Hierarchiczna armia jest w stanie wygra? wojn?, nigdy rewolucj?; niezdyscyplinowana horda nie wygrywa ani jednej, ani drugiej. Chodzi wi?c o to, ?eby organizowa?, nie hierarchizuj?c; innymi s?owy, czuwa?, ?eby prowodyr nie przerodzi? si? w przywódc?.
Raoul Vaneigem
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character

O?wiadczenie - Pozna? miastem brutalnych eksmisji

rozbrat.org

luk.os.mal26 lipca wi?zienie opuszcza ?ukasz Bukowski, który sp?dzi? w nim 3 miesi?ce za udzia? w blokadzie eksmisji w 2011 r. Poddanie si? tej karze by?o z jego strony aktem sprzeciwu wobec brutalno?ci wysiedle? i zwi?zanych z nimi dzia?a? policji, które trwaj? od 5 lat.

Od pocz?tku kwietnia br. wezbra?a kolejna fala eksmisji. W maju i czerwcu krajow? pras? obieg?y informacje o dwóch samobójstwach, do jakich dosz?o w zwi?zku z wysiedleniami. Mia?o to miejsce w Szczecinie i we Wroc?awiu. Podobnego typu tragedii jest wi?cej. Co roku w naszym kraju do opuszczenia lokalu mieszkalnego jest zmuszanych kilkadziesi?t tysi?cy rodzin, z tego w oko?o 7-8 tysi?cy przypadkach odbywa si? to przy udziale komornika i nierzadko policji. Liczby te nie uwzgl?dniaj? eksmisji dzikich, przeprowadzonych przez w?a?cicieli lokali bez stosownego wyroku s?du.

Od lat ruch obrony lokatorów wskazuje na nieludzki charakter tych wysiedle?, zw?aszcza w kontek?cie ?ywio?owego i cz?sto aferalnego procesu prywatyzacji zasobów mieszkaniowych oraz zaniecha? w?adz publicznych w sferze polityki mieszkaniowej. W 2015 roku oddano w Polsce do u?ytku najmniejsz? liczb? mieszka? komunalnych od kilku dekad. W ostatnich latach rocznie buduje si? mniej ni? jedno mieszkanie komunalne na gmin?, a liczba mieszka? komunalnych nowo oddanych do u?ytku spada.

Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów (WSL) szacuje, ?e w Poznaniu eksmisje dotycz? kilkuset do 1,5 tys. rodzin ka?dego roku. Z zasobów komunalnych masowe eksmisje rozpocz??y si? za rz?dów Jaros?awa Pucka. Przed obj?ciem przez niego stanowiska szefa ZKZL dokonywano ich kilkana?cie, do 50 rocznie. W latach 2011 i 2012 eksmitowano z mieszka? komunalnych po 140 najemców. W 2013 roku przeprowadzono najwi?ksz? liczb? wysiedle? – dokonano 183 eksmisji. W 2014 roku by?o ich 143.

Po wyborach samorz?dowych sytuacja nie uleg?a zmianie. W 2015 roku za prezydentury Jacka Ja?kowiaka wysiedlono 143 rodziny. Eksmisje trwaj? tak?e w tym roku. Z zasobów komunalnych w kwietniu i maju eksmitowano z udzia?em komornika 26 rodzin, a na czerwiec zapowiedziano wysiedlenie kolejnych 20. W jednym z ostatnich przypadków s?d w ostatniej chwili (dzie? przed eksmisj?) powstrzyma? komornika. Okaza?o si?, ?e ZKZL nie spe?ni? wszystkich wymaganych procedur przy wskazaniu lokatorowi mieszkania socjalnego. Wiemy, ?e takich „b??dów” jest zdecydowanie wi?cej i nie we wszystkich przypadkach s?dy na czas podejmuj? odpowiednie decyzje.

Standardem sta?o si? kierowanie ludzi eksmitowanych do schronisk dla bezdomnych, a lokale, które powinny by? pomieszczeniami tymczasowymi, wskazuje si? jako socjalne. S? tak?e przypadki, kiedy okazuje si?, ?e rodziny z dzie?mi nie maj? prawa do lokalu socjalnego, a wówczas komornik grozi rozdzieleniem rodzin i przekazaniem dzieci do placówek opieku?czych.

Federacja Anarchistyczna i Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów s? g??boko zbulwersowane faktem, ?e polityka wysiedle? w Poznaniu jest kontynuowana. Uwa?amy eksmisje za niedopuszczalne i barbarzy?skie. Zamiast wdra?a? w ?ycie d?ugo oczekiwan? now? polityk? mieszkaniow?, w?adza si?ga po tak drastyczne narz?dzia.

??damy natychmiastowego powstrzymania eksmisji!

Federacja Anarchistyczna s. Pozna?
Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów

Nie masz uprawnie?, aby dodawa? komentarze. Musisz si? zarejestrowa?

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian