Ten, kto nigdy nie zapomina, ?e jedynym w?a?ciwym post?powaniem w stosunku do siebie i innych jest ci?g?a radykalizacja - nie mo?e si? ani pomyli?, ani zagubi?.
Raoul Vaneigem
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character

Kto wywo?a? zamieszki? Anarchi?ci czy PiS?

Kinga Krzysztofiak, Stanis?aw Krastowicz

blaszczakRuch anarchistyczny bra? udzia? w ca?ej wczorajszej demonstracji, zaanga?owa? si? w jej organizacj? od samego pocz?tku. Anarchistki i anarchi?ci byli obecni rwnie? pod biurem Prawa i Sprawiedliwo?ci, wraz z tysi?cami osb, z r?nych ?rodowisk, krytycznie i radykalnie nastawionych do dzia?a? obozu w?adzy. Ruch anarchistyczny nie uchyla si? od odpowiedzialno?ci, odpowiedzialno?ci za uczestnictwo w demonstracji.

WIDEO

Policja zatrzyma?a osoby zwi?zane z naszym ruchem, dlatego ?e by?y na czele demonstracji, podczas gdy sami funkcjonariusze wpadli w panik? i bili demonstrantki na o?lep. Zatrzymania mia?y przebieg brutalny, a dwie z trzech zatrzymanych osb w nocy za??da?o obdukcji. Nie wiemy, jaka jest ich wersja wydarze?, bo w tym momencie nadal s? zatrzymane. Obecnie policja swoj? nieudolno?? pod wzgl?dem zabezpieczenia demonstracji prbuje wyt?umaczy? dzia?aniami anarchistek. Natomiast feruj?cy wyroki Minister Spraw Wewn?trznych i Administracji Mariusz B?aszczak zapomina o fundamentalnych zasadach funkcjonowania swojego urz?du [tu jego wypowied?]. Zatrzymane osoby nie maj? nawet postawionych zarzutw, a w pa?stwie prawa, jakim rzekomo jest Polska, nawet w momencie ich postawienia wobec oskar?onych winno si? stosowa? domniemanie niewinno?ci. S?owa ministra to nic innego jak sposb na r?czne sterowanie dzia?aniami prokuratury i organw policji.

Rz?dz?cy najpierw starali si? o?mieszy? i bagatelizowa? protest. Gdy tysi?ce kobiet i wspieraj?cych ich m??czyzn wysz?y na ulice, w?adza nie mo?e dalej udawa?, ?e nic si? nie sta?o. Wobec powy?szego stara si? podzieli? protestuj?cych na dobrych i z?ych, chuliganw i naiwne kobiety. Zaraz si? dowiemy, ?e te "liche protesty, jak okre?lali je PiS-owsy dzia?acze i dzia?aczki, to jednak by?a powa?na prba obalenia rz?dw PiS, czego wydarzenia z Poznania b?d? dowodem. Nie dajmy si? zwariowa?. I nie dajmy z?ama? naszej solidarno?ci.

Jednocze?nie rz?d ucieka od sedna protestu, czyli prb ograniczenia praw kobiet, wykorzystuj?c do tego niewielki incydent, tworz?c narracj? "terrorystw w kominiarkach. Prawdziwy terror to jednak zachowanie rz?du ignoruj?cego obywatelskie protesty, unikaj?cy dialogu i chc?cego narzuci? bezduszne przepisy prawne godz?ce w wolno?? wyboru i podstawowe prawa kobiet!

Tego samego autora

Brak pasuj?cych artyku?w


Nie masz uprawnie?, aby dodawa? komentarze. Musisz si? zarejestrowa?

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian