Buntownik niedostrzegaj?cy na horyzoncie niczego prcz ?ciany przymusw, zazwyczaj rozwala sobie o ni? ?eb albo ko?czy, najg?upiej na ?wiecie, zaciekle jej broni?c.
Raoul Vaneigem
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character

Kolejna pikieta przeciwko czy?cicielom kamienic

rozbrat.org

CieliczkoW pi?tek, 6 czerwca, odby?a si? pikieta pod wyczyszczon? kamienic? przy ul. Strusia 11. Kilkunastu dzia?aczy i dzia?aczek zebra?o si? w tym miejscu, by przypomnie? histori? wyrzuconych lokatorw oraz wezwa? do bojkotu sp?ek i sklepw, ktre ulokowa?y si? w kamienicy. By?a to ju? druga z serii akcji maj?cych na celu przeciwdzia?anie wysiedleniom lokatorw (czytaj TUTAJ).

Pikieta, zorganizowana przez kolektyw Od:Zysk, wzbudzi?a du?e zainteresowanie w?rd mieszka?cw ?azarza. Wielu z nich przyznawa?o, ?e sami padli ofiar? czy?cicieli kamienic (takich jak Pawe? Cieliczko) i byli zastraszani przez Piotra ?rub? i Paw?a ?ukowskiego. To obrazuje ogromn? skal? wysiedle? i n?kania lokatorw, jaka ma miejsce zw?aszcza w tej cz??ci Poznania.

Akcja by?a od samego pocz?tku obserwowana, rejestrowana i kontrolowana przez policj?, ktra wyra?nie stara?a si? zastraszy? jej uczestnikw, m.in. filmuj?c z bliska ich twarze. Funkcjonariusze, zarwno w umundurowaniu, jak i po cywilnemu, pojawili si? na miejscu jeszcze przed rozpocz?ciem pikiety. To znamienne mwi? jeden z dzia?aczy. Gdy tych samych funkcjonariuszy o pomoc prosz? n?kani lokatorzy, nie mog? liczy? na ?adne wsparcie.

Podczas akcji rozdawana by?a ulotka, w ktrej mo?na by?o przeczyta?: Kupno kamienicy wraz z lokatorami to w sumie niewielki wydatek dla inwestora, w przypadku kiedy jej odnowienie i szybkie wyczyszczenie z mieszka?cw oznacza odsprzedanie z du?ym zyskiem, uzyskanym w krtkim czasie. Na prze?omie lat 2010/11 ofiarami bezwzgl?dnych dzia?a? czy?cicieli kamienic stali si? lokatorzy z ul. Strusia 11.

Takie dzia?ania na szerok? skal? prowadzi? m.in. Neobank, ktry za po?rednictwem za?o?onej przez siebie sp?ki-crki Beneficial, udzielaj?c jej wielomilionowego kredytu, kupi? budynek przy Strusia 11 od prywatnego w?a?ciciela. Nawi?za? rwnie? wsp?prac? z Piotrem ?rub? i Paw?em ?ukowskim czy?cicielami, ktrzy p?niej brutalnie zastraszali i n?kali lokatorw wielu innych pozna?skich kamienic. Wed?ug zawartej z Neobankiem umowy mieli oni doprowadzi? do efektu polegaj?cego na opr?nieniu mieszka?, a za ka?de opuszczone mieszkanie otrzyma? 15 tys. z?. Praktyka ta mia?a na celu umo?liwienie jak najszybszego czerpania zyskw z zakupionej kamienicy, pomijaj?c ustawowy trzyletni okres rozwi?zania umw najmu z lokatorami. Dzi?ki bezwzgl?dnym metodom czy?cicieli kamienica opustosza?a w kilka miesi?cy. ?ruba i ?ukowski, nie ukrywaj?c swoich zamiarw, oznajmili, ?e lokatorzy maj? miesi?c na wyprowadzk?. Gdy spotkali si? z odmow?, pod pozorem remontu zacz?li dewastowa? kamienic? i zamienili ?ycie mieszka?cw w koszmar. Od??czono pr?d, gaz, bie??c? wod?, rozebrano cz??? dachu, skuto tynki. Nasta?a zima. ?ciekaj?ce po klatce schodowej ?cieki bo i tak bywa?o po wyci?ciu rur kanalizacyjnych, zamarza?y. Zacz??o si? n?kanie mieszka?cw, przekuwanie si? do zamieszka?ych lokali z pustostanw, puszczanie szczurw, rzucanie na klatk? rac wojskowych mwi jedna z lokatorek. W grudniu zacz??y si? wyprowadza? pierwsze rodziny, w lutym zosta?y tylko trzy. Przera?eni mieszka?cy bardzo szybko opu?cili kamienic?.

Bezkarni czy?ciciele wraz ze sp?kami powi?zanymi z Neobankiem zabrali si? wkrtce za nast?pne kamienice, m. in. na ul. Piaskowej, Ma?eckiego i Rynek ?azarski, wykorzystuj?c te same bandyckie metody. Napastowane rodziny wielokrotnie bezskutecznie zwraca?y si? o pomoc do urz?dnikw i policji. Zbywano ich brakiem czasu lub stwierdzeniami o braku mo?liwo?ci udzielenia pomocy. Prokuratura umarza?a ?ledztwa. Oznacza?o to ciche przyzwolenie dla dzia?a? czy?cicieli. Lokatorzy pozostawali bezradni.

W ko?cu Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorw, we wsp?pracy z n?kanymi mieszka?cami kilku kamienic, zorganizowa?o kampanie przeciwko Neobankowi oraz powi?zanym z nim podstawionym sp?kom. Wtedy to rozpocz??a si? afera medialna, a jedna z lokatorek z ul. Strusia z?o?y?a pozew do s?du, domagaj?c si? odszkodowania za poniesiony uszczerbek na zdrowiu. Neobank, umywaj?c od wszystkiego r?ce, sprzeda? ca?? sp?k?.

W tym momencie na scenie pojawia si? nowa posta?: Pawe? Cieliczko, biznesmen spod ciemnej gwiazdy. Nieprzypadkowo zosta? wybrany przez Neobank na nowego w?a?ciciela kamienicy. Obecnie zasiada w zarz?dach wielu sp?ek, ktre maj? powi?zania z czyszczonymi budynkami, m.in. w sp?ce Kamienice Wielkopolskie, ktra w zesz?ym roku wysiedli?a kamienice przy ulicy Jackowskiego. Wcze?niej Cieliczko odsiadywa? wyrok za wy?udzenia wielomilionowych kredytw, dosta? zarzut udzia?u w zorganizowanej grupie przest?pczej, z ktrej pieni?dze p?yn??y do p??wiatka. W ramach nale??cej do niego sp?ki Sofa Hostel wyremontowa? i wyposa?y? kamienic? na ul. Strusia, po czym otworzy? tam prywatny akademik. Nie chce mwi?, sk?d pojawi?y si? fundusze na to. Rzekomo nie wiedzia?, co dzia?o si? wcze?niej z lokatorami w kamienicy: To tylko medialne doniesienia, ktrym nie wierz? twierdzi?. Ciekawe jest jednak, ?e podczas p?niejszego ?ledztwa przeciwko czy?cicielom kamienic, znaleziono w telefonie ?ukowskiego sms-a do Cieliczki: Mam fajn? bud? na sprzeda?.

Aktualnie w kamienicy znajduje si? akademik, a na parterze funkcjonuj? sklepy, ktre niew?tpliwie przynosz? czy?cicielom kamienic o wiele wi?ksze zyski ni? te pochodz?ce z wynajmu mieszka? lokatorom. Przez bezwzgl?dn? ??dz? pieni?dza wyrzucono mieszkaj?cych tam ludzi na bruk! Wzywamy wi?c do bojkotu tego miejsca wyra?my swj sprzeciw wobec brutalnych i bezprawnych dzia?a? czy?cicieli.

Komentarze

0| 1 | Darek2014-07-13 11:41
Bojkot to pot??na bro?, cho? wymaga [cenzura]erpliw o?[cenzura] i konsekwencji.....

Nie masz uprawnie?, aby dodawa? komentarze. Musisz si? zarejestrowa?

Najnowsza publicystyka

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent polemika z Krytyk? Polityczn?

Kontrola spo?eczna :: 21 lipca :: Komentarze (0)

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent   polemika z Krytyk? Polityczn?

Magdalena Malinowska pracownica firmy Amazon dzia?aj?ca w OZZ Inicjatywa Pracownicza, wsp?organizatorka Socjalnego Kongresu Kobiet Nag?o?nienie problemw pracownic ochrony, ktre zosta?y zatrudnione przez organizatorki ostatniego Kongresu Kobiet, wywo?a?o pewne zainteresowanie opinii publicznej w tym rwnie? ?rodowiska Krytyki Politycznej. Niedawne teksty napisane przez Izabel? Desperak (link) oraz Micha?a Sutowskiego wraz z Agnieszk? Wi?niewsk?...

Więcej...

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Kontrola spo?eczna :: 05 lipca :: Komentarze (0)

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Wszystkie osoby ktre widzia?y zatrzymanie Gosi C., Macieja H. i Jacka S. i/lub takie, ktre posiadaj? dowody mog?ce ?wiadczy? na rzecz osb oskar?onych w sprawie za Czarny Protest w Poznaniu prosimy o pilny kontakt - ackpoznan@gmail.com ! Ponizej dok?adna "kronika" wydarze?:

Więcej...

"Wszyscy jeste?my cz??ci? uniwersytetu jako "szko?y-jako-fabryki" i chcemy mie? wp?yw na nasze zak?ady pracy, na decyzje, ktre nas dotycz?"

Kontrola spo?eczna :: 14 czerwca :: Komentarze (0)

Tre?? przemwienia wyg?oszonego na wczorajszego Oglnopolski protest przeciwko ustawie 2.0 / Pozna? Reprezentuj? Komisj? Mi?dzyzak?adow? OZZ IP przy Teatrze smego Dnia, ktra wspar?a protesty studentw i pracownikw UAM oraz przede wszystkim studentw i pracownikw UAP.Powiem kilka gorzkich s?w.Nie b?d? mwi? o uniwersytecie w kategoriach "wsplnoty", bo wiele razy udowodnili?my, ?e nie...

Więcej...

Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet - wst?p

Aktywizm :: 20 kwietnia :: Komentarze (0)

Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet  - wst?p

Przedstawiamy niewielki fragment wst?pu Davida Graebera do ksi??ki Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet autorstwa Michaela Knapp, Anji Flach i Ercana Ayboga, ktra uka?e si? nak?adem Oficyny Bractwo Trojka. Przypominamy te? o trwaj?cej wci?? zbirce ?rodkw, dzi?ki ktrej ta wa?na pozycja b?dzie mog?a si? ukaza?. Link do zbirki:...

Więcej...

Miasto kobiet i rwno?ci p?ac

Walka klas :: 09 kwietnia :: Komentarze (0)

Miasto kobiet i rwno?ci p?ac

W sobot? dobieg?y nas informacje o tym, ?e Wielkopolski Kongres Kobiet okrzykn?? Ja?kowiaka liderem tworzenia rwnych szans dla kobiet i m??czyzn. Mo?liwe, ?e z perspektywy kobiet o orientacji liberalno-konserwatywnej jest on tego rodzaju liderem. Niemniej kobiety to nie tylko polityczki, celebrytki i bizneswomen. Kobiety to rwnie? pracownice zmuszane do pracy...

Więcej...

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian