Hierarchiczna armia jest w stanie wygra? wojn?, nigdy rewolucj?; niezdyscyplinowana horda nie wygrywa ani jednej, ani drugiej. Chodzi wi?c o to, ?eby organizowa?, nie hierarchizuj?c; innymi s?owy, czuwa?, ?eby prowodyr nie przerodzi? si? w przywdc?.
Raoul Vaneigem
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character

O?wiadczenie w sprawie brutalno?ci policji i zatrzymania dzia?aczy ruchu anarchistycznego

Federacja Anarchistyczna sekcja Pozna?

brut.police copyRozp?tanie wrzawy wok? oskar?enia trojga osb kojarzonych ze ?rodowiskami anarchistycznymi o prb? podpalenia policyjnych radiowozw (a nie, jak si? sugeruje, pod?o?enia bomby) jest sposobem na odwrcenie uwagi opinii publicznej od policyjnych nadu?y? i zabjstw. Jednocze?nie s?u?y ona te? jako uzasadnienie dla wprowadzenia wi?kszych uprawnie? dla policji i innych s?u?b poprzez wprowadzenie tzw. ustawy antyterrorystycznej. System zmierza w kierunku autorytarnym, wprowadza si? regu?y pa?stwa stanu wyj?tkowego, a strach nieod??czny atrybut prawicowej polityki sta? si? broni? w r?kach politykw i policji.

Rosn?ca od d?u?szego czasu bezkarno?? policji, brutalno?? wobec demonstrantw, nielegalna inwigilacja mediw i obywateli, pobicia, a nawet interwencje ko?cz?ce si? ?mierci?, budzi?y i budz? coraz wi?kszy sprzeciw spo?eczny. Wymiar sprawiedliwo?ci nie by? zainteresowany rozliczeniem funkcjonariuszy wykorzystuj?cych swoj? w?adz?. Nie byli i nie s? tym zainteresowani politycy ani elity skrywaj?ce si? za plecami policji. W istocie wielokrotnie byli?my i jeste?my ?wiadkami, kiedy policja reprezentuje i chroni interesy jedynie uprzywilejowanych. Najlepszym tego przyk?adem by?o paradowanie najbardziej znanego w Polsce czy?ciciela kamienic w asy?cie policji i zastraszanie lokatorw. Tego typu przyk?adw jest wi?cej.

Przyjrzyjmy si? statystykom policyjnych nadu?y?. Jak donosi? w po?owie 2013 roku jeden z dziennikw: Policja nadu?ywa przemocy, bo funkcjonariusze maj? du?y margines bezkarno?ci. Tylko 3,5 proc. skarg na pobicie przez policjantw prokuratura kieruje do s?du. Pozosta?e umarza lub odmawia wszcz?cia post?powania. Z danych przedstawionych przez sam? policj? wynika, ?e w latach 20112012 do prokuratur trafi?o a? 468 spraw o wymuszanie zezna? i 1044 sprawy o zn?canie si? nad osobami pozbawionymi wolno?ci. Przypadkw takich jest jednak zdecydowanie wi?cej, bo np. wielu poszkodowanych nie wnosi skarg, nauczonych do?wiadczeniem, ?e s? one bezskuteczne. Nic si? od tego czasu nie zmieni?o, cho? o nadu?yciach policji mwi si? coraz wi?cej i coraz g?o?niej. Do odpowiednich dzia?a? w tej sprawie nawo?ywa? np. dwa lata temu Europejski Komitet ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poni?aj?cemu Traktowaniu albo Karaniu. Jednocze?nie jak wynika z danych samej policji, liczba funkcjonariuszy poci?gni?tych do odpowiedzialno?ci czy wydalonych ze s?u?by z roku na rok spada.

Czy wobec powy?szego mo?e dziwi? fakt, ?e ofiary policyjnej nagonki chc? si? broni?? Tym bardziej ?e w poczuciu bezkarno?ci policja posuwa si? do najbrutalniejszych aktw. W 2010 roku w Warszawie policjant zastrzeli? niewinnego cz?owieka, czarnoskrego imigranta Maxwella Itoy?, a w 2012 roku umorzono spraw? przeciwko sprawcom tej ?mierci. Od tego czasu mia?o miejsce wiele podobnych przypadkw. Ofiarami pada?y nie tylko notowane w policyjnych kartotekach osoby, ale niekiedy po prostu kompletnie niewinni obywatele, jak w?a?nie Maxwell Itoya, czy ci??ko ranny w 2015 r. grnik postrzelony w Jastrz?biu-Zdroju gumow? amunicj?.

Nie mo?emy da? si? zastraszy?. Odwo?ywanie si? do pa?stwowego terroru ma uchroni? skompromitowane postsolidarno?ciowe elity w?adzy przed ich ostateczn? polityczn? degradacj?. Kapitalistyczne i neoliberalne eksperymenty dokonywane na spo?ecze?stwie nie tylko skutkuj? wzrostem r?nic klasowych, spo?ecznych konfliktw, ale tak?e obecnym kursem na autorytarne pa?stwo.

Mwimy zatem zdecydowanie: Stop policyjnej przemocy! Stop pa?stwu stanu wyj?tkowego!

Federacja Anarchistyczna s. Pozna?

Wybrane przyk?ady policyjnych napa?ci:

* 2016 r. we Wroc?awiu ginie Igor Stachowiak. Przyczyn? ?mierci by?a prawdopodobnie brutalno?? dzia?a? policji; niewykluczone, ?e celowa. Sprawa jest w toku.
* 2015 r. w Knurowie 27-letni m??czyzna zosta? raniony w okolice szyi, a po przewiezieniu do szpitala zmar?.
* 2015 r. w Kutnie 29-letni m??czyzna zosta? ?miertelnie postrzelony podczas przes?uchania na komisariacie.
* 2015 r. w Legionowie podczas akcji policyjnej 19-letni Rafa? W. po?kn?? woreczek z marihuan?, ktry utkn?? mu w tchawicy, co doprowadzi?o do jego ?mierci.
* 2015 r. w Jastrz?biu-Zdroju 35-letni grnik z kopalni Zofiwka podczas protestu zosta? postrzelony przez policjanta gumow? kul?, w wyniku czego mia? p?kni?t? czaszk?, obrz?k mzgu i z?aman? nog?.
* 2013 r. w Wa?brzychu policjanci skatowali na ?mier? zatrzymanego m??czyzn?.
* 2011 r. w Lublinie policjant zgwa?ci? dwukrotnie studentk? farmacji
* 2010 r. w Warszawie policjant zastrzeli? niewinnego cz?owieka, czarnoskrego imigranta Maxwella Itoy?. W 2012 r. spraw? umorzono.
* 2007 rok w Krakowie obywatel Rumunii Claudiu Crulica zmar? w wyniku protestu g?odowego w tamtejszym areszcie. Zarwno jego zatrzymanie przez policj?, jak i nieudzielanie mu pomocy w trakcie protestu g?odowego nosi?o znamiona jawnie rasistowskich i dyskryminacyjnych dzia?a?. Ca?a sprawa Claudia pe?na by?a nieprawid?owo?ci ze strony funkcjonariuszy s?u?b, mimo to ?aden funkcjonariusz policji ani Aresztu ?ledczego nie ponis? w zwi?zku z ni? konsekwencji s?u?bowych. O losach Crulica powsta? polsko-rumu?ski film Crulic drogana drug?stron?

Wi?cej przyk?adw mo?na znale?? tutaj: http://bezkarnoscpolicji.info

Tego samego autora

Brak pasuj?cych artyku?w


Nie masz uprawnie?, aby dodawa? komentarze. Musisz si? zarejestrowa?

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian