Buntownik niedostrzegaj?cy na horyzoncie niczego prcz ?ciany przymusw, zazwyczaj rozwala sobie o ni? ?eb albo ko?czy, najg?upiej na ?wiecie, zaciekle jej broni?c.
Raoul Vaneigem
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character

Polska: Represje za Czarny Protest, start procesu w Poznaniu

rozbrat.org

minatura-cz.proces3 pa?dziernika 2016r. na ulice wielu polskich miast wysz?o dziesi?tki tysi?cy osb protestuj?cych przeciwko obywatelskiemu projektowi ustawy autorstwa Ordo Iuris, ca?kowicie zakazuj?cemu aborcji. Demonstracje zorganizowane pod nazw? Czarny Protest odbi?y si? g?o?nym echem nie tylko w Polsce, ale te? w zagranicznych mediach. Protesty solidarno?ciowe zorganizowano rwnie? m. in. we W?oszech, w Niemczech, Czechach, Norwegii, Chinach i Kanadzie. Nie oby?o si? te? bez represji wymierzonych w ?rodowisko anarchistyczne.

Akcje bezpo?rednie w Kielcach i Krakowie

W organizacji Czarnego protestu udzia? wzi?li rwnie? anarchi?ci i anarchistki. Przemawiaj?c podkre?lali powi?zania kapitalizmu z patriarchatem. W podobnym tonie utrzymane by?y te? has?a umieszczone na banerach i potykaczach przygotowanych przez anarchistyczne organizacje. Przeprowadzono kilka akcji bezpo?rednich. W Kielcach zniszczona zosta?a homofobiczna wystawa zorganizowana przez fundacj? ?ycie i Rodzina. Zdj?cia, ktre za zgod? m. in. wiceprezydenta miasta Andrzeja Syguta, pokazano na kieleckim rynku, opatrzone by?y has?ami typu: Homoseksualizm powa?nie szkodzi ?yciu i zdrowiu czy Pedofilia wi??e si? z homoseksualizmem. Wystawa zosta?a zerwana i poci?ta przez aktywistw i aktywistki uczestnicz?ce w Czarnym Prote?cie. Fundacja ?ycie i Rodzina wnios?a w zwi?zku z tym oskar?enie przeciwko 4 osobom. Jeden z kieleckich anarchistw otrzyma? wyrok zaoczny w postaci 380 z? kary za zniszczenie homofobicznej wystawy. Przeciwko reszcie oskar?onych toczy?a si? sprawa w s?dzie. Ta sama fundacja dodatkowo oskar?y?a anarchist? o zniszczenie tej?e wystawy poprzez naklejenie anarchistycznej wlepki. 16 marca odby?a si? ostatnia rozprawa, zako?czona wyrokiem skazuj?cym. Anarchista otrzyma? kar? w wysoko?ci 100 z? + 30 z? kosztw s?dowych. Pozostali oskar?eni musieli zap?aci? ??cznie 500 z? kary, w tym cz??? na rzecz fundacji ?ycie i Rodzina.

W Krakowie natomiast powsta? symboliczny sk?ot zaj?to pustostan nale??cy do ko?cio?a katolickiego. Zawis?y na nim czarne flagi i baner z has?em: Dom wyj?ty spod w?adzy ko?cio?a. Strajk kobiet Do drzwi wej?ciowych przybito manifest zatytu?owany Nasze macice! Nasze ulice! Nasze kamienice! Strajk lokatorek teraz!

Starcia z policj? w Poznaniu

Pozna?ski Czarny Protest po oficjalnej cz??ci mia? te? spontaniczny ci?g dalszy pod biurem PiS na ulicy ?w. Marcin. Osoby tam zebrane ?piewa?y Szyd?o, niestety, twj rz?d obal? kobiety i skandowa?y has?a typu: Solidarno?? nasz? broni?, To jest strajk ostrzegawczy. W pewnej chwili dosz?o do nieznacznych przepychanek z policj?, ktra bezmy?lnie napiera?a na wzbieraj?cy t?um ludzi. W stron? mundurowych polecia?y w ko?cu ?wiece dymne i petardy. Policja straci?a nad sob? panowanie i wtargn??a w t?um kopi?c i bij?c pa?kami przypadkowe osoby i strzelaj?c na o?lep z gazu. Ca?a sytuacja by?a niezwykle dynamiczna i chaotyczna. Chaos ten swym nieumiej?tnym i niebezpiecznym zachowaniem pog??bia?a przede wszystkim policja. Wiele osb przewrci?o si? uciekaj?c przed agresywnymi funkcjonariuszami, a wiele kolejnych potyka?o si? o nie i rwnie? upada?o. Sytuacj? t? wykorzystali mundurowi prbuj?c wyci?ga? z t?umu osoby le??ce na ziemi. Wiele z nich uda?o si? uratowa? z r?k policji, dzi?ki solidarnej postawie innych protestuj?cych. Niestety, nie wszyscy mieli tyle szcz??cia. Zatrzymano 3 osoby wszystkie zwi?zane z pozna?skim ?rodowiskiem anarchistycznym. Dwie z nich wy?owiono, gdy podbieg?yby pomc przewrconym na ziemi? osobom. Bezpo?rednio po wydarzeniach na ?w. Marcinie, oko?o 200 osb zorganizowa?o akcj? solidarno?ciow? pod komisariatem na al. Marcinkowskiego, gdzie przetrzymywano zatrzymanych. Wszyscy zostali wypuszczeni na drugi dzie?. Oskar?ono ich o udzia? w zbiegowisku wiedz?c, ?e jego uczestnicy wsplnymi si?ami dopuszczaj? si? gwa?townego zamachu na osob? lub mienie oraz naruszenie nietykalno?ci cielesnej policjanta.

Trzy to za ma?o

Trzy uczestniczki Czarnego Protestu, obecne podczas demonstracji pod biurem PiS, wnios?y skarg? na dzia?ania policji. Za?alenie starszej kobiety, ktra w wyniku pobicia przez policj? straci?a przytomno?? i trafi?a do szpitala, zosta?o odrzucone. Skargi dwch pozosta?ych uczestniczek tak?e zosta?y odrzucone, ale wrci?y do prokuratury. S?d nakaza? ich ponowne rozpatrzenie, gdy? wed?ug jego rozeznania prokuratura nie podj??a wszystkich krokw niezb?dnych do ich prawid?owego rozpatrzenia. Na niewiele si? to zda?o, gdy? ostatecznie prokuratura nie dopatrzy?a si? ?adnych nieprawid?owo?ci w zachowaniu policji. Oskar?eni i oskar?one dostali kuriozalne uzasadnienie odrzucenia rzeczonej skargi, ktre omwimy w osobnym tek?cie. Adwokatka z?o?y?a za?alenie na t? decyzj?. Obecnie oczekujemy na reakcj? prokuratury, cho? ju? wiemy oczywi?cie, jaka ona b?dzie. Od pocz?tku by?o jasne, ?e skarga zostanie odrzucona nadu?ycia ze strony policji niemal nigdy nie s? powa?nie traktowane i ostatecznie prokuratura, w sprawach dotycz?cych ?rodowiska anarchistycznego, zawsze je odrzuca. W tym konkretnym przypadku sta?o si? jednak co? wi?cej aktywistki sk?adaj?ce skarg? oraz osoba, ktr? podano jako ?wiadka, otrzyma?y status oskar?onych. Nie by?y wcze?niej zatrzymane, ale prokuratura uzna?a za wystarczaj?ce samo to, ?e znajdowa?y si? na miejscu podczas protestu. W ten sposb z trzech osb oskar?onych zrobi?o si? sze?? i dosz?o do absurdalnej sytuacji: istnieje bowiem uzasadnione ryzyko, ?e osoby, ktre oskar?eni chcieliby powo?a? na ?wiadkw obrony, b?d? rwnie? stawiane w stan oskar?enia! Jak wi?c mamy si? broni??Powoli zbli?amy si? do odpowiedzi, gdy? pierwsza ods?ona tej tragi-komedii ju? 26 marca o godz. 9 w sali nr 1 (s?d na ul. M?y?skiej).

Solidarno?? nasz? broni?!

Nie masz uprawnie?, aby dodawa? komentarze. Musisz si? zarejestrowa?

Najnowsza publicystyka

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent polemika z Krytyk? Polityczn?

Kontrola spo?eczna :: 21 lipca :: Komentarze (0)

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent   polemika z Krytyk? Polityczn?

Magdalena Malinowska pracownica firmy Amazon dzia?aj?ca w OZZ Inicjatywa Pracownicza, wsp?organizatorka Socjalnego Kongresu Kobiet Nag?o?nienie problemw pracownic ochrony, ktre zosta?y zatrudnione przez organizatorki ostatniego Kongresu Kobiet, wywo?a?o pewne zainteresowanie opinii publicznej w tym rwnie? ?rodowiska Krytyki Politycznej. Niedawne teksty napisane przez Izabel? Desperak (link) oraz Micha?a Sutowskiego wraz z Agnieszk? Wi?niewsk?...

Więcej...

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Kontrola spo?eczna :: 05 lipca :: Komentarze (0)

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Wszystkie osoby ktre widzia?y zatrzymanie Gosi C., Macieja H. i Jacka S. i/lub takie, ktre posiadaj? dowody mog?ce ?wiadczy? na rzecz osb oskar?onych w sprawie za Czarny Protest w Poznaniu prosimy o pilny kontakt - ackpoznan@gmail.com ! Ponizej dok?adna "kronika" wydarze?:

Więcej...

"Wszyscy jeste?my cz??ci? uniwersytetu jako "szko?y-jako-fabryki" i chcemy mie? wp?yw na nasze zak?ady pracy, na decyzje, ktre nas dotycz?"

Kontrola spo?eczna :: 14 czerwca :: Komentarze (0)

Tre?? przemwienia wyg?oszonego na wczorajszego Oglnopolski protest przeciwko ustawie 2.0 / Pozna? Reprezentuj? Komisj? Mi?dzyzak?adow? OZZ IP przy Teatrze smego Dnia, ktra wspar?a protesty studentw i pracownikw UAM oraz przede wszystkim studentw i pracownikw UAP.Powiem kilka gorzkich s?w.Nie b?d? mwi? o uniwersytecie w kategoriach "wsplnoty", bo wiele razy udowodnili?my, ?e nie...

Więcej...

Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet - wst?p

Aktywizm :: 20 kwietnia :: Komentarze (0)

Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet  - wst?p

Przedstawiamy niewielki fragment wst?pu Davida Graebera do ksi??ki Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet autorstwa Michaela Knapp, Anji Flach i Ercana Ayboga, ktra uka?e si? nak?adem Oficyny Bractwo Trojka. Przypominamy te? o trwaj?cej wci?? zbirce ?rodkw, dzi?ki ktrej ta wa?na pozycja b?dzie mog?a si? ukaza?. Link do zbirki:...

Więcej...

Miasto kobiet i rwno?ci p?ac

Walka klas :: 09 kwietnia :: Komentarze (0)

Miasto kobiet i rwno?ci p?ac

W sobot? dobieg?y nas informacje o tym, ?e Wielkopolski Kongres Kobiet okrzykn?? Ja?kowiaka liderem tworzenia rwnych szans dla kobiet i m??czyzn. Mo?liwe, ?e z perspektywy kobiet o orientacji liberalno-konserwatywnej jest on tego rodzaju liderem. Niemniej kobiety to nie tylko polityczki, celebrytki i bizneswomen. Kobiety to rwnie? pracownice zmuszane do pracy...

Więcej...

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian