Kapitalizm kreuje warunki kontroli i dominacji na poziomie nigdy wcze?niej niespotykanym poprzez technologi? informacyjn?, która nie mo?e by? u?ywana do niczego innego, jak utrzymywania w?adzy.
Alfredo Bonanno
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character

rozbrat.org

male-konf-uamDzi? o godzinie 12.30 odby?a si? konferencja prasowa poprzedzaj?ca sobotni? demonstracj? „Nacjonalizm nie przejdzie!”. Konferencja odby?a si? pod rektoratem UAM przy ul.Wieniawskiego. Miejsce to wybrano nie przypadkowo. Jednym z powodów zwo?ania sobotniej demonstracji, jest pobicie w ubieg?ym tygodniu, hinduskiego studenta. Demonstracj? wspar?y równie? dwa uniwersyteckie instytuty udost?pniaj?c na swoich facebookowych stronach zaproszenie na demonstracj? i o?wiadczenie „Studentki, studenci oraz pracownice i pracownicy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przeciwko nacjonalizmowi i rasizmowi!” . Wczoraj rano rektor - jak sam przyzna? jego podw?adny, po g?osach przeciwników demonstracji, czyli nacjonalistów - nakaza? usuni?cie tych udost?pnie?.

Na miejscu konferencji pojawi?y si? dwa radiowozy oraz policjanci po cywilu. Gdy delegacja konferencji uda?a si? do budynku wr?czy? rektorowi stanowisko w tej sprawie, umundurowani policjanci byli równie? w ?rodku, ?ami?c, po raz kolejny autonomi? uniwersytetu. Delegacja zosta?a zatrzymana, przed wej?ciem do gabinetu rektora, przez pracowników, którzy „poradzili” wys?anie dokumentu poczt? (sic!). Po chwili jednak wyszed? prorektor prof Tadeusz Wallas, by odebra? pismo, dosz?o równie? do wymiany zda?. Prorektor twierdzi?, ?e trwaj? rozmowy wewn?trz spo?eczno?ci uniwersyteckiej na temat zwi?kszenia bezpiecze?stwa studentów-obcokrajowców. Jednocze?nie twierdzi?, ?e jako instytucja uniwersytet nie mo?e zajmowa? stanowiska w debacie o charakterze politycznym. Na koniec jednak o?wiadczy?, ?e zostanie przygotowane pismo pot?piaj?ce ataki na tle rasowym i narodowo?ciowym.

Mamy nadziej?, ?e ostatnia deklaracja rektora nie pozostanie zabiegiem medialnym, a ewentualne kroki uniwersytetu b?d?ce kontr? do wzrastaj?cej fali nienawi?ci i przemocy motywowanej ideologi? nacjonalistyczn? nie b?d? zagraniami wizerunkowymi. Instytucja uniwersytetu powinna stawa? wobec takich praktyk niestety b?d?cych ju? codzienno?ci? w sposób kategoryczny i nieust?pliwy. Tym samym zapraszamy na sobotni? demonstracj? ca?? spo?eczno?? akademick?. Start o 14.00 pod Starym Browarem!

Nie masz uprawnie?, aby dodawa? komentarze. Musisz si? zarejestrowa?

Najnowsza publicystyka

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent – polemika z „Krytyk? Polityczn?”

Kontrola spo?eczna :: 21 lipca :: Komentarze (0)

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent  – polemika z „Krytyk? Polityczn?”

Magdalena Malinowska pracownica firmy Amazon dzia?aj?ca w OZZ Inicjatywa Pracownicza, wspó?organizatorka Socjalnego Kongresu Kobiet   Nag?o?nienie problemów pracownic ochrony, które zosta?y zatrudnione przez organizatorki ostatniego Kongresu Kobiet, wywo?a?o pewne zainteresowanie opinii publicznej w tym równie? ?rodowiska Krytyki Politycznej. Niedawne teksty napisane przez Izabel? Desperak (link) oraz Micha?a Sutowskiego wraz z Agnieszk? Wi?niewsk?...

Więcej...

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Kontrola spo?eczna :: 05 lipca :: Komentarze (0)

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Wszystkie osoby które widzia?y zatrzymanie Gosi C., Macieja H. i Jacka S. i/lub takie, które posiadaj? dowody mog?ce ?wiadczy? na rzecz osób oskar?onych w sprawie za Czarny Protest w Poznaniu prosimy o pilny kontakt - ackpoznan@gmail.com !   Ponizej dok?adna "kronika" wydarze?:

Więcej...

"Wszyscy jeste?my cz??ci? uniwersytetu jako "szko?y-jako-fabryki" i chcemy mie? wp?yw na nasze zak?ady pracy, na decyzje, które nas dotycz?"

Kontrola spo?eczna :: 14 czerwca :: Komentarze (0)

Tre?? przemówienia wyg?oszonego na wczorajszego Ogólnopolski protest przeciwko ustawie 2.0 / Pozna? Reprezentuj? Komisj? Mi?dzyzak?adow? OZZ IP przy Teatrze Ósmego Dnia, która wspar?a protesty studentów i pracowników UAM oraz przede wszystkim studentów i pracowników UAP.Powiem kilka gorzkich s?ów.Nie b?d? mówi? o uniwersytecie w kategoriach "wspólnoty", bo wiele razy udowodnili?my, ?e nie...

Więcej...

„Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet” - wst?p

Aktywizm :: 20 kwietnia :: Komentarze (0)

„Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet”  - wst?p

Przedstawiamy niewielki fragment wst?pu Davida Graebera do ksi??ki „Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet” autorstwa Michaela Knapp, Anji Flach i Ercana Ayboga, która uka?e si? nak?adem Oficyny Bractwo Trojka. Przypominamy te? o trwaj?cej wci?? zbiórce ?rodków, dzi?ki której ta wa?na pozycja b?dzie mog?a si? ukaza?. Link do zbiórki: ...

Więcej...

Miasto kobiet i równo?ci p?ac

Walka klas :: 09 kwietnia :: Komentarze (0)

Miasto kobiet i równo?ci p?ac

W sobot? dobieg?y nas informacje o tym, ?e Wielkopolski Kongres Kobiet okrzykn?? Ja?kowiaka liderem tworzenia równych szans dla kobiet i m??czyzn. Mo?liwe, ?e z perspektywy kobiet o orientacji liberalno-konserwatywnej jest on tego rodzaju liderem. Niemniej kobiety to nie tylko polityczki, celebrytki i bizneswomen. Kobiety to równie? pracownice zmuszane do pracy...

Więcej...

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian