Kapita? musi dla siebie zaw?aszcza? nasz? przestrze?. Jest to praktycznie jego obowi?zek. Nie mo?e on pozostawi? miejsca dla kreatywno?ci, naszej zdolno?ci, aby zrobi? co? samemu, naszego po??dania czego? nowego.
Alfredo Bonanno
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character

Webciu

lok malyW pi?tek 3 listopada w?a?ciciel i zarz?dca jednego z mieszka? na Je?ycach próbowa? dokona? nielegalnej eksmisji rodziny z trójk? dzieci. Pod ich nieobecno?? w?ama? si? do mieszkania i wyniós? wszystkie rzeczy. Odci?to tak?e pr?d. Dokona? tego pomimo obowi?zuj?cej umowy najmu. Pretekstem do wyrzucenia lokatorów „na bruk” by?o kilkunastodniowe opó?nienie zap?aty czynszu za pa?dziernik, co – jak wyja?niaj? najemcy – by?o te? spowodowane faktem, i? w?a?ciciel nie przesy?a? na czas odpowiednich dokumentów rozliczeniowych. Dodatkowo przy zawieraniu umowy najmu wp?acili kaucj?. Z ustawy o ochronie praw lokatorów... jednoznacznie wynika, ?e w?a?ciciel nie mia? prawa w ten sposób post?pi?.

W godzinach pó?no popo?udniowych zawiadomione przez wyrzuconych lokatorów dzia?aczki Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów wy?ama?y drzwi do mieszkania i przywróci?y posiadanie. Na miejsce zdarzenia przyjecha?a policja i karetka pogotowia do lokatorki, która ?le si? poczu?a. Pó?no w nocy dzia?aczki WSL musia?y jedno z dzieci odwie?? do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy. W?a?ciciel wynosz?c rzeczy najemców zabra? te? lekarstwa, które dziecko powinno systematycznie za?ywa?. Jeszcze tej samej nocy policja uda?a si? do w?a?ciciela, a ten zobowi?za? si?, ?e natychmiast zwróci wszystkie rzeczy lokatorom.

Nast?pnego dnia rano w?a?ciciel, cho? pojawi? si? w kamienicy, nadal jednak odmawia? wydania rzeczy. Ostatecznie wskutek ponownej interwencji policji, wyniesione z mieszkania przedmioty zosta?y przez w?a?ciciela zwrócone. Okaza?o si?, ?e zosta?y dzie? wcze?niej wyniesione do opuszczonego mieszkania pi?tro wy?ej, cho? w?a?ciciel utrzymywa?, ?e wywióz? je do specjalnego magazynu.

WSL udzieli pomocy prawnej lokatorom, których od tego momentu b?dzie reprezentowa? adwokat. W?a?ciciel mieszkania musi liczy? si? z szeregiem zarzutów nie tylko z tytu?u naruszenia ustawy o ochronie praw lokatorów.., ale tak?e naruszenie miru, naruszenia posiadania i spowodowanie gro?by utraty zdrowia.Tego samego autora

Brak pasuj?cych artyku?ów


Nie masz uprawnie?, aby dodawa? komentarze. Musisz si? zarejestrowa?

Najnowsza publicystyka

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent – polemika z „Krytyk? Polityczn?”

Kontrola spo?eczna :: 21 lipca :: Komentarze (0)

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent  – polemika z „Krytyk? Polityczn?”

Magdalena Malinowska pracownica firmy Amazon dzia?aj?ca w OZZ Inicjatywa Pracownicza, wspó?organizatorka Socjalnego Kongresu Kobiet   Nag?o?nienie problemów pracownic ochrony, które zosta?y zatrudnione przez organizatorki ostatniego Kongresu Kobiet, wywo?a?o pewne zainteresowanie opinii publicznej w tym równie? ?rodowiska Krytyki Politycznej. Niedawne teksty napisane przez Izabel? Desperak (link) oraz Micha?a Sutowskiego wraz z Agnieszk? Wi?niewsk?...

Więcej...

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Kontrola spo?eczna :: 05 lipca :: Komentarze (0)

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Wszystkie osoby które widzia?y zatrzymanie Gosi C., Macieja H. i Jacka S. i/lub takie, które posiadaj? dowody mog?ce ?wiadczy? na rzecz osób oskar?onych w sprawie za Czarny Protest w Poznaniu prosimy o pilny kontakt - ackpoznan@gmail.com !   Ponizej dok?adna "kronika" wydarze?:

Więcej...

"Wszyscy jeste?my cz??ci? uniwersytetu jako "szko?y-jako-fabryki" i chcemy mie? wp?yw na nasze zak?ady pracy, na decyzje, które nas dotycz?"

Kontrola spo?eczna :: 14 czerwca :: Komentarze (0)

Tre?? przemówienia wyg?oszonego na wczorajszego Ogólnopolski protest przeciwko ustawie 2.0 / Pozna? Reprezentuj? Komisj? Mi?dzyzak?adow? OZZ IP przy Teatrze Ósmego Dnia, która wspar?a protesty studentów i pracowników UAM oraz przede wszystkim studentów i pracowników UAP.Powiem kilka gorzkich s?ów.Nie b?d? mówi? o uniwersytecie w kategoriach "wspólnoty", bo wiele razy udowodnili?my, ?e nie...

Więcej...

„Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet” - wst?p

Aktywizm :: 20 kwietnia :: Komentarze (0)

„Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet”  - wst?p

Przedstawiamy niewielki fragment wst?pu Davida Graebera do ksi??ki „Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet” autorstwa Michaela Knapp, Anji Flach i Ercana Ayboga, która uka?e si? nak?adem Oficyny Bractwo Trojka. Przypominamy te? o trwaj?cej wci?? zbiórce ?rodków, dzi?ki której ta wa?na pozycja b?dzie mog?a si? ukaza?. Link do zbiórki: ...

Więcej...

Miasto kobiet i równo?ci p?ac

Walka klas :: 09 kwietnia :: Komentarze (0)

Miasto kobiet i równo?ci p?ac

W sobot? dobieg?y nas informacje o tym, ?e Wielkopolski Kongres Kobiet okrzykn?? Ja?kowiaka liderem tworzenia równych szans dla kobiet i m??czyzn. Mo?liwe, ?e z perspektywy kobiet o orientacji liberalno-konserwatywnej jest on tego rodzaju liderem. Niemniej kobiety to nie tylko polityczki, celebrytki i bizneswomen. Kobiety to równie? pracownice zmuszane do pracy...

Więcej...

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian