Zawsze ?yli?my w slumsach i dziurach w ?cianach. Wiemy jak zapewni? sobie dach nad g?ow?. To my jeste?my robotnikami, ktrzy zbudowali te wszystkie pa?ace i miasta, tu w Hiszpanii, w Ameryce i wsz?dzie indziej.
Buenaventura Durruti
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:385. Error 9: Invalid character

Efekt domina, czyli ziemniaki i mandarynki

Kawka

nigerW ostatnim tygodniu bardzo du?o mwi si? o wsp?czuciu, o pomaganiu. Wszystko za spraw? Dominiki Kulczyk wsp?w?a?cicielki firmy Kulczyk Investments dzia?aj?cej w 30 krajach na ?wiecie oraz prezeski Kulczyk Foundation, rwnie? obecnej w 30 krajach (przypadek?). W zwi?zku z t? drug? dzia?alno?ci? wyst?puje ona w serialu dokumentalnym Efekt domina, w ktrym, jak opisuje jeden z portali: 'Efektu domina' nie da si? powstrzyma?. Jeden dobry uczynek poci?ga za sob? nast?pny. Ten program to najlepszy przyk?ad na to, i? ka?de m?dre wsparcie mo?e uruchomi? seri? pozytywnych zmian w ?yciu ca?ych spo?eczno?ci. Tym razem Dominika Kulczyk pomaga tam, gdzie problem g?odu i niedo?ywienia, zw?aszcza w?rd najm?odszych, jest najbardziej widoczny. Koncepcja ca?kiem niez?a i idea wydaje si? s?uszna, zw?aszcza ?e czas Wielkanocy, a Jezus naucza? o pomocy bli?niemu. W miastach w Polsce pojawi?y si? billboardy, na ktrych widzimy Dominik? trzymaj?c? czarnoskre dziecko. Dzieci ?api? za serce, wi?c nie dziwi, gdy w jednym z czasopism szybko pojawia si? wywiad z bohaterk?. Kulczyk przekonuje w nim, ?e taka dzia?alno?? jest jej obowi?zkiem. Bo jako nastolatka by?a bogatsza od innych rwie?nikw, gdy? mia?a mandarynki.

No i zacz?? si? efekt domina. Podczas tegorocznego rozdania Nagrd Radia Tok FM im. Anny Laszuk aktywi?ci Obozu dla Puszczy wspomnieli, ?e sponsoruj?ca t? nagrod? Kulczyk Investments robi co? niedobrego w Delcie Nigru, ?e to katastrofa ekologiczna. Z tego samego Obozu jedna z aktywistek rezygnuje z ubiegania si? o inn? nagrod?, bo nie chce sta? rami? w rami? z Dominik? Kulczyk, tak?e do niej nominowan?. W mi?dzyczasie powstaj? teksty, opinie, felietony, ludzie spieraj? si? w komentarzach. Jedni popieraj? Dominik? jako wy?mienit? filantropk?, bohaterk? trzeciego ?wiata i oskar?aj? jej przeciwnikw, ?e zazdroszcz? jej pieni?dzy, ktre przecie? ci??ko zarobi? jej tata. Wojciech Staszewski w swoim komentarzu do sprawy pisze o zawi?ci zjadaczy ziemniakw wobec zjadaczy mandarynek. Druga strona natomiast krzyczy, ?e Delta Nigru, ?e Tunezja. Jako mieszkaniec Poznania, w ktrym Jan Kulczyk zaczyna? swoj? biznesow? karier?, pozwol? sobie dorzuci? swoje trzy grosze.

Aby rozezna? si? troch? w kwestii tego, jak Dominika Kulczyk jest w stanie pomaga? dzieciom na ca?ym ?wiecie, trzeba zobaczy?, sk?d pochodz? dochody jej, jak i prowadzonej przez ni? fundacji. W tym celu wystarczy wej?? na stron? Kulczyk Investments. Znajdziemy tam wszystkie inwestycje. Po?owa z nich zwi?zana jest z wydobyciem surowcw naturalnych takich jak ropa, gaz, w?giel i z?oto w Afryce i Ameryce ?aci?skiej, czyli najbardziej kontrowersyjne z punktu widzenia lokalnych spo?eczno?ci biznesy, ktre nie bez przyczyny prowadz? do licznych protestw, cz?sto krwawo t?umionych. Na tych w?a?nie kontynentach pomocy udziela Kulczyk Foundation. Oczywi?cie nie tylko firmy znajduj?ce si? pod kontrol? Kulczykw zyskuj? na eksploatacji surowcw w krajach globalnego Po?udnia. O znaczeniu tego typu przemys?u wydobywczego i jego konsekwencji mwi np. krtki filmy Instytutu Globalnej Odpowiedzialno?ci, ktry warto obejrze? przed lektur? nast?pnej cz??ci tekstu: Tajemnica twojego smartfona.

Przyjrzyjmy si? bli?ej dzia?alno?ci niektrych konsorcjw rodziny Kulczykw. Zacznijmy od Neconde Energy Limited. Jej opis z wy?ej wspomnianego portfolio brzmi: Konsorcjum, ktre kupi?o od Shell 45% udzia?u w licencji OML 42 w delcie Nigru, jednym z najwi?kszych basenw w?glowodorowych na ?wiecie. Udzia? w konsorcjum Neconde daje Kulczyk Investments dost?p do bardzo atrakcyjnych aktyww wydobywczych na terenie Afryki. Jest. S?ynna i g?o?na w ostatnich dniach Delta Nigru, tak bardzo przywo?ywana przez ekologw. W 2008 i 2009 roku dosz?o tam do wyciekw, ktre zanieczy?ci?y wod?, zniszczy?y ziemi? uprawn?, a plama ropy mia?a 200 km d?ugo?ci. Pozbawi?o to wody pitnej i zrujnowa?o ?ycie dziesi?tek tysi?cy osb w regionie. Wtedy pojawi?o si? Kulczykowe Neconde, ktre odkupi?o licencje skompromitowanego Shella. By?a to ca?kiem udana inwestycja Shell pozosta? z konsekwencjami i wyciekiem do posprz?tania, a Neconde tanio naby?o ?y?? z?ota. Nie by?o s?ycha? wtedy o akcji humanitarnej z ich strony. Zarobili kosztem zniszczenia domu 30 milionw ludzi, w tym wielu dzieci, podczas gdy Efekt domina pomg? 600000 osb, zgodnie z tym, co mwi Dominika.

Kolejna sp?ka to Serinus, ktra wcze?niej nazywa?a si? Kulczyk Oil Ventures, w ostatnim czasie wykazuje tylko straty. G?wnie za spraw? tego, ?e inwestuje w niestabilnych regionach, szukaj?c ropy i gazu. By?y to m.in. Syria przed wojn?, Ukraina przed konfliktem zbrojnym oraz Tunezja. O inwestycjach w tym ostatnim kraju g?o?no by?o w ostatnim roku, kiedy to sp?ka straci?a dost?p do pl naftowych okupowanych w ramach strajku przez pracownikw. By?o to spowodowane zwolnieniami w rafineriach. Kto? powie no ale chocia? na chwil? dostali prac?. Tylko niestety przemys? wydobywczy ma to do siebie, ?e pojawia si? na jakim? terenie, zanieczyszcza ?rodowisko, daje co prawda na jaki? czas prac?, ale zostawia p?niej mieszka?cw z wyja?owion? ziemi?, bez perspektyw i mo?liwo?ci prze?ycia oraz ze zdestabilizowanym regionem. Pracownicy w Tunezji, walcz?c o godne warunki ?ycia, gin? w czasie atakw policyjnych, a wszystko po to, aby sp?ki takie jak Kulczykowe Serinus mog?y odzyska? za cen? krwi kontrol? nad swoimi inwestycjami. Przypomnijmy, ?e w?a?nie na tych ludziach i ich pracy w rafineriach i kopalniach ci??ko zza biurka dorobili si? Kulczykowie.

W czwartej edycji Efektu domina Dominika Kulczyk b?dzie prowadzi?a dzia?ania w obozie dla uchod?cw. I tutaj warto przyjrze? si? kolejnej sp?ce San Leon Energy. Wpisuj?c t? nazw? w wyszukiwark?, pojawia si? wideo. Wida? obz dla uchod?cw, sporo dzieci i protest przeciwko San Leon. Kobieta t?umaczy, ?e przez dzia?alno?? tej sp?ki s? pozbawieni podstawowych produktw, takich jak woda i nie chc? ich na swoim terenie. Ju? nie wspominaj?c o tym, ?e sp?ka ta wydobywa dla okupanta, przez ktrego znale?li si? w tej sytuacji. Ciekawe, czy o nich te? b?dzie program

No i ostatnia sp?ka, ktrej chc? si? przyjrze?. Autostrada Eksploatacja SA, czyli sp?ka posiadaj?ca du?? cz??? autostrady A2 b?d?cej najdro?sz? autostrad? w Europie. By?o to sprytne zagranie, poniewa? pocz?tkowo Jan Kulczyk ?ci?ga? samochody zagranicznych marek do polski. Na tym zbi? pierwszy maj?tek. Aby dodatkowo zarobi? na tej inwestycji, dogada? si? z polskim rz?dem i wszed? w budow? A2. Dzi?ki temu mg? zarobi? po raz drugi na wysokich op?atach za przejazdy. A zarobek spory, bo w roku 2011 wynosi? 400 mln z?. Kulczyk Investments t?umaczy si?, ?e musi w ca?o?ci pokrywa? koszty utrzymania autostrady i do tego p?aci? podatek VAT od sprzeda?y biletw. W tym czasie taka np. Szwajcaria potrafi skasowa? od kierowcy za rok tyle pieni?dzy za przejazd wszystkimi autostradami, co Autostrada SA jednorazowo za przejazd w dwie strony. I nie jest w stanie odda? pa?stwu 800 mln z? plus odsetki, na ktre okrad?a nas wszystkich (w tym szpitale, sieroci?ce i sto?wki, w ktrych dzia?a Kulczyk Foundation), przeszacowuj?c prognozy dotycz?ce przejazdu ci??arwek autostrad?. Tak w?a?nie uczciwie zarabia rodzina Kulczykw na swoj? dzia?alno?? dobroczynn? i na swoje mandarynki kosztem zjadaczy ziemniakw.

Na podstawie danych, ktre podsuwa sama strona Kulczyk Investments, mo?na jednoznacznie stwierdzi?, ?e Dominika Kulczyk nie jest filantropk?. Jest zwyk?? hipokrytk?, ktra dorobi?a si? na nieszcz??ciu innych oraz na tym, ?e jej ojciec mia? (co mu trzeba odda?) ?eb do interesw. I podstawowym problemem nie jest tutaj jak niektrzy pokroju Staszewskiego twierdz? zawi?? do zjadaczy mandarynek. Niech je jedz?. Problemem jest to, ?e sok z tych mandarynek wymieszany jest z ludzk? krwi? i ?zami: pracuj?cych w kopalniach oraz zabitych na protestach, a tak?e tych, ktrzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich ziem, poniewa? na skutek katastrof ekologicznych nie nadaj? si? one do ?ycia. Je?li faktycznie chce pomc tym ludziom, powinna zamkn?? interesy w krajach globalnego Po?udnia, a pieni?dze zarobione na nich zainwestowa? w rekultywacj? terenw i pomoc by?ym pracownikom i rolnikom. A tak mamy Efekt domina: wykorzysta?, zarobi?, zniszczy?, przekaza? och?ap na pomoc, ?eby pokaza?, jak si? jest fajnym. Opowiedzie? o tym mediom, ?eby pokaza?, jak dzi?ki zarobionym pieni?dzom mo?na pomc. A w mi?dzyczasie wci?? eksploatowa? i na koniec porzuci? interes, zostawiaj?c ludno?? w nienadaj?cym si? do ?ycia ekosystemie.

Kawka

Tego samego autora

Brak pasuj?cych artyku?w


Nie masz uprawnie?, aby dodawa? komentarze. Musisz si? zarejestrowa?

Translate page

Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French German Greek Hungarian Icelandic Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Ukrainian