Ten, kto nigdy nie zapomina, ?e jedynym w?a?ciwym post?powaniem w stosunku do siebie i innych jest ci?g?a radykalizacja - nie mo?e si? ani pomyli?, ani zagubi?.
Raoul Vaneigem
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character

Pozna?:Upami?tniono kolejarzy zastrzelonych przez endeckie w?adze

Webciu

male-ip-kolejorze26 kwietnia delegacja Federacji Anarchistycznej Pozna? oraz Mi?dzyzak?adowej Komisji Oglnopolskiego Zwi?zku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza upami?tni?a symbolicznie wi?zank? kwiatw cze?? dziewi?ciu pozna?skich kolejarzy zamordowanych 97 lat temu przez endeckie w?adze Poznania.

Po z?o?eniu wie?ca rozdawane by?y ulotki informuj?ce o tragedii z 1920 roku. To symboliczne dzia?anie mia?o przypomnie? nie tylko o niewygodnej historii nacjonalizmu, ale rwnie? o manipulowaniu histori?, czego coraz cz??ciej dopuszcza si? w?adza centralna oraz skrajna prawica.

Uczestnik wydarzenia skomentowa?: Powiedzmy dzi? g?o?no: kiedy nasi dziadkowie walczyli o godne ?ycie, prawicowe endeckie w?adze Wielkopolski wysy?a?y policj?, ktra otworzy?a ogie? do 3000 pokojowo protestuj?cych pod pozna?skim Zamkiem pracownikw kolei. Kiedy dzi? sk?adamy ho?d pracownikom, ktrzy zgin?li, skrajna prawica wspierana przez rz?dowe autorytety uprawia polityk? historyczn? sankcjonuj?c? autorytarne idee.

Zamiast minuty ciszy ca?e ?ycie w walce!

Czytaj wi?cej o masakrze kolejarzy w 1920 r.: Wspomnienia uczestnika http://www.ozzip.pl/teksty/publicystyka/historia/item/178-masakra-protestu-robotnikow-w-1920-r


Ja wam mwi?, ?e jak sami nie pjdziemy, jak nie poka?emy, ?e oni to garstka, a my si?a, jak nie zagrozimy strajkiem i zatrzymaniem ruchu kolejowego, to jeszcze kilka miesi?cy b?d? uprzejmie i patriotycznie odsy?a? nasze delegacje od jednego dygnitarza do drugiego, a? ?ony i dzieci nasze wykituj? z g?odu. Idziemy pod Zamek, czy nie!? Mwi? z tak? moc?, tak trafi? w to, co ka?dy z robotnikw wa?y? w swych my?lach.

26 kwietnia 1920 roku policja, polegaj?c? prawicowym, endeckim rz?dom Wielkopolski, otworzy?a ogie? do ok. 3000 pokojowo protestuj?cych pod pozna?skim Zamkiem pracownikw kolei. Robotnicy domagali si? wyp?aty nale?nych im dodatkw dro?y?nianych. Zgin??o 9 demonstrantw, ponad 30 zosta?o rannych. Krwawa rozprawa z robotnikami mia?y by? pokazem si?y i przestrog? dla innych strajkuj?cych. W?adze obawiaj?c si? reakcji robotnikw Poznania, wprowadzi?y w mie?cie stan wyj?tkowy, a policj? na ulicach zast?pi?o wojsko.

Protest jednak przynis? efekt. 1 maja 1920 r. wyp?acono nale?ny pracownikom kolei dodatek. Nie uda?o si? te? skutecznie zastraszy? pracownikw i pracownice, ktrzy do 1923 roku jeszcze wielokrotnie domagali si? swoich praw wyst?puj?c przeciwko endeckiej polityce. Wielkopolska sta?a si? scen? szczeglnie zaci?tych zmaga? klasowych. Wielokrotnie prawicowy rz?d rozp?dza? t?umy za pomoc? wojskowych szabel i kaza? strzela? do uczestnikw manifestacji. Zwolennicy Dmowskiego, ktrych dzi? elity w?adzy traktuj? z estym?, mieli r?ce zbroczone krwi?.

Przypominaj?c te wydarzenia chcemy zada? k?am jednostronno?ci, z jak? przedstawia si? wiele wydarze? z historii Poznania i Wielkopolski. Do tych momentw nale?? m.in. wydarzenia z lat zaraz po I wojnie ?wiatowej, czy 1956 roku. Prawicowe elity, narz?dziami politycznymi, narzucaj? swoj? nacjonalistyczn? i religijn? interpretacj? historii i wykorzystuj? j? dla swojej legitymizacji. Trzeba si? jawnie temu przeciwstawi?, wskazuj?c na prawdziwy przebieg wydarze? oraz przypominaj?c, ?e zbrodniczy charakter mia?y nie tylko rz?dy komunistyczne, ale tak?e endeckie.

Tego samego autora

Brak pasuj?cych artyku?w


Nie masz uprawnie?, aby dodawa? komentarze. Musisz si? zarejestrowa?

Najnowsza publicystyka

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent polemika z Krytyk? Polityczn?

Kontrola spo?eczna :: 21 lipca :: Komentarze (0)

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent   polemika z Krytyk? Polityczn?

Magdalena Malinowska pracownica firmy Amazon dzia?aj?ca w OZZ Inicjatywa Pracownicza, wsp?organizatorka Socjalnego Kongresu Kobiet Nag?o?nienie problemw pracownic ochrony, ktre zosta?y zatrudnione przez organizatorki ostatniego Kongresu Kobiet, wywo?a?o pewne zainteresowanie opinii publicznej w tym rwnie? ?rodowiska Krytyki Politycznej. Niedawne teksty napisane przez Izabel? Desperak (link) oraz Micha?a Sutowskiego wraz z Agnieszk? Wi?niewsk?...

Więcej...

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Kontrola spo?eczna :: 05 lipca :: Komentarze (0)

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Wszystkie osoby ktre widzia?y zatrzymanie Gosi C., Macieja H. i Jacka S. i/lub takie, ktre posiadaj? dowody mog?ce ?wiadczy? na rzecz osb oskar?onych w sprawie za Czarny Protest w Poznaniu prosimy o pilny kontakt - ackpoznan@gmail.com ! Ponizej dok?adna "kronika" wydarze?:

Więcej...

"Wszyscy jeste?my cz??ci? uniwersytetu jako "szko?y-jako-fabryki" i chcemy mie? wp?yw na nasze zak?ady pracy, na decyzje, ktre nas dotycz?"

Kontrola spo?eczna :: 14 czerwca :: Komentarze (0)

Tre?? przemwienia wyg?oszonego na wczorajszego Oglnopolski protest przeciwko ustawie 2.0 / Pozna? Reprezentuj? Komisj? Mi?dzyzak?adow? OZZ IP przy Teatrze smego Dnia, ktra wspar?a protesty studentw i pracownikw UAM oraz przede wszystkim studentw i pracownikw UAP.Powiem kilka gorzkich s?w.Nie b?d? mwi? o uniwersytecie w kategoriach "wsplnoty", bo wiele razy udowodnili?my, ?e nie...

Więcej...

Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet - wst?p

Aktywizm :: 20 kwietnia :: Komentarze (0)

Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet  - wst?p

Przedstawiamy niewielki fragment wst?pu Davida Graebera do ksi??ki Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet autorstwa Michaela Knapp, Anji Flach i Ercana Ayboga, ktra uka?e si? nak?adem Oficyny Bractwo Trojka. Przypominamy te? o trwaj?cej wci?? zbirce ?rodkw, dzi?ki ktrej ta wa?na pozycja b?dzie mog?a si? ukaza?. Link do zbirki:...

Więcej...

Miasto kobiet i rwno?ci p?ac

Walka klas :: 09 kwietnia :: Komentarze (0)

Miasto kobiet i rwno?ci p?ac

W sobot? dobieg?y nas informacje o tym, ?e Wielkopolski Kongres Kobiet okrzykn?? Ja?kowiaka liderem tworzenia rwnych szans dla kobiet i m??czyzn. Mo?liwe, ?e z perspektywy kobiet o orientacji liberalno-konserwatywnej jest on tego rodzaju liderem. Niemniej kobiety to nie tylko polityczki, celebrytki i bizneswomen. Kobiety to rwnie? pracownice zmuszane do pracy...

Więcej...

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian