Rewolucja to zmiana warto?ci, nie jaka? banalna modyfikacja norm. Wraz z rewolucj? rodz? si? nowe sytuacje, nowe instytucje a stare warunki i przywileje s? niszczone, atmosfera sprawiedliwo?ci i równo?ci zaczyna zajmowa? miejsce tyranii i podzia?ów spo?ecznych.
Alfredo Bonanno
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character

rozbrat.org

konf 03Dnia 13 marca mia?a miejsce akcja pod has?em „Odzyskujemy 30.000 pustostanów”. Aktywi?ci z kolektywu Od:zysk i Federacji Anarchistycznej zwo?ali na godzin? 13:00 konferencj? pod jedn? z kamienic przy Placu Wiosny Ludów. Gdy wszyscy zebrali si? na miejscu, z okna budynku zosta? zrzucony transparent: „Tu od lat niszczeje kilkana?cie pustych mieszka?”. Brama si? otworzy?a i wszyscy zostali zaproszeni do otwartego uprzednio mieszkania.

To jeden z oko?o 30 tysi?cy pozna?skich pustostanów. W wi?kszo?ci z nich w?a?ciciele nie dope?niaj? swoich obowi?zków, przez co cz?sto spotyka je podobny los jak zabytkow? kamienic? „?elazko”, która zosta?a doprowadzona do zupe?nej ruiny i wyburzona. Wobec takiej sytuacji nasuwa si? oczywisty wniosek, ?e problemy mieszkaniowe nie wynikaj? z braku lokali w mie?cie, ale ze z?ego zarz?dzania nimi. Budynki sprzedawane s? prywatnym w?a?cicielom, staj?c si? narz?dziem gentryfikacji.

Nie godzimy si? na tak? kolej rzeczy, dlatego ??damy wyw?aszczenia zaniedbanych lokali i oddania ich potrzebuj?cym, rozwi?zuj?c tym samym problem deficytu mieszka? oraz bezdomno?ci.

Akcja by?a tak?e zaproszeniem na demonstracj? w obronie sk?otu Od:zysk. Odb?dzie si? na za tydzie? w czwartek, w zwi?zku z planowan? licytacj? kamienicy, w której znajduje si? sk?ot. To ju? druga próba sprzeda?y budynku, którym zaopiekowali?my si? po tym jak kilka lat wcze?niej w?a?ciciel go porzuci?. W?asn? prac? stworzyli?my tam anarchistyczne centrum spo?eczno-kulturalne otwarte dla ludzi. Mimo to komornik i wierzyciele chc? sprzeda? ten budynek wraz z lokatorami.

Dlatego razem zademonstrujmy nasz sprzeciw przeciwko takiej polityce i dzia?aniom! Spotkajmy si? 20-ego marca o 15:30 na Starym Rynku i stamt?d ruszmy pod s?d na ulic? M?y?sk?! Od:zysk zostaje!

konf 02

konf 01

 

Komentarze

0| 2 | tl2014-03-14 16:45
Za[cenzura]ista akcja! Tylko w artykule brakuje zdj??.
0| 1 | Wojt2014-03-14 11:14

Nie masz uprawnie?, aby dodawa? komentarze. Musisz si? zarejestrowa?

Najnowsza publicystyka

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent – polemika z „Krytyk? Polityczn?”

Kontrola spo?eczna :: 21 lipca :: Komentarze (0)

W zak?adach pracy panuje zamordyzm rodem z XIX w., ochroniarki z kongresu to nie incydent  – polemika z „Krytyk? Polityczn?”

Magdalena Malinowska pracownica firmy Amazon dzia?aj?ca w OZZ Inicjatywa Pracownicza, wspó?organizatorka Socjalnego Kongresu Kobiet   Nag?o?nienie problemów pracownic ochrony, które zosta?y zatrudnione przez organizatorki ostatniego Kongresu Kobiet, wywo?a?o pewne zainteresowanie opinii publicznej w tym równie? ?rodowiska Krytyki Politycznej. Niedawne teksty napisane przez Izabel? Desperak (link) oraz Micha?a Sutowskiego wraz z Agnieszk? Wi?niewsk?...

Więcej...

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Kontrola spo?eczna :: 05 lipca :: Komentarze (0)

Solidarnie z represjonowanymi po Czarnym Protescie - kronika wydarze?. Apel o wsparcie!

Wszystkie osoby które widzia?y zatrzymanie Gosi C., Macieja H. i Jacka S. i/lub takie, które posiadaj? dowody mog?ce ?wiadczy? na rzecz osób oskar?onych w sprawie za Czarny Protest w Poznaniu prosimy o pilny kontakt - ackpoznan@gmail.com !   Ponizej dok?adna "kronika" wydarze?:

Więcej...

"Wszyscy jeste?my cz??ci? uniwersytetu jako "szko?y-jako-fabryki" i chcemy mie? wp?yw na nasze zak?ady pracy, na decyzje, które nas dotycz?"

Kontrola spo?eczna :: 14 czerwca :: Komentarze (0)

Tre?? przemówienia wyg?oszonego na wczorajszego Ogólnopolski protest przeciwko ustawie 2.0 / Pozna? Reprezentuj? Komisj? Mi?dzyzak?adow? OZZ IP przy Teatrze Ósmego Dnia, która wspar?a protesty studentów i pracowników UAM oraz przede wszystkim studentów i pracowników UAP.Powiem kilka gorzkich s?ów.Nie b?d? mówi? o uniwersytecie w kategoriach "wspólnoty", bo wiele razy udowodnili?my, ?e nie...

Więcej...

„Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet” - wst?p

Aktywizm :: 20 kwietnia :: Komentarze (0)

„Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet”  - wst?p

Przedstawiamy niewielki fragment wst?pu Davida Graebera do ksi??ki „Rewolucja w Ro?awie. Demokratyczna autonomia i wyzwolenie kobiet” autorstwa Michaela Knapp, Anji Flach i Ercana Ayboga, która uka?e si? nak?adem Oficyny Bractwo Trojka. Przypominamy te? o trwaj?cej wci?? zbiórce ?rodków, dzi?ki której ta wa?na pozycja b?dzie mog?a si? ukaza?. Link do zbiórki: ...

Więcej...

Miasto kobiet i równo?ci p?ac

Walka klas :: 09 kwietnia :: Komentarze (0)

Miasto kobiet i równo?ci p?ac

W sobot? dobieg?y nas informacje o tym, ?e Wielkopolski Kongres Kobiet okrzykn?? Ja?kowiaka liderem tworzenia równych szans dla kobiet i m??czyzn. Mo?liwe, ?e z perspektywy kobiet o orientacji liberalno-konserwatywnej jest on tego rodzaju liderem. Niemniej kobiety to nie tylko polityczki, celebrytki i bizneswomen. Kobiety to równie? pracownice zmuszane do pracy...

Więcej...

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian