to nie tylko polityczki, celebrytki i bizneswomen. Kobiety to równie? pracownice zmuszane do pracy...

Więcej...

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian