System pracy najemnej jest wynikiem przyw?aszczenia indywidualnego narz?dzi produkcji i ziemi; jest on zarazem koniecznym warunkiem rozwoju produkcji kapitalistycznej: wraz z ni? musi te? zgin??.
Piotr Kropotkin
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character

Kubaj

WSLmaleKonieczna jest kolejna mobilizacja lokatorska. Powróci? problem tzw. regresów. Dotyczy on na ten moment ok. 430 przypadków, cho? by? mo?e skala zjawiska w Poznaniu jest wi?ksza. Polega ono na tym, i? po wyroku s?dowym o eksmisje z przydzia?em do lokalu socjalnego, oczekuj?cy lokatorzy musz? – zgodnie z obowi?zuj?cym prawem – p?aci? odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu. Z drugiej strony, z powodu wieloletnich zaniedba?, miasto nie mog?o (i nie mo?e) od razu po wyroku, wskaza? lokalu socjalnego.

Lokatorzy czekali niekiedy pi??, siedem, a w skrajnych przypadkach nawet  kilkana?cie lat na lokale socjalne. W tym czasie naliczane by?o odszkodowanie w wysoko?ci najcz??ciej od 10,00 do 15,00 z? za m˛, cho? czynsz w lokalu socjalnym wynosi obecnie 2,45 z? za m˛. Wielu lokatorów nie mog?o uiszcza? tak wysokiego odszkodowania (zwanego czasami „karnym czynszem”) i si? zad?u?a?o, oczekuj?c na mieszkanie socjalne. Nie mogli te? zmieni? w tym czasie adresu zamieszkania, bo utraciliby prawo do mieszkania socjalnego, przyznanego im przez s?d. Jednocze?nie w?a?ciciele lokali, nie mog?c wyegzekwowa? „karnych czynszów” (odszkodowania) od lokatorów, ??dali tych pieni?dzy od miasta. Miasto pokrywa?o te nale?no?ci, a teraz ??da ich zwrotu od lokatorów (st?d mówimy w tym przypadku o regresach). Problem polega na tym, i? lokatorzy nigdy by si? na te kwoty nie zad?u?ali, gdyby nie wieloletnie oczekiwanie na wykonanie przez miasto prawomocnych wyroków s?dów, przyznaj?cych im prawo do lokali socjalnych. Miasto nie wywi?zywa?o si? z ustawowego obowi?zku zapewnienia lokalu osobom potrzebuj?cym o niskich dochodach, które s? jednym z najwa?niejszych (cho? nie jedynym) kryterium, na podstawie którego lokatorom tym nale?a?o si? mieszkanie socjalne. Z powodów materialnych mieszka?cy nie byli w stanie uiszcza? wysokich op?at za mieszkanie, których – wbrew logice samych wyroków s?dowych –  od nich latami ??dano (w postaci „karnego czynszu”, czyli odszkodowania). Jednocze?nie w?adze lokalne faktycznie nie ponosz? ?adnej odpowiedzialno?ci za d?ugoletnie niedostarczanie mieszka? socjalnych.

Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów (WSL) i Federacja Anarchistyczna s. Pozna? (FA) od pocz?tku sta?y na stanowisku, i? ??danie w tym przypadku od lokatorów pieni?dzy za bezumowne korzystanie z lokalu, jest szczególnie kuriozalne i nieetyczne, jak równie? w?tpliwe prawnie. Wiosn? ubieg?ego roku zainteresowali?my t? spraw? Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO). Pod wyp?ywem opinii RPO, podzielaj?cego w?tpliwo?ci co do zasadno?ci ?ci?gania od lokatorów regresów, miasto zawiesi?o na kilkana?cie miesi?cy wszystkie toczone w tej sprawie procesy s?dowe oraz egzekucje komornicze. W ci?gu kilku ostatnich tygodni, post?powanie te wznowiono, cho? wcze?niej deklarowano, ?e problem ten zostanie uregulowany odpowiedni? uchwa?? Rady Miasta Poznania. Uchwa?y takiej nigdy nie podj?to.

WSL i FA kategorycznie sprzeciwiaj? si? ?ci?ganiu regresów i uwa?aj? za niedopuszczalne, aby koszty dotychczasowej b??dnej polityki spo?eczno-mieszkaniowej miasta Poznania, ponosi?y osoby o najni?szym statusie materialnym. Pomimo deklarowanej przez nowy zarz?d miasta zmian w tym zakresie, powrót do egzekwowania regresów jest krokiem wstecz w mieszkaniowej polityce miasta. Odpowiedzialne za to s? zarz?d i rada miasta oraz szerszy uk?ad interesów zwi?zanych z firmami deweloperskimi, bankami i w?a?cicielami kamienic. W interesy te s? uwik?ani prominentni politycy naszego miasta wszystkich opcji politycznych, którzy – jak widzimy – nie s? zainteresowani zasadniczymi zmianami w polityce spo?eczno-mieszkaniowej.

W kwestii tej odpowiedzialny jest te? rz?d, którego do tej pory podejmowane inicjatywy legislacyjne nie zmieni?y w ?aden sposób trudnej sytuacji lokatorów. W pa?dzierniku 2016 roku z inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa pojawi? si? projekt nowelizacji prawa lokatorskiego. Zmiany zawiera?y rozstrzygni?cia niekorzystne dla lokatorów, m.in. dopuszczaj?ce, aby o przyznaniu prawa do lokalu socjalnego swobodnie decydowa?y s?dy. Tymczasem obecnie ustawa o ochronie praw lokatorów... w przypadku np. kobiet w ci??y, ob?o?nie chorych, bezrobotnych, dzieci itp., nakazuje s?dom przyznanie lokalu socjalnego. Zmiana tego przepisu cofn??aby nas do okresu tzw. prawa Blidy, kiedy s?dy posiada?y wi?ksz? dowolno?? w orzekaniu o prawie do lokalu socjalnego, co skutkowa?o masowymi „eksmisjami na bruk”. Pod wp?ywem krytyki organizacji lokatorskich, rz?d PiS wycofa? si? na pocz?tku br. z tej nowelizacji, ale jednocze?nie nie podj?to innych koniecznych zmian. Jedn? z nich – zapisana w wy?ej wspomnianym projekcie nowelizacji – by? przepis mówi?cy, ?e lokatorzy oczekuj?cy na realizacj? wyroku eksmisji do lokalu socjalnego nie p?ac? „karnego czynszu”, ale op?at? tak?, jak? zmuszeni byliby ui?ci? za lokal socjalny. Wprowadzenie tej regulacji u?atwi?oby samorz?dom – z prawnego punktu widzenia – odst?pienie od ?ci?gania regresów w wysoko?ci powy?ej czynszu lokalu socjalnego. Ale tak si? nie sta?o, bo rz?d straci? zainteresowanie dla nowelizacji prawa, kiedy organizacje lokatorskie oprotestowa?y przepisy u?atwiaj?ce „eksmisje na bruk”. Dodajmy, ?e obecnie wprowadzane s? regulacje prawne dotycz?ce rz?dowego programu „Mieszkanie+”. Odpowiednia ustawa ma zach?ci? deweloperów do budowania mieszka? pod wynajem za „rozs?dn? cen?”, jednocze?nie jednak dopuszcza „eksmisje na bruk” – w przypadku tzw. najmu instytucjonalnego, który mo?e zosta? wykorzystany tak?e przez podmioty do tej pory dzia?aj?ce na rynku najmu mieszka?.

Innymi s?owy, wszystkie si?y polityczne, nie tylko nie interesuj? si? losem zad?u?anych i wyrzucanych z mieszka? lokatorów, ale ustawicznie si?gaj? po rozwi?zania prawne i instytucjonalne, które u?atwiaj? wysiedlanie pod przymusem ludzi. Zarówno w przypadku samorz?dów jak te? rz?du, wp?ywy lobby deweloperskiego i w?a?cicieli kamienic, ci?gle kszta?tuj? zr?by polityki mieszkaniowej, która uderza w lokatorów, przede wszystkim tych o ni?szym statusie materialnym. Pomimo te? wcze?niejszych deklaracji, ani PiS, ani opozycja (w tym przede wszystkim PO i .Nowoczesna) nie s? – jak wida? – zainteresowane zasadniczymi zmianami na tym gruncie. Podejmowane dzia?ania przez rz?d i samorz?d s? fasadowe, a w najlepszym przypadku symboliczne. Tymczasem ruch lokatorski ??da konkretnych dzia?a?, które zapobiegn? masowym wysiedleniom, eksmisjom na bruk, spekulacjom na rynku mieszkaniowym i czyszczeniom kamienic. ??da taniego budownictwa mieszka? na wynajem o charakterze spo?ecznym i publicznym, a nie „dotowania” deweloperów powi?zanych z instytucjami finansowymi.

W przypadku regresów, WSL i FA ??daj? od w?adz miasta Poznania, aby podj?to decyzj? o ca?kowitym ich umorzeniu. W sprawie tej zamierzamy protestowa? do skutku.

Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów      www.wsl-poznan.pl
Federacja Anarchistyczna s. Pozna?     www.rozbrat.org

Tego samego autora

Brak pasuj?cych artyku?ów


Nie masz uprawnie?, aby dodawa? komentarze. Musisz si? zarejestrowa?

Najnowsza publicystyka

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent – polemika z „Krytyk? Polityczn?”

Kontrola spo?eczna :: 21 lipca :: Komentarze (0)

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent  – polemika z „Krytyk? Polityczn?”

Magdalena Malinowska pracownica firmy Amazon dzia?aj?ca w OZZ Inicjatywa Pracownicza, wspó?organizatorka Socjalnego Kongresu Kobiet   Nag?o?nienie problemów pracownic ochrony, które zosta?y zatrudnione przez organizatorki ostatniego Kongresu Kobiet, wywo?a?o pewne zainteresowanie opinii publicznej w tym równie? ?rodowiska Krytyki Politycznej. Niedawne teksty napisane przez Izabel? Desperak (link) oraz Micha?a Sutowskiego wraz z Agnieszk? Wi?niewsk?...

Więcej...

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Kontrola spo?eczna :: 05 lipca :: Komentarze (0)

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Wszystkie osoby które widzia?y zatrzymanie Gosi C., Macieja H. i Jacka S. i/lub takie, które posiadaj? dowody mog?ce ?wiadczy? na rzecz osób oskar?onych w sprawie za Czarny Protest w Poznaniu prosimy o pilny kontakt - ackpoznan@gmail.com !   Ponizej dok?adna "kronika" wydarze?:

Więcej...

"Wszyscy jeste?my cz??ci? uniwersytetu jako "szko?y-jako-fabryki" i chcemy mie? wp?yw na nasze zak?ady pracy, na decyzje, które nas dotycz?"

Kontrola spo?eczna :: 14 czerwca :: Komentarze (0)

Tre?? przemówienia wyg?oszonego na wczorajszego Ogólnopolski protest przeciwko ustawie 2.0 / Pozna? Reprezentuj? Komisj? Mi?dzyzak?adow? OZZ IP przy Teatrze Ósmego Dnia, która wspar?a protesty studentów i pracowników UAM oraz przede wszystkim studentów i pracowników UAP.Powiem kilka gorzkich s?ów.Nie b?d? mówi? o uniwersytecie w kategoriach "wspólnoty", bo wiele razy udowodnili?my, ?e nie...

Więcej...

„Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet” - wst?p

Aktywizm :: 20 kwietnia :: Komentarze (0)

„Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet”  - wst?p

Przedstawiamy niewielki fragment wst?pu Davida Graebera do ksi??ki „Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet” autorstwa Michaela Knapp, Anji Flach i Ercana Ayboga, która uka?e si? nak?adem Oficyny Bractwo Trojka. Przypominamy te? o trwaj?cej wci?? zbiórce ?rodków, dzi?ki której ta wa?na pozycja b?dzie mog?a si? ukaza?. Link do zbiórki: ...

Więcej...

Miasto kobiet i równo?ci p?ac

Walka klas :: 09 kwietnia :: Komentarze (0)

Miasto kobiet i równo?ci p?ac

W sobot? dobieg?y nas informacje o tym, ?e Wielkopolski Kongres Kobiet okrzykn?? Ja?kowiaka liderem tworzenia równych szans dla kobiet i m??czyzn. Mo?liwe, ?e z perspektywy kobiet o orientacji liberalno-konserwatywnej jest on tego rodzaju liderem. Niemniej kobiety to nie tylko polityczki, celebrytki i bizneswomen. Kobiety to równie? pracownice zmuszane do pracy...

Więcej...

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian